X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50592
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO

Działając na podstawie art. 9c ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu Pani ...

(imię i nazwisko nauczyciela)

Uzasadnienie
Pani ... w okresie od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.05.2021r. odbyła staż na stopień nauczyciela mianowanego.
W okresie odbywania stażu Pani... prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględniając specyfikę i potrzeby szkoły, rzetelnie realizowała zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego.
W trakcie odbywania stażu nauczyciel współpracował z opiekunem stażu w następującym zakresie: nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, wypracowanie i podpisanie kontraktu, przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu
Pani ... w okresie stażu zrealizowała następujące zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego:
Nauczyciel uzyskał pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły poprzez;

1. Poznanie procedur awansu zawodowego,
- poznanie niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego,
- rozpoczęcie stażu zawodowego,
- powstanie dokumentów związanych z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem stażu (m.in.: wniosku o  rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego).  

2. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
W czasie trwania stażu Pani ... brała udział w następujących formach doskonalenia zawodowego: kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, oraz w webinariach, co zaowocowało:
- wzbogaceniem warsztatu pracy,
- poznaniem zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- poznaniem wielu nowych narzędzi pracy, m.in. Wordwall, Quizizz, Padlet,
- uatrakcyjnieniem zajęć, wskutek czego uczniowie pracowali na zajęciach, z większym zaangażowaniem
- podniesieniem efektywności nauczania w stosunku do uczniów mających problemy w nauce.

3. Organizacja apeli, uroczystości i imprez szkolnych.
Stażystka opracowywała scenariusze apeli okolicznościowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wykonywała dekoracje do wielu przedstawień i uroczystości okolicznościowych takich jak np.: Jasełka, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji, Dzień Matki czy Ślubowanie.
Efekty realizowanych zadań:
- powstanie wielu dekoracji, które były wykorzystane w czasie uroczystości szkolnych,
- udoskonalenie umiejętności pracy w grupie,
- powstanie fotorelacji z różnych wydarzeń w szkole,
- rozwinięcie własnych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

4. Współorganizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych.
Stażystka współorganizowała wycieczki przedmiotowe, n.p.: wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego organizowała coroczne wyjścia z uczniami na pobliski cmentarz. Podczas wszystkich wyjazdów i wyjść poza teren szkoły przestrzegała procedur związanych z organizacją wycieczek. Współtworzyła kartę wycieczki, zgody rodziców na udział w wydarzeniu, plan wycieczki oraz dbała o bezpieczeństwo uczniów. 
Zaobserwowane efekty to:
- zintegrowanie grupy/klasy,
- rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów,
- realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
- bezpieczny pobyt uczniów w różnych miejscach.

5. Współudział w tworzeniu dokumentacji szkoły i programów.
W czasie trwania stażu zawodowego Pani ... uczestniczyła w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Wraz z innymi nauczycielami aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Poza tym uczestniczyła w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zespołu nauczycieli języka polskiego, podczas których dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a także korzystała z ich dorobku.
Podejmowane działania zaowocowały:
- powstaniem procedur organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- efektywną pomocą uczniom potrzebującym pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- dokonywaniem analizy wyników nauczania języka polskiego.

Stażysta nabył umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

1. Diagnoza możliwości intelektualnych oraz potrzeb uczniów i ich sytuacji rodzinnej poprzez, rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w  pracy codziennej.
Wypracowane efekty to:
- wzbogacenie wiedzy o uczniu, rozpoznanie jego potrzeb,
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, dzięki czemu współpraca była bardziej efektywna,
- zapobieganie problemowym sytuacjom, dzięki poznaniu ucznia i przewidywaniu jego reakcji na różne zdarzenia

2. Zapoznanie się z dokumentacją uczniów z niepełnosprawnością i jej analizowanie w celu dostosowania programów edukacyjno-terapeutycznych oraz form i metod pracy pozwalających na optymalny rozwój uczniów z niepełnosprawnością.
Przed rozpoczęciem pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, Pani ... wnikliwie analizowała dokument, aby dobrać formy i metody pracy, które pozwolą na jak najlepszą realizację zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z zespołem nauczycieli, opracowywała Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia na podstawie której aktualizowany był Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
Widoczne efekty to:
- powstanie dokumentów takich jak: IPET, WOPFU,
- powstanie planów pracy na zajęciach rewalidacyjnych,
- wyrównywanie szans uczniów,
- lepsza umiejętność analizowania dokumentacji,

3. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Systematyczna współpraca ze szkolnymi specjalistami: logopedą, pedagogiem i psychologiem. Stażystka prowadziła zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne, realizując zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach. Prowadziła lekcje języka polskiego dla ucznia objętego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia oraz ucznia objętego kształceniem indywidualnym.
Zaowocowało to
- powstaniem planów pracy na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych,
- wyrównywaniem szans uczniów,
- doskonaleniem pracy szkoły w zakresie wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- rozwinięciem własnych kompetencji w zakresie planowania, organizowania i wyciągania wniosków, elastycznego podejścia do realizacji zadań.

