X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48945
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego - ocena cząstkowa

PROJEK OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKOWEGO
wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego oraz nauczyciel świetlicy
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Agnieszka
Okres stażu: od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.

Pani Joanna rozpoczęła staż w Szkole Podstawowej nr 42 w Lublinie
1 września 2019 roku. Staż został przerwany po odbyciu 2 lat w związku z zakończeniem umowy w naszej szkole. W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystkę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji pracy pani Joanna Dziubińska proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Uzasadnienie:

W okresie stażu pani Joanna w większości zrealizowała zadania wynikające
z własnego planu rozwoju zawodowego zgodnego oraz uwzględniającego wymagania niezbędne, o których mowa w § 7 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 ze zmianami).

§ 7. 2. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Nauczycielka zapoznała się z przepisami prawa oświatowego z uwzględnieniem awansu zawodowego. W trakcie stażu szczegółowo przeanalizowała: Ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela, Rozporządzenia MEN, Kodeks Pracy oraz dokumentację szkoły, w tym w szczególności Statut Szkoły oraz Zarządzenia Dyrektora Szkoły.
Nauczycielka dbała, aby treści nauczania i sposób ich przekazywania były dostosowane do możliwości psychofizycznych danej grupy, z którą pracowała. Doskonaliła warsztat pracy stosując różnorodne, aktywizujące metody pracy z elementami dramy, z wykorzystaniem gier, zabaw i piosenek. Proponowane przeze nią formy i metody pracy są lubiane przez uczniów, pobudzają ich kreatywność i sprawiają, że dzieci chętnie i z zaangażowaniem biorą w nich udział oraz zachęcają do rozwijania uzdolnień np. udziału w konkursach plastycznych. Powiększała swoją bazę pomocy dydaktycznych, wykorzystując w codziennej pracy dydaktyczno-opiekuńczej.
Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego pani D. podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Ważnym okazało się być szkolenie w zakresie obsługi Office 365, które znacznie ułatwiło prowadzenie zajęć zdalnych w dobie pandemii Covid-19 oraz kontakt z uczniami i ich rodzicami, a także urozmaiciło sposoby przygotowywania materiałów dla dzieci.
Pani D.prawidłowo i systematycznie prowadziła dzienniki zajęć świetlicowych i dziennik oddziału przedszkolnego.
Przez lata była członkiem zespołu dekoratorskiego. Aktywnie udzielała się w zespole edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego proponując przygotowanie uroczystości szkolnych czy organizację konkursów oraz wspomagając innych nauczycieli w ich działaniach celem wymiany informacji i jak najlepszego wspierania rozwoju swoich podopiecznych. Regularnie uczestniczyła także w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Pani Joanna D. angażowała się w organizowanie różnorodnych uroczystości. Przygotowując uczniów promowała w ten sposób szkołę w środowisku lokalnym. Samodzielnie opracowała scenariusze i przygotowywała swoich uczniów do występów, w których uczestniczyli rodzice dzieci, inni nauczyciele oraz dyrekcja szkoły: „Wspólne kolędowanie”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Zakończenie roku szkolnego”. Z racji pandemii w bieżącym roku szkolnym występy były nagrywane, a następnie opracowywane i udostępniane rodzicom droga mailową. Organizowała również uroczystości na skalę klasową; „Klasowy Dnia Chłopaka”, „Andrzejki”, „Wigilia klasowa”, „Klasowy Dnia Kobiet”, „Święto Konstytucji 3 maja” oraz aktynie uczestniczyła w imprezach szkolnych jak chociaż: „Dzień Otwartych Drzwi”, „Dzień Dziecka”.

