X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50916
Przesłano:

Plan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SKŁAD ZESPOŁU:

mgr Agnieszka Bombała - koordynator

CEL GŁÓWNY: prawidłowa realizacja podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych i wychowawczych mających na celu dobro dzieci.
Zadania do realizacji w bieżącym roku szkolnym:
1. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia – praca z uczniem zdolnym oraz uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w pracy z dzieckiem w kl. I- III.
4. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.
5. Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów oraz ich zainteresowań.
6. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
7. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
8. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
9. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
10. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
11. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
12. Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
13. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
14. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN Odpowiadzialny za realizację

Organizacja pracy zespołu w roku szkolnym 2020/2021. - Zaplanowanie zadań i opracowanie Planu pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2021/2022. Realizacja zatwierdzonych zadań.
- Współudział w opracowywaniu planów szkolnych, programów, ewaluacji wewnętrznej, organizowaniu imprez szkolnych / środowiskowych;
- Sprawy bieżące - omawianie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych.
IX 2021 r.

cały rok

na bieżąco

Członkowie zespołu

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela oraz wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania. - Udział w szkoleniach, kursach organizowanych przez jednostki wspierające placówki oświatowe oraz przekazywanie informacji z odbytych szkoleń.
- Współpraca z Poradnią PPP, objęcie pomocą psych.-pedagog. i logopedyczną uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
- Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem środków multimedialnych.
- Analiza nowości wydawniczych
- Spotkania samokształceniowe zespołu:
1. Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2021r.

2.Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. Jak rozwijać postawę proekologiczną wśród uczniów?

na bieżąco

cały rok

wg potrzeb

cały rok

IX

X

XI

Członkowie zespołu

Bombała

Rozwijanie zainteresowań uczniów,
poprawa efektów nauczania
i wychowania.
- Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, indywidualizowanie procesu nauczania.
- Organizacja wycieczek oraz przybliżanie dorobku kultury (film, teatr, muzea, wystawy);
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poziomu czytelnictwa (sprawdziany czytania ze zrozumieniem tempa czytania, konkurs pięknego czytania, głośne czytanie dzieciom – „Cała polska czyta dzieciom”).
- Kultywowanie tradycji narodowych poprzez udział w imprezach klasowych i szkolnych związanych ze świętami państwowymi. cały rok

Wychowawcy klas
Badanie i analiza wyników nauczania - Diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy I. Przeprowadzenie testu sprawdzającego na koniec klasy III.
- Przeprowadzenie i analiza testów końcowo-rocznych w kl. I-III IX 2021r.

IV 2022r.

wychowawcy
Praca z uczniem zdolnym. Rozbudzenie aktywności uczniów poprzez udział w konkursach.

- Dostosowanie metod i form pracy do indywidua-nych możliwości uczniów.
- Przygotowanie uczniów do konkursów.
-Wzbogacenie oferty zajęć szkolnych poprzez prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i kreatywność uczniów. na bieżąco

Członkowie zespołu
Praca z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną. - Prowadzenie zajęć dydaktycznych z dostosowaniem metod i form pracy do indywidualnych możliwości.
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów zgodnie z zaleceniami PPP.
- Rozmowy z rodzicami uczniów mającymi trudności w nauce i problemy wychowawcze, pisanie opinii oraz kierowanie uczniów do Poradni PPP.
na bieżąco

Członkowie zespołu

Współpraca
z rodzicami
i środowiskiem lokalnym. - Organizowanie zebrań z rodzicami. Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły
- Pozyskiwanie rodziców do pomocy w organizowa- niu uroczystości szkolnych. Włączanie rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły.
- Pedagogizacja rodziców. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
- Współpraca z rodzicami w zakresie kontrolowania estetyki i poprawności graficznej pisma uczniów, zwłaszcza w pisemnych zadaniach domowych.
- Współpraca z rodzicami uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie stosowania zaleceń wynikających z tych opinii - samodzielna i systematyczna praca w domu.
- Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Nowym Kawęczynie, GOPS oraz z instytucjami użyteczności publicznej (Policja, Straż Pożarna itp.).
IX 2021r.

wg planu współpracy wychowaw-ców klas z rodzicami

na bieżąco

Członkowie zespołu
Kształtowanie patriotyzmu lokalnego. - Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego poprzez:
- Pogadanki na temat walorów przyrodniczych i turystycznych regionu: pogadanki, tworzenie plakatów o regionie.
wg planu
Członkowie zespołu
Organizacja
i udział w konkursach szkolnych
i gminnych - Propagowanie konkursów i otaczanie opieką uczniów biorących udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły, gminy

wg harmono-gramu konkursów

Opiekunowie konkursów
Udział uczniów w ogólnopolskich akcjach/programach profilaktycznych. Sprzątanie świata, Góra grosza, „Wkręć się w pomaganie” – zbieranie nakrętek; Szklanka mleka, Owoce w szkole, Śniadanie daje moc!, cały rok szkolny
Członkowie zespołu
Podsumowanie pracy zespołu. - Sporządzenie i przedstawienie sprawozdania z całorocznej pracy zespołu.
- Sformułowanie wniosków do pracy na nowy r. szk.
czerwiec 2022r. Członkowie zespołu

Spotkania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej będą się odbywać w miarę potrzeb, przynajmniej trzy razy w semestrze.

Plan pracy zespołu opracowała
mgr Agnieszka Bombała – koordynator zespołu.

........................................

podpisy członków zespołu:

........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.