X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52111
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Kowalczyk
Miejsce pracy: Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
Stanowisko pracy: nauczyciel języka angielskiego

Okres trwania stażu: od 1 września 2016r. do 31 października 2019r.

Wstęp
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i zostało napisane na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01 września 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, gdzie pracuję od września 2014r. na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności, a także etapem wytężonej pracy nad realizacją założeń planu rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego oraz zgłębiając literaturę przedmiotu, wierząc, że wzbogaci to mój zasób wiadomości, a także podniesie efektywność mojej pracy. Od początku pracy w Zespole Szkół biorę czynny udział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, dydaktycznych, a także, jako wychowawca klasy, w działaniach opiekuńczo-wychowawczych.
Nieustannie staram się przekazywać moim uczniom zdobytą przez mnie wiedzę i umiejętności w jasny i klarowny sposób, aby zapewnić im wszechstronny rozwój. Zależy mi na motywowaniu ich do działania i inspirowania do podejmowania dodatkowych wyzwań. Dostrzegam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce i znajduję dla nich czas na dodatkowe wyjaśnienie poruszanych na zajęciach zagadnień, a uczniów zdolnych wspieram poprzez zachęcanie ich do udziału w konkursach przedmiotowych. Zawsze staram się doceniać każdorazowy wysiłek ucznia. Dążę do tego, aby prowadzone przeze mnie lekcje były ciekawe i przynosiły efekty. Stosuję różnorodne metody pracy z młodzieżą i wciąż odkrywam nowe rozwiązania.
W trakcie stażu współpracowałam z dyrekcją, gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, panią Ewą Drużbalską-Kopką, która pomogła mi w tworzeniu planu rozwoju zawodowego. Założenia w nim zawarte skorelowane były z potrzebami placówki i miały wzbogacić moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakoś mojej pracy oraz uatrakcyjnić ją poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, doskonalenia ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Staż rozpoczęłam od zapoznania się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z dnia 26 lipca 2018r. oraz 01 września 2019r.)
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe, a także uczestniczyłam w seminarium „Prawo Oświatowe dla nauczycieli w kontekście reformy” zorganizowane przez Instytut Kształcenia Eko Tur.
Efekty realizacji: Wnikliwa analiza powyższych dokumentów pomogła mi przypomnieć sobie procedury uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i umożliwiła zebranie niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego skupiłam się na działaniach nastawionych na rozwój moich kompetencji zawodowych i umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela, które jednocześnie będą zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, panią Ewą Drużbalską-Kopką. We wrześniu 2016r. zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy jasne oraz możliwe do realizacji zasady współpracy. Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam plan rozwoju zawodowego a z czasem także projekt sprawozdania. W okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna, a także prowadziłam lekcje w jego obecności. Konsultowałam się z opiekunem stażu również przed lekcjami obserwowanymi przez dyrekcję szkoły.
Efekty realizacji: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, prawidłowe relacje między nami oraz dążenie do wspólnego celu pozwoliły mi na rzetelne wywiązanie się z zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego oraz mojego planu rozwoju zawodowego obserwowałam lekcje języka angielskiego prowadzone przez opiekuna stażu, a także uczestniczyłam w kilku lekcjach otwartych innych nauczycieli. Zajęcia te omawiałam z opiekunem stażu a także wyciągałam z nich wnioski do dalszej pracy.
Efekty realizacji: Współpraca i możliwość korzystania z doświadczenia pani Ewy Drużbalskiej-Kopka miały charakter motywujący do dalszej pracy oraz doskonalenia moich umiejętności pedagogicznych. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się bardzo przydatna w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Dzięki temu poznałam i stosuję różnorodne techniki prowadzenia zajęć, metody aktywizujące uczniów oraz częściej korzystam ze środków multimedialnych planując lekcje oraz w trakcie zajęć lekcyjnych.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wszystkie lekcje zostały dokładnie omówione pod względem merytorycznym i metodycznym w formie konsultacji oraz analizy mocnych i słabych stron zajęć. Przez cały okres trwania stażu pani Ewa wielokrotnie udzielała mi wskazówek i rad dotyczących prawidłowego prowadzenia lekcji.
Efekty realizacji: Dzięki cennym radom opiekuna stażu nauczyłam się dostosowywać formy i metody nauczania do możliwości uczniów oraz wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów. Umiem również krytycznie patrzeć na swoja pracę, eliminować błędy i dokonywać adekwatnej samooceny.
5. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
Przez cały okres stażu analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. Co roku aktualizowałam plany nauczania z języka angielskiego i modyfikowałam rozkłady materiałów nauczania do podręczników.
Dobierałam różnorodne metody oraz narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania wiedzy uczniów, a także stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania. Swoje zajęcia prowadziłam najczęściej w formie wykładu lub pogadanki, które przeplatane były różnymi formami aktywizującymi, np.: metody sytuacyjne, burze mózgu, prace grupowe, w parach lub gry edukacyjne (Scrabble, Story Cubes, zagadki lateralne).
Aby uatrakcyjnić lekcje języka angielskiego, korzystałam z możliwości i zapraszałam wolontariuszy z Fundacji Rozwoju Międzykulturowego EBU, którzy w formie gier i zabaw prowadzili warsztaty z młodzieżą na temat dialogu międzykulturowego oraz umiejętności społecznych.
Co roku dokonywałam diagnozy wstępnej uczniów, która miała na celu sprawdzenie zakresu wiadomości i umiejętności ucznia rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Pozwoliło mi to na dobranie właściwego podręcznika do poziomu wiedzy uczniów oraz na wprowadzenie pewnych elementów indywidualizacji pracy z uczniem i zaplanowanie dalszego procesu kształcenia.
