X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5178
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty zatrudnionego na
stanowisku nauczyciela języka angielskiego
w Publicznym Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim i Szkole Podstawowej w Nawsiu

1. Imię i nazwisko : Liliana Wójcik
2. Opiekun stażu : mgr Grażyna Tokarz
3. Data rozpoczęcia stażu : o1.09.2008r.
4. Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego : .........................
5. Czas trwania stażu : 9 miesięcy
6. Planowany termin zakończenia stażu : 31.05.2009r.

Ceł główny : uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe :
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenia).

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam

.............................. ...................................
podpis nauczyciela podpis dyrektora

I. STREFA DYDAKTYCZNA

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Opracowanie kryteriów ocen dla gimnazjum i szkoły podstawowej. Opracowanie kryteriów ocen w programie nauczania. Wrzesień Ujęcie oczekiwań od ucznia w planach wynikowych oraz przedstawienie kryteriów ocen.
2. Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych. Łączenie nauki języka z edukacją kulturalną, regionalną, medialną, ekologiczną, prozdrowotną, proeuropejską, itp., odpowiedni dobór tematów. Na bieżąco Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
3. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli. Obecność na lekcjach u innych nauczycieli, omówienie zajęć. Na bieżąco Arkusze obserwacji lekcji.
4.Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria, warsztaty. Na bieżąco Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, studia uzupełniające magisterskie.
5. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji, analiza. Na bieżąco Konspekty, programy, plany wynikowe, ankiety, testy.
6. Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych. Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkół i pozostałymi nauczycielami języka angielskiego. Na bieżąco Gazetka, podręczniki.
7. Poznanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach. 1. Studiowanie literatury metodycznej.
2. Hospitacje. Na bieżąco Wykaz przeczytanej literatury.
Konspekty, arkusze obserwacji lekcji.

II. STREFA OSOBISTA

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. 1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
3. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji. Według harmonogramu Arkusz obserwacji.

Konspekty zajęć.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. 1. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie oraz udostępnienie innym nauczycielom.
2. Samoocena. Na bieżąco Strona internetowa, kontakty z innymi nauczycielami.
3. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształceniu. 1. Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Według harmonogramu
Na bieżąco Listy obecności.

Zaświadczenia.
4. Analiza i samoocena własnej pracy. Analiza własnych lekcji i rozmów po hospitacji. Na bieżąco Wnioski do dalszej pracy.
5. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej i dydaktycznej. 1. Wykorzystanie komputerów i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniem materiałów do lekcji.
2. Wykorzystanie Internetu w pogłębianiu wiedzy.
3. Opracowanie testów i sprawdzianów. Na bieżąco Plan rozwoju, scenariusze lekcji.

Materiały z Internetu, przykładowe testy, sprawdziany.

III. STREFA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Motywacja ucznia do nauki, kształtowanie autonomii ucznia w pracy nad językiem. Lekcje poświęcone źródłom i formom samodzielnej nauki języka. Na bieżąco Konspekty.
2. Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec innych ludzi. Lekcje zajmujące się odmianami kulturowymi, zagadnieniami z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami. Na bieżąco Konspekty, świadomość kulturowa uczniów.
3. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mających problemy w nauce lub wyższy poziom niż pozostali uczniowie. Badanie sytuacji ucznia, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem, wychowawcą oraz rodzicami. Na bieżąco Wyniki w nauce uczniów.

Powyższy plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.