X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 527
Przesłano:

Przykład lekcji języka polskiego z zastosowaniem technik korekcyjno - kompensacyjmych

Kl. IV-VI

Zasady i sposoby pracy z dziećmi z dysleksją w czasie lekcji szkolnych.

W czasie lekcji języka polskiego nauczyciel:

•Nie omawia błędów uczniów dyslektycznych w obecności całej klasy.
•Zamiast tradycyjnych dyktand zleca im pisanie tekstu z pamięci.
•Nie zmusza do głośnego czytania w obecności klasy.
•W żadnym wypadku nie porównuje dyslektyków i nie stawia im za wzór dzieci zdolniejszych.
•Ogranicza element rywalizacji. Podczas quizów, konkursów organizuje grupy tak, aby były w nich dzieci ze specyficznymi trudnościami i te nimi nie obarczone.
•Przy ocenie prac pisemnych nie bierze pod uwagę błędów dyslektycznych, a jedynie ocenia pomył, treść wypracowania.
•Wystawiając ocenę na koniec semestru i koniec roku szkolnego bierze pod uwagę wszystkie osiągnięcia w tym przedmiocie.
•Często sprawdza zeszyty i prace domowe, aby wyeliminować zniekształcenia informacji oraz błędy.
•Wyrazy niepoprawnie napisane usuwa tak, aby uczeń nie utrwalał sobie błędów w pamięci wzrokowej. ( W żadnym wypadku nie podkreśla na kolorowo wyrazów z błędami!!! ) Całkowicie je zamazuje i obok, nad wpisuje poprawnie.
•W zeszycie ćwiczeń językowych i osobnym zeszycie ćwiczeń ortograficznych zezwala tylko na pisanie ołówkiem, ze względu na łatwość dokonywania poprawek przez wymazanie.
•Poleca prowadzenie słownika wyrazów trudnych.
•Dysgrafików ni zmusza do przepisywania zeszytów, w zamian proponuje ćwiczenia grafomotoryczne.
•W czasie klasówek i sprawdzianów pozwala na korzystanie ze słowników ortograficznych.
•Dostosowuje wymagania do faktycznych możliwości ucznia.
•Często sprawdza wiadomości ustne.
•Prace pisemne pozwala poprawiać ustnie.
•Stosuje indywidualne wymagania wobec poszczególnych uczniów.
•Nie szczędzi pochwał i zachęty – wzmocnienia.
•Nagradza również za wysiłek i pracę, nie tylko jej efekty
•Organizuje i kontroluje wspólnie z opiekunami ucznia jego pracę samodzielną w domu.
•Pozostaje w kontakcie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Podczas lekcji wychowawczych:
•Uczy właściwych zachowań w sytuacjach napięć agresywnych jako reakcji obronnych na niepowodzenia.
•Omawia sposoby ćwiczenia odporności psychicznej.
•Kształci umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zawsze:
•Otacza opieką.
•Wspiera.
•Powierza role możliwe do spełnienia.

LEKCJA
Temat: Legendarne początki państwa polskiego

2 jednostki lekcyjne

„Podanie o Lechu”
„Podanie o Popielu”
„Piast”
C. Niewiadomska w: „Legendy i podania polskie”

Lekcja poświęcona kształtowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem

•Uczniowie mają za zadanie wyjaśnić znaczenie słowa
„legendarny”, dobrać słowa bliskoznaczne, wykorzystując słownik języka polskiego i słownik wyrazów bliskoznacznych.


LEGENDARNY -
-
-
-

•Wprowadzenie pojęcia PODANIE
Uczniowie otrzymują kartki z zapisem definicji podania, w którym wszystkie wyrazy są ze sobą połączone i brak znaków interpunkcyjnych. Muszą uważnie przeczytać tekst, podzielić go na wyrazy i zapisać pod spodem, pamiętając o znakach interpunkcyjnych.

"Podanietoopowieśćludowaiutrwalonaiprzekazywanawtradycjiustnejzwiązanatematyczniezjakimiśhistorycznymilublegendarnymizdarzeniamipostaciamiimiejscamispokrewnionezbaśniązasprawąelementówfantastycznychpodanieopowiadaolegendarnychpoczątkachjakiejśzbiorowościmitycznychzałożycielachroduwładcachbohaterach."

PODANIE........................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................


•W dalszej części lekcji uczniowie wykorzystują swoją pracę domową -polecenie samodzielnego przeczytania w domu podania o Popielu i o Piaście.
Uczniowie z gr. I - przygotowują plan wydarzeń do pierwszego podania. Uczniowie z gr. II przygotowują plan wydarzeń do drugiego podania, ale nadając mu formę pytań !
Dwie grupy, rywalizują ze sobą, zadając sobie pytania dotyczące treści przeczytanych w domu podań. Za poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 1 pkt, za błędną traci 1 pkt. Jeśli nikt z grupy przeciwnej nie potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi, czyni to autor pytania.
Quiz kończy podsumowanie punktów, nagrodzenie grupy zwycięskiej ( w składach grup muszą być zarówno uczniowie bez dysfunkcji i ze stwierdzoną dysleksją) oraz wpisanie najważniejszych informacji na temat bohaterów podań w tabeli – notatce.

LECH POPIEL PIAST

•Wyjaśnienie problemu ortograficznego w słowie
„postrzyżyny”. Ułożenie wyrazu z rozsypanki literowej.
( Kartoniki z literami uczniowie przypinają magnesami do tablicy, dopisują wyrazy pokrewne, przypominają i zapisują uzasadnienie jego pisowni.)

POSTRZYŻYNY
STRZYŻENIE
PODSTRZYC – STRZYGĘ , OSTRZYGŁ

„RZ” piszemy zawsze po spółgłoskach b, ch, d, g, j, k, p. ,t, w

"Ż” piszemy gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na g, dz, h, z, ź, s.

•Uczniowie otrzymują na kartach tekst podania o Lechu. W tekście znajdują się zbędne wtrącenia. Czytając, uczniowie muszą je odnaleźć i wykreślić, potem odczytać tekst ponownie po cichu. Na końcu podanie zostaje odczytane na głos.

„Podanie o Lechu”
Dawno już, bardzo starość dawno, może z tysiąc lat zobaczył temu, trzech braci, Lech, Czech i Rus, rozeszło się w trzy globus strony świata, aby założyć niego sobie nowe państwa.
Lech udał się na szafa północ . Szedł długo przez wielkie, nieprzebyte wysoko puszcze, które okrywały wówczas naszą ziemię, przedzierał się przez gąszcze, śmieszny przebywał moczary, kierując się jedynie słońcem lub ptaki biegiem wód, aż wyszedł na równinę nad brzegami Warty.
Zachwycony pięknością lusterko kraju, żyznością ziemi, gęstość obfitością ryb i zwierzyny, postanowił tu się ona zatrzymać i gród sobie zbudować. (...)
Kiedy w puszczy z rozkazu Lecha ścinano drzewa na robiliśmy budowę grodu, znaleziono całe zoo gniazdo białych orłów. Lech wziął to złość za dobrą wróżbę i białego orła obrał sobie za zimno znak wojenny, a gród, który zbudował, nazwał Gnieznem.

Cecylia Niewiadomska


•Zebranie najważniejszych informacji i wpisanie ich do odpowiedniej części tabeli – notatki.

•W domu. Uczniowie mają za zadanie wyjaśnić okoliczności i opisać przebieg starego słowiańskiego obyczaju POSTRZYŻYN, który poznali w historii o Piaście.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.