X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5245
Przesłano:

Program koordynacji działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży z autyzmem

Uzasadnienie istnienia programu:

Autyzm dziecięcy i pokrewne całościowe zaburzenia rozwoju dziecka stanowią szczególne trudny problem dla nim dotkniętych, ale także dla specjalistów, którzy z zawodowego obowiązku, a często również „potrzeby serca” pracują z tymi osobami. Problematyka autyzmu dziecięcego jest stosunkowo mało znana nie tyko społeczeństwu, ale nawet lekarzom, nauczycielom i innym specjalistom, którzy mogą zetknąć się w swojej pracy z dzieckiem autystycznym. Również możliwości kształcenia się w tym zakresie są bardzo ograniczone.
W Polsce nie istnieją jeszcze systemowe rozwiązania pomocy dla osób z autyzmem i ich rodzin, są jednak przepisy prawne w formie Ustaw Sejmowych, Rozporządzeń ministrów zdrowia, Edukacji oraz pracy i opieki społecznej, a także dokumenty instytucji międzynarodowych ratyfikowane przez polski parlament, wystarczające do podejmowania działań organizacyjnych i merytorycznych w tym zakresie. Są również doświadczenia kilku wiodących ośrodków, głównie niepublicznych, powołanych przez rodziców dzieci autystycznych, którzy tworzą w swoich miastach sieć placówek diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych dla swoich dzieci. Jest także obszerna literatura specjalistyczna prezentująca dorobek czołowych specjalistów na świecie. Na tej podstawie, na podstawie zapotrzebowania dzieci autystycznych i ich rodzin i na podstawie wieloletnich doświadczeń specjalistów pracujących w tej dziedzinie powstał ten program. Chęć udziału w programie wyraziło wielu specjalistów rodziców z regionu. Niniejszy program, który istnieje od 2003 r. stanowi wkład PPP w rozwiązywanie dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin.

Cele programu:
- opracowanie standardu usług w zakresie diagnozy, leczenia, terapii, edukacji i wsparcia socjalnego
- wypracowanie form współpracy między instytucjami i specjalistami resortu zdrowia, edukacji i pomocy społecznej oraz rodzicami zrzeszonymi w organizacjach niepublicznych
- rozpoznanie potrzeb dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin zamieszkujących w Tychach
- określenie aktualnych możliwości instytucjonalnych w zakresie zaspakajania potrzeb i wypracowywanie propozycji nowych rozwiązań
- opracowanie raportu o aktualnym stanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z autyzmem wraz z
Wraz z propozycjami nowych rozwiązań
- działania na rzecz podniesienia jakości usług i zwiększenia dostępu do różnych form pomocy
- działania informacyjne podnoszące wiedzę w społeczeństwie na temat autyzmu i tworzące korzystny klimat społeczny wokół osób dotkniętych tym zaburzeniem

Zasady współpracy:
- autonomia działania wszystkich podmiotów działających w ramach programu zgodnie z własnymi statutami
- równoprawność i partnerstwo we współpracy
- wzajemne informowanie konsultowanie się i wspieranie merytorycznie i organizacyjnie co do podejmowanych inicjatywach
- udzielenie pełnej i szczegółowej informacji rodzicom dzieci z autyzmem i innych zainteresowanych o ofercie usług placówek objętym programem oraz kierowanie do odpowiednich specjalistów uczestniczących w programie
- wspólnie podejmowanie działań promujące i realizujące cele programu
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniami dążące do korygowania działań i podnoszenia ich poziomu.

Rodzaje działań:
- pozyskiwanie specjalistów aktualnie pracujących z dziećmi autystycznymi w instytucjach różnych resortów
- zachęcanie do współpracy dyrektorów placówek oświatowych/specjalistycznych i integracyjnych/, służby zdrowia, i opieki społecznej, które realizują zadania z zakresu opieki nad dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zewidencjonowanie świadczonych usług
- rozpoznanie środowiska – ewidencja dzieci i młodzieży z autyzmem/zgłoszenia rodziców na zasadzie dobrowolności z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych/
- określenie obszaru potrzeb aktualnie niezaspokojonych/wczesna interwencja, specjalistyczne usługi opiekuńcze i t.p./
- pozyskiwanie brakujących specjalistów i instytucji – włączenie ich w sieć usług
- prowadzenie szkoleń, stażów i praktyk celem przygotowanie do pracy osób mogących realizować na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin dotkniętych autyzmem/profesjonaliści wolontariusze/
- inicjowanie i wspieranie działań organizacyjnych i merytorycznych poszerzających ofertę usług
- wdrażanie wspólnych inicjatyw społecznych/dni otwarte dla dzieci i rodziców, konsultacje dla zainteresowanych grup zawodowych, organizowanie konferencji i t.p./
- działalność reklamowa celem rozpowszechnienie informacji o aktualnych możliwościach pomocy/ plakaty, inf. w lokalnych portalach internetowych, ulotki i t.p./
- wymiana doświadczeń, działania ukierunkowanie ujednolicenie i podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności specjalistów uczestniczących w programie

Koordynator programu: mgr Płamen Dinkov /PPP- Tychy/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.