X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49136
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Wstęp

Jestem nauczycielem języka polskiego. Obecnie uczę w klasach 6-8 Szkoły Podstawowej nr 14 oraz w Szkole Branżowej I Stopnia nr 6 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach. Tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym zdobyłam w 2009 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś studia podyplomowe uprawniające do pracy w ośrodku o kierunku Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja, ukończyłam w 2014 r. w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach.
W zawodzie nauczyciela pracuję 6 lat. We wrześniu 2016 roku rozpoczęłam swoją pedagogiczną drogę zawodową, jako nauczyciel języka polskiego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach. Tu pracuję do dziś, przechodząc zgodnie z przepisami prawa awans zawodowy od nauczyciela stażysty do nauczyciela kontraktowego. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam w 2017 roku.
W dniu 1 września 2019 r. jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż ubiegając się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego trwający 2 lata i 9 miesięcy. Po zapoznaniu się z przepisami oświatowymi (wymagania egzaminacyjne umożliwiające awans zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz po analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, stworzyłam plan rozwoju zawodowego. Został on zatwierdzony przez panią Dyrektor. Wyznaczono mi opiekuna stażu, koleżankę uczącą biologii oraz chemii, z którą wkrótce zawarłyśmy kontrakt określający zasady naszej współpracy.
Nie mogę powiedzieć, że tylko okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy. Uważam, że w zawodzie nauczyciela nie ma żadnych przerw, mniejszych czy większych obowiązków lub ich ilości. I mimo życia własnego, rodzinnego, kłopotów, które miewa przecież każdy człowiek, ważny jest profesjonalizm, ale przede wszystkim empatia. Okres stażu to etap drogi zawodowej, okazja do autorefleksji, którą każdy na pewno robi każdego dnia. Jest to czas zweryfikowania, jakim jest się nauczycielem, a także określenia kierunków dalszej pracy.
Moje sprawozdanie zawiera opis działań, jakie podejmowałam w okresie stażu. Myślę, że przyczyniły się one do wzrostu jakości mojej pracy i sądzę, że jeszcze lepszego funkcjonowania placówki. Szereg z nich ma charakter ciągły, w związku z tym zamierzam je kontynuować. W swojej pracy dbam również o pozytywny wizerunek i dobre imię szkoły w środowisku lokalnym.
Zawarte w planie zadania realizowałam w okresie od 1.09.2019 r. do 31.05.2022 r.
Dokumentacja i opis przeprowadzonych zadań zostały skompletowane według poszczególnych wymagań egzaminacyjnych.

§ 7 ust. 2, pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.9e ust.3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

1. Planowanie rozwoju zawodowego. Współpraca z opiekunem stażu.

Na początku stażu dokonałam wstępnej oceny własnych możliwości i umiejętności. Po przeanalizowaniu swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji, zaplanowałam przebieg własnego rozwoju zawodowego. Dokonałam analizy nowelizacji dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach. Zorganizowałam swój warsztat pracy oraz rozplanowałam zadania tak, aby były zgodne z zasadami funkcjonowania i organizacją zadań placówki oraz indywidualnym zakresem obowiązków.
Dokładnie przeanalizowałam prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego. Zapoznałam się z:
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Kolejnym zadaniem było podjęcie współpracy z opiekunem stażu. W sposób jasny i rzeczowy określiłyśmy zasady współpracy, zawierające między innymi sposoby wzajemnego komunikowania się. Ustaliłyśmy zakres obowiązków, kryteria oceny dorobku zawodowego. Sporządziłyśmy harmonogram spotkań, które miały doprowadzić do realizacji postawionych przeze mnie zadań. Wspólnie z opiekunem opracowałam plan rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie stażu oraz przez cały okres stażu korzystałam ze wskazówek i rad udzielanych przez opiekuna. Na koniec koleżanka dokonała analizy opracowanego przeze mnie sprawozdania i podzieliła się uwagami na jego temat.

2. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej.
a) Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły oraz uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej:

W pracy każdego nauczyciela niezbędne jest kształcenie ustawiczne, poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.
Warsztat i metody pracy pedagogicznej przez cały okres stażu w latach 2019-2022 doskonaliłam biorąc udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
Szkolenia 2019/2020
• Szkolenie e-learning Praca zdalna na lekcjach języka polskiego. 7.04.2020 r.
• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 7.03.2019 r.
• Klasowe zespoły nauczycielskie. 21.03.2019 r.
• Gry i zabawy w pracy nauczyciela i wychowawcy. 18.03.2019 r.
• Praca z uczniem o zachowaniach destrukcyjnych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 6.05.2019 r.
• Zjawisko stalkingu w szkole. Sposoby przeciwdziałania i odpowiedzialność. 14.01.2019 r.
• Zabawa tkwi w NLP. Wykorzystywanie wybranych technik neurolingwistycznych programowania mózgu w rozwijaniu potencjału i motywowaniu uczniów do nauki. 19.03.2019 r.
• Rola kontekstów w czytaniu utworów literackich i odbiorze tekstów kultury w świetle nowej podstawy programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych. 10.03.2020 r.
Szkoleniowe Rady Pedagogiczne
• Rys nowych wychowanków. 10.09.2019 r.
• Uzależnienia behawioralne. 31.01.2020 r.
• Wypalenie zawodowe. 15.10.2019 r.
Szkolenia 2020/2021
• Nowoczesne narzędzia w nauczaniu języka polskiego. 10.2020 r. (online)
• Quizizz – tworzenie quizów. 24.11.2020 r. (online)
• Lodołamacze i energizery – gry i zabawy aktywizujące uczniów. 8.12.2020 r. (online)
• Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r. – język polski. 28.01.2021 r. (online)
Szkoleniowe Rady Pedagogiczne
• Rys nowych wychowanków. 09.2020 r.
• Łagodna stanowczość – przeciwdziałanie agresji i przemoczy wśród uczniów – webinarium, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, 9.12.2020r. (online)
• Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, praktyczne aspekty stosowania RODO. 26.11.2021 r. (online)
Szkolenia 2021/2022
• Warsztaty ceramiczne z arteterapii. 6.07.2021 r.
• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 30.09.2021 r.
• Jak pomóc dziecku z zaburzeniami lękowymi? 16.11.2021 r. (online)
• Jak pomóc dziecku z zaburzeniami tikowymi? 30.11.2021 r. (online)
• Zabawy stymulujące dziecięce zmysły, 14.12.2021 r. (online)
• Uczeń z trudnościami w pisaniu (dysortografia i dysgrafia), 13.01.2022 r. (online)
• Dlaczego warto kształcić u dzieci kompetencje językowe w kontekście rozwoju emocjonalno- społecznego? 17.02.2022 r., (online)
• Wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci ze spektrum autyzmu, 22.02.2022 r. (online)
• Praca z zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum autyzmu. Schemat A>B>C, 24.02.2022 r. (online)
• Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, 11.03.2022 r.
• Uczenie przyjazne mózgowi, 17.03.2022 r.
• Coaching w edukacji, 31.03.2022 r.
Szkoleniowe Rady Pedagogiczne
• Rys nowych wychowanków, 09.2022 r.
• Dobrostan psychiczny nauczyciela. 18.03.2022 r.
Ponieważ młodzież przebywająca w ośrodku jest zagrożona niedostosowaniem społecznym, to praktycznie codziennie spotykam się z sytuacjami trudnymi. Dlatego uważam, że bardzo ważnym elementem mojej pracy jest uczestnictwo w comiesięcznych superwizjach zespołu nauczycieli i wychowawców. Te spotkania dają możliwość wglądu w podejmowane przeze mnie działania oraz są okazją do wymiany doświadczeń ze współpracownikami, co wzbogaca mój warsztat pracy o konkretne umiejętności, które są bardzo pomocne w codziennej pracy. Dzięki nim mogę stworzyć sobie przestrzeń na refleksję, przyjrzeć się swojej pracy i własnym reakcjom. Podczas tych spotkań dzielę się trudnościami, wątpliwościami, pomysłami, przekonaniami, a nawet uczuciami, co prowadzi do zwiększania świadomości zawodowej.
Wszystkie te formy doskonalenia zawodowego są bogatym źródłem informacji i przyczyniły się do podniesienia poziomu moich umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy nauczyciela. Dzięki odbytym szkoleniom mogłam doskonalić swój warsztat pracy, by jeszcze lepiej wykorzystywać wiedzę i umiejętności w pracy na rzecz młodzieży. Ze wszystkich form doskonalenia zawodowego najbardziej cenię sobie szkolenia, które pokazują jak motywować i rozwijać potencjał u uczniów, czyli wszelkie metody, gry, zabawy aktywizujące młodzież, czy metody nauki przyjazne mózgowi, ale także te dotyczące zaburzeń emocjonalnych wśród młodzieży oraz profilaktyki wszelkiego rodzaju form uzależnień. Szkolenia te pozwoliły mi na ewaluację moich dotychczasowych działań i zachowań wobec uczniów oraz na wprowadzanie w moją pracę ciekawszych form prowadzenia zajęć.
Nieodzowne w zawodzie nauczyciela jest również sięganie do fachowej literatury. Oprócz ponownego przeczytania materiałów ze szkoleń w celu utrwalenia wiedzy, starałam się na bieżąco czytać książki, czasopisma, artykuły, portale i strony internetowe poświęcone edukacji, które wzbogacały moją wiedzę, pozwalały rozwiązywać problemy, czy pomagały w urozmaiceniu prowadzonych przeze mnie lekcji tak, aby stały się dla uczniów atrakcyjniejsze. Pozycje, z którymi się zapoznałam, to między innymi:
• Głos Nauczycielski (online)
• Charaktery
• Adele Faber, Elaine Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
• Rudolf Kretschmann, Stres w zawodzie nauczyciela
• Monika Biała, Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży
• Sura Hart, Victoria Kindle Hudson, Empatyczna klasa: relacje, które pomagają w nauce

