X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5423
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program szkolenia dziewcząt i chłopców w zakresie piłki ręcznej

PROGRAM SZKOLENIA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 W KRAPKOWICACH

PIŁKA RĘCZNA

Opracował:
Mgr Józef Bienias
Mgr Violetta Grzejszczak

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Zespół szkół sportowych nr 1 w Krapkowicach prowadzi szkolenie
Od kategorii dzieci do juniorki młodszej (10 do 16 lat)

Program szkolenia w zależności od kategorii wiekowej podzielono na następujące etapy:

Etap I - wstępny (10 lat)
Etap II – dzieci (11-13 lat)
Etap III – młodziczki (14-15 lat)
Etap IV – juniorki młodsze (16-17 lat)


ETAP I

KLASA IV

Etap wstępny nauczania piłki ręcznej:

1.Liczebność grupy – od 28 osób
2.Ilość jednostek w tygodniu – do 3 (a 45 min.) dla szkolenia specjalnego
3.Ilość jednostek w tygodniu –do 3 (a 45 min.) dla szkolenia ogólnego

Program etapu wstępnego obejmuje następujące zagadnienia:

1.Zapoznanie ćwiczących z podstawowymi przepisami gier i zabaw ruchowych.
2.Poznanie przez ćwiczącego dużego zasobu gier i zabaw.
3.Zajęcia winny uwzględniać naukę techniki biegu, oraz sposobu poruszania się na boisku do piłki ręcznej.
4.Organizacja jednostki lekcyjnej (treningowej).
5.Zapoznanie ćwiczącego zasadami i wdrożenia go do „sportowego trybu życia”.

Ad. 1. Cechy motoryczne.

Szybkość – starty z różnych pozycji, odcinki biegu od 30 m.
Zwinność –koperty, slalomy, przewroty
Gibkość - ćwiczenia gimnastyczne o charakterze kształtującym z akcentem na obszerność ruchu.
Siła – pokonywanie obciążeń własnego ciała lub współpartnera
Wytrzymałość – zróżnicowane formy gier i zabaw biegowych.

Ad. 2. Technika gry.

Program nauczania techniki powinien zawierać podstawowe elementy umożliwiające czynny udział w grze. Nauczenie techniki w głównej mierze poprzez gry i zabawy ruchowe.

ATAKOWANIE:

Poruszanie się:
różne formy biegu przodem, tyłem z obrotami
zmiany kierunku biegu, starty, zatrzymania

operowanie piłką:
postawa i właściwie ułożenie rąk w momencie chwytu i podania piłki
chwyty i podania półgórne w miejscu i w ruchu
podania na zróżnicowaną odległość
rzut w miejscu i z wyskoku w dal
kozłowanie

OBRONA:

Postawa i poruszanie się:
prawidłowa postawa obrońcy (nogi, tułów, ręce)
poruszanie się z uwzględnieniem specyfiki obrony
zmiany kierunku ruchu z utrzymaniem kontaktu z przeciwnikiem

Interwencje:
próby przechwytywania piłki
próby wygarniania piłki podczas kozłowania
utrudnianie przyjęcia i podania piłki przeciwnikowi poprzez aktywną pracę ramion

BRAMKARZ:

postawa i poruszanie się z uwzględnieniem specyfiki pozycji
podstawowe interwencje

Ad. 3. Taktyka gry:

Równolegle z nabywanie umiejętności w zakresie techniki atakowania i obrony, ćwiczący powinni zapoznać się najprostszymi zasadami taktyki gry – dostosowanymi do ich aktualnych możliwości. Określenie zasad taktycznego postępowania, umożliwi ćwiczącym aktywne uczestnictwo w grze oraz wprowadzi pewien ład zarówno w atakowaniu jak i obronie.

Taktyka atakowania:
określenie ustawieni a wyjściowego sposobem „każdy swego” oraz podanie zasad poruszania się i zmian pozycji
określenie zasad gry piłką i sposobów uwalniania się od przeciwnika.

Taktyka obrony:
omówienie zasad krycia każdy swego bez przekazywania.
Określenie zasad postępowania wobec przeciwnika z piłką i bez piłki

Ad. 4. Uwagi organizacyjno – metodyczne:

Nauczanie techniki atakowania i obrony powinno przy zastosowaniu metod i form adekwatnych do poziomu i możliwości ćwiczących, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowy pokaz i objaśnienia ruchu. Tak więc nauczanie powinno przebiegać głównie przy zastosowaniu metody syntetycznej z wykorzystaniem formy ścisłej, zabawowej oraz prostych fragmentów gry. Każde zajęcia powinny kończyć się grą. Początkowo w formie gry uproszczonej, a w miarę nabywania umiejętności – w formie gry szkolnej.
Podsumowaniem tego etapu szkolenia powinien być udział w rozgrywkach mini – piłki ręcznej, organizowanych bądź to na poziomie szkoły lub między szkołami. Biorąc pod uwagę fakt dużego zróżnicowania w zakresie posiadanej bazy sportowej, proponuje się modyfikację niektórych przepisów i tak:

1.Boisko – największy wymiar 40x20 m, najmniejszy 24x14m. Pole bramkowe należy zaznaczyć kredą 6m od środka bramki zgodnej z przepisami (2x3m)
2.Piłka – powinna mieć najmniejsze dopuszczalne wymiary tj. 54cm lub mniej.
3.Zawodnicy – maksymalna liczba zawodników nie powinna przekraczać 15 w tym obowiązkowo 3 bramkarzy.
4.Czas gry – 2x15 min. z przerwą 10-minutową.
5.Zdobycie bramki – bramkę można zdobyć każdym rzutem w stronę bramki, pod warunkiem, że piłka przejdzie całym obwodem linię bramkową, a rzut został wykonany zgodnie z przepisami.
6.Rozpoczęcie gry – jeżeli gra toczy się na boisku o zmniejszonych wymiarach dopuszcza się rozpoczęcie gry po starcie bramki od bramkarza na sygnał sędziego.
7.Rzut wolny – wykonuje się z miejsca popełnienia błędu lub w odległości 3m od linii pola bramkowego.
8.Rzut karny – dyktować za brutalne zagranie obrońcy na całej powierzchni boiska.

Uwaga: - nie stosować wykluczeń – kwestie sporne regulować przy pomocy upomnień i rzutów karnych.

Ad. 5. Teoria:

Niezależnie od warunków lokalnych i wymiarów posiadanych obiektów prowadzący powinien zapoznać uczniów z podstawowymi zasadami gry w zakresie:
wymiarów boiska i bramki,
znaczenia linii na boisku,
gestykulacji i sygnalizacji sędziego,
podstawowych przepisów związanych z grą piłką

Ad.6. Sprawdziany:

SPRAWNOŚĆ OGÓLNA:

skok w dal z miejsca,
bieg 60m,
rzut piłeczką palantową,
bieg na dystansie 600m,
bieg po kopercie 3x5m – dwa razy.

SPRAWNOŚ TECHNICZNA:

odbicia piłki od ściany odległość 3m – w ciągu 1 min.,
rzut piłką ręczną odległość – z miejsca,
kozłowanie po kopercie 3x5m – dwa razy.


Piłka ręczna
Klasa IV

Wrzesień

1.Gry i zabawy z piłkami
2. Wyścigi rzędów z wykorzystaniem piłki
3. Nauka kozłowania P i L ręką
4. Nauka toczenia i zbiór piłek z podłoża
5. Nauka podania i chwytu piłki w miejscu
6. Gry i zabawy z wykorzystaniem kozłowania i toczenia piłki
7. G. Kształtowanie gibkość i zwinność
8. G. Kształtowanie koordynacji ruchowej - łączenie przewrotów w przód i w tył
9. G. Kształtowanie szybkości - starty z różnych pozycji wyjściowych
10. G. Kształtowanie skoczności - wieloskoki łączone

Październik

1. Nauka kozłowania L i P w marszu i w biegu
2. Nauka podań półgórnych i dolnych
3. G. Ćwiczenia w zwisie na drabinkach
4. G. Ćwiczenie równoważne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych
5. Lat. Pokonywanie naturalnych przeszkód w terenie
6. Nauka rzutu na bramkę z miejsca jednorącz
7. G. Ćwiczenie skocznościowe z wykorzystaniem skakanek
8. Ćwiczenie kształtujące w parach
9. Wyścigi rzędów z piłkami
10. Nauka gry w ,, Dwa ognie’’

Listopad

1. Nauka kozłowania ze zmianą ręki
2. Nauka rzutu z marszu – jednorącz
3. Nauka podania i chwytu piłki w miejscu
4. Rzuty do stałego i ruchomego celu
5. Łączenie czworakowania z przewrotem w przód
6. Wskok kuczny na skrzynię
7. Nauka mostka gimnastycznego
8. Rzut na bramkę po kozłowaniu z marszu
9. Gry i zabawy z wykorzystaniem piłek
10. Utrwalanie zasad gry w ,, Dwa ognie’’

Grudzień

1. Gry i zabawy – przygotowanie do ,,Małego Olimpijczyka”
2. Nauka rzutu z wyskoku
3.Nauka rzutu z przeskoku
4.Podanie piłki w parach w marszu i w biegu
5.Kozłowanie L i P ręką w biegu z omijaniem przeszkód
6.Starty do piłki z różnych pozycji
7.Przewrót w przód na skrzyni (1,2 części)
8.Zastosowanie poznanych elementów w grach i zabawach
9.Rzuty ,,śnieżkami” do celu
10.Nauka prawidłowego chwytu piłki