Efekty realizacji: Analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami. Dzięki wyżej wymienionym działaniom mogłam dobierać różnorodne formy prowadzenia zajęć, sprawdzania postępów w nauce moich uczniów a także ocenić ich potrzeby i osiągnięcia. Pozwoliło mi to dostosowywać metody pracy do ich umiejętności, a także zwrócić szczególną uwagę na ich trudności.
6. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
W okresie stażu systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, a także szkoleniowych radach pedagogicznych:
 wewnątrzszkolne szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego VULCAN;
 coroczne szkolenie członków zespołów egzaminacyjnych nadzorujących egzaminy maturalne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 seminarium „Prawo oświatowe dla nauczycieli w kontekście reformy”;
 „OK zeszyt – ja się tu uczę!” , cykl szkoleń o korzyściach płynących z wprowadzenia elementów oceniania kształtującego na zajęciach lekcyjnych;
 „Kurs kierowników wycieczek szkolnych” mający na celu zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy kierownika wycieczek;
 szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji zajęć z wykorzystaniem „Kariery na maksa”. Szkoła ponadpodstawowa;
 e-konferencja dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zatytułowana Licealista pokolenia 3.0: diagnoza kognitywna, emocjonalna i społeczna. Kim jest, co wie i z czym się zmaga współczesny uczeń – i co z tego wynika dla dydaktyki językowej? o specyfice funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego licealisty;
 szkolenie online Nowa Podstawa Programowa 2019+ for upper-secondary schools: key changes and new challenges, o kluczowych zmianach w kształceniu językowym w projekcie podstawy programowej od 2019 roku;
 szkolenie metodyczne online: OPERATION MATURA 2023: towards a successful exam taker through a more engaged learner o przewidywanym kształcie i zadaniach na egzaminie maturalnym 2023;
 szkolenie online En route to language accuracy in upper-secondary language teaching, o nauczaniu słownictwa języka obcego;
 konferencja online Eat, Sleep, Create, Repeat: The power of repetition in language learning, o kreatywnych powtórkach jako sposobie na opanowanie nowych umiejętności językowych;
 szkolenie online „Jak oceniać wiedzę, umiejętności i postępy uczniów?” o ocenianiu sumującym, opisowym oraz technikach i strategiach oceniania kształtującego;
 szkolenie metodyczne online dla nauczycieli języków obcych „Let it go. How to make your students active agents of their learning” o autonomii ucznia w klasie i efektywnych sposobach ucznia się;
 szkoleniu metodycznym online dla nauczycieli „Przemoc rówieśnicza: jak nie wpaść w pułapkę uproszczonego myślenia ? Nowe trendy, inspirujące badania i praktyczne rozwiązania” o sposobach przeciwdziałania przemocy w szkole;
W marcu 2017 r. we współpracy ze Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim przeprowadziłam w klasach maturalnych kompleksowe lekcje rozwijające umiejętności mówienia i pisania na poziomie B2. Zajęcia były opracowane przez metodyków Cambridge English i oparte na materiałach Cambridge English Language Assessment, Part of the University of Cambridge. W wyniku tej współpracy uzyskałam tytuł Ambasadora Cambridge English.
Efekty realizacji: Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pracy, zwiększyła poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej zarówno nauczycielowi języka angielskiego jak i wychowawcy, co wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Po szkoleniu z oceniania kształtującego wprowadziłam niektóre proponowane elementy przy ocenianiu wypracowań i sprawdzianów uczniów.
7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
Systematycznie opracowywałam oraz uzupełniałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych o testy, klasówki, sprawdziany, gazetki, plakaty, plansze itp. Tworzyłam dodatkowe karty pracy z najważniejszym materiałem do powtórzenia przed sprawdzianem. Dla uczniów klas programowo najwyższych opracowałam zestawy zadań powtórzeniowych przed maturą oraz arkusze zadań maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Przygotowałam także segregator z przykładowymi zestawami zadań egzaminacyjnych na maturę ustną z języka angielskiego, który służy jako pomoc dydaktyczna wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do ustnego egzaminu maturalnego.
Nieustannie aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce przedmiotowej. Studiowałam artykuły w czasopismach specjalistycznych „Horyzonty Anglistyki” oraz „English Land”. Gromadziłam nowe podręczniki, zbiory testów, płyty z arkuszami maturalnymi oraz inne pomoce dydaktyczne i materiały wzbogacające pracownię językową. Współpracowałam z przedstawicielami wydawnictw Macmillan, Pearson, Express Publishing oraz Nowa Era w celu zapoznania się z atrakcyjnymi aktualizacjami oferty wydawnictwa. Dbałam o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej.
Przygotowując się do lekcji wykonywałam pomoce dydaktyczne, notatki, testy, sprawdziany i karty pracy przy użyciu techniki komputerowej. Poszukując dodatkowych ćwiczeń oraz opracowując testy sprawdzające poziom umiejętności uczniów korzystałam z komponentów i materiałów dla nauczycieli (tzw. ePaneli) dostępnych na stronach internetowych wydawnictw językowych. Pomocne w codziennej pracy okazały się także takie strony internetowe jak: www.ang.pl, english-dashboard.pearson.com, www.gettinenglish.com, angielski.na6.pl. W trakcie lekcji odtwarzałam uczniom nagrania na płytach CD w celu doskonalenia ich umiejętności rozumienia ze słuchu a także wykorzystywałam rzutnik, na którym wyświetlałam uczniom dodatkowe ćwiczenia, quizy oraz wspólnie oglądaliśmy krótkie filmiki dydaktyczne i kulturowe w języku angielskim. Systematycznie prowadziłam dziennik lekcyjny w formie elektronicznej.
