X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5004
Dział: Gimnazjum

Program działalności Samorządu Uczniowskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RACŁAWÓWCE

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W RACŁAWÓWCE

Racławówka 2008 r.

WSTĘP

Rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów zajmuje w naszej szkole szczególnie ważne miejsce i stanowi jeden z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Młodzież w szkole nie powinna jedynie dowiadywać się o życiu społecznym, w które wejdzie, lecz ma doświadczyć organizacji zbiorowego działania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. To przez takie działania rozbudza się inicjatywę i samodzielność uczniów, wdraża do nawiązywania dialogu z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz uświadomienia sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.
Dlatego też na terenie naszej placówki działa Samorząd Uczniowski, a niżej przedstawiony program daje młodym ludziom możliwość i szansę wykazania się, uczy szacunku dla dobra wspólnego i przygotowuje do życia w społeczności lokalnej i w państwie.
Prezentowany program jest zgodny z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i dostosowany do oczekiwań młodzieży i nauczycieli.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

- Program ten stanowi kwintesencję kluczowych działań podejmowanych do realizacji przez uczniów gimnazjum.
- Działania ujęte w programie realizowane będą przez Samorząd Uczniowski i jego opiekunów jako priorytetowe w terminie: wrzesień 2005 – czerwiec 2008. Przedstawia on zatem ogólny trzyletni obszar działalności, w oparciu o który tworzony będzie co roku szczegółowy plan pracy.
- Program działalności Samorządu Uczniowskiego ma pomóc w kształtowaniu postaw społecznych oraz wdrażać do samorządności, kreatywności i aktywności.
- Program uwzględnia bogate i wszechstronne tradycje szkolne, religijne, patriotyczne, w których młodzież uczestniczy w sposób aktywny i zaangażowany.
- Może on być modyfikowany w trakcie jego realizacji według potrzeb i zainteresowań uczniów, a podjęte działania, które nie zostały tu uwzględnione, będą wynikać z bieżącej pracy szkoły.

CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem tego programu jest:

- Integracja środowiska szkolnego: uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.
- Rozwijanie samorządności, kreatywności i aktywności wśród uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego.
- Reprezentowanie ogółu uczniów klas I – III Gimnazjum
im. Marii Konopnickiej w Racławówce oraz angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.
- Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zacieśnianie więzi koleżeńskich, integracja.
- Uczenie samorządności i kreatywności na forum szkoły i poza nią – rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni.
- Kształtowanie w wychowankach określonych postaw społecznych:
postawy społecznego zaangażowania, uwrażliwienia na potrzeby innych,
patriotyzmu,
społecznej dyscypliny i odpowiedzialności,
postawy społecznej otwartości i tolerancji.
- Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału poprzez kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych i uczenie godnego reprezentowania szkoły.
- Wzmacnianie poczucia własnej wartości, przekonania o ważności jednostki i grupy.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną dla uczniów i przez uczniów. Jego członkami są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Reprezentuje ogół społeczności uczniowskiej z klas I – III i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje ściśle z opiekunami, dyrekcją, nauczycielami, świetlicą szkolną, kołami zainteresowań oraz środowiskiem lokalnym. Współdecyduje o życiu i pracy szkoły.
Praca Samorządu Uczniowskiego realizowana jest w 4 sekcjach: dekoracyjnej, kulturalno – oświatowej, pomocy koleżeńskiej i sportowej. Każda sekcja odpowiada za przydzielone jej zadania.
Do zadań członków sekcji kulturalno – oświatowej należy planowanie i organizacja konkursów i dyskotek, współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych, akademii, apeli, pomoc w przygotowaniu rekwizytów. Współpracuje też z grupą redagującą artykuły do kroniki gimnazjum.
Uczniowie będący w sekcji dekoracyjnej zajmują się zagospodarowaniem gazetki samorządowej, zamieszczaniem informacji na tablicy samorządowej oraz dekoracjami z okazji różnych świąt, uroczystości i ważnych wydarzeń z życia szkoły.
Sekcja pomocy koleżeńskiej ma za zadanie zająć się organizowaniem samopomocy i innych akcji na rzecz uczniów potrzebujących wsparcia, reagowaniem na przejawy wandalizmu i przemocy, stawaniem w obronie słabszych. Sekcja ta reprezentuje interesy ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę. Niesie pomoc w nauce oraz integracji zespołów klasowych i adaptacji uczniów klas pierwszych.
Członkowie sekcji sportowej pomagają w przygotowaniu szkolnych imprez sportowych: Dzień Sportu, Tydzień Zdrowej Szkoły, Dzień Dziecka, Dni Otwartych Drzwi Gimnazjum.

Program przewiduje zebrania zarządu, podczas których będą planowane i wyznaczane zadania dla poszczególnych sekcji na najbliższy okres a także odbędą się podsumowania już wykonanych czynności. Takie konstruktywne działania mają na celu ciągłe wzbogacanie i ulepszanie pracy samorządu, a uczniów uczą wnioskowania, ponoszenia współodpowiedzialności za swoje decyzje.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA
Organizowanie imprez okolicznościowych:
- otrzęsiny klas pierwszych,
- Andrzejki,
- zabawa karnawałowa,
- Walentynki,
- Mikołajki,
- Dni Otwartych Drzwi Gimnazjum.
Pomoc w organizacji oraz oprawa uroczystych akademii z udziałem pocztu sztandarowego:
- rozpoczęcie roku szkolnego,
- Dzień Nauczyciela,
- Dzień Niepodległości,
- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Święto szkoły: nadanie imienia gimnazjum,
- pożegnanie klas trzecich.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Poznawanie wiadomości o szkolnych dokumentach:
- Statut Szkoły,
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
- Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego.
Współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym.
Rozwijanie samorządności:
- wybory przedstawicieli SU,
- opracowanie planu pracy,
- udział w spotkaniach z opiekunami.
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Udział w ogólnopolskich akcjach:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Akcja „Serce” – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom.
Organizacja szkolnej akcji: „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”.
Nawiązanie współpracy ze szkolnym kołem Caritas.
ROZWIJANIE INICJATYW UCZNIOWSKICH
Organizowanie konkursów:
- na najpiękniejszy świąteczny wystrój sali,
- na najciekawsze przebranie wiosenne.
Współpraca z grupą redagującą artykuły do Kroniki Gimnazjum.
Prowadzenie gazetki ściennej SU i tablicy ogłoszeń.
Organizacja loterii fantowych.
Organizacja różnorodnej pomocy uczniom.

PRZEWIDZIANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu społecznym szkoły, jest odpowiedzialny za jej reprezentowanie i funkcjonowanie.
Nabywa umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej.
Umie współpracować w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole.
Rozumie zasady i normy demokracji.

EWALUACJA PROGRAMU

Program będzie monitorowany w toku jego realizacji. Ewaluacja podsumowująca nastąpi po 3 latach. Wyniki ewaluacji wykorzystane zostaną do usprawnienia form pracy w latach kolejnych.

Metody ewaluacji:
Obserwacja
Analiza dokumentacji
Ankieta
Wywiady ustne

Narzędzia:
Arkusz ewaluacyjny
Dokumenty: semestralne sprawozdania z pracy samorządu, zeszyt samorządu, kroniki gimnazjum.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.