X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5191
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.

Imię i nazwisko stażysty: .........
Miejsce odbywania stażu: .......
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2008 r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2009 r., 9 miesięcy.
Opiekun stażu: ........
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
wewnątrzszkolnych,
pozaszkolnych,
samokształcenia.

6. Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
7. Rozszerzenie społecznej aktywności pozaszkolnej.
8. Pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

B. Plan Działania:

§6 ust.2 pkt1: znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.

Poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.
Osoba wspierająca: dyrektor szkoły, opiekun stażu.
Termin realizacji: wrzesień 2008.
Dokumentacja: poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Rozmowy dotyczące przebiegu stażu.
Osoba wspierająca: opiekun stażu.
Termin realizacji: wrzesień 2008.
Dokumentacja: opracowanie zasad współpracy.

3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć
obserwowanych i prowadzonych.

Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Osoba wspierająca: opiekun stażu.
Termin realizacji: wrzesień 2008- maj 2009.
Dokumentacja: scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.

4. Poznanie aktów prawnych oraz dokumentacji obowiązującej w szkole.

Analiza dokumentów:
Statut Zespołu Szkół,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Regulamin Rady Pedagogicznej,
Regulamin Rady Rodziców,
Program Profilaktyki.

Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych.
Opracowanie planu pracy wychowawcy.
Osoba wspierająca: dyrektor szkoły, opiekun stażu.
Termin realizacji: wrzesień- październik 2008.
Dokumentacja: wpisy w dziennikach, propozycje cykli tematycznych, plan pracy wychowawczej.

5. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną.

Czytanie czasopism pedagogicznych.
Osoba wspierająca: bibliotekarz.
Termin realizacji: okres stażu.
Dokumentacja: bibliografia literatury pedagogicznej.

6. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Udział w Radach Pedagogicznych, zespołach samokształceniowych, obserwacja,
Osoba wspierająca: dyrektor szkoły, opiekun stażu.
Termin realizacji: okres stażu.
Dokumentacja: lista obecności na radach.

7. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych
Osoba wspierająca: dyrektor szkoły, opiekun stażu.
Termin realizacji: wrzesień – październik 2008.
Dokumentacja: świadectwo ukończenia kursu, stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie pracy.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
Osoba wspierająca: opiekun stażu.
Termin realizacji: okres stażu.
Dokumentacja: teczka stażysty.

9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju,
autoanaliza, autorefleksja.
Osoba wspierająca: opiekun stażu.
Termin: czerwiec 2009.
Dokumentacja: sprawozdanie z realizacji stażu.


§6 ust.2 pkt2: umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Osoba wspierająca: opiekun stażu, dyrektor szkoły, nauczyciele.
Termin realizacji: dwa razy w miesiącu.
Dokumentacja: wnioski z obserwacji i hospitacji.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora.

Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Osoba wspierająca: dyrektor szkoły, opiekun stażu.
Termin realizacji: raz w miesiącu.
Dokumentacja: konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.

Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy. Samodzielna praca z opiekunem stażu. Autorefleksja, autoanaliza.

4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym pozaszkolnym i samokształceniu.

Aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych w CEN, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych.
Osoba wspierająca: dyrektor szkoły, opiekun stażu, metodycy CEN, instruktorzy,
bibliotekarki.
Termin realizacji: okres stażu.
Dokumentacja: zaświadczenia, certyfikat, potwierdzenia udziału.

5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Osoba wspierająca: opiekun stażu, nauczyciel informatyki.
Termin realizacji: według potrzeb.
Dokumentacja: teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym, potwierdzenie opublikowania planu rozwoju zawodowego w Internecie.

§6 ust.2 pkt3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów.

Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły. Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami, wywiad.
Osoba wspierająca: opiekun stażu.
Termin realizacji: okres stażu.
Dokumentacja: adnotacje w dzienniku.

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.

Udział w szkoleniu.
Osoba wspierająca: opiekun stażu, osoby prowadzące kursy.
Termin realizacji: okres stażu.
Dokumentacja: zaświadczenia.

3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Samoocena
Osoba wspierająca: dyrektor szkoły, opiekun stażu.
Termin: maj 2009.
Dokumentacja: teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.