b) Opracowanie i utworzenie własnej bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.
Przez cały okres mojej pracy tworzyłam na potrzeby moich uczniów materiały i pomoce dydaktyczne. Były to karty pracy, kartkówki, testy, sprawdziany. Wychowankowie trafiający do ośrodka często mają braki programowe oraz niską motywację do nauki, dlatego uważam, że dostosowanie tych form do ich możliwości jest bardzo ważne, chociażby przez to aby mogli odzyskać wiarę we własne siły.
Tworzyliśmy również z uczniami tablice i plakaty, na przykład z regułami ortograficznymi, zagadnieniami z gramatyki języka polskiego, epokami literackimi, które pozwalały uczniom systematyzować wiedzę na ten temat.
Zgromadziłam w swojej biblioteczce multimedialnej filmy, w szczególności lektury szkolne obowiązkowe, ale także uzupełniające.
W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych spowodowanym wirusem Covid-19, korzystałam z różnych stron i platform internetowych aby wyszukać potrzebne informacje do lekcji, i aby były one najlepiej zrozumiane przez uczniów (np. YouTube, LearninigApps, Kahoot, Wikipedia, strony MEN, Nowej Ery).

c) Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Jednym z zadań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Były to lekcje chemii i biologii. Uczestniczenie w tych zajęciach, pozwoliło mi na wyciągnięcie bardzo cennych wniosków dotyczących organizacji procesu lekcyjnego. Opiekun stażu dzielił się ze mną własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy oraz na atmosferę panującą podczas zajęć. Uwagi koleżanki utwierdzały mnie w dobrych rozwiązaniach oraz dały mi podstawę do krytycznej analizy własnych dokonań.
Tematy zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu:
• „Budowa DNA i RNA” 26.09.2019 r.
• „Węglowodany- budowa i znaczenie” 8.10.2019 r.
• „Budowa i znaczenie mięśni” 14.1.2020r.
• „Odporność organizmu” 9.10.2020 r.
• „Organizmy zmodyfikowane genetycznie” 15.03.2021 r.
• „Pokarm- budulec i źródło energii” 19.10.2021 r.
• „Przyczyny mutacji” 30.11.2021 r.
• „Budowa i rola układu oddechowego” 7.12.2021 r.
• „Struktura i funkcjonowanie ekosystemu” 1.02.2022 r.

3. Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły.
Przez cały okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego uczestniczyłam w pracach organów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i zadań. W trakcie odbywania stażu współpracowałam z pedagogami i psychologami, a także wychowawcami poszczególnych klas i nauczycielami przedmiotowymi. Ich doświadczenie i cenne wskazówki pozwoliły mi na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania moich uczniów, ograniczeń wynikających z deficytów rozwojowych, braków w edukacji szkolnej, a także z dysfunkcjonalnością ich rodzin. Ja ze swojej strony starałam się dzielić własnymi spostrzeżeniami z kadrą psychologiczno-pedagogiczną MOS, aby móc wspomóc podopiecznych w niwelowaniu ich trudności rozwojowych. Współpraca z kadrą pozwoliła mi na ustalenie wspólnego frontu oddziaływań wobec podopiecznych. Lepsze zrozumienie środowiska, z jakiego się wywodzą, indywidualne podejście do każdego z nich, poszerzenie obrazu potrzeb, oczekiwań i problemów wychowanków skutkowało określeniem właściwego kierunku oddziaływań kompensacyjnych oraz polepszeniem ich codziennego funkcjonowania.
Przez 5 lat byłam przewodniczącą zespołu humanistycznego. Nasze regularne spotkania pomagały w diagnozowaniu potrzeb uczniów i rozwiązywaniu ich problemów, dzieleniu się dobrymi praktykami, ciekawymi pomysłami, problemami, i ich rozwiązaniami, a tym samym także zwiększały funkcjonalność placówki. Ponadto byłam członkiem koła naukowego. Moja współpraca szczególnie z panią bibliotekarką zaowocowała już wieloma ciekawymi przedsięwzięciami i konkursami. Co semestr pisałam wnioski do oceny okresowej wychowanka oraz byłam członkiem zespołu opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego z części humanistycznej.

4. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych.
Nie tylko podczas stażu na stopień nauczyciela mianowanego, ale również wcześniej brałam udział przy organizacji lub byłam organizatorem uroczystości szkolnych. Są one bardzo ważną częścią życia ośrodka, ponieważ uczą nasze dzieci szacunku do wartości, które staramy się im codziennie przekazywać. Udział uczniów w tych wydarzeniach pozwala im nie tylko zapoznawać się z wiedzą, którą się im przekazuje, ale to również wyzwanie i przezwyciężenie swojego strachu, słabości czy nieśmiałości.
W naszym corocznym kalendarzu imprez szkolnych znajdują się stałe punkty, w których biorę udział przy organizacji, a są to:
• Narodowe Czytanie. Każdorazowo wybierałam ważne fragmenty dzieł. Przygotowywałam scenariusze dla uczniów i ćwiczyłam z nimi dane role. Dzieło było odczytywane na forum ośrodka. Do każdego utworu była przygotowana wstępna oprawa, a mianowicie kilka słów o nim, a także prezentacja o życiu danego pisarza. Podczas stażu udało mi się zorganizować dwa Narodowe Czytania: w roku 2019/2020 polskie nowele – Katarynka Bolesława Prusa oraz w roku 2021/2022 Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Niestety przez pandemię i zamknięcie nie udało mi się zrealizować go w roku szkolnym 2020/2021, czyli Balladyny Juliusza Słowackiego.
• Konkurs wiedzy o patronie roku. W roku 2019/2020 – o Gustawie Herlingu- Grudzińskim, zaś w 2021/2022 – o Stanisławie Lemie. Po uroczystościach związanych z obchodami roku danego pisarza, włączana była prezentacja, a następnie odbywał się konkurs wiedzy na jej podstawie.
• Wieczorek poezji miłosnej z okazji walentynek – w latach 2019-2022 byłam jego współorganizatorem.
• Konkurs wiedzy ogólnej – w roku szkolnym 2021/2022 byłam organizatorem tego konkursu. Postanowiłam zorganizować go w formie Kahoota. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.
• Bitwa ortograficzna – tak nazwałam drugi etap konkursu ortograficznego, który organizowałam co roku pod nazwą Wewnątrzszkolny konkurs ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”.

