X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5122
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

mgr Aldony Wojtkowskiej
Przedszkole „Pinokio” w Toruniu
Czas trwania stażu: 1.09.2008r. – 31.05.2009r.
Opiekun stażu:

OBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593 – obowiązuje od 8 grudnia 2004 r.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki w której nauczyciel odbywa staż

L.p.
Zadania nauczyciela
Forma realizacji
Osoby wspierające
Zamierzony efekt
Sposób dokumentacji
Termin realizacji

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzenie MENiS z dn.01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Na podstawie art.9 ust.10 z dn.26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2004r. nr 260, poz. 2593)
- ustawa o systemie oświaty
• Spotkanie z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego nauczycieli Dyrektor,
Opiekun stażu
Znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących prawa oświatowego Poprawnie opracowany Plan Rozwoju Zawodowego
Wrzesień 2008r.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.
• Konsultacje dotyczące realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem. Określenie formy współpracy i obserwacji zajęć. Skonstruowanie planu rozwoju Dyrektor,
Opiekun stażu
• Umiejętność współpracy z opiekunem stażu.
• Posiadanie potwierdzonego przez dyrektora placówki planu rozwoju zawodowego
Kontrakt oraz zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
Październik 2008r.
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
• Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut Przedszkola
- Plan Roczny Przedszkola
• Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
• Zapoznanie się z:
- regulaminem pracy
- z podstawowymi zasadami BHP
- zasadami prowadzenia dokumentacji
- regulaminem Rady Pedagogicznej
- przedszkolnym zestawem programów nauczania Dyrektor,
Opiekun stażu
• Znajomość dokumentacji przedszkola
• Udział w zebraniach rady pedagogicznej
Notatki własne, dostosowanie własnej pracy do postanowień zawartych w analizowanych dokumentach i ich rejestr
Wrzesień/ październik 2008r.
Cały okres stażu
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających
z planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
Dyrektor, Opiekun stażu
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu
Teczka ze zgromadzonymi dokumentami nauczyciela (scenariusze, listy obecności).
Cały okres stażu
5. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz - przedszkolnym i zewnątrz - przedszkolnym
• Udział w szkoleniach, warsztatach, Radach Pedagogicznych, konsultacjach zespołowych, warsztatach szkoleniowych adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola
Wykładowcy, doradcy metodyczni, opiekun stażu, nauczyciele Przedszkola „Pinokio”
• Powiększanie aparatu pojęciowego i wiedzy.
• Posiadanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów Zaświadczenia, obecność na szkoleniach Radach Pedagogicznych Cały okres stażu
6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• Opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Opiekun stażu
Umiejętność samooceny Sprawozdanie z realizacji stażu
Maj 2009r.

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

1. Systematyczne prowadzenie zajęć w oparciu o miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Realizacja celów pracy dydaktyczno - wychowawczej
Opiekun stażu Umiejętność prowadzenia zajęć w oparciu o plan pracy dydaktyczno-wychowawczej
Scenariusze zajęć
Raz w m-cu
2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
• Stosowanie specjalnej organizacji i metod pracy uwzględniających potrzeby dzieci;
• Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach, kontynuacja studiów;
• Gromadzenie i zagłębianie lektury pedagogicznej i psychologicznej;
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez opracowanie ankiety dla rodziców
Dyrektor, opiekun stażu
• Zdobycie nowych doświadczeń
• Praca z uczniem
• Ankiety, wykaz lektur, notatki własne,
• Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Gromadzenie świadectw i zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, kursach, zajęciach warsztatowych
Cały okres stażu
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych;
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Opiekun stażu
Umiejętność posługiwania się i wykorzystania technik multimedialnych do pracy z dziećmi
Karty pracy, dyskietka z zapisem elektronicznym
Cały okres stażu
4. Określenie dalszej drogi rozwoju.
• Dokonanie samooceny
Dyrektor,Opiekun stażu
• Umiejętność dokonania samooceny
• Opracowanie wniosków do dalszej pracy
Teczka stażysty
Maj 2009r.

§ 6 ust 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Współpraca z rodzicami
• Rozmowy z rodzicami, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka,
• Zapoznanie się z zeszytem kontaktów
Opiekun stażu
Znajomość sytuacji rodzinnej dziecka
Zeszyt kontaktów wychowawcy grupy, notatki własne
Wrzesień/październik 2008
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci
• Obserwacja dziecka, rozmowy indywidualne z dzieckiem i rodzicami
• Udział w warsztatach, szkoleniach dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
Opiekun stażu
Umiejętność obserwacji każdego dziecka
Notatki własne, zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, karty obserwacji
Cały okres stażu
3. Współorganizacja i udział w uroczystościach oraz wycieczkach
• Pomoc w działaniach organizacyjnych oraz przygotowaniu części artystycznej uroczystości takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka
Opiekun stażu
Umiejętność współpracy i pomocy podczas organizowania i redagowania imprez okolicznościowych
Notatki własne
Cały okres stażu

§ 6 ust 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu według wcześniej opracowanych narzędzi. Omówienie i zapisanie ich wyników. Analiza mocnych i słabych stron
Opiekun stażu
Korzystanie z doświadczenia i dorobku innych nauczycieli Scenariusze zajęć, wnioski z obserwacji
Raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
• Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza mocnych i słabych stron
Dyrektor, opiekun stażu
Umiejętność zrealizowania zamierzonych celów oraz opracowywania scenariusza pod względem właściwego doboru metod i form pracy Konspekty, notatki pohospitacyjne
Raz w miesiącu
4. Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
• Dokumentacja efektów własnej pracy
Opiekun stażu
Umiejętność analizowania i dokonywania samooceny
Wnioski z obserwacji z uwzględnieniem mocnych i słabych stron własnej działalności
Kwiecień-maj 2009r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.