X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50988
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel języka angielskiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej
im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Barbara Bujak
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej
Dyrektor szkoły: mgr Zbigniew Syktus
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2020 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z
późn. zm.))
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 3 pkt. 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Udział w formach doskonalenia i stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.

Stosowanie nowoczesnych metod pracy,
wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
Udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii w edukacji.

Wykorzystanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z uczniami: burza mózgów, mapa pojęciowa, drama, metoda projektów, gry i zabawy językowe.

Cały okres stażu
Doskonalenie umiejętności wykorzystania TIK w pracy nauczyciela.

Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy przy pomocy techniki komputerowej.

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, szkoleniach, kursach rozwijających umiejętności obsługi komputera, korzystania z programów multimedialnych i tablicy interaktywnej oraz aplikacji i platform do nauki języka.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera-
przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów , analiz.

Komunikowanie się z nauczycielami, uczniami, rodzicami poprzez e – dziennik, e-mail.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, oprogramowani do tablic interaktywnych, e – booków.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji, Kahoot , Quizlet, Dysku Google , Padlet. , Learning Apps , kody QR , Facebook, korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, smartfonów.

Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowania różnego typu konkursów w każdym roku w trakcie trwania stażu Cały okres stażu

W razie potrzeby przez okres stażu,

Cały okres stażu

W każdym roku trwania stażu
Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej i językowej oraz gromadzenie informacji tematycznych.

Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do stosowania ciekawych rozwiązań metodycznych.

Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
Na bieżąco

Cały okres stażu

W razie potrzeby przez cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Prowadzenie 3 zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli stażystów i kontraktowych.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, w tym stażystów i kontraktowych
Zaprezentowanie inspirujących metod i form pracy z uczniami.

Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.
1 godzina w każdym roku szkolnym
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Kwiecień- maj , każdego roku stażu

Współpraca wewnątrzszkolna

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego i zespołu wychowawców.
Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, wychowawczych, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i komisjach szkolnych.

Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

Przygotowanie referatów, prezentacji, przekazywanie wiedzy z odbytych szkoleń zewnętrznych

Rozwijanie współpracy z nauczycielami, organizacja wspólnych działań.

Praca w zespołach i komisjach szkolnych powołanych przez dyrektora szkoły.

Według harmonogramu

Zgodnie z planem pracy

Cały okres stażu

Na bieżąco przez cały okres stażu

Na bieżąco według harmonogramu pracy zespołów
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Opracowanie i udostępnienie własnych materiałów dydaktycznych, wychowawczych, metodycznych oraz pomocy dydaktycznych nauczycielom.

Opublikowanie na portalach internetowych dla nauczycieli planu rozwoju zawodowego i innych ciekawych materiałów.
Cały okres stażu

Rok szkolny 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji

Pełnienie funkcji wychowawcy.

Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez obserwacje własne, rozmowy z dziećmi i rodzicami, wywiady, konsultacje.

Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

Opieka nad dziećmi podczas wycieczek, wyjazdów, wyjść.

Rozwijanie współpracy ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka: pedagogiem szkolnym, logopedą, psychologiem.

Kontynuowanie, w pracy wychowawcy, współpracy z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, wychowawcami klas, bibliotekarzem , opiekunem SU.

Poszukiwanie nowych form współpracy z rodzicami.

Zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Wdrażanie rodziców w organizację wyjazdów, wycieczek, uroczystości szkolnych, zbiórek charytatywnych i innych akcji.

Zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci – prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości.

Cały okres stażu, według potrzeb

Według harmonogramu wycieczek

Na bieżąco

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

Rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach zewnątrzszkoknych.

Organizowanie/współorganizowanie konkursów:
-szkolnych,
-międzyszkolnych.

Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem planowanych konkursów
Uwzględnianie w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów. Praca z uczniem zdolnym:

Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, kształtowanie aktywności i kreatywności dzieci.
Rozwijanie i ukierunkowywanie zainteresowań uczniów chętnych do udziału w konkursach.
Motywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy, zadawanie dodatkowych zadań.
Organizowanie zajęć o interesującej tematyce, przygotowywanie gazetek tematycznych.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce:

Prowadzenie na zajęciach indywidualizacji nauczania
Odpowiedni dobór .metod nauczania oraz zadań i ćwiczeń dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
Wspomaganie dzieci z trudnościami edukacyjnymi poprzez prowadzenie zajęć wyrównujących braki w wiedzy i umiejętnościach.
Wspieranie dzieci posiadających różne deficyty.

Cały okres stażu- według potrzeb

Cały okres stażu- według potrzeb

Koordynowanie i organizacja obchodów Dnia języków obcych. Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami języków obchodów ,, Dnia języków obcych”
Organizacja konkursów związanych z ww. wydarzeniem.

Listopad – luty każdego roku stażu
Wdrażanie uczniów do udziału w prace na rzecz innych.
Poszerzenie działań wychowawczych poprzez udział uczniów w akcjach charytatywnych i zbiórkach np. zbiórka nakrętek plastikowych, zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, zbiórka przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci, organizacja paczek świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin.

Udział w akcji „WOŚP”. Cały okres stażu- według potrzeb

Styczeń każdego roku stażu
Aktywna i systematyczna współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Współpraca z:
- instytucjami z terenu gminy
- instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy

Cały okres stażu

Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Pogłębianie współpracy z instytucjami na rzecz edukacji (ODN, wydawnictwa naukowe, biblioteki i inne).

Według harmonogramu szkoleń

§ 8 ust. 2 pkt 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ”

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Opracowanie i wdrożenie innowacji Ustalenie tematu, formy i celu innowacji.
Organizacja przebiegu innowacji.
Wdrożenie innowacji.
Podsumowanie innowacji. r.szk 2021/2022

§ 8 ust.2 pkt 4b
„Wykonanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej”

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli

Koordynowanie pracą zespołu nauczycieli języków obcych

Sporządzenie planu pracy, organizacja posiedzeń zespołu, przydzielenie zadań, opracowanie niezbędnych dokumentów.

Aktywna współpraca z nauczycielami zespołu języków obcych.

Przygotowanie próbnych egzaminów, opracowanie analizy wraz z wnioskami i wskazówkami do dalszej pracy .

Aktywny udział w pracach komisji nadzorującej egzamin ósmoklasisty.

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty, sporządzenie wniosków do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Analiza nowości wydawniczych, omawianie ciekawych artykułów z czasopism metodycznych i Internetu.

Przygotowanie konkursów, obchodów ,,Dnia języków obcych”

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z odbytych szkoleń.

Podsumowanie pracy zespołu, ustalenie wniosków do dalszej pracy.

Rok szkolny 2020/2021

Wrzesień oraz koniec I i II półrocza roku szkolnego 2020/2021

Cały rok szkolny

Według harmonogramu

Według harmonogramu egzaminu

Czerwiec – sierpień każdego roku stażu

Według potrzeb

Listopad, maj- każdego roku stażu oraz według potrzeb.

Cały okres stażu

Czerwiec 2020/2021

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli wychowawców

Koordynowanie pracą zespołu nauczycieli.

Sporządzenie planu pracy, organizacja posiedzeń zespołu, przygotowanie protokołów i sprawozdań.

Aktywna współpraca z nauczycielami zespołu wychowawców.

Systematyczna współpraca z dyrektorem, pedagogiem szkolnym.

Analiza opinii i orzeczeń PPP

Wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń z uwzględnieniem w pracy potrzeb rozwojowych dzieci.

Wspólne rozwiązywanie problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz podejmowanie decyzji dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Podsumowanie pracy zespołu, ustalenie wniosków do dalszej pracy.

Rok szkolny 2021/2022

I i II półrocze r.szk. 2020/2021

Na bieżąco

Cały rok szkolny

Wrzesień oraz według potrzeb

Na bieżąco

Cały rok szkolny

Czerwiec 2021/2022

Opracowała: Barbara Bujak
Zatwierdzam do realizacji
............................... ................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.