X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51298
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

I. Współpraca z opiekunem stażu.

1. Zawarcie kontraktu i opracowanie harmonogramu współpracy.

2. Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

5. Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

II. Uczestniczenie w pracach organów szkoły w ramach realizacji zadań statutowych.

1. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły:
• udział w radach pedagogicznych,
• przygotowywanie rad pedagogicznych szkoleniowych,
• współpraca z gronem pedagogicznym,
• współpraca z radą rodziców
w zakresie realizacji zadań wynikających z planu współpracy z rodzicami i planu pracy rady rodziców,
• współpraca z Dyrektorem – konsultacje, rozmowy, zapraszanie na hospitacje.

III. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
1. Udział w różnych formach kształcenia zawodowego zgodnie
z własnymi zainteresowaniami
i potrzebami szkoły (kursy, szkolenia, konferencje), np.:
•„Zmiany w prawie oświatowym”,
•„Praca z uczniem trudnym”,
•„Rozwój szkoły w kontekście wyzwań edukacyjnych”.

2. Korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych edukacji oraz czasopism, poradników metodycznych oraz literatury fachowej.

3. Gromadzenie oraz utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych.

4. Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego.

5. Aktywny udział w Wewnątrz-szkolnym Doskonaleniu Nauczycieli (WDN) – koordynacja działań szkoły
w ramach WDN – pełnienie dodatkowej funkcji Lidera WDN:
•badanie potrzeb szkoleniowych
•opracowywanie harmonogramu WDN,
•organizacja szkoleń,
•uczestnictwo i współprowadzenie rad szkoleniowych.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej”

I. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.

1.Zbieranie informacji nt. potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej poprzez:
•kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową),
•obserwacja i indywidualne rozmowy z uczniem,
•rozmowy z pedagogiem szkolnym,
•konsultacje z innymi nauczycielami,
•zapoznanie z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Opieka i pomoc uczniom mającym trudności.

3. Rozwijanie twórczych uzdolnień uczniów.

II. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.

1. Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów
w dalszej pracy.

2. Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej).

III. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

1. Organizowanie konkursów.

2. Przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, projektach i in. uroczystości szkolnych.

3. Organizowanie wycieczek turystycznych i dydaktycznych.

4. Organizacja pogadanek, spotkań
z ciekawymi ludźmi (według zapotrzebowania).

5. Praca z uczniem o szczególnych uzdolnieniach – przygotowywanie do konkursów i organizowanie koła zainteresowań.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia”

I. Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.

1. Udział w e-szkoleniach o tematyce motywacji uczniów do aktywności.

2. Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.

3. Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu: burza mózgów, mapa myślowa, drama, gry dydaktyczne, organizowanie pracy w zespołach.

4. Opracowanie pomocy i zabaw
dydaktycznych, kart pracy, kart do gier, prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących.

5. Przygotowanie projektu edukacyjnego z wybranego przedmiotu zawodowego, np: „Rachunkowość
w małej firmie”: omówienie tematu, wybór metod realizacji, przydział zadań, konsultacje, prezentacja wyników, publikacja na stronie internetowej.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy”

I. Ewaluacja własnej pracy.

1. Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach.

2. Konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą.

3. Analiza wyników nauczania (testów) i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

4. Analiza osiągnięć uczniów po przeprowadzonych testach, klasówkach.

5. Analiza osiągnięć semestralnych i rocznych.

6. Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej na zakończenie każdego roku szkolnego.

7. Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego (autorefleksja, określenie słabych
i mocnych stron własnej działalności).

II. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej.

1. Stosowanie nowatorskich metod
w pracy w oparciu o literaturę i nabyte doświadczenie.

2. Gromadzenie własnych zasobów warsztatowych i metodycznych:
•studiowanie literatury pedagogicznej,
•śledzenie nowości wydawniczych,
•przygotowywanie pomocy dydaktycznych: gazetki, plansze, testy, pomoce multimedialne i in.

3. Zajęcia koleżeńskie, zajęcia otwarte dla nauczycieli.

4. Opieka nad pracownią przedmiotową.

5. Opieka nad gazetką ekonomiczną.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego”

I. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna.

1. Ustalenie terminów i tematyki prowadzonych zajęć.

2. Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji.

3. Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna.

4. Ewaluacja – omówienie przebiegu
i efektów zajęć

II. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami – współpraca z nauczycielami przedmiotów ogólnych.

1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

2. Udział w zespole wychowawczym, omawianie problemów.

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem,
z wydawnictwami
i organizatorami konkursów.