4. Praca z dzieckiem uzdolnionym.
Pani ... angażowała uczniów, przejawiających uzdolnienia plastyczne, do prac przy tworzeniu dekoracji gazetek ściennych. Zachęcała uczniów do wzięcia udziału w różnego typu konkursach, które organizowała we współpracy z innymi nauczycielkami.
Widoczne efekty:
- stworzenie uczniom i dzieciom przedszkolnym szans na rozwój umiejętności i zainteresowań,
- rozwijanie twórczej aktywności oraz poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesów,
- zdobywanie przez uczniów nagród i wyróżnień w konkursach,
- pozyskanie sponsorów nagród.

5. Współtworzenie planu wychowawczego klasy.
W okresie stażu nauczycielka pełniła funkcję nauczyciela wspomagającego jednego ucznia, nawiązała współpracę z wychowawcą klasy, do której należał uczeń. Włączyła się w działania na rzecz integrowania zespołu klasowego, prace związanie z tworzeniem planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych oraz czuwała nad organizacją imprez klasowych, dbała o estetyczny wygląd sali lekcyjnej.
Zaobserwowane efekty:
- zintegrowanie zespołu klasowego,
- objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami,
- szybkie reagowanie na niepokojące zmiany, np. w zachowaniu uczniów.

6. Sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim.
Pani ... pełniła funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Aktywnie i z dużym zaangażowaniem organizowała pracę samorządu poprzez przeprowadzenie wyborów, przygotowanie regulaminu, zwoływanie zebrań, nadzorowanie różnych akcji zainicjowanych przez SU.
Pod czujnym okiem Pani ... Samorząd Uczniowski realizował różne akcje cykliczne.
Efekty opieki nad samorządem:
- stworzenie  dla uczniów warunków do rozwijania kompetencji społecznych i językowych,
- uczenie podopiecznych zasad demokracji, planowania i kontrolowania swojej pracy,
- dbanie o właściwe relacje między członkami SU,
- kształtowanie postaw patriotycznych,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

1. Stosowanie metod aktywizujących.
Stażystka prowadziła zajęcia z wykorzystaniem różnych metod aktywnych, co wyzwalało wśród uczniów pozytywne działanie, twórcze myślenie, zaspokajały ich ciekawość poznawczą, stwarzały okazję do świetnej zabawy. Metody nauczania dostosowywała do potrzeb i możliwości uczniów.
Zaobserwowane efekty:
- zwiększenie zaangażowania uczniów i chęci do pracy,
- uatrakcyjnienie zajęć,
- zdobycie przez uczniów nowych doświadczeń i umiejętności.

2. Organizowanie spotkań z ciekawymi osobami.
Pani ... współorganizowała cykl spotkań z ciekawymi osobami dla uczniów klas ósmych. Miały one na celu przybliżenie młodzieży stojącej przed wyborem szkoły średniej, różnych zawodów oraz zachęcenie ich do wytrwałego dążenia do obranego celu. Ze względu na pandemię, wszystkie spotkania odbyły się za pośrednictwem komunikatora Zoom.
Efekty organizowanych spotkań:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
- poszerzenie doświadczeń uczniów,
- kształtowanie zainteresowań uczniów,
- poznanie pracy modelki, aktorki, pisarki, sportowca i dziennikarza.

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

1. Studiowanie literatury fachowej.
Podczas trwania stażu nauczycielka poszerzała swoją wiedzę poprzez czytanie czasopism i książek, z których korzystała w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Zaowocowało to:
- poznaniem różnych sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych,
- tworzeniem lepszej atmosfery na zajęciach,
- wzbogaceniem warsztatu pracy i polepszenie jakości pracy.

2. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, analiza, porównanie i ocena skuteczności podejmowanych działań.
Stażystka analizowała orzeczenia/opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadziła rozmowy z rodzicem oraz nauczycielami uczącymi danego ucznia, aby lepiej poznać jego możliwości, zainteresowania  i dostosować metody oraz formy pracy w taki sposób, aby przyniosła ona jak najlepsze efekty. Monitorowała osiągnięcia edukacyjne ucznia, którego wspomagała, a na koniec każdego semestru pisała sprawozdania uwzględniające postępy, słabe i mocne strony oraz wnioski  do dalszej pracy.
Podczas zajęciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych diagnozowała osiągnięcia edukacyjne uczniów. 
Zaobserwowane efekty:
- efektywna praca na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych,
- dobry kontakt i współpraca z uczniami,
- dokonywanie korekty planów pracy oraz metod i form pracy.

3. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez dokonywanie ewaluacji własnej pracy.
Pani ... prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz obserwowała  zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli. Obserwacje lekcji pozwoliły poznać stażystce warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, udoskonalać posiadany już warsztat pracy, oraz zyskać nowe pomysły do realizacji zajęć. Zarówno zajęcia obserwowane, jak i prowadzone były dokładnie omawiane i analizowane. Podczas stażu nauczyciel obserwował nie tylko lekcje, ale także sposób organizacji różnorodnych uroczystości, przedstawień, spotkań.
Widoczne efekty:
- poprawa jakości pracy,
- poznanie nowych metod pracy i zabaw dydaktycznych,
- poznanie sposobów aktywizacji uczniów,
- poznanie mocnych i słabych stron.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

1. Dzielenie się własnymi zasobami i wiedzą z innymi nauczycielami.
W okresie stażu nauczyciel stworzył wiele kart pracy, scenariuszy i innych materiałów dydaktycznych, które udostępniał innym nauczycielom. Systematycznie dzielił się wiedzą zdobytą na szkoleniach, warsztatach, a także przez studiowanie literatury fachowej. Ponadto przeprowadził zajęcia otwarte dla nauczycieli. 
Efekty to:
- wzbogacenie warsztatu pracy poprzez stworzenie różnych kart pracy i innych pomocy dydaktycznych,
- nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- podzielenie się doświadczeniem oraz wiedzą z nauczycielami.

2. Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
W trakcie nauki stacjonarnej oraz zdalnej, Pani ... była w kontakcie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, podczas których nauczyciele dzielili się uwagami na temat pracy ucznia, któremu udzielała wspomagania, a także podejmowali działania mające na celu wyeliminowanie trudności ucznia.
Zaowocowało to:
- współpracą z innymi nauczycielami,
- eliminowaniem na bieżąco zaistniałych trudności,
- uzyskiwaniem przez ucznia lepszych wyników w nauce.

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Uwrażliwianie uczniów na współczesne problemy społeczne.
Dzięki współpracy z wychowawczynią klasy, do której uczęszczał podopieczny Pani ..., miała możliwość przeprowadzenia zajęć, w trakcie których zwracała uwagę uczniów na współczesne problemy społeczne. Współpracowała z panią pedagog i panią psycholog przy projekcie „Bądź bezpieczny w Sieci”. Przygotowywała gazetę ścienną związaną z tym tematem.
Zaobserwowane efekty:
- zwiększenie świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw w sieci,
- uświadomienie uczniom, że w Internecie nie są anonimowi i ponoszą odpowiedzialność za to, co piszą,
- przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy
- wzbogacenie posiadanej wiedzy z zakresu profilaktyki oraz umiejętności postępowania w konkretnych przypadkach,

2. Włączanie uczniów w działalność charytatywną.
Szkoła bierze udział w licznych działaniach mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym. Corocznie bierzemy udział w akcji „Góra grosza”, której Pani ... jest koordynatorem. Współorganizowała takie akcje jak: zbiórka artykułów dla Domu Małego Dziecka we Włocławku, zbiórka artykułów dla seniorów gminy Bądkowo, zbiórka artykułów dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stażystka wspieram również akcje, które mają charakter ciągły, np. zbieranie nakrętek czy karmy dla zwierząt ze schroniska.
Efekty:
- pomoc potrzebującym,
- uwrażliwienie uczniów na los innych ludzi i zwierząt,
- promowanie szkoły.

3. Współpraca z rodzicami.
  Pani ... wraz z wychowawcami klas nawiązała współpracę z rodzicami, którym służyła pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci.  Jako nauczyciel wspomagający miała z rodzicami stały, bieżący kontakt. Była obecna na zebraniach, aby na bieżąco informować o postępach uczniów, służyć radą, informować o zaistniałych problemach w klasie. Wspólnie z rodzicami organizowała uroczystości klasowe.
Osiągnięte efekty:
- integracja zespołu klasowego,
- lepsza współpraca rodziców ze szkołą,
- poszerzenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców,
- lepsze poznanie możliwości uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej.

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analizowanie aktów prawnych.
Podczas stażu na nauczyciela mianowanego stażystka dokładnie poznała prawo oświatowe. Na bieżąco poznawała i analizowała akty prawne, rozporządzenia, oraz śledziła zachodzące w nich zmiany. Zapoznała się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły.
W obliczu pandemii koronawirusa, zapoznała się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Przez cały okres stażu śledziła zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło stosować aktualnie obowiązujące procedury. Wykorzystywała znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Efekty znajomości aktów prawnych:
- dokumentowanie pracy zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
- prawidłowo realizowane zadania dydaktyczne szkoły,
- poznanie źródeł, do których sięgam w sytuacjach problemowych,
- poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.