Efekty realizacji: Przez cały okres stażu intensywnie rozbudowywałam swój warsztat pracy. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam zwiększone zainteresowanie i wzmożoną aktywność podczas pracy z uczniami.
8. Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.
W okresie stażu na bieżąco analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez podgląd osiągnięć moich uczniów. Przeprowadzałam rozmowy z uczniami na temat ich podejścia do przedmiotu i ciekawych dla nich metod nauczania, a w razie potrzeby dokonywałam korekty swoich metod pracy. Realizując założenia planu rozwoju zawodowego przeprowadziłam lekcję języka angielskiego oraz godzinę wychowawczą w obecności pani dyrektor.
Efekty realizacji: Systematyczna analiza pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz omówienie mocnych i słabych stron moich zajęć hospitowanych ukierunkowały mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury i ciekawych metod pracy. Były one pomocne i miały wpływ na mój dalszy rozwój oraz polepszenie mojej pracy z uczniami. Dokonując autorefleksji doszłam do wniosku, że:
 praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji,
 mam dobry kontakt z uczniami, który w pracy nauczyciela jest bardzo ważny,
 należy dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczniów,
 poziom mojej wiedzy i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić zajęcia lekcyjne.

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu gromadziłam i analizowałam zebraną dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia i certyfikaty ze szkoleń i webinariów, dyplomy, notatki itp. Po zakończeniu stażu przygotowałam sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. Planuję także złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją.
Efekty realizacji: Systematyczne kompletowanie dokumentów dało mi podstawę do monitorowania i udokumentowania przebiegu stażu oraz przygotowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Efekty realizacji moich działań
Korzyści dla szkoły:
 zyskała nauczyciela z pasją, który ceni sobie pracę z młodzieżą, stale się rozwija, doskonali swój warsztat pracy, jest świadomy swoich słabych i mocnych stron;
 otrzymała wiele dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych wzbogacających pracownię językową, a dzięki ich wykorzystywaniu i realizacji uzyskała lepsze wyniki kształcenia,
 wzrosła aktywność i efektywność procesu dydaktyczno-wychowawczego,
Korzyści dla ucznia:
 poznał różnorodne i atrakcyjne metody pracy na lekcji oparte na nowoczesnej technologii komputerowej i informacyjnej,
 został pozytywnie zmotywowany do nauki,
 otrzymał rzetelną informację o swoim poziomie wiedzy,
 mógł realizować podstawę programową dostosowana do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.
Korzyści dla nauczyciela:
 poznałam i przeanalizowałam przepisy prawa związane z procedurą uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
 solidnie i prawidłowo opracowałam dokumentację związaną z odbywanym stażem,
 wzbogaciłam warsztat pracy o nowe atrakcyjne metody pracy oraz różnorodne pomoce dydaktyczne,
 atrakcyjnie realizowałam podstawę programową,
 otrzymałam cenne rady i wskazówki do pracy z uczniem słabym i zdolnym dzięki wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami,
 zwiększyłam poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela, a to wpłynęło na podniesienie poziomu nauczania,
 kształciłam umiejętność właściwego dobierania treści i metod nauczania do tematu zajęć w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
Podczas prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych starałam się poznać środowisko lokalne moich uczniów, ich problemy, potrzeby i możliwości rozwojowe. Pomogły mi w tym rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami internatu oraz innymi nauczycielami i wychowawcami klas. Obserwowałam uczniów podczas lekcji języka angielskiego, wycieczek i uroczystości szkolnych oraz w czasie pełnienia dyżurów na przerwach międzylekcyjnych. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Dbałam o ich wszechstronny rozwój. Starałam się otaczać ich opieką, rozwiązywać na bieżąco konflikty, motywować do nauki, pomagać im, a także wspierać ich w trudnych sytuacjach wielokrotnie z nimi rozmawiając.
W ramach współpracy z pedagogiem szkolnym zapoznałam się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na spotkaniach zespołów klasowych. Na bieżąco opracowywałam dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów oraz pisałam oceny efektywności tych działań.
Efekty realizacji: Obserwacja uczniów oraz współpraca z pedagogiem szkolnym miały pozytywny wpływ na realizacje celów dydaktycznych. Pozwoliło mi to lepiej poznać młodzież, ich charakter, zainteresowania, potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne. Nauczyłam się wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
Po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej uczniów na początku roku szkolnego oraz licznych testów sprawdzających poziom umiejętności uczniów w trakcie trwania roku szkolnego, na bieżąco starałam się realizować wszystkie wnioski wynikające z ewaluacji ich osiągnięć.
Efekty realizacji: Dzięki powyższym działaniom mogłam zaplanować i zindywidualizować dalszą pracę z uczniami, dobrać odpowiednie podręczniki i metody pracy na lekcji.
3. Prowadzenie zajęć dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Objęłam pomocą uczniów słabych zapraszając ich do udziału w konsultacjach z języka angielskiego, organizując pomoc koleżeńską oraz udzielając im dodatkowych informacji i wyjaśnień po lekcjach i na przerwach międzylekcyjnych. Motywowałam ich do nauki, dawałam dodatkowe prace, doceniałam ich wkład pracy na lekcji i dążyłam do uzyskania odpowiedniego poziomu dyscypliny pracy własnej. Na bieżąco dokonywałam analizy informacji zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pisałam zalecenia i dostosowywałam swoją pracę do potrzeb i dysfunkcji uczniów.