5. Opracowanie i wdrożenie programów.
Pracując jako nauczyciel języka polskiego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach szczególny nacisk kładę na rozwijanie tej kompetencji kluczowej, czyli porozumiewaniu się w języku ojczystym. Dlatego opracowałam i wdrożyłam w mojej pracy takie oto programy:
• Program „Osiągnąć sukces na egzaminie” – przygotowuje on uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Został on opracowany w trosce o uczniów z zaległościami i trudnościami dydaktycznymi, którzy wymagają wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela, by zdobyć umiejętności i wiadomości niezbędne do możliwie najlepszego zdania egzaminu. Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu po zajęciach lekcyjnych. W trakcie zdalnego nauczania wysyłalam uczniom materiały na grupę Messenger, ale także odbywały się konsultacje w szkole. Uważam, że dobrze przygotowany do egzaminu uczeń wierzy we własne możliwości, jego pozytywne nastawienie ułatwia mu samodzielne rozwiązywanie problemów i zadań w oparciu o zdobyte umiejętności i wiadomości. Program został opracowany w oparciu o: podstawę programową kształcenia ogólnego, standardy wymagań egzaminacyjnych, obserwację uczniów i doświadczenia w pracy z uczniami mającymi zaległości dydaktyczne. Kształci umiejętność czytania ze zrozumieniem, umiejętność właściwego odbioru tekstów kultury oraz umiejętność tworzenia własnego tekstu poprawnego pod względem gramatycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym. Ponieważ znam potrzeby swoich uczniów przygotowuję dla nich zadania, dostosowuję treści i tempo pracy do możliwości, zainteresowań i potrzeb wychowanków.
• Program „Wywiad z Wampirem“. Ponieważ z początkiem mojego stażu na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam swoją działalność w kąciku redaktorskim, chciałam stworzyć coś nowego. Moim pośrednim celem stała się zmiana myślenia naszych wychowanków na temat kadry pedagogicznej. Zależało mi na lepszym poznaniu nauczycieli i wychowawców przez uczniów, a tym samym zmniejszeniu dystansu i pogłębieniu relacji. Głównym założeniem programu było uświadomienie, czym jest zawód dziennikarza. Dzieci poznały specyfikę tej pracy. Celem zajęć było wsparcie samodzielnego i twórczego myślenia oraz działania ucznia. Chodziło mi o to, aby w zajęciach uczestniczyły chętne dzieci, te, które są ciekawskie, a właśnie forma wywiadu im to ułatwiła. Potrafili się tak zaangażować, że nie było dla nich problemem dopytanie o coś, co ich właśnie zainteresowało. Zajęcia i sam wywiad miały stanowić ciekawą formę spędzania czasu wolnego doskonaląc jednocześnie umiejętności interpersonalne. Przez okres stażu udało nam się z uczniami przeprowadzić i opracować sześć wywiadów do gazetki szkolnej „Głos MOS”, które zostały również zamieszczone na Facebooku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach.
Podsumowując, myślę, że zajęcia, które prowadziłam przynosiły dobre efekty, a w szczególności radość i satysfakcję uczniom. Dlatego zamierzam je kontynuować w przyszłości.

Efekty:
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wpłynęło na wzbogacenie mojej wiedzy merytorycznej i warsztatu pracy. Szkolenia dały mi możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Przyczyniły się do podniesienia jakości pracy własnej i szkoły. Odbyte szkolenia i materiały na nich otrzymane pomogły mi w planowaniu, i prowadzeniu zajęć lekcyjnych, a utworzona własna baza dydaktyczna także je wzbogacała i urozmaicała. Poznałam swoje mocne i słabe strony, co pozwoliło mi na wyeliminowanie lub zniwelowanie błędów. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych pozwalała na zintegrowanie nauczycieli, uczniów, ale także poszerzała stan wiedzy podopiecznych. Praca związana z realizacją zadań szkoły, współpraca i umiejętność pracy w zespole- podziału i wykonywania obowiązków, dała możliwość osiągnięcia wspólnego celu, efektu i realizacji zadania. Zachęcenie i udział uczniów w programach, projektach pozwalało im na odkrycie mocnych stron, niwelowania braków programowych, ale także przezwyciężenia swoich słabości i nabrania pewności siebie.

§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej.

1. Poznanie środowiska uczniów
Realizację założeń zawartych w tym punkcie rozpoczęłam od obserwacji wychowanków podczas różnych sytuacji: zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć popołudniowych. Pozwoliło mi to na dokonanie analizy poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego moich uczniów.
Praca z młodzieżą w placówce ukierunkowana jest na pracę na relacjach. Podczas lekcji dbałam o przyjazną atmosferę opartą na zaufaniu. Uważam, że mam dobry kontakt z młodzieżą, dlatego chętnie mówili o swoich zainteresowaniach, pasjach, często też planach na przyszłość. Jednocześnie pracując nad poczuciem wartości uczniów, zachęcałam i wspierałam ich w podejmowaniu wysiłku do nauki, niwelowania braków programowych, czy też wyzwań, próbowania czegoś nowego. Jest to niezwykle ważne w mojej pracy, gdyż stymulowanie ich poprzez pozytywne wzmocnienia, stwarzanie okazji do odnoszenia nawet drobnych sukcesów, sprawia, iż zyskują oni wiarę w siebie, wzrasta ich samoocena, co przekłada się na otwartość na nowe wyzwania. Następuje zmiana schematów myślowych wobec sytuacji potencjalnie trudnych, problemowych.
W poznaniu środowiska uczniów niezwykle ważnym elementem jest również nawiązanie współpracy z rodzicami oraz opiekunami prawnymi podopiecznych. W trakcie odbywania stażu regularnie brałam udział w zebraniach z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.

2. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów.
W celu poszerzenia wiedzy dotyczącej potrzeb rozwojowych uczniów dokonywałam szczegółowej analizy dokumentacji wychowanka. Dokumentacja ta obejmowała opinie z poprzednich szkół, opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznych, orzeczenia, m.in. o potrzebie kształcenia specjalnego. Współtworzyłam i na bieżąco analizowałam Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowywany dla każdego wychowanka. Każdy nowoprzybyły uczeń pisał opracowany przeze mnie sprawdzian wiedzy z języka polskiego, abym mogła ocenić z jakimi brakami programowymi dziecko trafiło do ośrodka i na co położyć największy nacisk. Z zebranych informacji mogłam dokonać analizy mocnych i słabych stron uczniów, przyczyn zaburzeń w ich funkcjonowaniu oraz dobrać metody i formy do dalszej pracy aby przynosiły zamierzony cel i były adekwatne do indywidualnych możliwości każdego z wychowanków. Dla uczniów zdolniejszych przygotowywałam dodatkowe ćwiczenia i karty pracy, zaś dla słabszych zmniejszałam ilość zadań, dzieliłam materiał na mniejsze partie lub dawałam więcej czasu na wykonanie zadań, zwracając duża uwagę na dokładność i staranność jego zrobienia.
Stale współpracowałam z osobami, które udzielały moim uczniom specjalistycznej pomocy tj. psychologiem, pedagogiem, socjoterapeutą, ale też nauczycielami i wychowawcami, aby ustalić wspólny front działania przy pomocy w nauce i zmniejszeniu braków programowych.
Rozpoznawałam problemy edukacyjne oraz wychowawcze moich uczniów i na bieżąco je rozwiązywałam, a także zapobiegałam podobnym na przyszłość, dlatego na początku każdego roku szkolnego podpisuję z uczniami kontrakt, w którym określone są zasady naszej współpracy. Prowadziłam rozmowy indywidualne dotyczące na przykład niewłaściwego zachowania na lekcji, używania wulgaryzmów, pogorszenia wyników w nauce czy braku motywacji do niej. Proponowałam środki naprawcze.

