X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5043
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

1. Jagoda Dygan - nauczyciel chemii
2. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
3. Czas trwania stażu : 01.09.2008 – 31.05.2009
4. Rozpoczęcie stażu z dn. 01.09.2008
5. Opiekun : mgr Dorota Bacławska

Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a.wewnątrzszkolnych
b.samokształcenia.

1.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
A.Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia
B.Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
C.Zapoznanie się z literaturą na powyższy temat wrzesień 2008
Rejestr przeanalizowanych przepisów.
Zakres wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego.
Rejestr pozycji bibliograficznych

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu A.Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
B.Zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem poprzez ustalenie:
-kryteriów oceny stażu,
-zakresu obowiązków nauczyciela stażysty,
-zakresu obowiązków opiekuna,
-zasady komunikowania się i współpracy. wrzesień 2008
Opracowanie zasad współpracy z opiekunem stażu

3.Opracowanie planu rozwoju
A.Napisanie planu rozwoju zawodowego,
B.Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Do 17 września 2008
Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego

4.Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
A.Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, spotkaniach Rady Pedagogicznej
wrzesień 2008
Organizacja zajęć własnych.

5.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
A.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
Statut Szkoły,
program wychowawczy,
profilaktyczny wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.
wrzesień - październik 2008
Notatki własne

6.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji A.Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokół z Rady Pedagogicznej
wrzesień 2008- maj 2009 r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

7.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi
A.Udział w szkoleniu wewnątrzszkolnym.
B.Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. C.Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych
wrzesień 2008- maj 2009 r.
Oświadczenie o znajomości przepisów

8.Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco.
Zaświadczenia, scenariusze zajęć, rejestry, notatki, itp.

9.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu . A.Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.
B.Uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
maj 2009 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu

10.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
czerwiec 2009r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


II.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

1.Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.Analiza podstawy programowej wrzesień 2008
Notatki własne
2.Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych
A.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
B.Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
C.Wyrobienie umiejętności omawiania i analizy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (autorefleksja)
D.Nauka opracowywania scenariuszy lekcji. Według harmonogramu na bieżąco

3.Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie
A.Obowiązkowe uczestnictwo
w szkoleniowych radach pedagogicznych.
B.Rozpoznanie zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej w zakresie księgozbioru fachowego, pedagogicznego oraz czasopism zawodowych.
C.Wyszukiwanie interesujących informacji w internecie.
D.Pogłębianie wiedzy z zakresu metod pracy.
E.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
Według harmonogramu
Rejestr pozycji bibliograficznych
Rejestr stron www z notatką o zawartości
Zaświadczenia, notatki
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach warsztatach

4.Doskonalenie multimedialnych technik pracy. A.Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego.
Teczka stażysty

5.Zdobycie informacji na temat opinii uczniów o poziomie prowadzenia zajęć.
A.Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów. Pod koniec
obu semestrów.
B.Wyciągnięcie wniosków i ewentualna zmiana
w koncepcji niektórych elementów prowadzenia
lekcji

III.Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
A.Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
-wywiady środowiskowe,
-opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
-zapisy w protokołach.
B.Rozmowy z wychowawcami klas.
wrzesień 2008 - maj 2009 r
Rejestr przeanalizowanych dokumentów

2.Rozpoznanie problemów środowiska uczniów A.Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym. B.Bieżące kontakty z rodzicami uczniów. C.Indywidualne kontakty z dziećmi.
wrzesień 2008
Notatki ze spotkań z pedagogiem

3.Współpraca z Samorządem Szkolnym
A.Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego.Notatki własne.

4.Współorganizowanie zajęć pozalekcyjnych 1. Prowadzenie zajęć w zależności od potrzeb uczniów
wrzesień 2008 r. – maj 2009 r.
Plan zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu.


IV.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
A.Opracowanie tematów, zakresu i terminów wrzesień
Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
A.Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi omówienie i zapisanie jej wyników
Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu A.Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, raz w miesiącu Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.

4.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności A.Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
na bieżąco
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

JAGODA DYGAN

Gogolin, dnia 22.09.2008 ZATWIERDZONY DO REALIZACJI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.