Efekty realizacji: Diagnozując potrzeby rozwojowe uczniów oraz udzielając pomocy uczniom słabszym motywowałam ich do dalszej pracy i osiągania lepszych wyników w nauce, a także starałam się rozbudzić w nich zainteresowanie przedmiotem. Dzięki temu uczniowie poszerzali swoją wiedzę i uzyskiwali lepsze oceny cząstkowe oraz końcoworoczne z języka angielskiego. Wiedza, którą nabyłam analizując opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła lepiej dostosować pracę do indywidualnych potrzeb uczniów.
4. Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z języka angielskiego.
W trakcie stażu realizowałam rozszerzone zagadnienia dotyczące języka angielskiego, które rozwijały zdolności uczniów o ponadprzeciętnym potencjale, przygotowując ich w ten sposób do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego. Na dodatkowych pozalekcyjnych spotkaniach wspólnie rozwiązywaliśmy arkusze maturalne z poprzednich lat na poziomie rozszerzonym a także zadania znacznie wykraczające poza podstawę programową z podręczników przygotowujących do egzaminu First Certificate in English (FCE) i Certificate in Advanced English (CAE). Prowadziliśmy również dyskusje w języku angielskim na różnorodne tematy poruszane na egzaminie ustnym. Przygotowując dodatkowe zadania dbałam o rozwijanie kompetencji kluczowych, wykorzystywałam różnorodne źródła informacji oraz pogłębiałam wiedzę uczniów o treści z wyższego etapu edukacyjnego. Utrzymywałam wysoki poziom trudności zadań, zachęcałam do rozwiązywania nietypowych ćwiczeń, motywowałam do samodzielności i twórczego rozwiązywania problemów.
W okresie stażu przygotowałam uczniów zdolnych do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach z języka angielskiego:
 XIV Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej;
 Konkurs Poliglotów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, w którym uczennica Katarzyna Leszczyńska zdobyła wyróżnienie;
 przeprowadzenie etapu szkolnego 43 Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu;
 MultiTest 2019 z języka angielskiego zorganizowany przez centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.
W roku szkolnym 2018/2019 napisałam list referencyjny dla ucznia, który po egzaminie maturalnym chciał kontynuować naukę na jednym z uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, gdzie będzie musiał się wykazać znajomością języka angielskiego na wysokim poziomie.
Efekty realizacji: Przygotowanie młodzieży zdolnej do konkursów i egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego dawało mi dużo satysfakcji. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności wykraczających poza tematykę lekcyjną. Aktywne uczestnictwo w konkursach było sposobem na zwiększenie ich motywacji a także promocją szkoły na terenie społeczności lokalnej.
5. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
W trakcie trwania stażu współpracowałam z wychowawcami innych klas, biblioteką szkolną oraz pedagogiem szkolnym. Wraz z klasą uczestniczyłam w wielu programach profilaktycznych organizowanych przez panią pedagog a także warsztatach psychologicznych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Nawiązałam współpracę z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym w Warszawie i zorganizowałam dla uczniów klasy drugiej i trzeciej cykl warsztatów „Czytaj kulturę!” przybliżający metody samodzielnej analizy tekstów kultury, w tym filmów i dziedzictwa audiowizualnego. Zajęcia te były swego rodzaju wstępem i przygotowaniem do egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Zachęcałam moich wychowanków do współpracy z Samorządem Szkolnym, do udziału w licznych akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę oraz do zaangażowania społecznego poprzez pracę na rzecz wolontariatu szkolnego:
 szlachetna paczka,
 Świąteczna Zbiórka Żywności zorganizowana przez Bank Żywności
 zbiórka plastikowych nakrętek dla Natalii Kluska,
Niektórzy pełnoletni uczniowie mojej klasy zostali honorowymi dawcami krwi a także zaangażowali się w akcję Ośrodka Dawców Szpiku Fundacji DKMS.
Efekty realizacji: Uważam, że podjęte przeze mnie działania były efektywne. Dzięki współpracy z Filmoteką Narodową kształtowałam w uczniach nawyk korzystania z dóbr kultury. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w akcje charytatywne. Uwrażliwiało ich to na krzywdę drugiego człowieka, uczyli się zachowań altruistycznych i reagowania na cudzą krzywdę.
6. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpracowałam z dyrekcją i gronem pedagogicznym przy organizowaniu imprez szkolnych, wycieczek i konkursów. Systematycznie prowadziłam zebrania z rodzicami a także spotkania indywidualne podczas dni otwartych. Przeprowadzałam również rozmowy telefoniczne z rodzicami moich wychowanków. Co roku aktywnie udzielałam się w pracach zespołów egzaminacyjnych nadzorujących pisemne i ustne egzaminy maturalne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Byłam także członkiem szkolnej komisji rekrutacyjnej.
Promowałam szkołę w środowisku lokalnym biorąc udział w Dniach Otwartych Szkoły oraz wyjeżdżając z innymi nauczycielami do okolicznych gimnazjów na spotkania promocyjne z uczniami klas III gimnazjum.
