X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 502
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Dzieje miłości śmiercią naznaczonej- "Romeo i Julia" W. Szekspir Projekt edukacyjny dla uczniów klasy I gimnazjum

Najważniejszym celem naszego projektu jest zainteresowanie uczniów lekturą, wydawałoby się odległą zarówno i pod względem treści jak i formy.
Chodzi oczywiście o „Romeo i Julię” Williama Szekspira. Tekst
przewidziany jest do omówienia w klasie I gimnazjum. Młodzież czyta go
raczej z przymusu niż z zainteresowania. Spowodowane jest to zarówno językiem
tekstu jak i tematyką. Postanowiłyśmy pokazać młodzieży, że dramat może być ciekawy i wcale nie trzeba nudzić się omawiając standardowe problemy lektury.
Podczas przygotowań i realizacji projektu, starałyśmy się wskazywać
uczniom źródła informacji , wspierać w poszukiwaniach i uczyć samooceny.
Zajęcia dotyczące powyższego projektu miały miejsce przede wszystkim na
lekcjach języka polskiego i lekcjach w bibliotece szkolnej.
Do pracy nad projektem włączyłyśmy również Bibliotekę Pedagogiczną w
Łasku oraz innych nauczycieli naszego gimnazjum. Opierałyśmy się na
tekście dramatu , ale sięgałyśmy wraz z uczniami także do innych źródeł (
do spektaklu teatralnego , filmu czy dzieł malarskich).

• TEMAT PROJEKTU: Dzieje miłości śmiercią naznaczonej -
„Romeo i Julia” Williama Szekspira.
• CEL GŁOWNY PROJEKTU: Zainteresowanie uczniów lekturą, zachecenie
ich do świadomego odbioru tekstu
• CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uwrażliwienie na rolę miłości w życiu człowieka,
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania rodzajów literackich i ich cech
charakterystycznych ( ze szczególnym zwróceniem uwagi na dramat),
- poznanie różnych technik pokazania tej samej treści ( tekst dramatu,
spektakl teatralny, film, dzieła plastyczne),
- zapoznanie z zasadami wykonywania opisu bibliograficznego,
-doskonalenie umiejętność sporządzania opisu bibliograficznego
(wykorzystaniem tekstów związanych z W. Szekspirem i jego dziełami),
- rozwijanie aktywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
– doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów i
słuchania opinii innych;
• METODY I FORMY: Wyszukiwanie informacji w źródłach, praca z
tekstem, prace pisemne, prezentacje, praca w grupach, praca indywidualna,
dyskusja.
REALIZACJA PROJEKTU
ZAJĘCIA I
• Język polski: „ (…) bo miłość ludziom w duszach
gra” – z wykorzystaniem „Romeo i Julii” Williama
Szekspira i „Niepewności” Adama Mickiewicza
- wyjaśnienie przesłania tematu,
- zapoznanie z tekstem Mickiewicza,
- omówienie sytuacji lirycznej w tekście
„Niepewność”,
- zaprezentowanie tematyki dramatu Szekspira,
- porównanie tematyki utworów i sposobu jej przedstawienia,
- przedstawienie celów projektu i sposobów pracy nad nim
• Biblioteka:
- przygotowanie źródeł informacji potrzebnych przy pracy z
lekturą,
- pozyskanie materiałów z innych bibliotek i zbiorów prywatnych,
- sporządzenie projektu wystawy tematycznej;
ZAJĘCIA II
• Język polski: „Romeo i Julia „ jako utwór sceniczny
- przypomnienie wiadomości o rodzajach literackich,
- prezentacja materiałów dotyczących teatru
elżbietańskiego,
- wzbogacenie słownictwa uczniów ( słownictwo związane z
dramatem , teatrem),
- samodzielna praca młodzieży podsumowująca lekcję ( karty
pracy)
ZAJĘCIA III
• Język polski :Dziej miłości naznaczonej śmiercią- budowa akcji
dramatu Szekspira
