X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 521
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

mgr Iwona Peliwo - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2007 r.
Opiekun stażu: mgr Marzenna Wencierska

Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i
higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych
nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.


Wyciąg z tabeli ( przyp. red. )

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).


LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa
oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2006
r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Wrzesień 2006 r.- Maj 2007 r. Organizacja zajęć własnych.
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem. Wrzesień 2006 r. Omówienie zasad współpracy.
4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia
Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie
go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2006 r. Plan Rozwoju
Zawodowego.
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut
Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Wrzesień, Październik 2006 r. Notatki własne.
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokolant Rady Pedagogicznej. Wrzesień 2006- Maj 2007 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w
szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura
obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP
podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2006- Maj 2007
r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień
2006- Maj 2007 r. Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go
Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji
planu rozwoju. Maj 2007 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na
stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2007 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu
nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2006 r. Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i
samokształceniu. Udział w pracach Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących.Udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych NT. Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej. Wrzesień 2006 r. - Maj 2007 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach. Sprawozdania. Notatki własne.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie
elektronicznej. Wrzesień 2006 r. - Maj 2007 r. Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów. Rozmowa z uczniami. Wrzesień 2006 r. - Maj 2007 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Współredagowanie gazetki szkolnej. Udział w spotkaniach zespołu
redakcyjnego gazetki szkolnej. Wrzesień 2006 r. - Maj 2007 r. Potwierdzenie
opiekuna stażu. Notatki własne.


Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)


LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku
uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, kierownikiem szkolenia praktycznego, nauczycielami zajęć praktycznych, wychowawcami klas. Wrzesień 2006 r. - Maj
2007 r. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb
podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Wrzesień 2006 r. - Maj
2007 r. Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej.
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem
Samorządu Szkolnego. Wrzesień 2006 r. - Maj 2007 r. Notatki własne.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2
pkt 4)


LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie
tematów, zakresu i terminów. Październik 2006 r. Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego
nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i
zapisanie jej wyników. 1 raz w miesiącu.Wrzesień 2006 r. – Maj 2007
r. Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy
zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. 1 raz w miesiącu. Wrzesień 2006
r. – Maj 2007 r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć
prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej
działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia
zajęć oraz pracy z uczniem. Wrzesień 2006 r. - Maj 2007 r. Wprowadzenie
udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2007
r. Teczka stażysty.


*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w
sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr
118, poz. 1112, z późn. zm.)
Zatwierdzam do realizacji


Barlinek, dnia 20.09.06 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.