X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5093
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciela biologii i chemii w gimnazjum

Czynności organizacyjne.
Zadania do realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju.

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Forma realizacji
• Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Dowody realizacji
plan rozwoju zawodowego
sprawozdanie
ocena dorobku zawodowego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).

Zadania do realizacji:
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
2. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
3.Doskonalenie kompetencji zawodowych.
4.Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej o nowe metody aktywizujące w tym metodę projektu.
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.

Formy realizacji:
• Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły.
• Praca w zespole przedmiotowym.
• Organizacja konkursów szkolnych i gminnych.
• Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do tychże konkursów.
• Udział w realizacji zadań „Szkoła Marzeń”.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu w oparciu o przygotowane programy i plany pracy.
• Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu WSO.
• Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
• Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.
• Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej.
• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły – warsztaty, szkolenia, kursy itp.
• Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
• Opracowanie i realizacja projektu edukacji ekologicznej.
• Przygotowanie rowerowej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej.
• Wykorzystanie metod aktywizujących
w procesie edukacyjnym.
• Organizowanie i nadzorowanie zbiórki surowców wtórnych.
• Organizowanie i prowadzenie wycieczek szkolnych.
• Opieka nad Samorządem Uczniowskim.
• Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
• Pogłębianie wiedzy z przepisów prawa oświatowego a zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego.
• Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem ze specyficznym trudnościami.

Dowody realizacji:
ankiety
arkusze ewaluacyjne
opracowana ewaluacja
protokoły z konkursów
opracowane programy i plany pracy
opracowany WSO
analiza
zaświadczenia
materiały
przykładowy scenariusz
potwierdzenie
karty wycieczek
opis wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

Zadanie do realizacji:
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.

Formy realizacji:
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
• Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauką.
• Wzbogacanie strony internetowej szkoły w treści ekologiczne.
• Wykonanie przewodnika po trasie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej
• Przygotowanie prezentacji multimedialnej ścieżki przyrodniczej.
• Wymiana informacji z nauczycielami innych szkół gminy w ramach współpracy zespołów przedmiotowych.
• Wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach pozalekcyjnych.

Dowody realizacji:
konspekt lekcji pomoce przykłady wykorzystania w pracy
potwierdzenie dyrektora
przewodnik
opis działań

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3).

Zadania do realizacji:
1.Podejmowanie działań w ramach WDN.
2.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
3.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

Formy realizacji:
• Opracowanie i wygłoszenie referatu na zebraniu Rady Pedagogicznej.
• Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Współpraca z nauczycielami zakresie integracji międzyprzedmiotowej
• Konsultacje z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych innych szkół gminy.
• Przygotowanie gminnego konkursu.
• Publikowanie własnych programów, projektów, scenariuszy - na stronach internetowych.
• Opracowanie materiałów dydaktycznych i udostępnienie w bibliotece szkolnej.
• Przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji na stronie internetowej.
• Publikacje w prasie lokalnej.
• Organizowanie imprez okolicznościowych.

Dowody realizacji:
referat
sprawozdania
potwierdzenie
konspekt
opis działań
regulamin
protokół
przygotowane materiały (referat)
scenariusze imprez

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniu w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a).

Zadanie do realizacji:
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

Formy realizacji:
• Opracowanie programu edukacji ekologicznej i planu zajęć koła ekologicznego.
• Planowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.
• Opracowanie programu pracy wyrównawczej z chemii z uczniem z trudnościami edukacyjnymi oraz planu pracy z uczniem słabym z biologii, przedstawienie go do zaopiniowania Radzie.
• Opracowanie programu pracy z uczniem zdolnym z biologii i planu pracy z uczniem zdolnym z chemii.

Dowody realizacji:
program wraz z akceptacją,
potwierdzenie
program pracy
plan pracy

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c).

Zadania do realizacji:
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
2.Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
4. Opracowanie i koordynacja przebiegu działań dotyczących środowiska naturalnego i zdrowego trybu życia.

Formy realizacji:
• Prowadzenie zajęć kółka ekologicznego w oparciu o przygotowany przez siebie program edukacji ekologicznej.
• Organizowanie spotkań młodzieży z leśnikami.
• Organizowanie wyjazdów do kina, wycieczek dydaktyczno- krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
• Organizowanie konkursów przedmiotowych.
• Stymulowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.
• Realizacja zadań wynikających z przystąpienia szkoły do projektu „Szkoła Marzeń”
• Opracowanie planu pracy do zajęć wyrównawczych z chemii.
• Zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatne zajęć dla uczniów gimnazjum mających trudności
w nauce chemii.
• Koordynowanie działań uczniów organizujących imprezy szkolne w ramach prac SU.
• Opracowanie scenariuszy konkursów oraz regulaminów.
• Zachęcanie uczniów do udziału
w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach.
• Przygotowanie rowerowej ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej po okolicznym lesie
• Organizowanie wycieczek po trasie ścieżki.
• Przygotowanie i realizacja akcji na rzecz środowiska naturalnego.
• Koordynowanie działań szkolnych liderów młodzieżowych w zakresie programu antynarkotykowego.

Dowody realizacji:
Program edukacji ekologicznej
karty wycieczek
protokoły
opis działań
plan pracy
scenariusze imprez
regulaminy
potwierdzenie

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust.2 pkt.4 e).

Zadania do realizacji:
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
3.Współpraca z instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami

Formy realizacji:
• Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Konsultacje z kuratorem sądowym.
• Prowadzenie pedagogizacji rodziców.
• Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.
• Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.
• Organizowanie pomocy materialnej
i rzeczowej m.in. poprzez współpracę z GOPS.
• Organizowanie spotkań młodzieży z leśnikami i przygotowanie trasy ścieżki rowerowej w ramach współpracy z nadleśnictwem
• Współpraca z przedstawicielami samorządu terytorialnego.
• Udział w akcjach i projektach organizowanych przez samorządy.
• Współpraca z organizacjami wiejskimi
• Współpraca z sądami, kuratorami, opieką socjalną.
• Prowadzenie zajęć przedmiotowych poza szkołą (lekcje na ścieżkach dydaktycznych, w oczyszczalni ścieków).
• Współpraca z innymi szkołami.

Dowody realizacji:
scenariusze imprez
opis działań
potwierdzenie
ankiety
przewodnik po trasie ścieżki

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5).

Formy realizacji:
• Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Rozpoznanie i rozwiązanie innego problemu z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły.
• Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.

Dowód realizacji:
opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.