Uczestniczyłam w życiu szkoły a także brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych:
 uroczystościach rozpoczynających i kończących rok szkolny,
 apelach z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych, Święta Niepodległości,
 szkolnych i międzyszkolnych pokazach fryzjerskich,
 spotkaniach i programach profilaktycznych,
 uroczystym otwarciu nowej hali sportowej,
 Dniu ze Stołeczną Policją,
 Dniach Promocji Zdrowia,
 współuczestniczyłam w Dniach Otwartych Szkoły promujących szkołę wśród gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych,
 współorganizowałam apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych,
Wraz z opiekunem stażu zorganizowałam szkolenie „Animacja zabaw dla dzieci” prowadzone przez przedstawiciela firmy STAGEMAN, w którym wzięli udział chętni uczniowie z naszej szkoły oraz ich znajomi spoza naszej placówki. Podczas tych warsztatów uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu animacji czasu wolnego dzieci, uzyskali certyfikaty ukończenia kursu i są gotowi do podjęcia pracy jako animatorzy zabaw.
Efekty realizacji: Poprzez uczestnictwo w różnorodnych pracach organów szkoły zaznajomiłam się ze sposobem funkcjonowania placówki a także promowałam ją w środowisku lokalnym. Za szczególnie efektywne i cieszące się uznaniem wśród uczniów uważam zorganizowanie szkolenia z animacji czasu wolnego.
7. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach.
W okresie stażu dwukrotnie aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu ewaluacji wewnętrznej szkoły. Pełniąc funkcję członka zespołu ewaluacyjnego byłam odpowiedzialna za stworzenie odpowiedniego narzędzia pomiaru ewaluacji (ankiety) oraz wykonanie jego analizy, a jako przewodnicząca zespołu sporządziłam raport z ewaluacji a wnioski przedstawiłam na zebraniu rady pedagogicznej.
Uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego języków obcych i realizowałam zadania zawarte w planie pracy zespołu. Przez rok pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu przedmiotowego organizując i koordynując pracą całego zespołu, wyznaczałam terminy spotkań, opracowałam plan pracy zespołu a także napisałam sprawozdanie z jego realizacji. W ramach pracy zespołu przedmiotowego wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami, wzbogacałam swój warsztat pracy o cenne wskazówki i rady, brałam udział w ich lekcjach otwartych oraz przeprowadzałam próbne egzaminy maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wraz z innymi nauczycielami języków obcych dokonywałam analizy wyników egzaminów maturalnych a wnioski z niej wynikające starałam się na bieżąco wdrażać do mojej codziennej pracy. Systematycznie uczestniczyłam w pracach zespołów egzaminacyjnych nadzorujących egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Efekty realizacji: Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów ewaluacyjnych i zespołu przedmiotowego języków obcych pozwoliła mi na wymianę doświadczeń oraz wspólne planowanie różnorodnych działań mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły.
8. Realizowania zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym.
Przez cały okres stażu w ramach pracy wychowawczej tworzyłam tematykę godzin na zajęcia z wychowawcą w oparciu o plan pracy szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy oraz potrzeby uczniów. Podejmowałam rozmowy na temat bezpieczeństwa, tolerancji, poszanowania drugiego człowieka a także zagrożeń związanych z używaniem przez młodzież środków odurzających i alkoholu. Na początku klasy maturalnej przeprowadziłam lekcje z doradztwa zawodowego, podczas których uczniowie robili różne testy osobowościowe, wypełniali kwestionariusze orientacji życiowych i preferencji zawodowych mające na celu pomoc w wyborze właściwego kierunków studiów i dalszej drogi życiowej.
Efekty realizacji: Realizując podstawowe cele szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego wspierałam młodzież w rozwoju oraz starałam się zapobiegać zachowaniom problemowym. Kultywowałam również tradycje i ceremoniał szkoły.
9. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
Organizowałam, współorganizowałam lub byłam opiekunem podczas następujących wycieczek:
 wyjazd integracyjny w klasie pierwszej do „Krainy Przygód” w Starych Iganiach,
 wyjazd integracyjny do Hangaru 646 i kina Cinema City w Warszawie,
 wyjścia z klasą do kina na filmy, m.in.: ”Dywizjon 303”, „Mój Vincent”, „Legiony”,
 wyjazdy na wykłady z prawa i psychologii na Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, do Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie a także na Uniwersytet Warszawski,
 wyjazdy do Filmoteki Narodowej na zajęcia z cyklu „Czytaj kulturę!” będące rodzajem wstępu i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego,
W klasie pierwszej przygotowałam moich wychowanków do ślubowania klas pierwszych oraz nauczyłam ich słów hymnu szkolnego. Wraz z młodzieżą przygotowywałam uroczystości klasowe, takie jak Dzień Chłopaka, Mikołajki, klasowe urodziny czy wigilie klasowe.
Efekty realizacji: Dużym źródłem wiedzy są dla uczniów wycieczki. Starałam się, aby były one ciekawe i dawały uczniom szeroki wachlarz możliwości na poszerzenie ich wiedzy, rozbudzenie ciekawości a także zintegrowanie zespołu klasowego. Dzięki podjętym działaniom klasa się zgrała, uczniowie byli bardziej otwarci i pewni siebie.

Efekty realizacji moich działań
Korzyści dla szkoły:
 pozyskanie sojusznika w procesie kształcenia młodego człowieka,
 promocja w środowisku lokalnym,
 upowszechnianie informacji na temat szkoły,
 zyskanie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym poprzez dostrzeganie i realizowanie potrzeb i zainteresowań uczniów,
 kształtowanie postaw patriotycznych,
 wzrost jakość oraz efektywności procesu nauczania poprzez podejmowane przez nauczyciela działania.