Zarówno w świetlicy jak i w oddziale przedszkolnym zachęcała i przygotowała z sukcesami uczniów do udziału w konkursach o zasięgu pozaszkolnym i ogólnopolskim celem rozwijania ich zdolności i zainteresowań: II miejsce w Archidiecezjalnym Konkursie plastycznym - „Najpiękniejsza opowieść Biblijna”; III miejsce w VII Archidiecezjalnym Konkursie Plastycznym Święty Franciszek z Asyżu- miłośnik przyrody; III miejsce i wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Mój ulubiony bohater książki”; wyróżnienie w Konkursie rodzinnym w ramach Lubelskiego Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Gotujemy zdrowo, modnie, kolorowo”; I miejsce w Szkolnym konkursie plastycznym „Moja ulubiona postać z bajki”;
Podczas trwania stażu angażowała się w przygotowywanie i organizowanie różnych konkursów. Samodzielnie opracowywała lub współpracowałam przy tworzeniu poniższych konkursów: „Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Jesień w oczach dziecka”; Szkolny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”; Szkolny Konkurs Plastyczny „Franklin i...”; Konkurs Rodzinny w ramach Lubelskiego Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Gotujemy zdrowo, modnie, kolorowo”; Wojewódzki Konkurs Plastyczny inspirowany twórczością K. I. Gałczyńskiego „Dorożką przez świat”; Wojewódzki Konkurs plastyczny „Już wiosna”; Szkolny Konkurs Plastyczny „A kiedy dorosnę zostanę... - mój wymarzony zawód”.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnienia ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Nauczycielka właściwie planowała swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą. Pomagała w przygotowaniu i opracowaniu diagnoz wstępnych oraz oceny gotowości szkolnej, co pozwoliło jej na wydajniejszą pracę indywidualną oraz z całą grupą. Na bieżąco informowała rodziców o postępach w rozwoju lub o pojawiających się problemach.
Pracując w oddziale przedszkolnym oraz świetlicy pani D. przygotowywała zajęcia umożliwiające doskonalenie różnorodnych talentów- muzycznych, plastycznych i tanecznych, czego efektem był udział dzieci w licznych konkursach z wykorzystaniem ciekawych, innowacyjnych technik plastycznych oraz przedstawienia dla rodziców (Dzień Mamy i Taty, Wspólnego Kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Zakończenie roku szkolnego).
Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów przez cały okres pracy współpracowała z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami zapoznając się z opiniami i orzeczeniami, aby jak najlepiej wspomagać rozwój uczniów, którzy potrzebowali szczególnej troski i pomocy. Prowadziła także zajęcia indywidualne z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Tymoteusz F., Julian D., ), między innymi usprawniające motorykę małą, koncentrację uwagi, spostrzegawczość wzrokową oraz analizę i syntezę słuchową wynikające z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zauważonych problemów.
Pani D. konsultowała zauważane trudności uczniów z wychowawcą i innymi nauczycielami uczącymi oraz pedagogiem szkolnym oraz wykazała się zaangażowaniem w szukaniu rozwiązań tych kłopotów.

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Pani Joanna przez cały okres trwania stażu dokształcała się w zakresie stosowania metod aktywizujących poprzez studiowanie literatury metodycznej oraz korzystanie z portali i stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Brała udział w szkoleniu „Metody aktywizujące w nauczaniu”. .Zdobyte umiejętności wykorzystywała w codziennej pracy z całą grupą oraz w czasie indywidulanych zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do najczęściej wykorzystywanych metod zaliczyć należy: metodę projektów, dramy, burze mózgów.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Pani D. systematycznie realizowała zadania wynikające z kontraktu zawartego z opiekunem stażu. Obserwowała lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz prowadziła zajęcia w jego obecności. Obserwowane oraz prowadzone lekcje szczegółowo omawiała i wnikliwie analizowała pod kątem merytorycznym i metodycznym wyciągając wnioski do dalszej pracy. W pełni wykorzystywała nowe doświadczenia zdobyte podczas obserwacji zajęć, wzbogacając swój warsztat i umiejętności. Stażystka posługuje się prostym językiem, zrozumiałym dla dzieci, formułuje pytania w sposób pozwalający na szybkie i łatwe nawiązanie kontaktu z wychowankami. Starała się aktywizować dzieci nieśmiałe i mało aktywne. Stosowała prace dodatkowe dla chętnych i służyła pomocą dzieciom słabszym. Nauczycielka w swojej pracy umiejętnie stosowała różne metody i formy pracy, trafnie dobierała środki dydaktyczne. Prawidłowo formułowała cele operacyjne i zadania wychowawcze. Pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę z dziedziny metodyki. Przed rozpoczęciem zajęć omawiała z opiekunem stażu ich cele i założenia. Każde zajęcia były omawiane również po ich przeprowadzeniu, stażystka dokonywała oceny stopnia realizacji celów zajęć, ich przebiegu, potrafiła prawidłowo formułować wnioski wynikające z analizy przeprowadzonych zajęć. W trakcie trwania stażu poznawała środowisko dzieci, ich problemy oraz doskonaliła umiejętność współpracy z dziećmi i rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, obserwacje własne, konsultacje z nauczycielami. W swojej pracy dydaktycznej wykazywała się serdecznością i życzliwością. Z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz dzieci. Przygotowywała pomoce dydaktyczne. Wykazywała się dużą pomysłowością.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
W trakcie stażu pani D. chętnie dzieliła się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Oprócz prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu przeprowadzała zajęcia otwarte dla nauczycieli świetlicy i oddziału przedszkolnego. Dokonywała ewaluacji tych zajęć czerpiąc wiedzę z doświadczenia innych oraz prezentując nowe, ciekawe metody i formy pracy pozostałym nauczycielom. Na bieżąco wymieniała się doświadczeniami oraz swoimi spostrzeżeniami na temat doskonalenia pracy. Chętnie udostępniała wypracowane przez siebie pomoce dydaktyczne oraz zgromadzoną dokumentację. Dzieliła się posiadaną wiedzą.
Aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziału przedszkolnego trafnie wychwytując zauważone problemy wśród uczniów, proponowała także ciekawe rozwiązania i sposoby poprawy ich sytuacji na tle grupy.
Wykorzystując swoje artystyczne zainteresowania proponowała innym nauczycielom wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych w codziennej pracy, motywując ich do samorozwoju. Skutkiem czego organizowała i współorganizowała konkursy plastyczne na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim („Już wiosna”, „Dorożką przez świat”).
Aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania pani D. samodzielnie studiował fachową literaturę, która w znacznym stopniu ułatwia jej planowanie zajęć, tworzenie ciekawych i niebanalnych lekcji oraz zaktualizowała jej wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz rozbudowała i unowocześniła warsztat pracy.

