X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51258
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
Nauczyciela kontraktowego wnioskującej
o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Miejsce pracy:

W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji proponuję wystawienie pani Wandzie Wesołowskiej.

POZYTYWNEJ OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO

Uzasadnienie.
Pani Wanda odbyła staż na nauczyciela mianowanego od 1.09.2021 r. do 31.05.2023 r.
W okresie stażu pani Wanda Wesołowska spełniła wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2020 r. Poz. 2200 z późn. zm.). Prawidłowo zaplanowała ścieżkę swojego rozwoju zawodowego oraz rzetelnie go realizowała.

Nauczycielka w okresie stażu starannie prowadziła dokumentację nauczania, rozpoznawała indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci. Poprawnie organizowała i prowadziła zajęcia edukacyjne, stosowała różnorodne formy
i metody pracy pedagogicznej. Pani Wanda przestrzega prawa dziecka wynikającego
z Konwencji Praw dziecka, zawsze kieruje się dobrem dzieci, szanuje ich godność, dba o ich zdrowie i poczucie bezpieczeństwa w przedszkolu. Pani Wanda Wesołowska zapoznała się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty oraz w zakresie funkcjonowania przedszkola. Zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo w przedszkolu. Pani Wanda prowadziła zajęcia dla opiekuna stażu oraz dyrektora przedszkola, wykazując się dużym zaangażowaniem, świetnym doborem materiału dydaktycznego. W czasie zajęć wykorzystywała narzędzia informatyczne i multimedialne, np. Tablicę interaktywną projektor, tablety, głośnik z funkcją modulacji głosu, interaktywny dzwonek, ciekawe aplikacje
i programy edukacyjne, smartfon, Indeksik. Nauczycielka poprowadziła szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej pod tytułem „Lapbookowe zabawy”. Pani Wanda w ramach dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielkami na bieżąco umieszczała swoje materiały edukacyjne w przedszkolnym „banku pomysłów”. Prowadziła korespondencję z rodziną królewską - (przesłanie życzeń wielkanocnych).
Współpracowała z opiekunem stażu aktywnie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez niego. Omawiała obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym, formułując przemyślenia i zadania dla własnego rozwoju. Potrafiła określić swoje mocne i słabe strony oraz pozytywnie reagowała na propozycję wprowadzenia zmian, udoskonaleń. Dokształcała się również obserwując zajęcia otwarte dla nauczycieli organizowane przez koleżanki w przedszkolu, jak również sama takowe prowadziła m. in.
• Animlas in the forest – zwierzęta leśne
• What’s the weather like?
Pani Wanda realizowała wiele ciekawych zadań na rzecz przedszkola. Brała udział
w projektach edukacyjnych, m.in.:
• PLAY WITH ENGLISH – PLAY IN ENGLISH
• English Special Days
• "COOK BOOK"
Pani Wanda uczestniczyła w realizacji innowacji pedagogicznej multimedialne przedszkole. Była autorką innowacji pedagogicznej: „ONE UPON A TIME” Magiczna moc bajek oraz baśni - storytelling w edukacji przedszkolnej.
Prowadziła koło zainteresowań z języka angielskiego dla dzieci uzdolnionych. Zorganizowała i przeprowadziła warsztaty dla dzieci:
• projektowanie kart wielkanocnych
• warsztaty kulinarne
• In space
Nauczycielka poszerzała swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne doskonalenie zawodowe i samokształcenie. Podniosła swoje kwalifikacje i kompetencje,
m. in. Podczas konferencji:
1. Online Get CreativeENow
2. Awans na nauczyciela mianowanego w 2022 roku
Podczas warsztatów:
1. Warsztaty metodyczne „Senso-Psoty- zabawy wspomagające rozwój dziecka w oparciu
o teorię SI” – 2021 r.
2. Warsztaty Muzyczne prowadzone przez p. Ludmiłę Fabiszewską „Jak prowadzić zajęcia umuzykalniające, aby dzieci pokochały muzykę”, które odbyły się w Przedszkolu Miejskim
Nr 3 w Ozorkowie. Grudzień 2021 r.
Podczas szkoleń:
1. Webinar prowadzony przez Katarzynę Niemiec It’s winter – język angielski
2. Szkolenie prowadzone przez Katarzynę Niemiec Spring Ideas - język angielski
3. Webinar prowadzony przez Katarzynę Niemiec Get Set For Summer – język angielski
4. Szkolenie Summer Ideas – język angielski
5. Webinar prowadzony przez Katarzynę Niemiec Sing,Say&Play -język angielski
6. Webinar prowadzony przez Katarzynę Niemiec Get Ready 4 Spring! – Język angielski
7. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z ratownikiem medycznym, które odbyło się w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie.
8. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Metodyka wychowania muzycznego część I”
9. Szkolenie metodyczne online dla nauczycieli języków obcych „Together we can!”
10. Szkolenie metodyczne online dla nauczycieli języków obcych „Super tricki, mądre techniki i inne sprawdzone myki dla maluchów, średniaków i starszaków”.
11. Szkolenie metodyczne online dla nauczycieli języków obcych „Top tips for storytelling with young children”.
12. Szkolenie metodyczne online dla nauczycieli języków obcych „Once upon a story”.
13. Szkolenie metodyczne online dla nauczycieli języków obcych „Magiczny świat edukacji przedszkolnej”.
14. Szkolenie metodyczne online dla nauczycieli języków obcych „How to devepol global skills with pre- school children”.