Styczeń

1.Gry i zabawy na śniegu
2.Rzuty z wyskoku na bramkę po kozłowaniu
3.Rzuty z przeskoku na bramkę po kozłowaniu
4.Nauka wygarnięcia piłki z kozłowania
5.Nauka biegu dostawnego i skrzyżnego
6.Podanie piłki w parach zakończone rzutem
7.Nauka gry do ,,5 podań” – wprowadzenie podstawowych przepisów
8.Gry i zabawy z mocowaniem
9.Nauka wykonywania ,,rzutu karnego”
10.Wprowadzenie elementów obrony indywidualnej

Luty

1.Gry i zabawy biegowe na śniegu
2.Doskonalenie podań i chwytu piłki w biegu
3.Łączenie przewrotu w przód i w tył
4.Nauka przerzutu bokiem
5.Nauka kozłowania w biegu ze zmianą tempa
6.Zjazdy na sankach ze stoku

Marzec

1. Gry i zabawy z użyciem nietypowego sprzętu
2. PR. Nauka podań na zróżnicowaną odległość
3. PR. Nauka rzutu ruchomego do rzutu stałego i ruchomego
4.PR. Nauka kozłowania slalomem między biernym obrońcami
5.G. Stanie na rękach z uniku podpartego z asekuracją
6.G. Nauka odmyku na nogach upiętych do przysiadu zawieszonego
7.GiZ z piłkami ,,Dwa ognie”
8.G. Ćwiczenie kształtujące przy drabinkach
9.MPR. Nauka poruszania się krokiem odstawno – dostawnym (obrona)
10.MPR. Gra upowszechniająca podstawowe przepisy i gry (każdy swego)

Kwiecień

1.MPR. Nauka poruszania się bramkarza (podstawowe interwencje)
2.MPR. Nauka prowadzenia piłki gra 2x1, 3x1
3.MPR. Nauka zwodu pojedynczego L i P stronę
4.G. Ćwiczenie równoważne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych
5.G. Doskonalenie przewrotów w przód i tył na skrzyni (3 części)
6.MPR. Nauka rzutu karnego (przepisy)
7.G. Sprawdzian – bieg po kopercie 3x5-2 razy
8.GiZ. Gry i zabawy z piłkami ,,Dwa ognie” ,,Kwadrat”
9.MPR. Nauka rzutu z poszczególnych pozycji – interwencje bramkarza
10.MPR. Nauka poruszania się ,,Każdy swego” – zasady poruszania się zmian pozycji

Maj

1. MPR. Nauka podania i chwytu piłki z kozła
2. LA. Nauka startu do biegów krótkich, technika biegu
3. LA. Nauka rzutu piłeczką palantową z miejsca L i P ręką
4. LAT. Biegi terenowe z pokonywaniem naturalnych przeszkód
5. MPR. Doskonalenie poznanych elementów tech. Gry
6.MPR. Poznanie gier rzucanych ,, wyścigi z rzutami do celu” , ,,Wybijanka z pola”
7.MPR. Doskonalenie podań i chwytu piłki ze współćwiczącymi w marszu i w biegu
8.LA. Umiejętność rozłożenia sił biegu 5-minutowym
9.MPR. Nauka poruszania się bramkarza – długie podanie
10.MPR. Gra kontrolna (międzyklasowe, międzyszkolne)

Czerwiec

1.MPR. Utrwalenie zasad gry ,,każdy swego” – gra szkolna
2.LA. Konkurs rzutu piłeczką palantową z miejsca
3.G. Nauka mostka z pozycji stojącej przy drabinkach
4.G. Ćwiczenie siłowe z wykorzystaniem liny
5.MPR. Nauka prowadzenia ataku szybkiego indywidualnego po podaniu do bramkarza
6.MPR. Gry i zabawy z piłeczkami wg. inwencji uczniów


ETAP II

KLASA V – VI
SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa V

Ad.1. Cechy motoryczne

Szybkość -starty z różnych pozycji, odcinki biegu do 40m
Zwinność -koperty, slalomy, przewroty
Gibkość -ćwiczenia gimnastyczne o charakterze kształtującym z
akcentem na obszerność ruchu
Siła -pokonywanie obciążeń własnego ciała lub współpartnera
Wytrzymałość -zróżnicowanie formy gier i zabaw biegowych

Ad.2. Technika gry

Program nauczania techniki powinien zawierać podstawowe elementy umożliwiające czynny udział w grze. Nauczanie techniki w głównej mierze poprzez gry i zabawy ruchowe

ATAKOWANIE:

poruszanie się:
doskonalenie elementów z klasy IV
różne formy biegu przodem, tyłem z obrotami, bokiem (krok dostawny) ,
zmiany kierunku biegu, starty, zatrzymania,
łączenie różnych form poruszania się,
łączenie skoków w biegu,
zwody w ruchu bez piłki,
nauka zasłony,
operowanie piłką:
doskonalenie elementów z klasy IV,
postawa i właściwe ułożenie rąk w momencie chwytu i podania piłki w różnych płaszczyznach,
podania na zróżnicowaną odległość w połączeniu z różnymi formami poruszania się,
doskonalenie rzutu w miejscu i w wyskoku w dal,
doskonalenie kozłowania,

OBRONA:

Postawa i poruszanie się:
doskonalenie elementów z klasy IV,
prawidłowa postawa obrońcy (nogi, tułów, ręce) w zależności od zachowania się przeciwnika,
poruszanie się z uwzględnianiem specyfiki obrony 6:0 oraz +1 : 5
zmiany kierunku ruchu z utrzymywaniem kontaktu z przeciwnikiem oraz współpartnerami,
nauka przekazywania,

Interwencje:
doskonalenie elementów z klasy IV,
nauka przechwytywania piłki w różnych sytuacjach,
wygranie piłki w różnych sytuacjach,
utrudnianie przyjęcia i podania piłki przeciwnikowi poprzez odpowiednie ustawianie się,

BRAMKARZ:

doskonalenie elementów z klasy IV,
postawa i poruszanie podczas obrony strefami,
nauka interwencji w zależności od pozycji rzucającego,
uruchamianie ataku szybkiego.

Ad. 3. Taktyka gry

ATAKOWANIE:

podstawowe zasady ataku pozycyjnego
zasady współpracy dwójkowej
nauka zmian pozycji (z piłką, bez piłki, od piłki)

OBRONA:

nauka obrony 6:0
omówienie zasad krycia każdy swego z przekazywaniem
nauka przekazywania krycia

Ad. 4. Uwagi organizacyjno-metodyczne

Nauczanie techniki atakowania i obrony powinno przebiegać przy zastosowaniu metod i form adekwatnych do poziomu i możliwości ćwiczących, ze zwróceniem szczególnej uwagi prawidłowy pokaz i objaśnienia ruchu. Tak więc nauczanie powinno przebiegać głównie przy zastosowaniu metody syntetycznej z wykorzystaniem formy ścisłej, zabawowej oraz prostych fragmentów gry. Każde zajęcia powinny kończyć się grą. Początkowo w formie gry uproszczonej, a w miarę nabywania umiejętności – w formie gry szkolnej. Podsumowaniem tego etapu szkolenia powinien być udział w rozgrywkach mini – piłki ręcznej, organizowanych bądź to na poziomie szkoły lub między szkołami. Biorąc pod uwagę fakt dużego zróżnicowania w zakresie posiadanej bazy sportowej, proponuje się modyfikację niektórych przepisów i tak :

1. Boisko- największy wymiar 40x20 m, najmniejszy 24x14 m. Pole bramkowe należy zaznaczyć promieniem 6 m od środka bramki zgodnej z przepisami (2x3 m)

2. Piłka – powinna mieć najmniejsze dopuszczalne wymiary tj. 54 cm lub mniej.

3. Zawodnicy – maksymalna liczba zawodników nie powinna przekraczać 15 w tym obowiązkowo bramkarzy

4. Czas gry – 2x15 min. z przerwą 10-minutową.

5. Zdobycie bramki – bramkę można zdobyć każdym rzutem w stronę bramki, pod warunkiem, że piłka przejdzie całym obwodem linię bramkową a rzut został wykonany zgodnie z przepisami.

6.Rozpoczęcie gry – jeżeli gra toczy się na boisku o zmieszonych wymiarach dopuszcza się rozpoczęcie gry po stracie bramki od bramkarza na sygnał sędziego.

7.Rzut wolny – wykonuje się z miejsca popełnienia błędu lub w odległości 3m od linii pola bramkowego.

8.Rzut karny – dyktować za brutalne zagranie obrońcy na całej powierzchni boiska

Uwaga: - nie stosować wykluczeń – kwestie sporne regulować przy pomocy upomnień i rzutów karnych.

Ad. 5. Teoria

Niezależnie od warunków lokalnych i wymiarów posiadanych obiektów prowadzący powinien zapoznać uczniów z podstawowymi przepisami gry w zakresie:
wymiarów boiska i bramki,
znaczenia linii na boisku,
gestykulacji i sygnalizacji sędziego,
podstawowych przepisów związanych z grą w piłkę.