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Pani D. poznawała środowisko uczniów, obserwując dzieci ich w różnych sytuacjach; podczas zabaw swobodnych, zajęć dydaktycznych czy rozmów indywidualnych. Współpracując z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami oraz w duże mierze dzięki efektywnym kontaktom z rodzicami poznała sytuację rodzinną i zdrowotną uczniów. To pozwoliło zindywidualizować pracę z dziećmi oraz dostosować metody i formy tej pracy. Dzięki temu uczniowie czuli się bezpiecznie, a ich rodzice w rozmowach z nauczycielami szkoły wypowiadali się w samych superlatywach o pracy stażystki.
W trakcie stażu pani D. swoją postawą oraz działaniami kształtowała pozytywne postawy prospołeczne uczniów. Uczestniczyła w szkoleniu „Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczyciela – strategie”, zdobywając wiedzę na temat technik sposobów rozwiązywania problemów agresji miedzy uczniami.
Pani D. przeprowadziła w oddziale przedszkolnym akcję na rzecz osób z autyzmem „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami” szerząc wśród uczniów wiedzę na temat autyzmu oraz budując u dzieci pozytywny wizerunek osób o specjalnych potrzebach.
Propagowała zachowania prozdrowotne zwłaszcza zasady zdrowego odżywiania biorąc udział w programach edukacyjnych „Zdrowie na widelcu” oraz „Dobrze jemy”. Dzięki temu wzbogaciła wiedzę uczniów oraz zachęciła ich do prawidłowego odżywiania się. W ramach programu „Zdrowie na widelcu” uczniowie wzięli udział w konkursie plastyczno-technicznym „Gotujemy zdrowo, modnie, kolorowo” (nasza uczennica zdobyła wyróżnienie). Natomiast w ramach programu „Dobrze jemy” odbywały się cykliczne warsztaty kulinarne w oddziale przedszkolnym.
W ramach współpracy ze szkolnym kołem wolontariatu była koordynatorem działań w oddziale przedszkolnym i świetlicy. Nadzorowała, wspierała i inspirowała uczniów klas 8 w trakcie prowadzonych przez nich aktywności na rzecz dzieci w oddziale przedszkolnym i świetlicy.
W trakcie codziennej pracy, pani D. wielokrotnie organizowała pogadanki mające na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi lub zwierząt oraz uczące altruizmu i postawy tolerancji. Kładła duży nacisk na pomoc uczniom w kształtowaniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów i problemów, zachęcając i wspierając ich podczas wzajemnych rozmów o swoich uczuciach i emocjach.
Podczas trwania stażu pani D. była koordynatorem w szkole programu edukacyjnego „Dzieci uczą rodziców”. Przeprowadzała regularnie zajęcia podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Organizowała również wymianę pocztówkową z przedszkolami z innych miast na terenie całej Polski. Zapoznawała uczniów z podstawowymi informacjami na temat innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców. Aktywnie uczestniczyła w organizowaniu uroczystości klasowych z okazji 11 listopada, Święta Konstytucji 3 maja i innych ważnych wydarzeń Państwowych. Zapoznawała uczniów z tradycjami regionalnymi, historią, legendami związanymi z miastem Lublin. Działania pani D. sprzyjały wyrabianiu u uczniów świadomości patriotycznej oraz społecznie akceptowanych postaw moralnych a także kształtowaniu patriotyzmu lokalnego.