- powtórzenie pojęć: akcja, ekspozycja, konflikt
dramatyczny, intryga,
- rozpoznawanie poszczególnych elementów akcji,
- praca w grupach: opracowanie notatek ( różne formy),
- prezentacja efektów pracy w grupach, podsumowanie zajęć,
- wyznaczenie materiału do przygotowania na następne
zajęcia;
• Biblioteka:
- przygotowanie materiałów dotyczących wyjaśnianych pojęć,
- przypomnienie sposobu korzystania ze słowników tematycznych,
- przypomnienie zasad korzystania z zasobów biblioteki (księgozbiór
podręczny, komputer, źródła multimedialne) oraz zasad zachowania w niej,
ZAJĘCIA IV i V
• Język polski: Rzeźbimy głównych bohaterów „Romo i
Julii”
- podział na grupy, które pracują nad zebraniem materiału do
charakterystyki rodów
Montekich i Capulettich oraz Romeo i Julii,
- samodzielna praca uczniów- zbieranie cytatów, sporządzanie notatek,
- prezentowanie wyników pracy, dyskusja nad cechami i zachowaniem
bohaterów,
- podsumowanie zajęć i omówienie pracy domowej ( sprawozdanie z lekcji)
ZAJĘCIA VI i VII
• Język polski: Najsłynniejsza miłość świata ( „Romeo i
Julia” W. Szekspir)
- prezentacja fragmentu „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza
(„Spotkanie drugie u stołu”
i „Niewdzięczny” w wykonaniu Michała Żebrowskiego i Anny
Marii Jopek z płyty
pt. „Michał Żebrowski jako zakochany Pan Tadeusz”),
- odczytanie fragmentów dramatu opisujących uczucie łączące
Romeo i Julię ( scena
V aktu I, scena I aktu II, scena V aktu III),
- dyskusja na temat tego, w jaki sposób bohaterowie okazywali
sobie uczucia, jak je
wrażali,
- wnioski i ich opracowanie ( różne formy notatki: odpowiedzi
na pytania,
uzupełnienie tabeli),
- prezentacja utworów „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś
pokochał” i „Ty” w
wykonaniu Skaldów,
- debata na temat tego, jak różnorodnie ludzie wyrażają uczucia ( na
podstawie
prezentowanych materiałów i własnych doświadczeń uczniów),
- omówienie pracy domowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na
polecenie:
Odszukać w różnych źródłach wiadomości na temat
„Romeo i Julia” w innych
Dziedzinach sztuki niż literatura.
• Biblioteka:
- przygotowanie materiałów ukazujących obecność dramatu Szekspira w
innych
dziedzinach sztuki niż literatura,
- prezentacja materiałów dotyczących teatru i spektaklów teatralnych;
ZAJĘCIA VIII i IX
• Język polski: Teatr nie jest prostym odbiciem świata- spektakl
Teatru Muzycznego w Łodzi pt. „Romeo i Julia’ i jego ocena
- obejrzenie spektaklu teatralnego pt. „Romeo i Julia’,
- krótka dyskusja na temat spektaklu,
- zapoznanie z typologią znaków teatralnych i ich funkcjami ( w
odniesieniu do
obejrzanego spektaklu),
- praca samodzielna – notatka z zajęć;
ZAJĘCIA X i XI
• Język polski: Film … to obraz uczuć ludzkich ( adaptacja
filmowa dramatu „Romeo i Julia”)
- przypomnienie pojęcia adaptacja filmowa,
- obejrzenie adaptacji dramatu Szekspira,
- dyskusja na temat sposobu przedstawienia tekstu dramatu na dużym
ekranie,
- interpretacja wybranych scen najpełniej wyrażających uczucia
bohaterów,
- przypomnienie zasad pisania pracy krytycznej z elementami recenzji,
- praca samodzielna – krótka praca oceniająca adaptację dramatu;
ZAJĘCIA XII
• Język polski: Tekst dramatu, spektakl teatralny i adaptacja filmowa
– „Romeo i Julia” Williama Szekspira
- porównanie różnych sposobów przedstawienia historii wielkiej
miłości, ocena kreacji bohaterów, rola scenografii, muzyki, kostiumów , światła
itp.