2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
W czasie trwania stażu Pani ... na bieżąco prowadziła dokumentację szkolną. Przygotowywała opinie o uczniach na potrzeby badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pisała protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Efekty:
- prawidłowo przygotowane dokumenty,
- prawidłowa realizacja powierzonych zadań,
- udoskonalenie umiejętności organizacyjnych.

3. Udział w pracach związanych z egzaminami ósmoklasistów i gimnazjalistów.
W czasie odbywania stażu nauczycielka corocznie uczestniczyła w pracach związanych z egzaminem ósmoklasisty, a także w roku szkolnym 2018/2019, egzaminu gimnazjalnego. Kilkukrotnie była członkiem zespołu nadzorującego lub jego przewodniczącą.
Zaobserwowane efekty:
- prawidłowy przebieg egzaminu,
- dobrze sporządzona dokumentacja,
- udoskonalenie umiejętności wydawania konkretnych, jasnych komunikatów dla zdających,
- spokój i bezpieczeństwo zdających.

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej oraz w opracowaniu dokumentacji awansowej.
W pracy pedagogicznej stażystka na co dzień korzystała z komputera przy wypełnianiu dziennika elektronicznego. Wykorzystywała programy komputerowe, głównie do przygotowywania wszelkiego rodzaju dokumentacji szkolnej oraz związanej z awansem zawodowym.
Efekty Stosowania technologii komputerowej:
- estetycznie sporządzona dokumentacja szkolna i awansowa,
- lepszy kontakt z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny,
- aktywny udział uczniów w zajęciach,
- promocja szkoły.

2. Wykonanie dyplomów, plakatów, prezentacji i kartek okolicznościowych z wykorzystaniem programów użytkowych i programów graficznych.
W okresie stażu, korzystając z programów Canva I Genially, przygotowała:
- prezentacje, dyplomy za udział w organizowanych konkursach, plakaty, życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Widoczne efekty:
- poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności korzystania z programów graficznych,
- powstanie prezentacji, dyplomów, plakatów, życzeń itd.,
- wzbogacenie zasobów dydaktycznych szkoły poprzez dzielenie się materiałami,
- wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły.

3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Stażystka wykorzystywała tablicę interaktywną w trakcie zajęć, szczególnie korekcyjno-kompensacyjnych. Uczniowie chętnie pracowali i szybciej przyswajali wiedzę.
Efekty wykorzystywania tablicy interaktywnej:
- udoskonalenie zaburzonych funkcji u uczniów,
- organizowanie atrakcyjnych dla uczniów zajęć,
- pobudzenie aktywności uczniów i motywacji do działania,
- dostęp do nieograniczonej ilości materiałów,
- podniesienie jakości pracy szkoły.

4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.
Korzystając z Internetu, Pani ... dzieliła się swoją wiedzą i materiałami z nauczycielami z innych szkół. Uczestniczyła w wielu forach oświatowych, udostępniała ciekawe pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji i pomysły na prowadzenie lekcji.
Efekty wykorzystania Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami:
- powstanie bazy linków przydatnych w pracy,
- wymiana doświadczeń z nauczycielami z całej Polski,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
- podniesienie jakości pracy szkoły.

5. Praca zdalna w czasie pandemii.
W związku z wybuchem epidemii koronawirusa, komputer i stały dostęp do Internetu stały się głównym narzędziem pracy z uczniami Pani Natalii. Kontakty z rodzicami i dziećmi odbywały się mailowo i telefonicznie oraz przez aplikacje: Messenger, Skype i Zoom.
Efekty pracy zdalnej w czasie pandemii:
- rozwinięcie umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera na zajęciach,
- ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami,
- unowocześnienie, a przez to uatrakcyjnienie pracy na zajęciach szkolnych.

Cele i zadania zawarte w sporządzonym przez Panią.... Planie Rozwoju Zawodowego zostały w pełni zrealizowane. Stażystka jest osobą otwartą, komunikatywną, chętną do współpracy z innymi nauczycielami, doskonale rozwiązuje każdy problemem wychowawczy i służy bezinteresowną pomocą. Posiada umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami. Przedstawiona przez Panią ... dokumentacja jest kompletna, prawidłowa i prowadzona systematycznie.
Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji lekcji, pracy z Samorządem Uczniowskim, stwierdzam iż Pani ... rzetelnie zrealizowała Plan Rozwoju Zawodowego, z dużym zaangażowaniem wypełnia powierzone jej obowiązki.  Nieustannie doskonaliła swój warsztat nauczyciela i podnosiła swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Pani ... nadal zamierza podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

(podpis opiekuna stażu)
 

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.