X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5225
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

I semestr roku szkolnego 2007/2008

W skład samokształceniowego zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Miejskim Zespole Szkół w Raciążu (Publiczne Gimnazjum) wchodzą nauczyciele: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, techniki, informatyki.

Główne cele, jakie przedsięwziął sobie zespół na bieżący rok szkolny to:
1.Poprawa procesu nauczania i uczenia.
2.Kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów.
3.Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.
4.Doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole.

Realizacja zadań przedmiotów matematyczno – przyrodniczych za I semestr roku szkolnego 2007/2008
1.Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w I semestrze odbył 5 spotkań, na których:
a)Omówiono zasady współpracy oraz określono zadania do realizacji w roku szkolnym 2007/2008.
b)Opracowano roczny plan pracy zespołu.
c)Dokonano analizy programów nauczania pod kątem korelacji międzyprzedmiotowej.
d)Przeprowadzono analizę planów wynikowych z poszczególnych przedmiotów i wprowadzono poprawki oraz dostosowano treści programowe do zmieniającej się rzeczywistości.
e)Przeanalizowano istniejący system oceniania WSO, oraz przedmiotowe systemy oceniania.
f)Opracowano wymagania programowe oraz szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów.
g)Na bieżąco opracowywano testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów.
h)Omówiono przygotowania do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2008” dla uczniów klas I – III gimnazjum oraz do kuratoryjnych konkursów przedmiotowych..
i)Omówiono wyniki konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz geografii dla uczniów klas trzecich gimnazjum.
j)Zdefiniowano dla każdego ucznia obszarów wiedzy, w którym występują największe deficyty w zakresie przyswajalności danej partii materiału (zagrożenia ocenami niedostatecznymi z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych).
k)Zorganizowano pomoc koleżeńską – „uczeń – uczeń” dla tych uczniów, którym zagrażały oceny niedostateczne na pierwszy semestr z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
l)Przeanalizowano wyniki nauczania z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych za I semestr roku szkolnego 2007/2008.
m)Omówiono sukcesy i porażki dydaktyczne w nauczanych przedmiotach matematyczno – przyrodniczych.
n)Dyskutowano nad bieżącymi problemami z nauczanych przedmiotów.

2.W I semestrze zespół matematyków prowadził zajęcia pozalekcyjne:
a)Celem równania szans realizowana była, przez panią Beatę Dziemian, 1 godzina zajęć dla uczniów z klas I i II, czyli dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności z opanowaniem zagadnień programowych. Każdy z uczniów mógł podczas tych zajęć nadrobić braki w umiejętnościach.
b)Mając na względzie dobro dzieci i pomyślność na egzaminach zewnętrznych, pani Iwona Donarska w klasach trzecich prowadziła zajęcia przygotowujące do egzaminu w wymiarze 1 godziny tygodniowo z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
c)Pani Iwona Donarska prowadziła również koło matematyczne przygotowujące uczniów do konkursów matematycznych.

3.Na początku roku szkolnego 2007/2008 przeprowadzono sprawdzian klasie Ia z matematyki. Celem sprawdzianu było ustalenie umiejętności, z którymi uczniowie mają największe trudności i w oparciu o powyższe dane wyznaczono kierunki pracy.
4.Młodzież naszego gimnazjum brała udział w szeregu konkursów kuratoryjnych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
a)Konkurs matematyczny – I Etap szkolny – udział brało 8 uczniów.
b)Konkurs fizyczny – I Etap szkolny – udział brało 3 uczniów.
c)Konkurs chemiczny – I Etap szkolny – udział brało 2 uczniów.
d)Konkurs biologiczny – I Etap szkolny – udział brało 5 uczniów.
e)Konkurs geograficzny – I Etap szkolny – udział brało 5 uczniów.
Z przykrością należy stwierdzić, iż żaden z uczniów nie przeszedł do następnego etapu danego konkursu.
5.Nasi uczniowie na zajęciach techniki wykonywali ozdoby, którymi udekorowano salę gimnastyczna na zabawę karnawałową, która odbyła się 31. 01. 2008r.
6.W naszym gimnazjum został przeprowadzony konkurs szkolny z informatyki „Kartka świąteczna”. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
a)I miejsce zajął Marcin Długoszewski – uczeń klasy IID.
b)Wyróżnienia otrzymali:
- Dorota Sentkowska – uczennica klasy IID;
- Maciej Dzięgielewski – uczeń klasy IIC;
- Gabriela Żmijewska – uczennica klasy IA
7.Nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego brali udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, na temat „Funkcje statutu w życiu szkoły”.
8.Współpracowano z nauczycielami innych zespołów w celu omówienia bieżących spraw dydaktyczno – wychowawczych szkoły.
9.Członkowie zespołu w czasie I semestru roku szkolnego 2007/2008 współpracowali ze sobą bogacąc bazę prac klasowych, testów, pomocy dydaktycznych, dzielili się doświadczeniami oraz wymieniali między sobą materiały dydaktyczne, wskazywali różne źródła informacji, wspierali się w rozwoju zawodowym.

Wnioski do dalszej pracy:
1.Opracować i wdrożyć metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce według indywidualnych potrzeb i możliwości.
2.Zachęcać uczniów (mimo opłat, które należy ponieść) do udziału w zewnętrznych i wewnętrznych konkursach matematyczno – przyrodniczych.
3.Aby uzyskać lepsze wyniki w konkursach przedmiotowych należy przygotowywać naszych uczniów już od klasy pierwszej gimnazjum.
4.Rozmawiać z uczniami na temat problemów w nauce oraz ich zainteresowań.
5.Stosować w swojej pracy aktywizujących metod nauczania w celu podwyższenia atrakcyjności i efektywności nauczania.
6.Często kontrolować wyniki nauczania z poszczególnych przedmiotów.
7.Konsekwentnie oceniać wiedzę i umiejętności ucznia.
8.Poszukiwać i wdrażać do praktyki szkolnej nowych rozwiązań dydaktycznych.


Przewodniczący zespołu:
mgr Beata Dziemian ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.