15. Szkolenie metodyczne Edukacja kołem się toczy – zajęcia off i on -line z kursem Mimi’s wheel-line z kursem Mimi’s wheel.
Uczestniczyła w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli WDN:
1. Rada szkoleniowa „Przepisy o ochronie danych osobowych- RODO” w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie - październik 2021 r.
2. Rada szkoleniowa „Higiena osobista- ważny aspekt w życiu osobistym w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie – 2022 r.
Ukończone przez nią różnorodne formy doskonalenia zawodowego posłużyły do pogłębiania wiedzy i umiejętności organizowania oraz doskonalenia swojego warsztatu pracy. Pani Wanda posiada umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego. Nauczycielka, współorganizowała zbiórkę książek oraz artykułów chemicznych dla dzieci z domu dziecka w Grotnikach. W okresie stażu nauczycielka starała się rozwijać predyspozycje i wrażliwość artystyczną dzieci, umożliwiając im udział w licznych konkursach, zajmując tam wysokie noty m. in.:
• Ogólnopolski konkurs „Christmas song I can sing”.
• Ogólnopolski konkurs piosenki angielskiej „Winter song" - III miejsce
• II Ogólnopolski konkursie piosenki angielski online „Let's Sing... Winter Songs!"
I miejsce
• III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Online „Action Songs".
• Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing it, show it!".
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Londyn oczami dziecka”.
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczno -Językowy „Dzień Św. Patryka oczami dziecka”.
Zorganizowała:
• Międzyprzedszkolny konkurs „Kapelusz Leprechauna”.
• Przedszkolny konkursu „Najpiękniejsza flaga krajów anglojęzycznych”.
• Współorganizowała międzyprzedszkolny konkursu „Chiński smok”.
Na szczególne podkreślenie zasługuje stosowanie indywidualizacji zadań stawianych dzieciom. Zaobserwowałam dobry kontakt z dziećmi, budowanie z nimi bliskiego, otwartego i dowartościowującego je kontaktu, co jest elementarne dla nawiązania głębszych więzi emocjonalnych. Te zaś z kolei umożliwiają aktywizowanie wychowanków do osiągania wytyczonych celów. Poprzez pozytywne wzmocnienie motywowała podopiecznych do działania i przyczyniła się do ich wszechstronnego rozwoju. Dzięki otwartej postawie Pani Wandy pogłębiła więzi między rodzicami i placówką, dzięki czemu postrzegana jest jako osoba ciepła i życzliwa, a przedszkole jako miejsce szczególnie przyjazne i bezpieczne. Aby stwarzać dzieciom okazję do zdobywania nowych doświadczeń była współorganizatorką „Nocowania w przedszkolu”. Zorganizowała wycieczkę do Sali zabaw „Fantazja” w Łęczycy. Pani Wanda uczestniczyła w życiu przedszkola, przygotowując i prowadząc między innymi:
• Zabawę Halloweenową
• Bal karnawałowy " Disko gratowisko oraz pokazu mody w stylu "EKO "
• Dzień św. Patryka - zielony dzień w przedszkolu
• Dzień języka angielskiego
• Współorganizowała imprezy: pasowanie na przedszkolaka, jasełka, pożegnanie starszaków, dzień babci i dziadka, piknik rodzinny, bal karnawałowy.
Nauczycielka zorganizowała zajęcia otwarte dla rodziców: 2021/2022 r.
• Clasroom objects. What is in my school bag? utrwalanie nazw przyborów
• Under the water – podwodny świat zwierząt
2022/2023 r.
• Animlas in the forest – zwierzęta leśne
• What’s the weather like? – poznajemy zjawiska atmosferyczne .
• Zajęcia warsztatowe z udziałem rodziców Mummy, daddy – play with me!
W ramach doskonalenia umiejętności wykorzystywania w pracy, technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pani Wanda wykorzystywała własny komputer. W związku
z wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 19 Pani Wanda informowała rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu, uwzględniała w pracy zdalnej zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, zapewniała każdemu rodzicowi możliwość współpracy. Bardzo dobrze poradziła sobie w czasie pandemii. Prowadziła z dziećmi zajęcia online, przygotowywała wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, przekazywała informacje dla rodziców. Nauczycielka prowadziła systematyczną dokumentację własnych działań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Opracowała scenariusze zajęć, materiały do gazetek przedszkolnych, artykuły do prasy lokalnej, ankiety dla rodziców, zaproszenia podziękowania. Stworzyła stronę dla nauczycieli na fb " the English Corner - tworzenie prezentacji multimedialnych, tabletów, gier, interaktywnych kart pracy oraz pomocy dydaktycznych - w ramach dzielenie się wiedzą. Zamieszczała również na stronie przedszkola publikacje związane z planem rozwoju zawodowego oraz informacje i zdjęcia
z życia przedszkolnego. Tworzyła dyplomy i regulaminy konkursów. Na bieżąco dokonywała ewaluacji czasowych osiągnięć dzieci, prowadziła obserwację przedszkolną dzieci wyciągała wnioski do dalszej pracy. Internet stał się dla niej cennym źródłem informacji. Wykorzystywała go podczas zajęć z dziećmi.
Pani Wanda wykazuje zaangażowanie w swoją pracę. Jest otwarta na sugestie i propozycje opiekuna stażu, chętnie korzysta z pomocy i doświadczeń opiekuna stażu. Zdyscyplinowana, pracowita, kulturalna. Pani Wanda zrealizowała wszystkie działania zawarte w swoim planie rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.