3. Prowadzenie zajęć dodatkowych
Organizowałam i prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów wymagających wsparcia w nauce języka polskiego. Większość dzieci, które są w ośrodku mają problemy z pisaniem, czytaniem, mają deficyty wiedzy oraz niską motywację do nauki. Te zajęcia służą niwelowaniu braków, nadrobieniu zaległości. Uczniowie w swoim tempie mogą wykonywać przygotowane przeze mnie zadania i karty pracy. Pomagam im w zrozumieniu zagadnień, które nie są dla nich jasne. Hasło Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach brzmi „Złapać na dobrym”, dlatego zarówno moi koledzy, jak i ja motywujemy uczniów do różnych przedsięwzięć i konkursów, na których często odnoszą sukcesy. To na przykład przybranie roli dziennikarza i przeprowadzenie wywiadu do gazetki szkolnej Głos MOS – „Wywiad z Wampirem”, udział w konkursach wewnątrzszkolnych, które wymieniłam wcześniej, ale też zewnętrznych, takich jak:
• „Echa Konstytucji 3 Maja w twoim regionie” – dwoje uczniów napisało wiersze.
• XIX Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej z okazji obchodów XX Dnia Papieskiego w Puławach „Totus Tuus” – trzech uczniów otrzymało wyróżnienia.
• XXI Międzyinternacki Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS, kategoria literacka – I miejsce dla mojej uczennicy.

Efekty:
Poprzez poznanie uczniów i ich środowiska mogłam wspomagać ich rozwój psychiczny oraz pomóc w problemach związanych z brakami programowymi, ale również wychowawczymi. Kontakt z rodzicami wsparł oddziaływania na ucznia. Współpraca z kadrą oraz przeanalizowanie dokumentacji wychowanków pomagała w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym. Dobór odpowiednich form i metod pracy do możliwości uczniów, organizowanie zajęć dodatkowych oraz udział w przedsięwzięciach i konkursach dało poprawę wyników edukacyjnych, a tym samym wzrost poczucia własnej wartości dziecka.

§ 7 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

1. Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.

Młodzież przyjmowana do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach w znacznej mierze pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych. Jest to młodzież w szerokim tego słowa znaczeniu zaniedbana edukacyjnie, mająca nie tylko problemy z przyswajaniem wiedzy szkolnej, ale również ze stosowaniem norm społecznych czy komunikacją interpersonalną.
Ważnym elementem w mojej pracy jest ich aktywizacja. Dzięki metodom aktywizującym uczniowie znacznie szybciej przyswajają nową wiedzę, mogą rozwijać własne pomysły, idee, dyskutować na różne tematy, podejmować działania oraz komunikować się. Aby moje lekcje były bardziej interesujące, korzystałam z portali, stron internetowych i czasopism dla nauczycieli języka polskiego w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych. Sama również opracowywałam pomoce służące mi do zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących. Uważam, że stworzenie odpowiedniej atmosfery było również kluczem do udanych i satysfakcjonujących zajęć, toteż przed rozpoczęciem mówiłam o normach i zasadach współpracy opartych na szacunku do wypowiadanych przez uczniów poglądów, słuchaniu siebie nawzajem.
Do najczęściej stosowanych przeze mnie metod aktywizujących należą:
Praca z tekstem – pobudza aktywność dziecka, stany emocjonalne, skojarzenia treści z doświadczeniami czytelnika. Różnorodne formy pracy z tekstem pozwalają na przyswojenie przez uczniów takich działań i czynności oraz sprawności, które umożliwiają dokładne analizowanie tekstu, rozważne porządkowanie treści, trwałe przyswajanie, twórcze przekształcenie. Opracowując utwór literacki z uczniami uwzględniam również jego wychowawczo-dydaktyczne oddziaływanie na czytelnika, czyli wzbogacenie słownictwa oraz zwiększenie wrażliwości na walory estetyczne.
Kosz i walizka – uczniowie otrzymują dwa rysunki: kosz i walizkę. Zadaniem uczniów jest zapisanie na walizce to, co im się na zajęciach podobało, co chciałyby ze sobą zabrać. Na koszu natomiast zapisują to, co sprawiło im przykrość lub się nie podobało. Najczęściej stosowana przeze mnie przy ewaluacji, ale również ocenianiu zagadnień związanych z omawianą lekturą (np. postępowanie postaci literackiej) lub też gromadzeniu materiału do recenzji książki, filmu itp.
Drama – jest metodą pedagogiczną, która sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka. Wykorzystuje ona naturalną skłonność dziecka do naśladownictwa, sprzyja rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej. Drama wzmacnia więź koleżeńską i grupową oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności. Metoda ta odrywa dziecko od codziennej rzeczywistości, rozładowuje kompleksy i napięcia psychiczne, pomaga w nawiązywaniu emocjonalnych kontaktów z rówieśnikami, rozbudza wiarę we własne siły. Metoda ta jest wykorzystywana przeze mnie w przeprowadzaniu przez dziecko wywiadów do gazetki szkolnej, ale też żywe obrazy – to obrazy stworzone przez ludzi, najważniejsze wydarzenie zostaje zatrzymane w bezruchu (stop klatka) – lekcja o różnych rodzajach fotografii i sytuacje stymulowane – polegające na naśladowaniu rzeczywistości, np. zabawa w sklep, rozmowa telefoniczna, przy omawianiu lekcji o scenariuszu filmowym.
Mapa mentalna (pojęciowa), mapa skojarzeń – jest to graficzny sposób zapisu informacji, który porządkuje wiadomości i pomaga w znalezieniu związków między nimi. Przy opracowaniu pojęcia można wykorzystać rysunki, symbole, wycinki, krótkie zwroty, hasła. Dzięki tej metodzie możemy uzyskać informacje o dotychczasowych wyobrażeniach i wiedzy na dany temat, sprawdzić opanowaną wiedzę i umiejętności, rozwiązywać problemy, zaplanować działanie, definiować pojęcia. Stosuję ją przy lekcjach powtórzeniowych lub też wprowadzeniu nowego tematu
Metoda plakatu – polega na wizualnym opracowaniu problemu z wykorzystaniem: haseł, rysunków, symboli, schematów, fragmentów tekstu. Pomaga ona w uporządkowaniu zagadnień oraz zrozumienia związków między nimi. Plakaty mogą być wykonywane różnymi technikami plastycznymi, najczęściej przy pracy w grupach, przy na przykład ortografii, gramatyce, ale również biografiach pisarzy, itp.
Gry dydaktyczne – cytując Wincentego Okonia: „to metoda nauczania wykorzystująca grę jako formę ułatwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności. Czynnikiem charakteryzującym tę metodę jest zabawa, która jest niezwykle przydatna w procesie uczenia. Gra stanowi odmianę wyżej wspomnianej zabawy i polega na przestrzeganiu ściśle określonych zasad. Służy to poszanowaniu norm oraz przyzwyczaja do zwycięstw czy porażek. Gry w edukacji są okazją do stworzenia takich sytuacji dydaktycznych, które kojarzone są z zabawą, a nie z nauką”. Uczniowie czują się bezpiecznie, bo nie są odpytywani, rzadko odnoszą porażki, a przy tym czerpią radość z funkcjonowania w grupie. Wcześniej stosowałam w większości gry tradycyjne, obecnie są to gry multimedialne.

Efekty:
Stosowanie metod aktywizujących wpływa na efektywniejsze nadrabianie braków programowych przez uczniów, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, wspieranie ich rozwoju, a także podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości. Metody te rozwijają umiejętności kojarzenia i wyciągania wniosków. Lekcje są atrakcyjniejsze i zgodne z nowoczesnymi standardami, co prowadzi do podniesienia jakości mojej pracy, ale także uatrakcyjnienie oferty ośrodka. Myślę, że dzięki nim zmniejsza się też dystans pomiędzy mną, a uczniami, stąd moje dobre relacje z nimi. Widząc efekt z ich stosowania, motywują mnie do ciągłego poszukiwania i doskonalenia metod pracy.