Ad.6. sprawdziany

SPRAWNOŚĆ OGÓLNA:

skok w dal z miejsca
bieg 60m
rzut piłeczką palantową z miejsca
bieg na dystansie 1000m
bieg po kopercie 3x5 – dwa razy

SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA:

odbicia piłki od ściany odległość 3m w ciągu 1 min.
rzut piłką ręczną na odległość – z miejsca
kozłowanie po kopercie 3x5m – dwa razy


Piłka ręczna
Klasa V

Wrzesień

1.GiZ wyścigi na wesoło - rywalizacja indywidualna
2.MPR Doskonalenie elementów technicznych gry w ataku (rzuty, kozłowanie) z klasy V
3.Lat Mała zabawa biegowa w terenie
4.La nauka rzutu piłeczką palantową z rozbiegu
5.MPR Nauka podawania i chwytu piłki w biegu
6.Doskonalenie kozłowania L i P ręką slalomem
7.MPR Utrwalenie przepisów gry do „5 podań”
8.G. Doskonalenie elementów gimnastycznych na ścieżce gimnastycznej
9.La. Nauka startu niskiego (biegi krótkie)
10.GiZ. Skocznościowe (wieloskoki łączone)

Październik

1.MPR. Gry i zabawy udoskonalające poruszanie się po boisku(berek z przeszkodami
2.MPR. Nauka obrony strefą 6:0 (poruszanie się, przekazywanie)
3.MPR. Doskonalenie zwodu pojedynczego w L i P stronę z ruchomym obrońcą
4.MPR. Nauka poruszania się w ataku i w obronie na pozycji skrzydłowego
5.G. Przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych
6.GiZ. Udoskonalające kozłowanie piłki – „walka o piłkę” „dogoń przeciwnika”
7.MPR. Nauka poruszania się w ataku i w obronie na pozycji rozegrań
8.G. Bieg po kopercie z kozłowaniem 3x5m na czas
9.MPR. Nauka poruszania się w ataku i w obronie
10.MPR. Gra właściwa – utrwalanie przepisów gry (gra strefą)

Listopad

1.G. Ćwiczenie skocznościowe indywidualne i w grupie z wykorzystaniem skakanek
2.MPR. Nauka rzutu z padem
3.MPR. Nauka gry blokiem pojedynczym
4.MPR. Doskonalenie rzutu z wyskoku
5.G. Nauka przerzutu bokiem L i P stronę z miejsca i z marszu
6.G. Nauka stania na rękach przy drabinkach z asekurującą
7.MPR. Nauka rzutów z biodra – gra właściwa
8.MPR. Nauka poruszania się w obronie – obrona rzutów nogami
9.G. Nauka odmyku na drążku z podporu przodem
10. MPR. Nauka zwodu z obrotem i z przełożeniem ręki

Grudzień

1.MPR. Nauka ataku pozycyjnego (koronka)
2.MPR. Doskonalenie indywidualnej techniki gry a ataku (zwody)
3.MPR. Wyprowadzenie ataku w trójkach ze zmianą miejsc za piłką
4.GiZ. Na śniegu
5.G. Nauka przewrotu w przód i w tył do wykroku
6.GiZ. Z piłkami

Styczeń

1.MPR. Nauka prowadzenia ataku szybkiego indywidualnego i w parach o podaniu od bramkarza.
2.MPR. Nauka poruszania się w obronie gra 6:0 – przepisy ZPRP
3.MPR. Nauka rzutów wolnych – rzuty z wyskoku nad obroną
4.MPR. Nauka przechwytywania piłki
5.GiZ. Na śniegu „kto wyżej” „kto dalej”
6.MPR. Nauka podawania i chwytu piłki w pełnym biegu
7.G. Doskonalenie sprawności fizycznej – gimnastyczny tor przeszkód
8.MPR. Nauka zbierania piłki z podłoża w biegu
9.GiZ. Rywalizacja drużyn w grze w „Dwa ognie”
10.GiZ. Na śniegu wg. inwencji uczniów

Luty

1.MPR. Podanie piłki w wolnym biegu – rytm 3 skoki, kozioł, 3 skoki, podanie
2.MPR. Doskonalenie gry w obronie 6:0
3.MPR. Wprowadzenie obrony 5:+1
4.G. Proste układy gimnastyczne – dwójkowe
5.MPR. Nauka startów z różnych pozycji w zmiennym tempie
6.MPR. Doskonalenie techniki podania i chwytu piłką 1 kg

Marzec

1.MPR. Doskonalenie techniki indywidualnej – zwody w L i P stronę
2.MPR. Nauka wbiegnięcia i zabiegnięcia skrzydeł
3.MPR. Nauka stawiania zasłon
4.G Wykonywanie prostych układów gimnastycznych
5.MPR. Nauka ustawiania i wykonywania rzutów wolnych
6.G. Nauka skoku rozkraczonego przez kozła
7.G. Ćwiczenia równoważne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych
8.MPR Nauka ataku pozycyjnego we fragmentach gry 2x2
9.MPR Nauka współpracy rozgrywanie – obrona
10.GiZ „Wyścig na wesoło” – rywalizacja indywidualna

Kwiecień

1.G. Doskonalenie elementów gimnastycznych w formie stacyjnej
2.MPR. Nauka współpracy rozegranie – skrzydło
3.MPR. Nauka podań na odległość
4.MPR. Nauka ataku pozycyjnego we fragmentach gry 3x3
5.G. Różne formy przewrotów w tył i przód
6.MPR. Nauka zmiany pozycji z piłką i bez piłki
7.MPR. Utrwalanie przepisów gry – gra właściwa
8.AT. Poznanie możliwości kształtowania sprawności w terenie
9.AT. Biegi przez płotki na dystansie 600m
10.G. Ćwiczenie gibkościowe przy drabinkach

Maj

1.MPR. Fazy ataku pozycyjnego – wstępne, przygotowawcze, właściwe
2.Lat. Mała zabawa biegowa
3.G. Doskonalenie skoczności – skok z miejsca w dal obu nuż
4.MPR. Nauka postępowania zespołowego w ataku i w obronie
5.G. Kształtowanie siły – rzuty piłką lekarską oburącz w przód i w tył
6.MPR. Nauka prowadzenia piłki w dwójkach i trójkach bez kozłowania
7.La. Rzut piłeczką palantową L i P ręką w biegu
8.G. Szybkościowy tor przeszkód
9.MPR. Mecz kontrolny – utrwalenie przepisów gry
10.MPR. Doskonalenie elementów techniki gry w formie stacyjnej

Czerwiec

1.G. Rywalizacja zespołów w pokonywaniu zwinnościowego toru przeszkód
2.GiZ. Z piłkami wg. inwencji uczniów
3.GiZ. Rywalizacja drużyn w „dwa ognie”
4.GiZ Z nietypowymi przyborami ( gazeta, balon)
5.MPR. Rzuty z poszczególnych pozycji do bramki
6.MPR. Mecz kontrolny (turniej)


KLASA VI

Ad. 1. Cechy motoryczne

Szybkość - doskonalenie startów z różnych pozycji wy1
Zwinność - koperty, slalomy, przewroty – ujęte w tory przeszkód; ćwiczenia
akrobatyczne
Gibkość - ćwiczenia gimnastyczne z akcentem na obszerność ruchu
Siła - kształtowanie siły z użyciem piłek ciężkich 2-3 kg, hantle 1-3 kg
Wytrzymałość - małe i duże zabawy biegowe w terenie o miękkim podłożu

Ad. 2. Technika gry

- doskonalenie chwytów i podań w ruchu w trudniejszych ustawieniach (zmienność kierunku
podań, zmiana poruszania się, większa liczba piłek)
- poruszanie się po boisku z utrudnieniami (przeciwnik, przeszkody)
- zwody – doskonalenie uprzednio poznanych, nauka zwodu podwójnego
- rzuty – doskonaleni uprzednio poznanych, ze specjalizacją na poszczególnych pozycjach.
Nauka rzutu z wyskoku w górę i rzutu z padem. Nauka różnych form rzutu po przeskoku
- zasłony – doskonalenie zasłon statycznych, dynamicznych i z odejściem

OBRONA:

- doskonalenie poruszania się (ćwiczenia z przewagą w formie fragmentów gry); zwrócenie uwagi na poprawę techniki. Nauka blokowania rzutów. Nauka wygarniania piłki w czasie kozłowania.

BRAMKARZ:

- doskonalenie techniki podstawowych interwencji
- łączenie elementów sprawności z elementami techniki w ćwiczeniach kompleksowych
- wprowadzanie ataku szybkiego

ATAKOWANIE:

Poruszanie się:
- łączenie różnych form poruszania się układy o wzrastającym stopniu trudności
-nauka zasłon

Zwody:
- nauka zwodu pojedynczego

Operowanie piłką:
- chwyty i podania w różnych płaszczyznach (dolne, półgórne, górne) w połączeniu ze zmianami pozycji
- nauka rzutu z zatrzymaniem (przeskokiem)
- doskonalenie kozłowania w trudniejszych sytuacjach

OBRONA:

Poruszanie się:
- doskonalenie różnych form poruszania się obrońcy w zależności od zachowania się przeciwnika
- krok biegowy, dostawny, obroty w biegu. Łączenie tych elementów

BRAMKARZ:

- doskonalenie podstawowych interwencji ze zwróceniem uwagi na technikę wykonania
- ustawienie w bramce (długi i krótki róg)
- ćwiczenia bramkarskie rozciągające


Ad. 3. Taktyka gry

ATAKOWANIE POZYCYJNE:

- charakterystyka pozycji w ataku pozycyjnym
- nauka zmian pozycji w ataku pozycyjnym

ATAKOWANIE SZYBKIE:

- organizacja ataku szybkiego bezpośredniego
- atak szybki w pasach działania

OBRONA:

doskonalenie przekazywania krycia każdy swego
- charakterystyka obrony strefowej (zasady gry w obronie strefowej)
- nauczanie strefy 6:0


Ad. 4. Uwagi organizacyjno -metodyczne

W procesie kształtowania cech motorycznych zaleca się stosowanie metody powtórzeniowej i zmiennej. W nauczaniu i doskonaleniu techniki należy stosować formę ścisłą i fragmentów gry, ze zwróceniem uwagi na wykonywanie ćwiczeń przy pełnej szybkości. Omawiana grupa wiekowa powinna brać udział w rozgrywkach na szczeblu makroregionu, OZPR-u.