- notatka – różne formy ( tabela, wnioski) ,
- która wersja miłosnej historii podobała mi się najbardziej –
dyskusja,
- praca domowa- krótka praca pisemna uzasadniająca , który ze sposobów
przedstawienia historii miłosnej podobał się najbardziej;
ZAJĘCIA XIII i XIV
• Biblioteka: Lekcja biblioteczna z wykorzystaniem lektury
„Romeo i Julia” w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku (Katalogi biblioteczne
źródłem informacji)
- przypomnienie wiadomości na temat kart katalogowych i ich ułożenia w
katalogach,
- podział na grupy i wykonanie ćwiczeń polegających na wyszukaniu w
odpowiednim katalogu książek autorstwa Williama Szekspira i książek o nim z
wypisaniem sygnatur,
- ćwiczenia dotyczące sposobu powstawania książek od czasów
najdawniejszych aż do dziś ( z wykorzystaniem źródeł książkowych i prezentacji
multimedialnych) prowadzone przez pracownika Biblioteki Pedagogicznej,
ZAJECIA XV i XVI
• Biblioteka, język polski: Sporządzanie bibliograficznych
zestawień tematycznych ( w oparciu o dzieła Williama Szekspira )
- zajęcia dotyczące opisów bibliograficznych różnych dokumentów (
zapoznanie z głównymi elementami opisów bibliograficznych różnych
dokumentów: książki, artykułu, recenzji, dokumentów elektronicznych),
- ćwiczenia w sporządzaniu opisu bibliograficznego do wykorzystania w
bibliografii załącznikowej i zestawieniach tematycznych,
- praca domowa- wykonać zestawienie bibliograficzne do tematu: Życie i
twórczość Williama Szekspira;
ZAJĘCIA XVII
• Język polski: Pośmiertne (!) życie Romea i Julii
- przeczytanie tekstu prasowego pt. „Mit Romea i Julii”,
- wyjaśnienie sensu tematu lekcji,
- prezentacja materiału przygotowanego przez uczniów- ślady Romea i Julii
w innych dziełach niż literackie ( sztuki plastyczne, opera, balet, film,
tłumaczenia),
- prezentacja plakatów teatralnych Andrzeja Pągowskiego i Rosława
Szaybo do spektaklu „Romeo i Julia” oraz muzyki do przedstawienia
„Romeo i Julia” w teatrze Studio Buffo,
- podsumowanie zajęć- dyskusja na temat : W jaki sposób teks Szekspira
inspiruje twórców różnych dziedzin sztuki?;
ZAJĘCIA XVIII
• Język polski: „Romeo i Julia” Williama Szekspira-
podsumowanie pracy nad lekturą
- podsumowanie pracy nad tekstem dramatu, przypomnienie najważniejszych
zagadnień dotyczących lektury,
- praca samodzielna uczniów- wypełnianie kart pracy z ćwiczeniami,
- omówienie mocnych i słabych stron pracy metodą projektu,
- wskazanie materiału do powtórzenia przed pracą klasową związaną z
tekstem dramatu Szekspira;

ZAJĘCIA XIX
• Biblioteka: Wystawa poświęcona życiu i twórczości Williama
Szekspira
- prezentacja różnych wydań utworów Szekspira i materiału
biograficznych związanych nim,
- zajęcia dotyczące życia i twórczości autora „Romea i
Julii”( prezentacja ciekawostek, artykułów prasowych, anegdot, najlepszych
cytatów),
- dyskusja na temat ulubionych fragmentów „Romea i Julii”;
OCENIANIE
• Uczniowie, na podsumowanie pracy z lekturą, piszą dwugodzinne
wypracowanie, z którego wystawiana jest ocena.
• Wybiórczo oceniane były również pisemne prace domowe.
• Uczniowie otrzymali także oceny za pracę z lekturą na
zajęciach.
• Osobne stopnie wystawione zostały za zestawienie bibliograficzne.
• Prace pisemne oceniane były zgodnie z Przedmiotowym Systemem
Oceniania z języka polskiego.
• Pracę metodą projektu oceniali również uczniowie- wypełniali
poniższą ankietę:

LITERATURA:
Czasopisma:
• Błażejewska Halina: Metoda projektu. „Biblioteka w
szkole” 2001,nr 9, s. 12.
• Grzegorzewicz-Zielony Renata i in.:Żyj zdrowo- projekt edukacyjny.
„Wychowawca” 2006,nr 10.
• Janicka Olga: Od przeżycia do poznania, czyli „Romeo i
Julia” inaczej. „Język polski w gimnazjum” 2007,nr 3,s.20-26.
• Jasińska Joanna, Piechnik Agnieszka: Tradycje świąt Bożego
Narodzenia- projekt edukacyjny dla uczniów klas V szkoły podstawowej.
„Biblioteka w szkole” 2006, nr 11,s. 11-12.
Pozycje książkowe:
• Jedrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka: To Lubię!
Podręcznik do języka polskiego, klasa I gimnazjum, Kraków,Wydawnictwo Edukacyjne,
1999,ISBN 83_86663-61-8.
• Kubeczek Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka
polskiego w klasie I gimnazjum, Wydawnictwo Cerinwest, 1999, ISBN 83-910509-2-0.
• Maszka Rolad i in.: Język polski Między nami dla klasy pierwszej
gimnazjum. Ksiązka nauczyciela, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,
2003, ISBN 83- 88881-74-4.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.