§ 7 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

1. Ewaluacja
Obowiązkiem nauczyciela stażysty jest dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań. Zastanawiałam się, w jaki sposób skutecznie można wypełnić ten obowiązek. Doszłam do wniosku, że należy wykorzystać obiektywne narzędzia, jakimi są: wyniki egzaminów, testów, ankiet samooceny oraz ocena pracy dokonana przez uczniów, kolegów czy dyrektora szkoły.
W ramach określenia skuteczności moich działań tworzyłam ankiety dla uczniów, dotyczące oceny mojej postawy wobec nich i prowadzonych przeze mnie zajęć. Wyniki tych ankiet okazał się dla mnie pozytywny. Dzieci uznały, że moje lekcje mają sensowny, logiczny układ, aktywizuję ich do samodzielnej pracy, a kiedy chcą porozmawiać, słucham ich uważnie. Oprócz ankiet były to krótsze formy zbierania informacji zwrotnych, jak kosz i walizka, pisanie na karteczkach: podobało mi się / nie podobało mi się, 3 buźki, czy rozmowa i obserwacja. Ale najbardziej satysfakcjonujące jest dla mnie powiedzenie przez ucznia zdanie: „Dziękuję Pani za lekcję”, które zdarzyło mi się już usłyszeć kilkukrotnie.
Każde zajęcia kończyłam krótkim podsumowaniem, podkreślałam najważniejsze wiadomości i sprawdzałam, czy i w jakim stopniu uczniowie przyswoili omawiane treści. Po zakończonych zajęciach zbierałam również informacje zwrotne od uczestników czy i co podobało im się w zajęciach. Było to dla mnie bardzo ważne. Taka weryfikacja wskazywała, do jakich treści będę musiała wrócić podczas kolejnych lekcji oraz jakie metody pracy są atrakcyjne dla moich uczniów. Dokonywanie bieżących obserwacji pozwoliło unikać ewentualnych błędów, zmuszało do poszukiwania coraz skuteczniejszych metod wychowawczych. Dodatkowym sposobem zdobywania informacji o swojej pracy były również rozmowy z opiekunem stażu przed i po obserwowanych zajęciach.
Dokonywałam analizy egzaminów ósmoklasisty, zarówno próbnych, jak i właściwych. Następnie pracowałam nad wprowadzaniem do nauczania wniosków i rekomendacji z analizy wyników. Nie mogę powiedzieć, że wyniki mnie zadowalają, ale wiem też, że młodzież w szkole, w której uczę ma duże braki programowe i małą motywację do nauki. Zawsze się zastanawiam co mogę zrobić lepiej i wdrażam nowe pomysły.
W codziennej pracy na bieżąco dokonuję oceny skuteczności i ewaluacji własnych działań przygotowując i oceniając sprawdziany, kartkówki, testy wiedzy dla uczniów. W przypadku jakiegoś niepowodzenia dydaktycznego zastanawiam się zawsze, dlaczego tak się stało i dokonuję odpowiedniej korekty w swoim postępowaniu.
W ramach działań wychowawczych oceniam pozytywnie swoje działania widząc, np. jak uczniowie integrują się w pracy i zabawie dzięki mojej rozmowie z nimi.
Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywałam również samooceny, analizowałam rezultaty własnej pracy, aby wyeliminować z niej nieefektywne metody. Ważnym elementem tej refleksji dotyczącej było opracowywanie corocznej Karty Pracy Nauczyciela. Jest to doskonała metoda do wglądu i refleksji w swoją pracę na przestrzeni roku szkolnego.
W wyniku oceny skuteczności własnych działań doszłam do następujących wniosków:
• Praca nauczyciela sprawia mi satysfakcję;
• Każdy zawód ma swoją specyfikę. W pracy nauczyciela najistotniejszy jest kontakt z uczniem. Metody pracy należy dostosować do indywidualnych cech dziecka;
• Poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania;
• Mam dobry kontakt z uczniami. Nie sprawia mi kłopotu zachęcenie ich do aktywności na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych;
• Harmonijnie współpracuję z rodzicami;
• Potrafię przekazywać wiedzę;
• Powinnam pracować tak, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.

Efekty
Wszystkie zebrane na drodze ewaluacji informacje służyły mi do wdrażania poprawek, a co za tym idzie podnoszenia jakości i efektywności mojej pracy. Dzięki informacjom zwrotnym uzyskanym zarówno od uczniów, jak i współpracowników miałam okazję bliżej przyjrzeć się swoim zasobom i trudnościom, a dzięki temu mogłam się rozwijać. Wzrost atrakcyjności prowadzonych przeze mnie lekcji skutkował większym zainteresowaniem, zaangażowaniem, dzięki czemu podejmowane przeze mnie działania odnosiły większe skutki, a co za tym idzie polepszały efektywność całego procesu dydaktycznego i wychowawczego.
§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna i dyrektora placówki.
W celu zorganizowania pracy w trakcie odbywania przeze mnie stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego we wrześniu 2019 roku wraz z opiekunem stażu uzgodniliśmy harmonogram spotkań, w którym zostały ustalone terminy i tematyka zajęć prowadzonych w jego obecności. Zajęcia te były istotną częścią doskonalenia mojego warsztatu pracy.
Każde przeprowadzone przeze mnie zajęcia były poprzedzone przygotowaniem scenariusza lekcji, który konsultowałyśmy z opiekunem stażu przed daną jednostką lekcyjną.
W czasie tych zajęć prezentowałam różnorodne metody i formy pracy, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów oraz odbytych szkoleń. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu wpłynęły na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Po każdych zajęciach omawiałyśmy i analizowałyśmy przebieg zajęć pod kątem osiągniętych celów, doboru metod dydaktycznych i ich efektywności.
Tematy zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu:
• „Przemoc w szkole”,15.10.2019 r.
• „Na przemianę nigdy nie jest za późno”, 12.12.2019 r.
• „Niezwykła podróż Małego Księcia”, 29.01.2020 r.
• „Rodzaje formantów i ich funkcje”, 03.03.2020 r.
• „Podróż w czasy starożytne”, 10.09.2020 r.
• „Odmienne i nieodmienne części mowy”, 14.10.2020 r.
• „Motyw winy i kary”, 10.02.2021 r.
• „Złożenia, zrosty i zestawienia, czyli wyrazy złożone” 06.05.2021 r.
• „Jak przeprowadzić wywiad?”, 29.09.2021 r.
• „Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny?”, 27.10.2021 r.
• „Życiowe wybory”, 15.03.2022 r.
• „Fatalna siła miłości i żądza władzy w Balladynie Juliusza Słowackiego” 10.05.2022

W trakcie odbywania stażu przeprowadziłam również zajęcia w obecności dyrektora szkoły na temat: „Fonetyka – powtórzenie wiadomości” (19.05.2022 r.), wynikające z planu nadzoru pedagogicznego.

Podczas odbywania stażu organizowałam i prowadziłam lekcje koleżeńskie i dzieliłam się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. Prowadziłam następujące zajęcia dla nauczycieli:
• „Fotografia”, 20.10.2021 r.
• „Relacje międzyludzkie w bajkach Ignacego Krasickiego”, 11.01.2022 r.
Niezwykle ważne były dla mnie opinie, komentarze i uwagi osób obserwujących moje zajęcia, gdyż wskazywały obszary mojego działania, w których sprawdzałam się jako nauczyciel. Brałam też udział w lekcji otwartej innego nauczyciela.
Dzięki obserwacjom miałam szanse wymiany doświadczeń oraz poznania spostrzeżeń opiekuna stażu, dyrektora i kolegów z pracy na temat prowadzonych przeze mnie zajęć. Każde z tych zajęć okazały się dla mnie bardzo wartościowe, dały mi szanse obiektywnego wglądu w moją pracę. Miałam możliwość przedyskutowania i skonsultowania pewnych zagadnień, rozwiania wątpliwości, zwrócenia się o pomoc i radę. W dalszej pracy stosowałam się do udzielonych mi wskazówek, wprowadzałam zasugerowane działania, wykorzystywałam sugestie, aby zajęcia były ciekawsze, czego efektem było podniesienie jakości pracy ośrodka.

