X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49666
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO:

STANOWISKO:

NAZWA I ADRES PLACÓWKI:

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU:

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU:

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

I. Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela:

1. Analiza przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego nauczycieli:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli)
(Dz.U. 2021r.1762, z 2022r. poz. 935, 1116, 1700)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 2200)
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022 poz.1730)

II. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do dyrektora przedszkola
2. Sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

III. Współpraca z opiekunem stażu

1. Zawarcie kontraktu określającego przyjęte warunki współpracy
2. Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem
3. Analiza planu rozwoju zawodowego
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
6. Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć
7. Analiza opracowanego sprawozdania dotyczącego realizacji planu rozwoju zawodowego

IV. Nawiązanie współpracy z nauczycielami innych grup

1. Współpraca przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych wynikających z kalendarza imprez
2. Współpraca w zespołach zadaniowych - praca w zespole do spraw dokumentacji przedszkola
3. Współudział w przygotowaniu ankiety dotyczącej oczekiwań rodziców wobec przedszkola
4. Koordynowanie przedstawienia dla dzieci w wykonaniu nauczycieli przedszkola z okazji Dnia Dziecka

V. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego

1. Udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i przedszkola
(udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących podnoszących kompetencje
i kwalifikacje)

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

I. Poznanie potrzeb rozwojowych dzieci

1. Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach
2. Prowadzenie arkusza obserwacji
3. Analizowanie wyników prowadzonych obserwacji
4. Udzielanie odpowiedniego wsparcia podopiecznym podczas pracy indywidualnej i grupowej

II. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci

1. Zapoznanie z dokumentacją dzieci, prowadzenie działań zgodnych z orzeczeniami, opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
2. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicamina temat potrzeb rozwojowych wychowanków
3. Współpraca ze specjalistami takimi jak: psycholog, pedagog, logopeda
4. Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci
5. Rozszerzenie tematyki zajęć dla dzieci uzdolnionych i zainteresowanych: tworzenie dodatkowych zadań
6. Prowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

I. Wykorzystanie metod aktywizujących dziecko

1. Przygotowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej „Gry planszowe Pocopotków”:
- stworzenie grupowej gry planszowej oraz innych gier logicznych i edukacyjnych
- utworzenie kącika gier
- organizacja akcji ,,Mamo, tato pograj ze mną”
- „Planszówkomania” – zorganizowanie grupowego konkursu
- wycieczka do sklepu z grami planszowymi
- spotkanie z właścicielką sklepu z grami planszowymi
- konstruowanie gry planszowej z rodzicami podczas zajęć ,,Mamo, tato pobaw się ze mną”
- „Przedszkolny kiermasz gier używanych” -zorganizowanie kiermaszu na terenie przedszkola

2. Stosowanie metod opartych na przeżywaniu, poznawaniu, działaniu:
- metoda Aktywnego Słuchania Muzyki B. Strauss
- zabawy z chustą animacyjną Klanza
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

II. Organizowanie i współudział w konkursach i przeglądach wewnątrzprzedszkolnych
i międzyprzedszkolnych

1. Organizowanie konkursów dla dzieci na terenie przedszkola lub dzielnicy
2. Udział dzieci w konkursach i przeglądach na terenie przedszkola i poza placówką

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

I.Ocenianie skuteczności własnych działań́ w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej

1. Analiza skuteczności prowadzonych działań poprzez obserwację dzieci
2. Analiza osiągnięć dzieci biorących udział w przeglądach, konkursach

II.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna

1. Ustalenie z opiekunem stażu tematyki prowadzonych zajęć
2. Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji
3. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
4. Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć

III. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora

1. Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć
2. Przedstawienie opiekunowi scenariusza zajęć do konsultacji
3. Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora
4. Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

I.Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia

1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w placówce (wymiana materiałów, pomysłów zaczerpniętych ze szkoleń, kursów, warsztatów)
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach poprzez prowadzenie warsztatów dla nauczycieli
3. Przeprowadzanie zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkola

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

I. Rozpoznawanie problemów środowiska dzieci i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych

1. Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
2. Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów
3. Diagnozowanie środowiska rodzinnego podopiecznych we współpracy z psychologiem, logopedą

II. Współpraca z rodzicami

1. Prowadzenie zebrań i rozmów indywidualnych z rodzicami (wspólne rozwiązywanie problemów)
2. Organizacja spotkań z cyklu: „Mamo, tato pobaw się ze mną”, „Rodzic Ekspert”
3. Tworzenie grupowych książek: „Księga zawodów”, „Przygody Misia Bajbajka”

III. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie środowiska lokalnego

1. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy

IV. Działania związane z profilaktyką uzależnień od komputera, telewizji, Internetu

1. Przeciwdziałanie nadużywania przez dzieci urządzeń multimedialnych poprzez działania:
- propagowanie akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
- utworzenie grupowego kącika czytelniczego ,,Piramida przeczytanych książek”

V. Kształtowanie prospołecznych postaw dzieci

1. Udział w akcjach organizowanych przez organizacje działające na rzecz innych ludzi i zwierząt:
- zbiórka karmy i asortymentu dla zwierząt
- zbiórka książek dla pacjentów oddziałów dziecięcych
2. Kształtowanie postaw proekologicznych
i prozdrowotnych poprzez udział w programie ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

I. Aktualizowanie wiedzy na temat przepisów prawa oświatowego

1. Zapoznanie z bieżącymi przepisami prawa oświatowego oraz analiza ich treści

II. Analizowanie dokumentacji przedszkolnej

1. Aktualizacja dokumentacji przedszkolnej
- Statut przedszkola
- Roczny plan pracy przedszkola
- Obowiązujące regulaminy przedszkola

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

I. Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Wykorzystanie komputera i tablicy multimedialnej na zajęciach
2. Wykorzystanie programów multimedialnych i Internetu na zajęciach
3. Wzbogacanie warsztatu pracy przy pomocy komputera- tworzenie pomocy dydaktyczno- wychowawczych w tym m.in. prezentacji multimedialnych, materiałów do gazetki przedszkolnej
4. Prowadzenie dziennika elektronicznego iPrzedszkole
5. Redagowanie gazetki przedszkolnej “Reporterek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.