X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5265
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego stażysty - pedagog

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego
Nauczyciel stażysta:
Daria Miś

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Daria Miś
Nauczyciel: pedagog szkolny
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Dąbrowskiej w Gryfinie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r..
Czas trwania stażu: do 31.05.2009 r. - 9 miesięcy.
Opiekun stażu: mgr Helena Szuszkiewicz
Posiadane kwalifikacje: licencjat z pedagogiki – specjalność Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna; magisterium z pedagogiki – specjalność Psychopedagogika ; studia podyplomowe – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (planowane zakończenie – styczeń 2009 ).
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
7.Ukończenie studiów podyplomowych.
8.Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.
9.Aktywna współpraca z organizacjami i instytucjami.

Podstawa prawna:
·Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 ) - dalej zwana ustawą
·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 ) dalej zwane rozporządzeniem.

B. Plan działania

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Poznanie i analiza przepisów dotyczących uzyskiwania stopnia wansu zawodowego przez nauczycieli. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
2.Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.Opracowanie zasad współpracy.
3.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych. Opracowanie zakresu i tematyki zajęć. Opiekun stażu.
4.Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną,samodzielne studiowanie literatury. Czytanie wybranych pozycji i czasopism pedagogicznych,uczestnictwo w różnych formach kultury.
5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji,zaświadczeń,konspektów zajęć wychowawczych.
6.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Autorefleksja,autoanaliza, opisrealizacji planurozwoju zawodowego. Sprawozdanie zrealizacji stażu.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w której
nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust 2 pkt 1)

1.Poznanie zasad funkcjonowania, zadań i organizacji szkoły.Obserwacja,udział w spotkaniach RadyPedagogicznej.Lista obecności na RadachPedagogicznych.
2.Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć wychowawczych w szkole, dyżurami,zasadami współpracy Dyrektora i Wicedyrektorów z pracownikami. Obserwacja,udział wspotkaniach Rady Pedagogicznej. Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
3.Poznanie dokumentów obowiązujących w SP nr 1:
1) Statut Szkoły,
2) Szkolny system oceniania,
3) Regulamin RadyPedagogicznej,
4) Program wychowawczy,
5) Dokumenty dotyczące zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
6)Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
7) Regulamin Przyznawania PomocyMaterialnej,
8) Plany grup wiekowych.
Analiza dokumentacji,dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku,opracowanie miesięcznego planu pracy wychowawczej w grupie wychowawczej.Posiadanie w biblioteczce pedagoga regulaminów wszystkich organizacji działających w szkole. Oświadczenie oznajomości przepisów i ewentualne świadectwo ukończenia kursu.
4.Określenie roli nauczyciela zajęć wychowawczych. Bezpośrednia rozmowa.
5.Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. Oświadczenie o znajomości przepisów i ewentualne świadectwo ukończenia kursu.
6.Uczestnictwo w pracy szkoły. Udział w Radach Pedagogicznych. Obecność na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust 2 pkt 2, 4).

1.Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.Obserwowanie wg wcześniej opracowanych narzędzi,omówienie i zapisanie jej wyników.Wnioski z obserwacji.
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie konspektów zajęć,konsultacja, analiza,ewaluacja. Prowadzenie zajęć.Konspekty z zajęć,wnioski i uwagi do realizacji.
3.Omawianie zajęć prowadzonych i obserwowanych. Określenie celu głównego, celów szczegółowych w formie operacji metod, środków struktury celu, form pracy, ewaluacji i skuteczności.Arkusze z hospitacji opiekuna stażu, arkusze obserwacji stażysty.
4.Ocena własnych umiejętności,analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działania autorefleksyjne,dokumentacja własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.
5.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym. Podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy,aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych przez CDiDN, ukończenie studiów podyplomowych w CB.Lektura czasopism i książek o tematyce pedagogicznopsychologicznej.
6.Doskonalenie multimedialnych technik pracy, wykorzystanie technologii komputerowej.Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Publikacje w Internecie planu rozwoju zawodowego.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów ( § 6 ust 2 pkt 3)

1.Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły.Wybór cykli tematów do pracy na bieżący rok. Opracowany zestaw konspektów cyklicznych dla grup wychowawczych.
2.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków oraz ich problemów opiekuńczych,wychowawczych i dydaktycznych oraz materialnych. Rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami , nauczycielami, wychowawcami, pracownikami obsługi, wywiady.Charakterystyka grupy wychowawczej wprzygotowanej przez siebie formie.
3.Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach opiekuńczych i wychowawczych. Własne poszukiwania,rozmowy w zespole nauczycieli grup wychowawczych.Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces opiekuńczowychowawczy.
5.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków. Udział w szkoleniach,kursach, lektura pedagogicznopsychologiczna,samokształcenie.
6.Określenie dalszego rozwoju zawodowego.Samoocena.
7.Umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów. Rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami , nauczycielami, wychowawcami oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.