X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5047
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas gimnazjalnych

W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

Lekcje matematyki mają na celu:
- przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego, budowanie modeli matematycznych dla konkretnych sytuacji,
- przyswajanie przez uczniów języka matematyki, dostrzeganie oraz formułowanie, rozwiązywanie i dyskutowanie problemów,
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów.

Kontrakt nauczyciel – uczeń.
1. ocenianie jest procesem planowanym, systematycznym i jawnym.
2. nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu możliwości intelektualne ucznia.
3. na lekcji organizacyjnej nauczyciel przedstawia wymagania edukacyjne.
4. prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i obejmują materiał z całego działu.
5. uczeń nieobecny na pracy klasowej zalicza ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
6. uczeń ma prawo raz w semestrze poprawić pracę, z której otrzymał ocenę niedostateczną, lub ocenę pozytywną, która go nie satysfakcjonuje (poprawa powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni od sprawdzenia pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem).
7. z pracy klasowej uczeń może otrzymać ocenę celującą po wykonaniu dodatkowego zadania o podwyższonym stopniu trudności.
8. uczniowie piszą kartkówki (zapowiedziane lub niezapowiedziane) obejmujące 3-4 ostatnie tematy; ocen z kartkówek nie można poprawić
9. uczeń 2 razy w ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak przyrządów kreślarskich, brak pracy domowej, nie gotowość do odpowiedzi ustnej); nieprzygotowanie zostaje odnotowane w dzienniku.
10. jeżeli uczeń wykorzystał wszystkie nieprzygotowania, za każde następne otrzymuje ocenę niedostateczną (z wyjątkiem niezależnych od ucznia zdarzeń losowych).
11. uczniowie są nagradzani plusami za aktywność na lekcji – za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą; jeżeli uczeń zaproponuje odkrywcze rozwiązanie może zostać nagrodzony oceną bardzo dobrą za jedną odpowiedź.
12. ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
13. uczeń ma obowiązek przychodzić na zajęcia punktualnie, być przygotowanym oraz nie przeszkadzać kolegom i nauczycielowi.
14. uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym powinny znajdować się wszystkie notatki i prace domowe; zeszyt powinien być prowadzony starannie.

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
a. prace klasowe (1 godzina lekcyjna),
b. kartkówki (10 – 15 minut),
c. testy,
d. odpowiedzi ustne,
e. prace domowe,
f. prace długoterminowe,
g. pisemne indywidualne prace na lekcji,
h. prace w grupach,
i. aktywność podczas lekcji,
j. aktywność matematyczna poza lekcjami matematyki.

Ocenianie:
Prace pisemne są punktowane. Punkty przeliczane są na oceny wg skali procentowej zgodnej z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
- powyżej 100% - celujący
- 90 – 100% - bardzo dobry
- 71 – 89% - dobry
- 50 – 70% - dostateczny
- 31 – 49% - dopuszczający
- 0 – 30% - niedostateczny
Celujący (6) – oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają poza wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela.
Bardzo dobry (5) – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne.
Dobry (4) – oznacza, że spełnienie wymagań nie jest pełne ale nie przewiduje się kłopotów w dalszym kształceniu.
Dostateczny (3) – oznacza, że uczeń spełnił jedynie wymagania edukacyjne na poziomie podstawowym, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu.
Dopuszczający (2) – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i może poważnie utrudniać dalsze kształcenie.
Niedostateczny (1) – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia w klasie programowo wyższej.

Obszary aktywności podlegającej ocenie:
- znajomość wiedzy elementarnej
- zawartość rzeczowa
- poprawne stosowanie języka matematyki
- znajomość i zrozumienie pojęć
- stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych i praktycznych
- jasność i logika wypowiedzi
- rozwiązywanie zadań, stosowanie odpowiednich metod, sposobu wykonania i analiza otrzymanych rezultatów
- umiejętność wnioskowania
- wkład pracy ucznia, przygotowanie do lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.