4. Organizacja szkoleń dla nauczycieli
i dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach – współprowadzenie rad szkoleniowych.

5. Uczestnictwo w spotkaniach
z rodzicami w ramach udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczych, zdrowotnych
i wychowawczych.

III. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami – współpraca z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

1. Wybór podręczników oraz pomocy dydaktycznych.

2. Wymiana materiałów, pomysłów na temat szkoleń, konkursów.

3. Przygotowanie testów diagnozujących, sprawdzianów.

4. Analiza wyników egzaminów zawodowych.

5. Organizacja i współprowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli
i dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach.

6. Organizowanie zajęć otwartych dla uczniów innych klas oraz szkoleń dla firm – praca dodatkowa jako trenera kompetencji miękkich z zakresu: komunikacji, mobbingu, stresu, itp.

§ 7 ust. 2 pkt. 6
„Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych”

I. Uwzględnienie w pracy problematyki środowiska lokalnego.

1. Nawiązanie współpracy z różnego typu organizacjami:
•policją i strażą pożarną,
•poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
•lokalnymi firmami i instytucjami.

2. Udział w lokalnych imprezach środowiskowych: spotkania, festyny, akcje charytatywne, koncerty, wystawy.

3. Organizowanie/współorganizowanie:
•happeningów, spotkań, pogadanek
z ciekawymi ludźmi (autorzy książek, policjanci, wykładowcy akademiccy, trenerzy),
•działań związanych z forami zawodowymi,
•stoisk wystawowych podczas prezentacji szkół ponadpodstawowych,
•wyjść do różnych firm i instytucji (wycieczki dydaktyczne).

4. Działania na rzecz promocji szkoły:
•prowadzenie lekcji otwartych
w szkołach gimnazjalnych w ramach marketingu szkoły,
•udział w konkursach organizowanych przez środowiska lokalne,
•publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej.

II. Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.
•zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
•diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym,
•dostosowanie wymagań edukacyjnych,
•indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby
i możliwości uczniów,
•objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami dydaktycznymi poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej.

2. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym:
•uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,
•działania związane z niwelowaniem agresji, profilaktyką dopalaczy, używek oraz innych uzależnień (wykłady, warsztaty, projekcje filmów profilaktycznych),
•kształtowanie prospołecznych i prozdrowotnych postaw uczniów – udział w akcjach organizowanych przez różne organizacje, piknikach np. nt. zdrowia,
•kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży –
udział w apelach i innych uroczystościach.

3. Współpraca z rodzicami:
•kontakty z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów, kontakt przez e – dziennik,
•indywidualne rozmowy z uczniami.

4. Udział w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, warsztatach poświęconym problemom współczesnego świata.

§ 7 ust. 2 pkt. 7
„Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

I. Analiza przepisów prawa oświatowego.

1. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
•przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
•organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami
w nauce i rodzin patologicznych,
•udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych o systemie oświaty.

II. Analiza dokumentacji szkolnej.

1. Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
•statutu szkoły wraz z WSO,
•programu wychowawczego,
•szkolnego programu profilaktycznego i in.

III. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

1. Kreowanie prawa wewnątrzszkolnego poprzez:
•udział w radach pedagogicznych i zespołach samokształceniowych,
•pracę w komisjach przedmiotów zawodowych
i egzaminacyjnych.

§ 7 ust. 2 pkt. 8
„Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych”

I. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.

1. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej oraz innych dostępnych narzędzi.

2. Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych (scenariuszy, testów, sprawdzianów, dyplomów).

3. Prowadzenie dziennika elektronicznego.

4. Wykorzystanie i zachęcenie uczniów do korzystania z platform edukacyjnych (np. Quizlet, Prezi, Learning Aps.).

5. Wykorzystanie komputerowych programów księgowych podczas prowadzenia lekcji.

6. Opracowanie dokumentacji szkolnej (rozkłady nauczania, PSO, dokumentacja związana z awansem zawodowym, itp.).

II. Wykorzystanie Internetu.

1. Korzystanie ze stron www poprzez:
•śledzenie zmian w prawie oświatowym,
•korzystanie z portali edukacyjnych,
•udział w internetowych forach dyskusyjnych,
•zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej,
•publikowanie zadań/ćwiczeń dla uczniów w Internecie.

III. Prezentacja i promocja działań szkoły poprzez prowadzenie strony internetowej.

1. Udział w prowadzeniu strony internetowej szkoły – publikowanie zdjęć i tekstów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.