X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50498
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - mianowanie na starych zasadach

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Poznanie procedury związanej z własnym awansem zawodowym • Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2018

Wrzesień 2018

Czerwiec 2021 Plan Rozwoju Zawodowego

Sprawozdanie
2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych - w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej • Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły – prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli i radę pedagogiczną
• Aktywna praca nad samokształceniem
• Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu bibliotekoznawstwa Cały okres stażu

Zaświadczenia

Notatki
Zestawienie bibliografii
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy • Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej biblioteki
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji czytelniczej i medialnej
Cały okres stażu Dziennik biblioteki szkolnej
Arkusze obserwacji
Scenariusze lekcji, imprez, uroczystości
Notatki, wydruki stron internetowych

4. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły • Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej
• Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Cały okres stażu Wzory dokumentów

Notatki
5. Dbanie o estetykę i wyposażenie biblioteki szkolnej • Pozyskanie odpowiedniego wyposażenia biblioteki
• Aktualizacja lektur obowiązkowych i literatury beletrystycznej
• Wykonanie wystroju, gazetek tematycznych Cały okres stażu Gazetki/dekoracje
6. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych • Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych
• Praca z aktywem bibliotecznym Cały okres stażu Dyplomy uczniów, zdjęcia
7. Dokumentowanie wydarzeń bibliotecznych • Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji oraz relacji zdjęciowych z imprez i uroczystości bibliotecznych Cały okres stażu Strona internetowa szkoły

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Zadania Formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci • Nawiązanie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców
• Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach
• Współpraca z wychowawcami klas Cały okres stażu Wpisy w dzienniku
Dokumentacja
2. Współpraca ze specjalistami • Współpraca z pedagogiem, logopedą, polonistami
• Korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia innych nauczycieli Cały okres stażu Notatki
3. Współpraca z instytucjami • Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Gaszowicach
• Współpraca z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w ....... Cały okres stażu Notatki, zdjęcia
4. Współpraca z organizacjami szkolnymi

5. Diagnozowanie potrzeb uczniów z zakresu czytelnictwa • Współpraca z Samorządem Szkolnym
• Organizowanie/współorganizowanie imprez
• Sondaże i ankiety- opracowanie wyników i wykorzystanie danych w czasie zakupów nowości wydawniczych Cały okres stażu

Cały okres stażu Notatki
Scenariusze
Notatki, ankiety
6. Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów • Konkursy literackie i plastyczne
• Udział w Dniu Głośnego Czytania, Dniu Języka Ojczystego, Tygodniu Bibliotek Cały okres stażu Plakaty informacyjne, dyplomy, zdjęcia, notatki
§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Zadania Formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy • Opracowywanie scenariuszy zajęć, kart pracy
• Przygotowywanie gazetek w czytelni Cały okres stażu Karty pracy, scenariusze
Gazetki
2. Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu • Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych / zabaw dowolnych (burza mózgów, mapa myślowa, drama, gry dydaktyczne)
• Zachęcanie dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności Cały okres stażu Scenariusze zajęć
Zdjęcia
3. Dokładne zaplanowanie zajęć • Przygotowanie materiałów, kart pracy
• Dokonywanie podziału na grupy w trakcie lekcji i przydzielanie zadań do wykonania zgodnie z obraną metodą aktywizującą
• Monitorowanie pracy uczniów Cały okres stażu Materiały dydaktyczne
4. Organizowanie przestrzeni do aktywnej edukacji • Umożliwienie swobody działania
• Umożliwienie samodzielnych poszukiwań literatury adekwatnej do wieku i zainteresowań uczniów Cały okres stażu Notatki

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Zadania Formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Prowadzenie autoewaluacji • Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy Cały okres stażu Notatki
2. Wykorzystywanie narzędzi pomocnych w dokonywaniu ewaluacji własnej pracy • Konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą Cały okres stażu Notatki
§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Zadania Formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Prowadzenie zajęć otwartych • Przygotowanie scenariusza
i przeprowadzenie zajęć "Pasowania na czytelnika" Marzec/Kwiecień
2019-2021 Scenariusze zajęć
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami • Wymiana doświadczeń
• Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom.
• Rozmowy dotyczące podręczników oraz pomocy dydaktycznych
• Wymiana materiałów, pomysłów na temat szkoleń, konkursów
• Rozmowy dotyczące wdrażania nowych metod Cały okres stażu Materiały szkoleniowe
3. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu • Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Cały okres stażu Notatki

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych. Udzielanie pomocy uczniom • Współpraca z pedagogiem szkoły
• Konsultacje z innymi nauczycielami
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych oraz pozaszkolnych
• Indywidualne rozmowy z uczniami Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku bibliotecznym, notatki

2. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw • Organizowanie wyjść do bibliotek różnego typu
• Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata
• Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych Cały okres stażu

Karty wycieczek, sprawozdania na stronie internetowej szkoły, notatki
3. Udział w akcjach organizowanych przez organizacje związane z edukacją • „Cała Polska czyta dzieciom”
• "Dzień Bibliotek szkolnych" Cały okres stażu Sprawozdania
§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż

Zadania Formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego • Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
• Przygotowanie sprawozdania Cały okres stażu

Czerwiec 2021

Wydruki dokumentów

Sprawozdanie z odbytego stażu
2. Analiza dokumentów szkolnych • Analiza dokumentów szkolnych :
- Statut
- Wewnątrzszkolny system oceniania
- program profilaktyczno – wychowawczy
- dokumenty biblioteki szkolnej Cały okres stażu Znajomość przepisów
Dokumentacja szkolna
§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych iinformatycznych

Zadania Formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej • Doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii, słowników multimedialnych, Internetu
• Samodzielne przygotowanie materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu
• Prowadzenie strony www biblioteki Cały okres stażu Karty pracy
Dokumentacja
Regulamin korzystania z Kącika czytelniczego i medialnego
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych • Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych w celu doskonalenia własnej pracy)
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych ( opracowywanie kart pracy, testów)
• Gromadzenie dokumentów do realizacji planu rozwoju zawodowego
• Bieżące śledzenie stron internetowych:
bibliotekawszkole.pl
pulowerek.pl
literka.pl
poradnikbibliotekarza.pl
serwisbibliotekarza.pl Cały okres stażu Scenariusze
Zdjęcia

3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu • Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego ( portale internetowe)
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami poprzez fora internetowe w celu wymiany doświadczeń, pomysłów Cały okres stażu Zbiór linków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.