Korzyści dla ucznia:
 otrzymał pomoc i wsparcie w trudnych dla niego sytuacjach,
 został rzetelnie przygotowany do różnorodnych konkursów z języka angielskiego,
 został solidnie przygotowany do egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym,
 poznał różne formy spędzania czasu wolnego,
 integrował się z grupą rówieśniczą podczas wyjść, wycieczek i imprez klasowych,
 poszerzył swoją wiedzę o nowe, dodatkowe informacje wykraczające poza podstawę programową,
 uczestniczył w ciekawym szkoleniu,
 aktywnie uczestniczył w życiu szkoły,
 nauczył się odpowiedzialności za podejmowane działania,
 umie bezpiecznie i kulturalnie zachować się podczas wycieczek szkolnych,
 nauczył się dostrzegać i reagować na potrzeby innych ludzi.
Korzyści dla nauczyciela:
 nauczyłam się diagnozować potrzeby uczniów i ich możliwości poprzez ich obserwację w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 wzbudzałam w uczniach ciekawość i chęć samodzielnej pracy,
 zacieśniłam relacje w zespole klasowym poprzez udział młodzieży w różnych wycieczkach i uroczystościach szkolnych,
 dzięki współpracy z innymi nauczycielami w różnych zespołach miałam możliwość zaprezentowania swoich dokonań i umiejętności przed szerszą publicznością,
 nawiązałam nowe kontakty (FINA w Warszawie),
 poprzez udział w konkursach uczyłam zdrowej rywalizacji i walki ze stresem.
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
Komputer i Internet jest stałym i nieodzownym elementem pracy nauczyciela. W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam technologię informacyjną i komputerową w celu realizacji i usprawniania procesu dydaktycznego: opracowywałam testy, dodatkowe karty pracy, ćwiczenia, pomoce dydaktyczne, elementy gazetek ściennych, pisałam ogłoszenia, protokoły zebrań, sprawozdania i analizy, tworzyłam ankiety ewaluacyjne. Poszerzałam wiadomości z podręcznika drukując uczniom dodatkowe informacje w danym temacie. Gdy tylko miałam możliwość korzystałam z projektora multimedialnego, na którym wraz z uczniami robiliśmy dodatkowe zadania, quizy kulturowe i oglądaliśmy filmy anglojęzyczne.
Prowadziłam i przygotowywałam dokumentację szkolną zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, np. świadectwa, arkusze ocen, zestawienie ocen na zebrania z rodzicami. Cała dokumentacja z przebiegu stażu została przygotowana w formie elektronicznej.
Efekty realizacji: Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej i przygotowania pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej. Dobra znajomość obsługi komputera znacznie ułatwiła i uatrakcyjniła moją codzienną pracę.
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Każdego dnia starałam się przygotowywać do lekcji, aby wykorzystywać technologię komputerową i zasoby Internetu. Regularnie korzystałam z różnych stron internetowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć. Szukając różnorodnych możliwości rozwoju oraz sposobów rozwiązywania problemów w klasie, na portalu Facebook dołączyłam do grup: „Lekcja z wychowawcą” oraz „Szkolenia dla nauczycieli”. Biegle poruszałam się po stronach internetowych wyszukując potrzebnych informacji, zapisywałam adresy ważnych dla mnie stron internetowych oraz pobierałam pliki z Internetu. Na stronach wydawnictw językowych wyszukiwałam atrakcyjnych i potrzebnych do poszerzenia mojego warsztatu pracy szkoleń. Uczestniczyłam w konferencjach i szkoleniach internetowych. Śledziłam nowości wydawnicze w księgarniach językowych i na stronach internetowych wydawnictw językowych a ciekawymi ofertami dzieliłam się z innymi nauczycielami. Zachęcałam także uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie i korzystania ze słowników internetowych. W trakcie trwania stażu na bieżąco zapoznałam się z informacjami dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela na poświęconych tej tematyce portalach internetowych.
W okresie stażu zdobyłam wiedzę o wielu ciekawych stronach www i aplikacjach, które będę mogła wykorzystać do doskonalenia różnych umiejętności językowych uczniów. Zamierzam systematycznie wprowadzać je na swoich zajęciach a także zachęcić uczniów do korzystania z nich podczas samodzielnej nauki języka. Za praktyczne, przydatne i lubiane przez uczniów narzędzie uważam platformę w Kahoot, z której kilkakrotnie korzystałam przy powtarzaniu różnorodnych zagadnień gramatyczno-leksykalnych oraz wiadomości kulturowych.
Zapoznałam się i nauczyłam korzystać z dziennika elektronicznego VULCAN. Dziennik ten umożliwił mi stały kontakt z rodzicami uczniów oraz innymi nauczycielami i dyrekcją. Na bieżąco prowadziłam zapisy tematów i ocen w dzienniku lekcyjnym. Posługiwałam się również pocztą e-mail w kontaktach ze współpracownikami, dyrekcją, wydawnictwami i innymi instytucjami.
Efekty realizacji: Opanowałam znajomość obsługi dziennika elektronicznego. Wykorzystanie bogatych zasobów Internetu znacznie ułatwiło i uatrakcyjniło moją codzienną pracę oraz pomogło w zdobyciu wiedzy poprzez udział w licznych webinariach. Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

Efekty realizacji moich działań
Korzyści dla szkoły:
 wzrost jakości i efektywności pracy szkoły,
 uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
 lepszy przekaz informacji,
 pozyskanie bardziej doświadczonego, wydajnego i efektywnego pracownika.
