X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51848
Przesłano:

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - Opis i analiza sposobu realizacji wymagania § 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2018 r. i Opis i analiza sposobu realizacji wymagania § 8 ust. 3 pkt 4 lit. b

Opis i analiza sposobu realizacji wymagania § 8 ust. 3 pkt 2
Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2018 r.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły.

• lekcja historii (online) na poziomie klasy 4 . Temat zajęć „Unia Polski z Litwą”. Podczas prowadzonej lekcji, która odbywała się w formie wideokonferencji Teams, korzystałem z szeregu metod, które miały za zadanie zaktywizować ucznia i pomóc mu w opanowaniu podstawowych treści lekcji (16 grudnia 2020 r.),
• lekcja wiedzy o społeczeństwie w klasie 8. Temat zajęć „Sądy i trybunały”. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z polskim systemem sprawiedliwości. Istotnym elementem lekcji była drama, podczas której uczniowie wcielili się w rolę oskarżonych, prokuratorów, obrońców i sędziów a sala lekcyjna stała się salą rozpraw (11 kwietnia 2022 r.),
• lekcja języka angielskiego w klasie 4. Temat zajęć „Face and hair - vocabulary. Jak wyglądam? - wprowadzenie słownictwa”. W lekcji uczestniczyła również pani wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Głównym celem zajęć otwartych, oprócz wprowadzenia nowego słownictwa, było bezpieczne i celowe wykorzystanie TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (30 listopada 2022 r.),
• lekcja pokazowa historii dla nauczyciela stażysty w klasie 4. Temat lekcji „O żołnierzach wyklętych” Zajęcia przebiegały z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi multimedialnych. Celem zajęć było przybliżenie uczniom tematyki żołnierzy wyklętych (19 maja 2021 r.),
• lekcja pokazowa wiedzy o społeczeństwie dla nauczyciela stażysty w klasie 8. Temat lekcji „Organizacje pozarządowe”. Zajęcia opierały się przede wszystkim na wykorzystaniu na lekcji aplikacji dydaktycznych m.in. Baamboozle, LearningApps (20 kwietnia 2022 r.),
• lekcja pokazowa języka angielskiego dla nauczyciela stażysty w klasie 7 . Temat lekcji „Revision”. ” Zajęcia przebiegały z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi multimedialnych (7 luty 2023),
• szkolenie dla zainteresowanych nauczycieli – „Nowe aplikacje internetowe, które możemy wykorzystać na lekcji”. Podczas spotkania zapoznałam moich współpracowników z możliwościami jakie dają aplikacje takie jak Baamboozle, LearningApps i Quizizz, wskazałem na prostotę z ich korzystania i przydatność podczas nauczania zdalnego i stacjonarnego (30 września 2020 r.),
• szkolenie dla zainteresowanych nauczycieli dotyczące programu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z programem i jego realizacją w naszej szkole (28 października 2020 r. oraz 27 października 2021 r.),
• szkolenie podczas Rady Pedagogicznej. Podczas spotkania zapoznałam pracowników dydaktycznych szkoły z nowymi funkcjonalnościami w dzienniku elektronicznym Vulcan oraz usłudze Microsoft 365. Objaśniłem trudności, które mogą się pojawić podczas korzystania z tych usług (4 listopada 2020 r.),
• szkolenie podczas Rady Pedagogicznej. Podczas szkolenia zapoznałam obecnych uczestników z nowym modułem wprowadzonym na platformie Vulcan – Moduł pracownika (6 maja 2022 r.).
W trakcie odbywania staży starałem się dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami a zwłaszcza z nauczycielami stażystami. Poprzez prowadzenie lekcji otwartych mogłem przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia innym nauczycielom. Pozwoliły mi one również na zdobycie nowych doświadczeń. Uczestnictwo innych nauczycieli w moich zajęciach zaowocowało nawiązaniem współpracy z nowymi nauczycielami pracującymi w naszej szkole oraz jej zacieśnianie z pozostałymi nauczycielami. Lekcje otwarte to również doskonały sposób na doskonalenie umiejętności interpersonalnych a także podniesienie efektywności pracy poprzez bazowanie na nowoczesnych metodach nauczania a nowoczesne metody to kreatywna kadra nauczycielska.
Poprzez prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego zdobyłem nowe doświadczenia. Mogłem dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, nawiązałem z nimi współpracę oraz rozwinąłem swoje umiejętności interpersonalne a także rozwinąłem umiejętności kierowania pracą w zespole.

Opis i analiza sposobu realizacji wymagania § 8 ust. 3 pkt 4 lit. b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela - doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły.
1. Pełnienie funkcje opiekuna nauczyciela stażysty.
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli.
3. Pełnienie funkcji koordynatora projektu.
W trakcie mojej pracy w zawodzie nauczyciela staram się na każdym kroku wypełniać przydzielone obowiązki opiekuna stażu, przewodniczącego zespołu nauczycieli, chętnie pełniłem funkcję koordynatora projektu pogłębiając i zarazem dzieląc się swoimi umiejętnościami.