2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia.
W okresie stażu, jak i całej mojej pracy zawodowej, wysoko ceniłam sobie możliwości współpracy z innymi nauczycielami. Bardzo chętnie korzystałam ze wskazówek bardziej doświadczonych pedagogów, a obecnie również sama dzielę się wiedzą i własnymi doświadczeniami z innymi w podejmowaniu różnorodnych działań. Wymiana doświadczeń i dzielenie się swoją wiedzą jest cenną umiejętnością nauczyciela pozytywnie wpływającą zarówno na jakość pracy szkoły, ale przede wszystkim na atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. Dzięki wymianie spostrzeżeń, poglądów i wniosków pracuje się lepiej. Często rodzą się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy z uczniami. Dlatego też starałam się w mojej pracy wykazywać otwartą postawę, uczyć się od koleżanek i kolegów, jak i przekazywać innym swoje pomysły oraz doświadczenia. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam się dzielić z innymi, są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, kursach, szkoleniach, webinarach, warsztatach. Współpraca z innymi wychowawcami, nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, karty pracy i materiały ćwiczeniowe innym. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez i konkursów.
Wymieniałam się pomysłami na lekcje, na przykład na forum Facebooka – 622 pomysły na lekcje języka polskiego. Udało mi się również opublikować plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym www.publikacje.edux.pl. Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

3. Współpraca z nauczycielami z zespołu humanistycznego.
W zawodzie nauczyciela nieodzowna jest współpraca całego grona pedagogicznego. Wiele inicjatyw nie mogłoby być zrealizowanych bez wspólnego zaangażowania i wzajemnej pomocy nauczycieli, którzy dzielą się między sobą wiedzą i spostrzeżeniami.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu humanistycznego, podczas których współpracując z innymi nauczycielami omawialiśmy problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów, prowadząc dyskusje, które kończyły się wspólnie wyciągniętymi wnioskami, a także rozwiązaniami. W ramach pracy zespołu wspólnie opracowywaliśmy całoroczny plan pracy, który semestralnie poddawany był ewaluacji. Współpracowałam przy tworzeniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego z części humanistycznej dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z koleżankami i kolegami.

Efekty
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora dało mi możliwość wzbogacenia własnego warsztatu pracy, przedyskutowania efektywności wykorzystywanych metod pracy, porównania swojej pracy z pracą innych nauczycieli. Prowadzenie zajęć dla kadry pedagogicznej placówki mobilizowało mnie do pogłębiania swoich kompetencji, szukania i aktualizowania nowych metod pracy. Stałe doskonalenie zawodowe przynosi wzrost efektywności mojej pracy, co czyni placówkę atrakcyjniejszą dla rodziców uczniów, a im samym daje możliwość do uczestniczenia w ciekawszych zajęciach i poprawę wyników edukacyjnych oraz funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Na pewno nabyłam umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi, a jednocześnie korzystania z doświadczeń innych nauczycieli, co rozwinęło współpracę w zespołach zadaniowych i zwiększyło moje relacje interpersonalne w ich gronie pedagogicznym. Pracując w MOS bardzo ważne jest dla mnie to, że poszerzałam wiedzę, wymieniałam doświadczenia w zakresie pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz nawiązywałam współpracę w zakresie diagnozowania i rozwijania możliwości oraz mocnych, i słabych stron wychowanków.

§ 7 ust. 2, pkt. 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.
Praca z dziećmi i zadania wychowawcze z uczniami o różnym charakterze, predyspozycjach, wychowaniu i z problemami osobistymi, to duże wyzwanie dla każdego nauczyciela. Starałam się jak najlepiej poznać swoich uczniów, a mianowicie: ich zainteresowania, problemy i zagrożenia charakterystyczne dla wieku rozwojowego, potrzeby i środowisko rodzinne, po to, aby jak najskuteczniej wpływać na ich edukację, charakter, uczyć odpowiedzialności, współpracy, wzbudzać chęć do pozytywnej rywalizacji, do osiągania sukcesów i integracji. Realizowałam to zadanie podczas rozmów indywidualnych oraz pogadanek w klasie, jeśli zachodziła taka potrzeba.
Aby dokładniej poznać problemy środowiska lokalnego wnikliwie analizowałam dokumentację podopiecznych, prowadziłem konsultacje z nauczycielami, psychologami i pedagogami w placówce. Po zapoznaniu się z orzeczeniami oraz opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dostosowywałam i indywidualizowałam metody i formy pracy według potrzeb i możliwości uczniów. Skupiałam się na ich postępach edukacyjnych oraz wykorzystywałam metody aktywizujące pozwalające na lepsze i szybsze przyswajanie wiedzy. Utrzymywałam również kontakt z rodzicami podczas zebrań.

2. Działania związane z profilaktyką używek oraz uzależnień od komputera, telefonu i Internetu. Prowadzenie działań skupionych na rozwiązywaniu różnorakich problemów wychowanków. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Młodzież będąca wychowankami placówki z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem. Wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej.
W swojej pracy kładłam duży nacisk na kształtowanie umiejętności pokonywania trudności i radzenia sobie z niepowodzeniami wśród uczniów, aby ich i tak już mała motywacja do nauki nie spadła całkowicie. Starałam się, żeby każdy z moich uczniów osiągnął mniejszy czy większy sukces, aby odzyskali wiarę we własne siły i możliwości. Mobilizowałam ich do nauki, tłumacząc, że jest to dobra inwestycja w samego siebie i że zaowocuje w przyszłości. Ponieważ mam wrażenie, że wśród młodzieży panuje moda na używanie wulgaryzmów, zawsze ucinałam takie sytuacje, prowadziłam rozmowy i tłumaczyłam, że są to słowa nieaprobowane społecznie, które wyrażają brak szacunku do drugiej osoby. Przeprowadzałam również lekcje o temacie: „Wulgaryzmy – słowa, które ranią”. Potyczki słowne między uczniami przekształcałam w dyskusję z zasadami, stając się mediatorem w sporze obu stron. Często na lekcjach poruszałam tematykę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Dzieci aktywnie działają na portalach społecznościowych, stąd przestrzegam ich przed wrzucaniem wrażliwych treści do Internetu. Często nie zdają sobie sprawy, że to na zawsze pozostawia ślad. Łatwość korzystania z Internetu wynika w głównej mierze z posiadania telefonu, z którym współczesna młodzież się nie rozstaje. Mówiłam uczniom jak ważna jest technologia, ale również zwracałam uwagę na to by nie stać się od niej uzależnionym, co jest w tej chwili ogromnym problemem naszego społeczeństwa. Dlatego w klasie VI przeprowadzałam lekcję o temacie: „Korzystanie z telefonu”, bazując na fragmencie artykułu Macieja Dębskiego pt. „Dzień bez telefonu”, gdzie ukazane były fakty dotyczące korzystania z Internetu i telefonu komórkowego, negatywne skutki, ale także rady, jak spędzić czas bez tego urządzenia. Podczas nauczania zdalnego bardzo ważne było dla mnie zapewnienie moim uczniom jak największego wsparcia, dlatego oprócz procesu edukacyjnego, kierowałam do nich zapytania o samopoczucie oraz dawałam poczucie, że w razie potrzeby mogą się do mnie zwrócić o pomoc.
W szkole podstawowej, ale w szczególności branżowej dużą uwagę przywiązywałam do nauczenia moich uczniów prawidłowego przygotowania pism użytkowych, takich jak: CV, list motywacyjny, podanie, a także postawy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy zachowania się w miejscu pracy (Temat: Savoir-vivre młodego pracownika). Uczyłam ich postawy obowiązkowości, sumienności, a przede wszystkim odpowiedzialności.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych.
W trakcie trwania stażu zawsze zachęcałam uczniów do udziału w działającym w ośrodku kole wolontariatu. Uświadamiałam im, że dawanie przynosi większą satysfakcję niż branie. Wychodzili do puławskiego Hospicjum pomagać przy pracach porządkowych, pakowaniu sianka na sprzedaż w okresie bożonarodzeniowym, a także uczestniczyli w wyjściach do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Puławach, z którym placówka nawiązała współpracę. Wyjścia te miały duży wpływ terapeutyczny dla młodzieży. Dzięki nim u wychowanków wykształcił się właściwy stosunek do zwierząt i pokazał, że posiadanie pupila to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim obowiązek. Zajęcia te wyzwalały empatię, obniżały napięcie i lęki, relaksowały oraz wyciszały podopiecznych. Z inicjatywy uczniów utworzone były zbiórki na schronisko, które wspierałam dokładając pieniądze lub przynosząc karmę dla zwierząt.
Uczulam i zwracam uwagę moich uczniów na kwestie związane z ekologią, na to, że to my jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę. Przeprowadzałam lekcje związane z tym tematem wykorzystując do tego na przykład fragment artykułu ze strony internetowej www.ekologia.pl pod tytułem „Tony śmieci zalegają w oceanach”, wskazując fakty oraz konsekwencje dla środowiska wynikające z bezmyślnego używania plastiku. Inną lekcją ukazującą, jak ważna jest edukacja ekologiczna we współczesnym świecie o temacie: „Człowiek przeciwko naturze i w jej obronie”, przeprowadziłam na podstawie fragmentu utworu Marka Janczyka pt. „Antonówka”. W ośrodku są również organizowane akcje zbierania nakrętek, które oddawane były na cele charytatywne. Oprócz ich wspierania, namawiam uczniów aby wrzucali nakrętki do przygotowanych pojemników, a nie do kosza.
Równie istotnym elementem w mojej pracy z młodzieżą jest budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Prowadząc lekcje, omawiając dzieło literackie nie sposób się nie odnieść do danego okresu w dziejach historii, który przecież uwarunkował dany utwór.
Zachęcałam uczniów do aktywnego uczestniczenia w apelach związanych z ważnymi uroczystościami państwowymi, m.in. Narodowego Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja. Tworzyłam z nimi gazetki tematyczne, a także starałam się im uświadomić czym jest patriotyzm, na przykład korzystając z fragmentu „Poradnika małego patrioty” Marcina Przewoźniaka, czy wywiadu z politolożką Agnieszką Durską „Polski patriotyzm współczesny”. Byłam organizatorką konkursu „Co wiesz o odzyskaniu niepodległości?”, a także współorganizatorką wieczorku poetyckiego pt. „Jeszcze Polska nie zginęła”. Przeprowadziłam lekcję muzealną, wybierając się z uczniami do Muzeum Czartoryskich w Puławach. Chciałam uświadomić dzieciom, jak ważnym ośrodkiem kulturalnym było kiedyś nasze miasto. Zapoznawałam również dzieci z tradycjami i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Uważam, że są ważnym aspektem naszej kultury.