Korzyści dla ucznia:
 nauczył się korzystać z komputera i bogatych zasobów Internetu jako narzędzi pomocniczych w zdobywaniu wiedzy,
 wzrosła jego motywacja do nauki,
 został pouczony o bezpieczeństwie podczas korzystania z komputera i Internetu,
 korzystając z dziennika elektronicznego mógł porównać swoje wyniki nauczania z wynikami rówieśników.
Korzyści dla nauczyciela:
 usprawnienie pracy w przygotowaniu dokumentacji szkolnej i przebiegu stażu,
 zwiększenie samorozwoju,
 podniesienie atrakcyjność zajęć,
 zastosowanie nowatorskich pomysłów i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
 poznanie nowych programów komputerowych wspomagających pracę szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Aby sprostać wymogom wobec nauczycieli, ich warsztatu pracy oraz wiedzy, systematycznie pogłębiałam swoja wiedzę z zakresu dydaktyki, psychologii oraz umiejętności wychowawczych poprzez udział w radach Pedagogicznych, konferencjach i szkoleniach online, jak również czytanie literatury specjalistycznej. Szczególnie przydatna była e-konferencja „Licealista pokolenia 3.0” dzięki której poznałam profil poznawczy i emocjonalny współczesnego nastolatka, a także jego umiejętności i dystraktory z jakimi się zmaga. Wiele cennych sugestii na temat prowadzenia lekcji i rozwiązywania zaistniałych problemów wychowawczych uzyskałam od opiekuna stażu, wychowawców klas, z którymi współpracowałam oraz pedagoga szkolnego.
Efekty realizacji: dzięki studiowaniu fachowej literatury oraz wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami lepiej planuje i organizuję moją pracę. Pogłębiłam swoją wiedzę teoretyczną, metodyczną i merytoryczną, a to zainspirowało mnie do działań praktycznych i kreatywności.
2. Pomoc uczniom w procesie kształtowania osobowości.
Systematycznie monitorowałam zachowanie i postępy w nauce moich wychowanków. Pomagałam uczniom z problemami natury edukacyjnej lub wychowawczej, wspomagałam ich w nabywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Przeprowadzałam testy osobowościowe oraz różne formy integracji na godzinach wychowawczych, aby lepiej poznać młodzież, ich charaktery, zainteresowania, potrzeby i preferencje. Przygotowywałam ich do aktywnego udziału w życiu społecznym prowadząc pogadanki na temat przestrzegania norm i zachowań społecznych, zachęcając do aktywnego udziału w życiu szkoły i różnorodnych akcjach charytatywnych. Kształtowałam w nich właściwe postawy moralne i wartości, dbałam o piękno mowy ojczystej, a także uczestniczyłam z klasą w licznych programach profilaktyki uzależnień propagując zdrowy i bezpieczny styl życia. Mając w klasie do czynienia z chorobą nowotworową, przeprowadziłam z uczniami pogadanki na temat poczucia odpowiedzialności za innych i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Rozmawialiśmy o „dzieleniu się sobą z innymi”, wzięliśmy udział w spotkaniu informacyjnym Ośrodka Dawców Szpiku Fundacji DKMS. Niektórzy uczniowie mojej klasy zostali honorowymi dawcami krwi.
Efekty realizacji: Uważam, że podjęte przez mnie działania miały duży wpływ na kształtowanie osobowości i właściwych postaw moralnych u młodych ludzi a także rozwinęły w nich poczucie solidarności i wzajemnej pomocy. Działania te wpłynęły także na lepsze zintegrowanie zespołu klasowego.
3. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
W roku szkolnym 2017/2018 zostałam wychowawcą klasy licealnej o profilu prawno-psychologicznym. Systematycznie gromadziłam dokumentację w tzw. „teczce wychowawcy”, nauczyłam się wypełniać karty wycieczek i wyjść klasowych, pisać protokoły z zebrań z rodzicami, uzupełniać świadectwa i arkusze ocen. Opracowałam tematykę godzin wychowawczych w oparciu o program profilaktyczno-wychowawczy. Obserwowałam moich uczniów podczas lekcji języka angielskiego, zajęć z wychowawcą, wycieczek klasowych i imprez szkolnych oraz podczas pełnienia dyżurów na przerwach międzylekcyjnych. Starałam się otaczać ich opieką, rozwiązywać na bieżąco problemy wychowawcze, motywować do nauki, pomagać im, a także wspierać w trudnych sytuacjach wielokrotnie z nimi rozmawiając na godzinach wychowawczych lub indywidualnie. Chciałam zaszczepić w swoich wychowankach poczucie przynależności do grupy rówieśniczej i społeczności lokalnej. Zapoznałam się z sytuacją rodzinną moich uczniów, różnymi problemami istniejącymi w szkole, między innymi paleniem papierosów, konfliktami w klasie i między równoległymi klasami oraz niską frekwencją uczniów. Uczniowie mojej klasy brali udział w licznych spektaklach i programach profilaktycznych.
Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków. Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych, jak również we wspólnych wyjściach i wycieczkach.
Jako wychowawca klasy pozostawałam w stałym kontakcie z rodzicami moich uczniów. Na bieżąco informowałam ich o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie, różnych nieprawidłowościach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami oraz konsultacje indywidualne, przeprowadzałam rozmowy telefoniczne oraz korespondowałam z rodzicami za pomocą wiadomości poprzez dziennik elektroniczny. Zawsze na bieżąco zapoznawałam się z informacjami zdrowotnymi uczniów i ich dłuższymi zwolnieniami lekarskimi. Codziennie monitorowałam zapisy w dzienniku lekcyjnym, tak aby w porę reagować i mobilizować uczniów do pracy.