Opiekun nauczycieli stażystów.
W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 byłem opiekunem stażu pani ............, która jako nauczyciel stażysta ubiegała się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Hospitowałem zajęcia zgodnie z planem rozwoju, pomagałem w opracowaniu niezbędnych materiałów, dzieliłem się swoim doświadczeniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pomagałem stażyście w codziennej pracy. Jako nauczyciel wspomagający, pani.......... uczestniczyła w prowadzonych przeze mnie lekcjach dzięki czemu mogła poznać mój warsztat pracy. Obserwowała również inne moje lekcje, które wspólnie analizowaliśmy. Po zakończonym stażu dokonałem oceny dorobku zawodowego.
W roku szkolnym 2022/2023 zostałem opiekunem stażu pani ............., nauczycielki języka angielskiego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tutaj również hospitowałem zajęcia zgodnie z planem rozwoju, pomagałem w opracowaniu niezbędnych materiałów, dzieliłem się swoim doświadczeniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pomagałem stażyście w codziennej pracy. Stażystka uczestniczyła w prowadzonych przeze mnie lekcjach dzięki czemu mogła poznać mój warsztat pracy. Obserwowała również inne moje lekcje, które wspólnie analizowaliśmy.
W trakcie opieki nad stażystkami wspólnie analizowaliśmy poszczególne zagadnienia dotyczące awansu, i wyjaśnialiśmy zaistniałe wątpliwości. Jako opiekun stażu wielokrotnie przeprowadziłem zajęcia pokazowe dla stażystów. Po zakończeniu stażu pani ............... opracowałem projekt oceny dorobku zawodowego i przedstawiłam dyrektorowi. Pomagałem nauczycielce w opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz udzielałem wskazówek dotyczących prezentacji swoich działań przed komisją.
Funkcja opiekuna stażu przynosi mi wiele satysfakcji i radości, zdobyłem też nowe cenne doświadczenia. Opieka nad młodym nauczycielem przyczyniła się do podniesienia jakości pracy placówki oraz umożliwiła mi podzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Przewodniczący zespołu nauczycieli
Od roku szkolnego 2020/2021 nieprzerwalnie sprawowałem funkcję przewodniczącego Zespołu Nauczycieli Języków Obcych. W ramach powierzonego mi zadania koordynowałem pracę zespołu poprzez: redagowanie rocznych planów pracy, ustalanie terminów spotkań, pisanie sprawozdań z naszej działalności, nawiązywanie współpracy z innymi zespołami zadaniowymi. Podczas spotkań zespołu omawiałem wraz z członkami sytuację dydaktyczną poszczególnych zespołów klasowych z przedmiotów: język angielski oraz język niemiecki, analizowaliśmy wyniki diagnoz podejmując jednocześnie działania zmierzające do poprawy tych obszarów, które wypadały niezadowalająco. Koordynowałem realizację diagnoz śródrocznych oraz rocznych, które były bardzo istotne w opracowaniu strategii pracy z uczniami. Jako zespół podejmowaliśmy decyzje odnośnie wyboru podręczników. Ustalałam wraz z zespołem przedsięwzięcia rozwijające umiejętności językowe, zainteresowania uczniów oraz te związane z promocją szkoły. Jako przewodniczący zespołu motywowałem jego członków do podejmowania nowych inicjatyw oraz doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych oraz wychowawczych poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
Praca w zespole umożliwiła mi opracowanie strategii działania w przypadku trudności dydaktycznych i wychowawczych, Mogliśmy również wspólnie inicjować wydarzenia rozwijające umiejętności oraz zainteresowania uczniów, zacieśniliśmy współpracę z innymi nauczycielami. Będąc przewodniczącym zespołu udoskonaliłem swoje umiejętności zarządzania pracą zespołu, rozwinąłem się osobiście oraz czerpałem satysfakcję płynącą z dokonań zespołu.
Koordynator projektu
W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 byłem szkolnym koordynatorem programu edukacyjnego „Twoje Dane Twoja sprawa”, organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach projektu umieszczałem porady Prezesa UODO w ramach akcji „Warto wiedzieć, że...” na stronie naszej szkoły oraz obchodziliśmy w szkole Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Udział naszej szkoły w projekcie pozwolił uczniom, rodzicom i nauczycielom na poznanie zasad ochrony swoich danych w sieci. Uczniowie nabyli umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu. Będąc koordynatorem programu przyczyniłem się do realizacji wychowawczej roli szkoły oraz promowałem placówkę wśród rodziców. Dało mi to dużo satysfakcji z możliwości niesienia pomocy innym, motywowało do rozwoju własnego oraz zacieśniło więzi z uczniami.
....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.