Efekty:
Wynikiem podejmowanych przeze mnie działań w tym zakresie było budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za zwierzęta. Pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym oraz kreowanie wizerunku i opinii o ośrodku. Zdobycie wiedzy przez uczniów na temat mechanizmów uzależnień oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych. Kształtowanie i utrwalanie postaw prospołecznych, patriotycznych – budzenie się świadomości narodowej, a także uświadomienie najważniejszych wartości człowieka. Podniesienie świadomości ekologicznej i wyrabianie prawidłowych postaw i nawyków proekologicznych. Nawiązanie bliższych relacji z uczniami oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy w celu sumiennego przygotowania się do prowadzonych zajęć.

§ 7 ust. 2. pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
W okresie trwania stażu na nauczyciela mianowanego na bieżąco zapoznawałam się, aktualizowałam i analizowałam bazę aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur:
• Ustawa – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( z późniejszymi zmianami)
• Ustawa – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( z późniejszymi zmianami)
• Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 23 sierpnia 2019 r.,
• Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (z późniejszymi zmianami)
Znajomość aktów prawnych pozwoliła mi na rzetelne zorganizowanie własnego warsztatu pracy. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam m.in. w trakcie opracowywania i współtworzenia dokumentacji szkolnej takiej jak rozkłady materiału na dany rok szkolny, przedmiotowy system oceniania, scenariusze lekcji, aby były zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.
W trakcie stażu analizowałam również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, a następnie Ministra Edukacji i Nauki dotyczące podstawy programowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które wykorzystywałem w swojej codziennej pracy.
Przez cały okres stażu posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, oraz w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku zawodowego.

2. Studiowanie zasad funkcjonowania i organizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
Podczas odbywania stażu zapoznawałam się ze zmianami zasad prowadzenia dokumentacji ucznia oraz funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Wnikliwej analizie poddałam zmiany w dokumentacji wewnątrzszkolnej:
• Statuty: Statut MOS w Puławach- zmiany 29.03.2022r., Statut Szkoły Podstawowej nr 14 MOS w Puławach oraz Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 MOS w Puławach- zmiany 14.12.2020 r.
• Program Wychowawczo- Profilaktyczny MOS.
• Regulaminy regulujące pracę w Szkole: Regulamin Rady Pedagogicznej- zmiany 25.08.2020 r., Regulamin biblioteki- zmiany 15.01.2019 r.
• Zarządzenie Dyrektora MOS w Puławach w sprawie organizacji kształcenia oraz oceniania na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 25.03.2020 r.
• Zarządzenie Dyrektora MOS w Puławach w sprawie bezpieczeństwa w MOS w Puławach w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w całym kraju z dnia 18.05.2020 r.- w sprawie konsultacji dla uczniów.
• Zarządzenie Dyrektora MOS w Puławach w sprawie bezpieczeństwa w MOS w Puławach w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju z dnia 8.06.2020 r.- w sprawie zasad podczas egzaminów ósmoklasisty.

Uczestniczyłam w przygotowywaniu nowych rozwiązań oraz modyfikacji istniejącej dokumentacji:
• praca w zespole humanistycznym
• praca w zespole koła naukowego
• praca w zespole kącika redaktorskiego

Efekty:
Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego. Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań. Umiejętność stosowania poznanych przepisów w praktyce daje mi swobodę działania podczas realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych. Nade wszystko daje poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że moje działania są zgodne prawem oświatowym. Znajomość prawa oświatowego, zasad funkcjonowania placówki przeze mnie pozwala na efektywniejsze funkcjonowanie placówki.

§ 7 ust. 2. pkt. 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

1. Podniesienie wydajności pracy poprzez wykorzystanie komputera do różnych zadań.

Nie sposób uniknąć w pracy nauczyciela codziennego kontaktu z komputerem i Internetem. Stały się one narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej wspomaga proces nauczania, pozwala na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych, daje większe możliwości archiwizowania materiałów potrzebnych do lekcji oraz był niezbędnym narzędziem w trakcie nauczania zdalnego.
Za pomocą komputera i programów takich jak: Microsoft Word, Power Point przygotowywałam m.in.: dokumentację dotyczącą awansu zawodowego, plany pracy, sprawozdania z konkursów, analizy egzaminów, pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany, kartkówki, scenariusze lekcji i uroczystości, karty roczne i cotygodniowe pracy nauczyciela, ankiety dla uczniów, prezentacje multimedialne i inne.
Wielokrotnie przeglądałam strony i serwisy poświęcone edukacji. Zapoznawałam się z informacjami publikowanymi na stronie Ministerstwa Edukacji aby mieć aktualne dane na temat awansu zawodowego lub poznać ewentualne zmiany w przepisach. Korzystałam z Internetu w celu zbierania i aktualizowania przepisów, ustaw dotyczących prawa oświatowego, aktualnych procedur i przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych. Te strony, to na przykład: www.ore.edu.pl, www.menis.gov.pl.
Na portalach edukacyjnych natomiast można wymieniać poglądy na interesujące tematy, podzielić się swoimi uwagami, czy wyjaśnić wątpliwości i niejasności na tematycznych grupach dyskusyjnych. Korzystałam z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki. Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami oraz nauczycielami.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.