Ad. 5. Teoria

1.Charakterystyka poszczególnych pozycji w grze.
2.Problematyka związana z higieną treningu.
3.Przepisy gry c.d.

Ad. 6. Sprawdziany
SPRAWNOŚĆ OGÓLNA:
skok w dal z miejsca
bieg 60m
rzut piłką lekarską 2kg oburącz zza głowy- z miejsca
bieg na dystansie 1000m
bieg po kopercie 3 x 5- trzy razy

SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA:

odbicia piłki od ściany (odległość 3m)- w ciągu 1 minuty
rzut piłką ręczną na odległość- z miejsca
kozłowanie po kopercie 3 x 5- trzy razy

BRAMKARZ:

Sprawność ogólna- jak pozostali zawodnicy

Sprawność specjalna- poruszanie się w bramce na czas.

Wykonanie: z pozycji wyjściowej w środku bramki- na sygnał bramkarz wykonuje 16 symulowanych interwencji w kolejności: lewy dół, prawy dół, lewa góra, prawa góra, lewy dół itd.

Uwaga: przy każdej interwencji konieczne jest dotknięcie słupka.

Piłka ręczna
Klasa VI

Wrzesień

1.Lat Marszobieg w terenie -pokonywanie naturalnych przeszkód
2.La Kształtowanie skoczności i ogólnej z wykorzystaniem płotów
3.MPR Doskonalenie chwytów i podań piłki w ruchu w trudnych
ustawieniach
4.G. Łączenie przewrotów w przód i tył
5.MPR Poruszanie się zespołowe i indywidualnie po boisku
6.MPR Różne formy rzutów –w wyskoku , z padem, z przeskoku
7.MPR Nauka zawodów podwójnych w L i P stronę
8.LA Rzut piłką palantową z rozbiegu
9.G. Starty z różnych pozycji wyjściowych
10.G. Zwinność tor przeszkód

Październik
1.MPR Doskonalenie poruszania się w obronie – w formie fragmentów gry
2.G. Stanie na rękach z asekuracją współćwiczącego
3.MPR Nauka blokowania rzutów
4.G. Ćwiczenie indywidualne i w parach na materacach
5.MPR Doskonalenie techniki podstawowych interwencji bramkarza
6.G. Kształtowanie siły z użyciem piłek lekarskich 2 i 3kg
7.MPR Nauka wygarnięcia piłki w czasie kozłowania
8.Lat. Mała i duża zabawa biegowa
9. MPR Zespołowe prowadzenie ataku pozycyjnego
10.MPR Wyprowadzenie ataku szybkiego od bramkarza

Listopad

1.G. Przewrót w przód z odbicia obunóż
2.MPR Nauka podania na odległość do stałego i ruchomego celu – gra bramkarza
3.MPR Doskonalenie indywidualnej techniki gry
4.G. Przewrót w tył do rozkroku i do leżenia
5.Nauka zasłony statycznej i dynamicznej
6.MPR Prowadzenie ataku szybkiego w pasach działania
7.G. Przerzut bokiem w L i P stronę
8.MPR Doskonalenie indywidualnej techniki gry w obronie – doskok do ataku
9.G. Utrwalenie poznanych elementów gimnastyki
10.MPR Mecz kontrolny

Grudzień
1.G. Nauka – skok zawrotny (4cz. Skrzyni)
2.MPR Nauka ustawiania i interwencji bramkarza, długi i krótki róg
3.MPR Doskonalenie kozłowania w trudnych sytuacjach
4.MPR Doskonalenie przekazywania krycia „każdy swego”
5.G. Nauka przewrotu w przód z rozbiegu
6.Giz. Gry i zabawy wg inwencji uczniów

Styczeń
1.Giz. Gry i zabawy rzutne na śniegu
2. MPR. Doskonalenie obrony -akcent doskok, odskok
3.G. Łączenie przewrotów w przód i w tył
4.Giz. Utrwalanie przepisów gry w ,,dwa ognie”
5. MPR. Obrona rzutów dolnych nogami
6.G. Nauka wykonywania salta
7. MPR. Doskonalenie poruszania się w obronie. Krok dostawny, biegowy, obroty w biegu
8.MPR. Mecz kontrolny -doskonalenie taktyki gry
9.G. Nauka omyku z podporu przy asekuracji
10.S.,, Wyścigi na wesoło” na śniegu

LUTY

1.MPR,. Prowadzenie ataku szybkiego w zmiennych pasach działania
2.T. Łączenia różnych form ruchu w rytmie przy muzyce
3.MPR. Doskonalenie ataku pozycyjnego we fragmentach gry
4.G. Sprawnościowy tor przeszkód
5.MPR. Mecz kontrolny – doskonalenie taktyki gry
6.Grz. Gry i zabawy na śniegu – tropienie śladów

MARZEC

1.MPR. Nauka prowadzenia rozgrzewki przedmeczowej
2.G. Nauka wymyku na drążku z asekuracją
3.MPR. Doskonalenie płynności ruchów podczas zawodów
4.MPR. Doskonalenie rzutów, podań i chwytów piłki w formie stacyjnej
5.Giz. Rywalizacje drużyn z użyciem nietypowego sprzętu
6.MPR. Nauka interwencji bramkarza podczas wykonywania rzutów karnych
7.MPR. Doskonalenie współpracy rozgrywanie- skrzydło
8.G. Mostek gimnastyczny
9.MPR. Gra kontrolna i rozgrywki na szczeblu miejsko -gminnym
10.G. Ćwiczenia równoważne- nauka wykonywania wagi przodem

KWIECIEŃ

1.G. Nauka wykonywania piramid wieloosobowych
2.MPR. Doskonalenie współpracy gry z obrotowym
3. Lat. Mała zabawa biegowa
4. MPR. Doskonalenie wykonywania rzutów karnych ( z padem, z obrotem)
5.G. Doskonalenie przeskoku rozkrocznego przez kozła
6.MPR. Doskonalenie rzutów z padem
7.G. Nauka wykonywania wychwytu z karku na skrzyni
8.MPR. Prowadzenie ataku szybkiego 3x3, 2x2
9.G. Ćwiczenia siłowe- wspinanie na linie
10.MPR. Gra kontrolna- ustawienia, taktyka, technika
11.Rozgrywki piłki ręcznej na szczeblu powiatu

Maj

1.MPR Doskonalenie podania i chwytu piłki zakończone rzutem na bramke
2.MPR Doskonalenie wykonywania rzutów karnych
3.LA. Rozgrywki MPR na szczeblu wojewódzkim
4.LA. Nauka rozłożenia sił na długim dystansie. Kształt, wytrzymałość
5.MPR Doskonalenie wykonywania rzutu wolnego
6.LA Ćwiczenia siłowe z piłkami lekarskimi 2 i 3kg
7.MPR Nauka gry w ataku pozycyjnym 2:2:2 (dwa koła)
8.MPR Nauka ataku szybkiego ze zmiany pozycji od piłki
9.MPR Gra kontrolna – utrwalenie przepisów gry
10.Lat. Poznajemy możliwości badania sprawności w terenie

Czerwiec

1.MPR Doskonalenie ataku pozycyjnego we fragmentach gry
2.MPR Doskonalenie techniki rzutów z poszczególnych pozycji
3.MPR Doskonalenie postępowania zespołowego w ataku i w obronie
4.G. Sprawnościowy tor przeszkód w terenie
5.LA Starty z różnych pozycji wyjściowych
6.Giz Rywalizacja drużyn w grze w „kwadranta”
7.MPR Gra kontrolna – turniej, mecz
8.Giz Gry i zabawy z piłką („Dwa ognie”, „kwadrant”)


ETAP III

MŁODZICZKI
GIMNAZJUM KLASA I-II

Program nauczania:
1.Cechy motoryczne
2.Technika gry
3. Bramkarz
4. Taktyka gry
5. Teoria
6. Sprawdziany


Ad.1:

Szybkość – starty z różnych pozycji, odcinki biegu od 30 m.
Zwinność –koperty, slalomy, przewroty
Gibkość - ćwiczenia gimnastyczne o charakterze kształtującym z akcentem na obszerność ruchu.
Siła – pokonywanie obciążeń własnego ciała lub współpartnera
Wytrzymałość – zróżnicowane formy gier i zabaw biegowych

Ad.2:

ATAKOWANIE:
-chwyty i podania – doskonalenie w ćwiczeniach o dużym stopniu trudności z akcentem na tempo wykonywania (przeważająca forma stałych fragmentów gry)
–zawody –doskonalenie uprzednio poznanych. Nauka zwodów z obrotem i zamierzonym podaniem
- rzuty – doskonalenie z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych pozycji. Nauczanie różnych form rzutu po przeskoku
–zasłony – doskonalenie zasłon we fragmentach gry
OBRONA:
- doskonalenie poruszania się i przekazywania krycia we fragmentach 1x1,2x2,3x3
–doskonalenie przechwytywania, blokowania i wygarniania piłki w ćwiczeniach o charakterze fragmentów gry. Wygarniania piłki przy rzucie
BRAMKARZ:
-doskonalenie techniki podstawowych interwencji
-ćwiczenia sprawności ogólnej w połączeniu z techniką (kompleksowe)
–doskonalenie wyprowadzania ataku szybkiego
Ad.3:
ATAKOWANIE POZYCYJNE:
- doskonalenie programu klasy VI
– nauka ataku prostopadłego, doskonalenie ataku ze zmiany pozycji
ATAKOWANIE SZYBKIE:
-doskonalenie programu klasy VI
- atak szybki ze zmianą pasów działania
-rozegranie sytuacji parzystych i nieparzystych
OBRONA:
-doskonalenie programu klasy VI
–nauka obrony strefą 3:3
Ad.4
W ćwiczeniach techniki stosować jak najczęściej formę fragmentów gry.
Ad.5
1.zasady treningu sportowego
2.przepisy c.d.
Ad.6
SPRAWNOŚĆ OGÓLNA:
- skok w dal z miejsca
- bieg 60m
- rzut piłką lekarską 2kg oburącz zza głowy – z miejsca
- bieg na dystansie 2000m
- bieg po kopercie 3x5m – 3 razy
SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA:
-odbicia piłki od ściany (odległość. 3m ) w ciągu 1 min.
- rzut piłką ręczną na odległość – z miejsca
– kozłowanie po kopercie 3x5 – 3 razy
BRAMKARZ:
Sprawność ogólna - jak pozostali zawodnicy
Sprawność specjalna – poruszanie się w bramce na czas
Wykonywanie: z pozycji wyjściowej w środku bramki – na sygnał bramkarz wykonuje 16 symulowanych interwencji w kolejności : lewy dół, prawy dół, lewa góra, prawa góra, lewy dół itd.
Uwaga: przy każdej interwencji koniecznie jest dotknięcie słupka.

KLASA I

Ad. 1. Cechy motoryczne – program klasy VI

Ad. 2. Technika gry

ATAKOWANIE:
chwyt i podania – doskonalenie w ćwiczeniach o dużym stopniu trudności z akcentem na tempo wykonania (przeważająca forma stałych fragmentów gry)
zawody – doskonalenie uprzednio poznanych. Nauka zwodu z obrotem i zamierzonym podaniem
rzuty – doskonalenie z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych pozycji. Nauczanie różnych form rzutu po przeskoku.
zasłony – doskonalenie zasłon we fragmentach gry

0BRONA:
doskonalenie poruszania się i przekazywania krycia we fragmentach 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3
doskonalenie przechwytywania, lokowania i wygarniania piłki w ćwiczeniach o charakterze fragmentów gry. Wygarnianie piłki przy rzucie

BRAMKARZ:
doskonalenie techniki podstawowych interwencji
ćwiczenia sprawności ogólnej w połączeniu z techniką (kompleksowe)
doskonalenie wyprowadzania ataku szybkiego

Ad. 3. Taktyka gry

ATAKOWANIE POZYCYJNE:
doskonalenie programu klasy VI
nauka ataku prostopadłego, doskonalenie ataku ze zmianami pozycji

ATAKOWANIE SZYBKIE:
doskonalenie programu klasy VI
atak szybki ze zmianą pasów działania
rozegranie sytuacji parzystych i nieparzystych

OBRONA:
doskonalenie programu klasy VI
nauka obrony strefą 3:3

Ad. 4. Uwagi organizacyjno-metodyczne- jak w klasie VI

W ćwiczeniach techniki stosować jak najczęściej formę fragmentów gry


Ad.5. Teoria

1.Zasady treningu sportowego.
2.Przepisy c.d.

Ad. 6. Sprawdziany

SPRAWNOŚĆ OGÓLNA:
skok w dal z miejsca
bieg 60 m
rzut piłką lekarską 2 kg oburącz zza głowy – z miejsca
bieg na dystansie 2000 m
bieg po kopercie 3x5 m – trzy razy

SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA:
odbicia piłki od ściany ( odległość. 3 m) – w ciągu 1 min.
rzut piłką ręczną na odległość – z miejsca
kozłowanie po kopercie 3 x 5 – 3 razy

BRAMKARZ:

Sprawność ogólna – jak pozostali zawodnicy

Sprawność specjalna – poruszanie się w bramce na czas

Wykonanie: Z pozycji wyjściowej w środku bramki – na sygnał bramkarz wykonuje 16 symulowanych interwencji w kolejności: lewy dół, prawy dół, lewa góra, prawa góra, lewy dół itd.

Uwaga: przy każdej interwencji konieczne jest dotknięcie słupka

Gimnazjum
I klasa
Wrzesień

1.Marszobieg w terenie z wykonaniem zadań sprawnościowych
2.Mała zabawa biegowa w terenie
3.Ćwiczenie skocznościowe z wykorzystaniem materacy i płotków
4.Starty na krótkim dystansie z różnych pozycji wyjściowych
5.Doskonalenie różnych form rzutu na bramkę
6.Ćwiczenia skocznościowe w terenie – wykorzystanie naturalnych przeszkód – wieloskoki
7.Pokonywanie gimnastycznego toru przeszkód
8.Podania i chwyty w parach w miejscu i w biegu
9.Ćwiczenia siły dynamicznej z piłkami lekarskimi 2 – 3 kg
10.Ćwiczenia z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym (partner , przybór)

Październik

1.Różne formy biegu w terenie ( pod górę, z góry)
2.Doskonalenie skuteczności wykonania zwodów
3.Ćwiczenia skocznościowe z wykorzystaniem kozła i skrzyni
4.Łączenie przewrotów w przód i w tył na ścieżce gimnastycznej
5.Doskonalenie obrony w formie stacyjnej
6.Przewrót w przód z odbiciem obunóż w tył do rozkroku
7.Chwyty i podania sytuacyjne z jedną lub dwiema piłkami
8.Rozgrywki na szczeblu miejsko – gminnym
9.Taktyka ataku pozycyjnego 3:2:1 – gra szkolna
10.Doskonalenie obrony sytuacji ,, sam na sam’’

Listopad

1.Utrwalenie poznanych elementów gimnastycznych
2.Doskonalenie ataku szybkiego z różnych pozycji wyjściowych
3.Nauka gry z przewagą i gra szkolna
4.Doskonalenie umiejętności gry blokiem, współpraca z bramkarzem
5.Rozgrywki na szczeblu powiatowym
6.Obwód gimnastyczny z wykorzystaniem materacy i płotków
7.Doskonalenie gry współdziałania z obrotowym i skrzydłowym
8.Indywidualna technika gry bramkarza – obrona rękami i nogami i tułowiem
9.Doskonalenie przerzutu bokiem
10.Doskonalenie ataku pozycyjnego we fragmentach gry

Grudzień
1.Doskonalenie techniki bramkarskiej – wyprowadzenie ataku szybkiego, pośredniego i bezpośredniego
2.G. Doskonalenie wykorzystania piramid 2,3 osobowych
3.G. Obwód stacyjny z wykorzystaniem piłek lekarskich
4.Nauka gry w osłabieniu
5.Doskonalenie rzutów z różnych pozycji ( z padu, ze skrzydeł )
6.Nauka krycia agresywnego przez ,, odcięcie’’

Styczeń
1.Pokonywanie saneczkowego toru przeszkód
2.Wyścig na wesoło z użyciem sanek
3.Rzutu śniegiem do celu ruchomego i stałego
4.Prowadzenie ataku szybkiego 2x2, 3x3
5.Łączenie zmian miejsca w ataku z atakiem wiążącym
6.Doskonalenie techniki podań i chwytów przy rozwiązaniu zadań taktycznych w formie fragmentów gry
7.Mała zabawa biegowa po śniegu
8.Mecz kontrolny – doskonalenie gry w obronie
9.Doskonalenie obrony indywidualnej – krycie ,, każdy swego’’
10.G. Ćwiczenie w parach przy drabinkach

Luty

1.Gry i zabawy na śniegu wg. inwencji uczniów
2.Doskonalenie elementów obrony w formie stacyjnej
3.Taktyka obrony strefowej 6:0 wysoko wysuniętej
4.Fragmenty gry w ataku pozycyjnym 3:2:1
5.Mecz kontrolny – doskonalenie ataku
6.Pokonywanie saneczkowego toru przeszkód
W okresie ferii zimowych wskazane jest zorganizowanie obozu techniczno – taktycznego od 8 dni.