Będąc wychowawcą klasy nawiązałam stałą współpracę z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami i dyrekcją internatu. Nasze konsultacje dotyczyły postępowania w pracy z młodzieżą. Wspólnie analizowałyśmy zachowania uczniów, ich postępy w nauce, problemy, razem rozwiązywałyśmy konflikty klasowe. Niektórzy moi wychowankowie uczestniczyli w regularnych rozmowach dyscyplinujących z pedagogiem szkolnym w związku częstą nieusprawiedliwioną absencją na zajęciach i słabymi wynikami w nauce.
Efekty realizacji: Dobre relacje i stały kontakt z rodzicami oraz współpraca z pedagogiem szkolnym miały pozytywny wpływ na realizacje celów dydaktycznych i wychowawczych. Pozwoliło mi to lepiej poznać młodzież, ich charakter, zainteresowania, potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne, jak również sytuację materialna i społeczną ich rodzin. Osobiste kontakty z opiekunami uczniów dawały mi pewność, że działanie przeze mnie podjęte są rodzicom znane, co dawało mi nadzieję na ich wsparcie i współpracę. Dzięki radom pani pedagog nauczyłam się radzić sobie w różnych sytuacjach wychowawczych a także wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Praca na rzecz klasy pomogła mi w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery oraz integracji zespołu klasowego.

Efekty realizacji moich działań
Korzyści dla szkoły:
 wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia,
 podniesienie efektów w nauce,
 rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się w grupie,
 efektywniejsza pomoc.
Korzyści dla ucznia:
 otrzymał wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach szkolnych i rodzinnych,
 otrzymał dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb napisane na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 zintegrował się w zespole klasowym.
Korzyści dla nauczyciela:
 rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pojawiających się w grupie
integracja zespołu klasowego
podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród uczniów
 eliminowanie zjawiska wykluczenia społecznego
niwelowanie agresji wśród rówieśników
 poznanie oraz możliwość zastosowania w praktyce nowych metod pracy
 poszukiwanie wspólnych rozwiązań na codzienne problemy wychowawcze
 nawiązanie współpracy z rodzicami w celu uzyskania informacji o zachowaniu moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, a co za tym idzie - lepsze ich poznanie.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do dokładnego zapoznania się z prawem oświatowym. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim, zwłaszcza Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Profilaktyczno-Wychowawczym oraz przepisami przeciwpożarowymi i BHP. Posługiwałam się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść dla młodzieży oraz działałam zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez różne portale internetowe a także konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż. Uaktualniłam wiedzę na temat pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich oraz przeanalizowałam Kartę Praw Dziecka.
Efekty realizacji: Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie właściwego postępowania w pracy codziennej. Dzięki temu mogłam opracować plan rozwoju zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Poznałam zasady i sposób funkcjonowania szkoły, uświadomiłam sobie jak ważna jest sprawna organizacja pracy oraz przestrzeganie obowiązujących zarządzeń. Zdałam sobie także sprawę z tego, jak istotny jest rozwój zawodowy w życiu nauczyciela oraz znajomość przepisów prawa oświatowego.
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Uczestniczyłam w pracach zespołów klasowych, przedmiotowych i ewaluacyjnych, a także jako przewodnicząca lub członek komisji nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych i potwierdzających klasyfikacje w zawodzie. Brałam czynny udział w pracach komisji rekrutacyjnej powoływanej przez dyrekcję Zespołu Szkół. Współuczestniczyłam również w pracach komisji w trakcie egzaminów poprawkowych.
Efekty realizacji: Biorąc udział w zebraniach zespołów oraz angażując się w różnorodne działania jako nauczyciel zdobyłam nową wiedze i umiejętności.

Efekty realizacji moich działań
Korzyści dla szkoły:
 sprawnie przeprowadzone egzaminy maturalne, kwalifikacyjne oraz rekrutacja,
 kompetentny i aktywny zawodowo nauczyciela.
Korzyści dla ucznia:
 otrzymał fachową poradę i pomoc ze strony nauczyciela,
 bezpiecznie spędził czas w szkole oraz podczas wycieczek szkolnych.
Korzyści dla nauczyciela:
 znajomość i właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego
 rzetelnie prowadzona dokumentacja szkolna oraz dokumentacja z przebiegu stażu,
 zrozumienie procedury awansu zawodowego oraz jego realizacja,
 efektywna pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Wnioski
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, dydaktycznych i wychowawczych. Nauczyłam się planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przeze mnie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli potrzeba, modyfikuję je. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Podjęłam się szeregu działań wzbogacających i unowocześniających mój warsztat i metody pracy. W trakcie stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych pomysłów.
Dużo satysfakcji sprawia mi wychowawstwo w klasie prawno-psychologicznej Liceum Ogólnokształcącego. Podczas bycia wychowawcą nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, dzięki którym mogłam się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy w zależności od potrzeb, zawsze z zaangażowaniem i cierpliwością. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i zadania a także angażowałam się w przydzielone mi zadania. Aktywnie współtworzyłam pozytywny wizerunek szkoły jak również promowałam ją w środowisku lokalnym. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy i podziału obowiązków.
W ciągu stażu wykonałam szereg zadań, z czego większość to zadania o charakterze ciągłym, kilkuletnie. Dlatego też zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe a co za tym idzie, podnosić jakość swojej pracy, po to by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych przeze mnie działań. Jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć i dopracować w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale dzięki nabytym podczas tego stażu umiejętnościom, wiem jak zrobić to dobrze oraz z korzyścią dla szkoły, uczniów i siebie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.