W bieżącej pracy ustawicznie korzystałam z zasobów Internetu, jako źródła wiedzy i informacji. Operowanie w sieci internetowej nie jest umiejętnością nadzwyczajną, jest koniecznością w pracy każdego nauczyciela. Zawód nasz wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy, szukania nowych metod pracy oraz wzbogacania swojego warsztatu. Internet może nam w tym pomóc. Posłużył mi między innymi jako cenne źródło materiału do realizacji zajęć, w tym. m.in.: wyszukiwania pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji, ciekawych informacji dotyczących danej jednostki lekcyjnej, ale też materiałów graficznych do gazetek tematycznych. W celu uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć, regularnie używałam w swojej pracy projektora multimedialnego i tablicy multimedialnej. Często wykorzystywałam zasoby Internetu do prezentowania uczniom podczas lekcji: obrazów, dzieł architektury, portretów poetów i pisarzy, itp. Niemal każdy pozycja beletrystyczna, którą czytamy z uczniami w szkole pod nazwą „lektura” została zekranizowana. Dzięki zastosowaniu technologii nośników cyfrowych możemy te filmy podczas lekcji obejrzeć i porównać literacki oryginał z wizją reżysera filmu, co pomagało uczniom lepiej zapamiętać treść książki. Podczas lekcji literackich na temat analizy wiersza wykorzystywałam nagrania z interpretacją danego utworu przez zawodowego aktora – uczniowie mieli wtedy szansę usłyszeć profesjonalną recytację.
Kontakt z komputerem i Internetem zalecałam również moim uczniom – oczywiście w celach edukacyjnych: polecałam strony internetowe, na których można ćwiczyć ortografię, sprawdzać swoje wiadomości za pomocą różnych testów, dowiedzieć się czegoś o ulubionych książkach i autorach, poszukać informacji potrzebnych do napisania referatu. Zachęcałam uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie w celach rozwijania własnych zainteresowań, korzystania z encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Szczególnie podczas nauczania zdalnego powstało wiele platform edukacyjnych, z których chętnie korzystałam i w dalszym ciągu to robię. Są to na przykład: epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, lektury.gov.pl, wolnelektury.pl, learningapps.org, dyktanda.online, kahoot, blooket, bamboozle, wordwall. Uważam, że są to świetne narzędzia do nauki, ale także do sprawdzania wiedzy. Uczniowie zawsze chętnie rywalizują między sobą, a w dodatku mogą używać telefonów na lekcji.
Niezbędnym i standardowym elementem pracy było utrzymywanie elektronicznego kontaktu z kadrą ośrodka poprzez pocztę elektroniczną. Drogą tą przesyłałam oraz otrzymywałam wiele dokumentów dotyczących prowadzonej pracy, aktualne informacje związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka, materiały pomocne w organizowanych zajęciach, materiały (zdjęcia i filmy) prezentujące efekty pracy z młodzieżą. Poczta internetowa służy mi do komunikowania się z przedstawicielami wydawnictw, uzyskiwaniem wiadomości dotyczących szkoleń, konkursów.
W związku z sytuacją pandemiczną spowodowaną covid-19 i przejściem pracy placówki na tryb nauki zdalnej, komputer i wykorzystywanie form komunikacji internetowej stały się nieodzownym narzędziem pracy dydaktycznej, podtrzymania oddziaływań wychowawczych i pomocy w nauce uczniom. Wymiana e-mail, rozmowy z wykorzystaniem komunikatorów internetowych takich jak Messenger, WhatsApp stały się naturalnym środkiem komunikacji. W celu kontynuowania nauki niezbędne było zacieśnienie współpracy z rodzicami podopiecznych, a w szczególności z nimi samymi. Zapoznawałam podopiecznych z zasadami działania Forum MOS, na którym zamieszczane były zajęcia przedmiotowe, wyjaśniałam krok po kroku, jak prawidłowo logować się na zajęcia. Oprócz tego, że umieszczałam tam scenariusze lekcji, z notatkami, ćwiczeniami, linki do filmików tłumaczących dany temat, grafiki, to dla każdej klasy utworzyłam grupy klasowe na komunikatorze Messenger, aby móc szybciej i sprawniej komunikować się z nimi, a także odpowiadać na ich pytania. Sprawdzając prace zaliczeniowe lub domowe, udzielałam szybkich informacji zwrotnych.
W przypadku nieobecności ucznia kontaktowałem się z nim w celu wyjaśnienia jego absencji. Jeśli kontakt był niemożliwy, ponieważ uczeń nie odpowiadał na moje wiadomości, kontaktowałam się z wychowawcą klasy i wychowawcami grup. Uważam, że czas nauki zdalnej, zamknięcia nas w domach, był trudny nie tylko dla nas nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów, którzy stracili kontakt z rówieśnikami. Dlatego oprócz głównego celu, czyli przekazania wiedzy z języka polskiego, starałam się zachować z nimi dobry kontakt, co owocowało tym, że uczniowie pisali również o prywatnych problemach i rozterkach.

Efekty:
Zasoby Internetu pozwoliły mi na wzbogacenie warsztatu pracy, aktualizowanie wiedzy, uatrakcyjnienie zajęć, jak również sprawniejsze posługiwanie się komputerem. Narzędzia informatyczne dały mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami na skalę krajową i jednocześnie uświadomiły wagę wymiany doświadczeń oraz zainteresowania publikacjami internetowymi.

Podsumowanie:

Realizacja zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego pozwoliła mi spojrzeć na całokształt mojej pracy z pewnego dystansu, skłoniła do wnikliwej analizy i oceny.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania w nim wytyczone.
Przez cały okres stażu podejmowałam szereg działań w celu wzbogacenia warsztatu. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego podwyższając własne kompetencje zawodowe. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.
Zastanawiałam się, czy okres stażu był dla mnie czasem zwiększonej aktywności jako nauczyciela. Niewątpliwie były to trzy lata zdobywania cennych doświadczeń i nabywania wielu umiejętności, które wykorzystałam realizując zadania zapisane w planie rozwoju zawodowego. Doszłam jednak do wniosku, iż każdy rok szkolny przynosi ze sobą tyle zmian i tyle nowych wyzwań, które naturalnie niosą ze sobą ładunek wytężonej pracy, że zarówno w okresie stażu, jak przed nim i po nim – intensywność działań nauczyciela zawsze jest wysoka i często wykracza poza obowiązki służbowe.
Wracając do podsumowania stażu, wydaje mi się, że największą wagę przyłożyłam do pracy z uczniami – czyli meritum zawodu nauczyciela. Starałam się i staram się nadal, by moje lekcje były inspirujące dla młodych ludzi. Przykładam dużą wagę do wprowadzania metod, które rozwijają wyobraźnię i kreatywność uczniów. Jeżeli dziecko zainteresuje się tematem, to w naturalny sposób zacznie samo poszukiwać nowych informacji, stając się przy tym aktywnym uczestnikiem procesu nauczania. Pracowałam nad tym, żeby relacje między mną a moimi uczniami stawały się jak najbardziej naturalne – trochę dystansu i trochę prywatności, wtedy o wiele lepiej układa się sam proces dydaktyczny. Wykonywany przeze mnie zawód sprawia mi wiele satysfakcji. Oprócz tego, że swoim uczniom wpajam takie cechy jak: uczciwość, prawdomówność, życzliwość, szacunek, rozmowę zamiast przemocy, wiarę w siebie, w ludzi, w swoje marzenia, to wiele uczę się od nich, na przykład: jak zmienia się język polski (neologizmy), bo to przecież oni go tworzą, jakimi wartościami kieruje się dzisiejsza młodzież, czy, co najważniejsze – z jakimi problemami się borykają w dobie wszechobecnego Internetu i pandemii, której jesteśmy członkami. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora za rok szkolny 2017/18 i 2020/21.
Mam nadzieję, że efektywna praca podjęta w czasie trwającego stażu już przyniosła i jeszcze przyniesie korzyści, przyczyniając się do wzrostu jakości mojej pracy i jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły, w której pracuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.