Marzec

1.Wyprowadzenie ataku szybkiego po otrzymaniu piłki od bramkarza i po odebraniu jej przeciwnikowi – gra szkolna
2.Gra bramkarza – umiejętności gry własnej i zespołu
3.G. Stanie na rękach – przejście do postawy wyjściowej poprzez przewrót w przód
4.Rozwiązywanie ataku przeciwko różnym ustawieniom obrony przeciwnika
5.Ćwiczenie skocznościowe z wykorzystaniem skakanek
6.Doskonalenie zwodów i podań w formie stacyjnej
7.Doskonalenie techniki operowania piłką w kontakcie z agresywnym obrońcą
8.Mecz kontrolny
9.Doskonalenie interwencji bramkarza podczas wykonywania rzutów wolnych i karnych
10.Gry i zabawy w oparciu o zasady piłki ręcznej

Kwiecień
1.Mała zabawa biegowa w terenie
2.Doskonalenie prowadzenia rozgrzewki przed meczowej
3.Proste układy gimnastyczne z wykorzystaniem przyborów
4.Doskonalenie rzutów sytuacyjnych z biegu, odchylenia z biodra
5.Doskonalenie wymyku i odmyku na drążkach
6.Rzut piłką palantową z ręki i pod ręką
7.Doskonalenie płynności ruchów podczas ataku pozycyjnego
8.Nauka rzutu dyskiem – ćwiczenia oswajające
9.Utrwalenie przepisów gry – gra właściwa. Sędziowanie.
10.Mecz kontrolny – ustawienie taktyczne

Maj
1.Poznawanie możliwości rekreacyjnych okolicy
2.Nauka rzutu oszczepem – oswojenie z przyborem
3.Gra w ringo
4.Wprowadzenie nowych elementów gry w obronie
5.Nauka wykonywania rzutów wolnych
6.Umiejętność rozłożenia sił w biegu na 1000 m
7.Biegi przełajowe w terenie
8.Doskonalenie wykonywania rzutów karnych
9.Wprowadzenie nowych elementów taktyki gry
10.Mecz kontrolny – turniej piłki ręcznej

Czerwiec
1.Doskonalenie rzutów z różnych pozycji
2.Doskonalenie gry w badmintonie
3.Wprowadzenie nowych elementów techniki indywidualnej
4.Rywalizacja drużyn w grze w ‘kwadrante’
5.Sędziowanie meczy. Utrwalenie przepisów gry
6.Wprowadzanie nowych rozwiązań przy wykonywaniu rzutów wolnych
7.Gra w ringo. Utrwalanie przepisów gry
8.Gry i zabwy wg. inwencji uczniów

KLASA II

Ad.1 Cechy motoryczne
Szybkość - trening uzupełniający (ćw...skoczności, siły dynamicznej i koordynacji)
- ćwiczenia lekkoatletyczne – technika startu i biegu na dystansie
Zwinność - pokonywanie toru przeszkód
- ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne
Gibkość - pogłębienie obszerności ruchu
Siła - (dynamiczna) – ćwiczenia z piłkami lekarskimi i hantlami : chłopcy 2-5kg
dziewczęta 2-3kg
- ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała
- ćwiczenia z partnerem
Wytrzymałość - zajęcia w terenie w formie zabawy biegowej
- ćwiczenia sprawnościowe i techniczne w formie obwodu
- wieloskoki
- skoki gimnastyczne i lekkoatletyczne

Uwaga: w procesie kształtowania cech motorycznych kategorii juniorów młodszych
stosujemy metodę ciągłą, powtórzeniową oraz zmienną. W uzasadnionych
przypadkach również interwałową,.

Ad.2 Technika gry
ATAKOWANIE:
Poruszanie się:
doskonalenie poruszania się zawodnika w ataku bez piłki i z piłką w formie fragmentów gry

Podania i chwyty:
doskonalenie podań i chwytów w formie fragmentów gry (ćw. W kontakcie z przeciwnikiem,
trudniejszych ustawieniach – zmienność kierunku podań, zmiana miejsc, większa liczba piłek
i większa szybkość

Rzuty:
doskonalenie poprzednio poznanych rodzajów.
Każdy ćwiczący powinien opanować 2-3 rodzaje rzutów na swojej pozycji w grze.
W tym obowiązkowo rzut z wykoku po 1,2,3 krokach ; z podłoża (z przeskokiem lub
z biodra) oraz z padem

Zwody:
doskonalenie zwodów uprzednio poznanych (forma ścisła i fragmentów gry).
Zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania : chwyt piłki nabiegu, doskok, wykonanie
zwodu. Atak musi absorbować dwóch obrońców
- nauczenie zwodu zamierzonym rzutem
Zasłony:
- stosowanie we fragmentach gry ( dynamiczne i z odejściem )
– umiejętność wykonania na każdej pozycji w grze

OBRONA:
- doskonalenie indywidualnych umiejętności technicznych w formie fragmentów gry:
- poruszanie się
- dobieg, doskok
- krycie ręki rzutnej
- przechwyt, wygarnięcie piłki
- blokowanie rzutów

Ad. 3. Taktyka gry
Atak szybki:
- bezpośredni i pośredni ( niezorganizowany i zorganizowany )
- doskonalenie rozegrania końcówek ataku w sytuacjach parzystych i nieparzystych
Atak pozycyjny:
- bez zmiany miejsc:
- atak prostopadły wiążący
- współpraca dwójkowa
- rozgrywający - skrzydłowy
- rozgrywający - obrotowy
- rozgrywający - rozgrywający
ze zmianą miejsc:
- wyminięcie, zabiegnięcie, wbiegnięcie, przebiegnięcie, obiegnięcie

Obrona:
- obrona strefowa 6:0
- obrona strefowa 5:1
- obrona strefowa 3:3
- obrona strefowa 3:2:1
– obrona kombinowana 5+1

We wszystkich rodzajach obrony kładziemy nacisk na przeszkadzanie przeciwnikowi
w swobodnym rozgrywaniu piłki. Uczymy przewidywania kierunku podania piłki
(antycypacja) oraz wpajamy zasadę, że celem gry zespołowej w obronie jest zdobycie piłki.

Ad. 4. Uwagi organizacyjno – metodyczne – jak w klasie VII
W ćwiczeniach techniki stosować jak najczęściej formę fragmentów gry.

Ad. 5. Teoria
Tematyka:
- przepisy piłki ręcznej
- historia piłki ręcznej w Polsce i na świecie
- charakterystyka całorocznego treningu piłkarza
– higiena życia sportowego
- znaczenie rozruchu porannego i rozgrzewki w treningu sportowym
– podstawowe wiadomości z zakresu taktyki
– elementy gry bramkarza i jego rola w zespole
– zasady współżycia w kolektywie

Ad. 6. Sprawdziany – jak w klasie I

W celu obiektywizacji pracy treningowej, każdy szkoleniowiec powinien przeprowadzić w
swojej grupie następujące testy kontrolne:
1. Test Sprawności Ogólnej
1 raz w roku, przed rozpoczęciem I rundy rozgrywek
2. Test Sprawności Technicznej
2 razy w roku, przed rozpoczęciem I i II rundy rozgrywek
3. Zaleca się również stosowanie Testu Sprawności Ogólnej INKF-u.
– nauka gry strefą 3:3

Ad. 4. Uwagi organizacyjno - metodyczne – jak w klasie VI
W ćwiczeniach techniki stosować jak najczęściej formę fragmentów

Ad. 5. Teoria
1. Zasady treningu sportowego
2. Przepisy c.d.

Ad. 6. Sprawdziany
SPRAWNOŚĆ OGÓLNA:

- skok w dal
- bieg 60 m
– rzut piłką lekarską 2 kg oburącz zza głowy – z miejsca
– bieg na dystansie 2000 m
- bieg po kopercie 3 x 5 – trzy razy

SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA:

- odbicia piłki od ściany (odległości) 3m- w ciągu 1 min.
- rzut piłką ręczną na odległość- z miejsca
- kozłowanie po kopercie 3x5- 3 razy.

BRAMKARZ:

Sprawność ogólna- jak pozostali zawodnicy

Sprawność specjalna- poruszanie się w bramce na czas

Wykonanie: Z pozycji wyjściowej w środku bramki- na sygnał bramkarz wykonuje 16 symulowanych interwencji w kolejności: lewy dół, prawy dół, lewa góra, prawa góra, lewy dół itd.

Uwaga: Przy każdej interwencji konieczne jest dotknięcie słupka.


Gimnazjum
I klasa
Wrzesień

1.Atletyka terenowa. Marszobieg w terenie z wykonaniem zadań sprawnościowych.
2.Kształtowanie siły z wykorzystaniem piłek lekarskich 2-3 kg.
3.Kształtowanie skoczności przy wykorzystywaniu materacy, płotków oraz piłek lekarskich.
4.Mała zabawa biegowa w terenie- pokonywanie naturalnych przeszkód terenowych.
5.Doskonalenie koordynacji ruchowej z wykorzystaniem różnego sprzętu jak ławeczki, płotki, skakanki, materace i drabinki.
6.Starty z różnych pozycji: leżąc, siedząc, klęcząc- biegi na 60 i 100m.
7.Kształtowanie zwinności, skoczności i szybkości z wykorzystaniem małych płotków.
8.Chwyty i podania w miejscu i w biegu, w parach i trójkach w różnych ustawieniach.
9.Ćwiczenia kontrolne od bramkarza pojedynczo, parami i trójkami.
10.Taktyka ataku pozycyjnego 3:2:1.
11.Udział w turnieju towarzyskim- zwracanie uwagi na rozgrzewkę przedmeczową.

Październik

1.Doskonalenie zwodów pojedynczych i podwójnych w lewą i prawą stronę. Rzuty na bramkę z różnych pozycji.
2.Chwyty i podania sytuacyjne jedną i dwoma piłkami. Gra szkolna.
3.Współpraca bramkarza z obrońcami z wyprowadzeniem szybkiego ataku.
4.Obrona „każdy swego” oraz doskonalenie obrony 5:1 i 5+1
5.Doskonalenie ataku pozycyjnego: współpraca: skrzydło- rozgrywający, rozgrywający- koło- gra szkolna.
6.Gry i zabawy biegowe w terenie.
7.Kształtowanie szybkości- szybki atak trójkami ze zmianą miejsc „za piłką” oraz „od piłki”- gra szkolna.
8.Atak pozycyjny- fragmenty gry 2 na 2, 3 na 3- stawianie zasłon- gra szkolna.
9.Doskonalenie techniki gry bramkarza- współpraca przy obronie rzutów wolnych i obrona rzutów karnych.
10.Wykonywanie rzutów wolnych i rzutów karnych- rozwiązania taktyczne.
11.Rozgrzewki miejsko- gminne piłki ręcznej.

Listopad

1.Taktyka gry w obronie- obrona agresywna 6:0 z wyjściem do przeciwnika. Przesuwanie i przekazywanie przeciwnika- gra szkolna.
2.Gimnastyka przewroty w przód i tył z odbicia obunóż do rozkroku.
3.Technika- podania na odległość do stałego i ruchomego celu- gra szkolna.
4.Doskonalenie indywidualnej gry w ataku.
5.Rozgrywki na szczeblu powiatu.
6.Taktyka- doskonalenie stawiania zasłon statycznych i dynamicznych.
7.Ćwiczenie koordynacji ruchowej z wykorzystaniem 2 i 3 piłek- ćwiczenia w parach, trójkach i czwórkach.
8.Indywidualna technika gry bramkarza- doskonalenie wyprowadzenia szybkiego ataku- gra szkolna
9.Gimnastyka- przeskoki przez skrzynie i kozła.
10.Doskonalenie indywidualne techniki gry w obronie.

Grudzień

1.Doskonalenie gry bramkarza. Postawa i poruszanie się. Zachowanie podczas gry, kierowanie obroną
2.Taktyka ataku pozycyjnego – atak pozycyjny 2:2:2 – założenia ogólne
3.Taktyka ataku pozycyjnego – współpraca i rozgrywanie – koło – skrzydło przy ustawieniu w grze na 2 koła
4.Technika – doskonalenie rzutów i podań z padu – rzut z padu ze skrzydeł i z pozycji obrotowych
5.Gimnastyka – obwód gimnastyczny przy wykonaniu różnego rodzaju sprzętu jak: materace, kozioł, skrzynia, płotki, bramki.
6.Gry i zabawy wg. inwencji uczniów

Styczeń

1.Saneczkarstwo – pokonywanie saneczkowego toru przeszkód
2.Gimnastyka – pokonywanie gimnastycznego toru przeszkód
3.Mała zabawa biegowa na śniegu
4.Technika – różne rodzaje chwytów i podań: górne, półgórne, z biodra piłką 1kg oraz normalną – gra szkolna
5.Doskonalenie kontrataku pojedynczego, trójkami w swoich pasach działania oraz ze zmianą pasów
6.Taktyka: fragmenty gry w ataku pozycyjnym przy ustawieniu 2:2:2 (2 – rozgrywania 2 – koła 2 – skrzydła)
7.Taktyka: fragmenty gry w ataku pozycyjnym przy ustawieniu 3:2:1 (3 – rozgrywania 2 – skrzydła 1 – koła)
8.Doskonalenie obrony indywidualnej: krycie każdy swego, obrona 2:2 i 3:3
9.Mecz kontrolny – doskonalenie taktyk gry
10.Udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim

Luty

1.Sprawnościowy tor przeszkód
2.Gry i zabawy biegowe na śniegu
3.Ćwiczenia równoważne oraz koordynacji ruchowej
4.Taktyka obrony startowej 6: 0 wysoko wysuniętej – agresywnej, przechwytywanie piłki
5.Przejście do kontaktu po agresywnej grze obronnej zakończenie rzutem na bramkę
6.Mecz kontrolny – doskonalenie gry obronnej
PS. W okresie ferii zimowych wskazane jest zorganizowanie obozu technicznego – taktycznego 4 – 8 dni.

Marzec

1.atak szybki z wykorzystaniem wszystkich znanych elementów techniczno – taktycznych
2.Atak szybki umowny – doskonalenie – gra szkolna
3.Taktyka ataku pozycyjnego – fragmenty gry – doskonalenie
4.Ćwiczenia skoczności z wykorzystaniem odskoczni oraz zeskoku
5.Udział w zawodach na szczeblu województwa
6.Doskonalenie interwencji bramkarza podczas wykonywania rzutów wolnych i rzutów karnych
7.Doskonalenie rzutów, podań i chwytów w formie stacyjnej
8.Doskonalenie prowadzenia rozgrzewki przed meczowej
9.Doskonalenie płynności ruchów podczas ataku pozycyjnego oraz podczas wykonywania zwodów
10.Gry i zabawy w oparciu o zasady gry piłki ręcznej
Kwiecień

1.Mecz kontrolny- akcent gra obronna
2.Doskonalenie gry w ataku pozycyjnym przy ustawieniu 2:2:2 – gra szkolna
3.Doskonalenie rzutów z padu
4.Udział w zawodach na szczeblu makroregionu
5.Doskonalenie wychwytu z karku na 1. część skrzyni
6.Gry i zabawy biegowe na świeżym powietrzu
7.Doskonalenie rzutów sytuacyjnych
8.Rzut piłeczką palantową na odległość i do celu
9.Rzut oszczepem na odległość
10.Ćwiczenia siłowe w wspinaniu się po linie
11.Gra kontrolna – ustawienie taktyczne

Maj

1.Doskonalenie ataku pozycyjnego w fragmentach gry
2.Podania i chwyty zakończone rzutem na bramkę
3.Biegi przełajowe w terenie
4.Rzut dyskiem – ćwiczenia oswajające
5.Gra w ringo
6.Doskonalenie wykonywania rzutu wolnego
7.Turniej piłki ręcznej organizowany przez szkołę
8.Doskonalenie wykonywania rzutów karnych
9.Rozłożenie sił w biegach na długim dystansie – 2000m
10.Gry i zabawy wg inwencji uczniów

Czerwiec

1.Pokonywanie toru przeszkód na rowerze
2.Doskonalenie techniki rzutów z poszczególnych pozycji
3.Wprowadzenie nowych elementów taktycznych w grze ataku pozycyjnym
4.Wprowadzenie nowych rozwiązań taktycznych w grze obronnej
5.Pokonywanie naturalnych przeszkód w lesie
6.Wprowadzenie nowych rozwiązań przy wykonywaniu rzutu wolnego
7.Rywalizacja drużyn w grze w ringo
8.Rywalizacja drużyn w grze w palanta
9.Udział w ogólnopolskiej gimnazjadzie piłki ręcznej


ETAP IV
JUNIORKI MŁODSZE – 16 LAT

Program nauczania:
1.Cechy motoryczne
2.Technika gry
3.Bramkarz
4.Taktyka gry
5.Teoria
6.Sprawdziany

Ad. 1. Cechy motoryczne

Szybkość - a. Trening uzupełniający: Skoczność, siła dynamiczna i koordynacja
Sposoby realizacji- jak w klasie II
- b. Wytrzymałość szybkościowa:
Trening w formie interwałowej
Starty z różnych pozycji, skipingi, ćwicz. z użyciem płotków, przyspieszenia na dystansie, bieg pod górę, bieg z różną szybkością, sztafety
Zwinność - ćwiczenia akrobatyczne
- ćw. wykonywane z nietypowych pozycji wyjściowych
- starty z różnych pozycji, ćw. wykonywane w przeciwną stronę, niż opanował je ćwiczący
- ćw. w formie pokonywania toru przeszkód
Gibkość - ćwiczenia pogłębiające obszerność ruchu
Siła - ćwiczenia wpływające na przyrost masy mięśniowej (tylko grupa chłopców- w stopniu ograniczonym)
- ćw. z użyciem sztangi, pierścieni, ćw. na Atlasie
- ćw. siły dynamicznej z piłkami lekarskimi i hantlami: chłopcy 3- 5 kg, dziewczęta 2- 3 kg
- ćw. z partnerem
- ćw. wykonywane w formie treningu obwododowego
Wytrzymałość - kształtowana w formie wysiłków o małej i umiarkowanej intensywności beztlenowa
- zajęcia w terenie w formie zabawy biegowej
- ćwiczenia sprawnościowe w formie obwodu. Regulacja przerw wypoczynkowych
W treningu wytrzymałości stosować metody: ciągłą i interwałową.
Skoczność - ćw. mające na celu zwiększenie siły mięśni
- ćw. z użyciem materacy, płotków, przyrządów
- zajęcia w terenie z wykorzystaniem naturalnego środowiska
- wieloskoki
- ćw. z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym (partner, przybór, ciężar


W treningu cech motorycznych w tej kategorii wiekowej, mają zastosowanie w zależności od postawionego zadania, następujące metody:
ciągła - wytrzymałość
powtórzeniowe - dla rozwijania cech sprawnościowych, utrwalania nawyków
zmienna - siła, wytrzymałość, koordynacja
interwałowa - wytrzymałość szybkościowa

Ad. 2. Technika gry

Podania i chwyty:
- doskonalenie techniki operowania piłką w kontakcie z agresywnym obrońcą
doskonalenie techniki podań i chwytów, przy rozwiązywaniu zadań taktycznych w formie
fragmentów gry

Rzuty: - dalsze doskonalenie techniki operowania repertuaru rzutów zwrócenia uwagi na skuteczność rzutową przy rzutach w kontakcie z agresywnym obrońca
Zwody:- doskonalenie skuteczności zwodów
- indywidualizacja
- doskonalenie zwodu podwójnego i z obrotem
Zasłony:-doskonalenie wykonywania zasłon w formie fragmentów gry
Obrona:-doskonalenie indywidualnej techniki
Uwaga: W realizacji treningu technicznego stosować:
a. Formę fragmentów gry
b. Ćwiczenia kompleksowe (łączenie elementów sprawności i techniki)
c. Ćwiczenia sprawności ukierunkowanej


Ad. 3. Bramkarz

Trening realizowania za pomocą treningu indywidualnego i zespołowego
-doskonalenie techniki bramkarskiej:
- ustawianie się
- obrona piłek rękami, nogami, tułowiem
- ćwiczenia sprawności ogólnej i ukierunkowanej
– łączenia ćwiczeń sprawności ogólnej z techniką
- wyprowadzenie ataku szybkiego (bezpośredniego i pośredniego)
- współpraca z obroną
-ćwiczenia ogólno - sprawnościowe, szybkościowe, zwinnościowe-gibkościowe
- łączenie ćwiczeń sprawnościowych i technicznych
- łączenie ćwiczeń sprawnościowych i technicznych
- łączenie ćwiczeń sprawnościowych z obroną serii rzutów
- doskonalenie wyprowadzenia ataku szybkiego
- doskonalenie kierowania obroną własnego zespołu
- przechwytywanie piłki
- obrona w sytuacji „sam na sam”

Ad. 4. Taktyka gry

- doskonalenie wyprowadzenia i rozwiązywania ataku bezpośredniego i pośredniego
- rozgrywania końcówek ataku parzystych i nieparzystych
- wyprowadzenie ataku szybkiego po otrzymaniu piłki od bramkarza i po odebraniu jej przeciwnikowi. Organizacja ataku

Atak pozycyjny

doskonalenie współpracy, przy udziale i więcej przeciwników
rozwiązywanie fragmentów gry z założeniem taktycznym
- łączenie zmiany miejsca w ataku wiążącym
- gra przeciwko agresywnej i luźnej obronie przeciwnika
- gra w przewadze liczebnej i osłabieniu
- rozwiązywanie ataku przeciwko różnym ustawieniom obrony przeciwnika
- atak 2 : 2 : 2

Obrona


Gimnazjum
III klasa
Wrzesień

1.Kształtowanie wytrzymałości – marszobieg w terenie – długi czas pracy ok. 2,5 godz. o niskiej intensywności
2. Mała zabawa biegowa z elementami ćwiczeń rozciągających i gimnastycznych
3. Ćwiczenia siły z wykorzystaniem piłek lekarskich 2 i 3 kg. – hantli, ciężaru własnego ciała oraz partnera
4. Ćwiczenia skoczności, zwinności i gibkości w pokonywaniu toru przeszkód
5. Atak szybki bezpośredni niezorganizowany w kształtowaniu szybkości
6. Technika gry – poruszanie się zawodnika w ataku bez piłki i z piłką w formie fragmentów gry
7. Doskonalenie podań i chwytów w formie fragmentów gry
8. Doskonalenie podań i chwytów w kontakcie z przeciwnikiem – zmienność kierunku podań, zmiany miejsc, większa liczba piłek przy zwiększonej szybkości
9. Doskonalenie zwodów uprzednio poznanych, stosowanie zasłon we fragmentach gry
10. Atak pozycyjny przypomnienie stosowanych rozwiązań taktycznych z poprzedniego sezonu

Październik

1.Taktyka ataku pozycyjnego przy ustawieniu 3 : 2 : 1 – poruszanie się w swoich pasach działania
2. Taktyka obrony – poruszanie się w grze obronnej : doskok, odskok, przesunięcie gra szkolna
3. Technika – doskonalenie uprzednio poznanych rodzajów rzutów – gra szkolna
4. Sprawnościowy tor przeszkód – akcent szybkości, skoczności, zwinności, gibkości
5. Trening bramkarza – współpraca bramkarza z obrońcami oraz wyprowadzenie kontrataku
6. Taktyka gry w obronie 5 : 1 i 5+1
7. Gry i zabawy biegowe w terenie
8. Rozgrywki na szczeblu miejsko - gminnym
9. Rozgrywanie rzutów wolnych – doskonalenie nowych rozwiązań wprowadzanych w poprzednim sezonie
10. Gry i zabawy z piłkami doskonalące technikę chwytu, podania i rzutu
11. Rozgrywki ligi wojewódzkiej

Listopad

1.Atak pozycyjny – współpraca dwójkowa i trójkowa – rozgrywanie – skrzydło.
Rozgrywanie – koło, rozgrywanie-skrzydło koło. Gra szkolna.
2.Wprowadzenie obrony strefowej 3:2:1.
3.Kontratak zorganizowany - umowny po wybronieniu piłki.
4.Gra w obronie – doskonalenie obrony nogami, blokowanie rękoma, wygarnięcie piłki, przechwyt piłki.
5.Rozgrywki na szczeblu powiatu – gimnazjada
6.Gimnastyczny tor przeszkód.
7.Ćwiczenie koordynacji ruchowej przy wykorzystywaniu większej liczby piłek, materacy, drabinek, lin.
8.Rozgrywki ligi wojewódzkiej.
9.Mała zabawa biegowa w terenie.
10.Doskonalenie wykonywania rzutów karnych.

Grudzień

1.Technika indywidualna – doskonalenie gry nogami w obronie – obrona rzutów z biodra nogami.
2.Doskonalenie rzutów z padu z pozycji skrzydłowego i obrotowego.
3.Doskonalenie gry bramkarza – obrona „szpagatem” i obrona „pajacem”
4.Taktyka – wprowadzenie nowych rozwiązań taktycznych w ataku pozycyjnym przy ustawieniu 3:2:1
5.Tor sprawnościowo – techniczny 8-9 stacji – trening stacyjny.
6.Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Styczeń
1.Gry i zabawy rzutowe i biegowe na śniegu.
2.Gimnastyka – gimnastyczny tor przeszkód.
3.Kształtowanie wytrzymałości – zajęcia w terenie – 1,5 h.
4.Technika – różne rodzaje chwytów, podań i rzutów pod obciążeniem.
5.Taktyka – fragmenty gry w ataku pozycyjnego przy ustawieniu 3:2:1 – gra szkolna.
6.Taktyka ataku pozycyjnego przy ustawieniu 2:2:2 – GRA SZKOLNA.
7.Doskonalenie gry w obronie – ustawienie 5+1 – gra szkolna .
8.Mecz kontrolny – doskonalenie gry w obronie i ataku.
9.Taktyka – atak szybki i umowny – doskonalenie.
10.Udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim.

Luty

1.Gimnastyczno – sprawnościowy tor przeszkód.
2.Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
3.Prowadzenie ataku szybkiego ze zmianą pasów działania – gra szkolna.
4.Doskonalenie ataku pozycyjnego we fragmentach gry.
5.Obrona strefowa 6:0 – wysoko wysunięta z przechwytem piłki i wyprowadzeniem kontrataku – gra szkolna.
6.Mecz kontrolny - doskonalenie obrony agresywnej.
W okresie ferii zimowych wskazane jest zorganizowanie obozu techniczno-taktycznego ok. 8 dni.

Marzec

1.Doskonalenie prowadzenia rozgrzewki przed meczowej – gra szkolna.
2.Atak szybki kombinowany z wykorzystaniem wszystkich znanych elementów techniczno-taktycznych.
3.Ćwiczenia skoczności, zwinności, gibkości oraz koordynacji ruchowej z wykorzystaniem wyskoczni oraz zeskoku.
4.Taktyka ataku pozycyjnego – doskonalenie współpracy skrzydło – rozgrywanie, rozgrywanie – koło, rozgrywanie – rozgrywanie. Gra szkolna.
5.Doskonalenie rzutów, podań, chwytów w formie stacyjnych – gra szkolna.
6.Doskonalenie interwencji bramkarzy podczas obrony rzutów karnych i wolnych.
7.Udział w rozgrywkach gimnazjalnych oraz lidze wojewódzkiej.
8.Doskonalenie płynności ruchów podczas ataku pozycyjnego oraz wykonywania zwodów.
9.Doskonalenie wykonywania rzutów wolnych i karnych.
10.Gry i zabawy oparte na zasadach gry piłki ręcznej.

Kwiecień

1.Mecz kontrolny – akcent – gra w obronie z wyprowadzeniem kontrataku.
2.Małą zabawa biegowa w terenie.
3.Technika – doskonalenie rzutów z padem.
4.Wykonywanie piramid wieloosobowych – ćwiczenie koordynacji.
5.Doskonalenie rzutów i podań sytuacyjnych.
6.Udział w zawodach makroregionu.
7.Doskonalenie wychwytu z karku na 1 i 2 cz. skrzyni.
8. Rzut piłeczką palantową na odległość i do celu.
9.Doskonalenie rzutu oszczepem.
10.Gry i zabawy wg. inwencji uczniów

Maj

1.Doskonalenie ataku pozycyjnego w formie zabawowej.
2.Doskonalenie podań i chwytów zakończone rzutem na bramke.
3.Biegi przełajowe.
4.Doskonalenie rzutu dyskiem.
5.Gry i zabawy – ringo, palant.
6.Doskonalenie płynności ruchów w grze obronnej.
7.Turniej piłki ręcznej organizowany przez szkołę
8.Umiejętność rozłożenia sił w biegach na długim dystansie.
9.Gra kontrolna – utrwalenie przepisów gry.
10.Gry i zabawy według inwencji uczniów.

Czerwiec

1.Doskonalenie techniki rzutów z poszczególnych pozycji
2.Pokonywanie przeszkód terenowych na rowerze górskim
3.Wprowadzanie nowych rozwiązań taktycznych w grze i ataku pozycyjnym
4.Wprowadzenie nowych rozwiązań taktycznych w grze obronnej
5.Wprowadzanie nowych rozwiązań taktycznych przy wykonywaniu rzutu wolnego
6.Rywalizacja drużyn w grze ringo i palanta
7.Gry i zabawy biegowe w terenie
8.Gry i zabawy według inwencji uczniów
9.Udział w ogólnopolskiej gimnazjadzie piłki ręcznej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.