§ 7 ust.2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi bezpośrednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Pani Joanna D. w trakcie stażu szczegółowo zapoznała się z przepisami prawa oświatowego oraz dokumentacją szkoły. Przeanalizowała nową podstawę programową I i II etapu kształcenia. Poznała procedury dotyczące awansu zawodowego. Poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zapoznając się z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku oraz uczestnicząc w szkoleniach: „Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole”; „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach”; „Zmiany w Prawie Oświatowym”; „Diagnoza szkolna”; ” Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”; „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna świetle zapisów nowej podstawy programowej”.
Pani D. uczestniczyła w posiedzeniach rad pedagogicznych poświęconych prezentowaniu i omawianiu bieżących Rozporządzeń MEN, Regulaminów i Zarządzeń, zmian w obowiązujących dokumentach szkolnych (aktualizacja i opiniowanie zmian w Statucie Szkoły) oraz w radach szkoleniowych. Podczas zebrań i konsultacji z rodzicami zapoznawała ich z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, dotyczącymi zwłaszcza praw i obowiązków rodziców oraz uczniów.
§ 7 ust.2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w czasie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Nauczycielka, dbając o estetykę własnej pracy i pozytywny wizerunek szkoły, w realizacji codziennych zadań często wykorzystywała technologię komputerową i informacyjną. Korzystając z niej, opracowywała potrzebne materiały dydaktyczne i edukacyjne, dokumentowała swoją pracę nauczyciela wychowawcy świetlicy i oddziału przedszkolnego. Wiele razy wykorzystywała technologię komputerową na zajęciach, zdobywając w ten sposób zainteresowanie uczniów. Pani Joanna D. z wykorzystaniem technologii komputerowej wykonywała gazetki tematyczne oraz pisała niezbędne sprawozdania, regulaminy konkursów, plany pracy. Na bieżąco przesyłała do moderatora strony internetowej szkoły artykuły ze zdjęciami z różnych ważnych dla oddziału przedszkolnego wydarzeń. Dzięki temu rodzice uczniów korzystając z zakładki „Nasza szkolna zeróweczka” mogli śledzić wydarzenia z życia grupy oraz zobaczyć jak ich dzieci spędzają czas w szkole i poza nią. W pracy wykorzystywała Internet, co umożliwiało jej szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Pani Joanna w trakcie stażu szczegółowo zapoznała się z przepisami prawa oświatowego oraz dokumentacją szkoły. Przeanalizowała nową podstawę programową I i II etapu kształcenia. Poznała procedury dotyczące awansu zawodowego. Poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zapoznając się z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku oraz uczestnicząc w szkoleniach: „Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole”; „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach”; „Zmiany w Prawie Oświatowym”; „Diagnoza szkolna”; ” Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”; „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna świetle zapisów nowej podstawy programowej”.
Pani D. uczestniczyła w posiedzeniach rad pedagogicznych poświęconych prezentowaniu i omawianiu bieżących Rozporządzeń MEN, Regulaminów i Zarządzeń, zmian w obowiązujących dokumentach szkolnych (aktualizacja i opiniowanie zmian w Statucie Szkoły) oraz w radach szkoleniowych. Podczas zebrań i konsultacji z rodzicami zapoznawała ich z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, dotyczącymi zwłaszcza praw i obowiązków rodziców oraz uczniów. Pracowała również w Komisjach Nadzorujących Sprawdzian Szóstoklasisty.

Pani D. sumiennie wypełnia obowiązki nauczyciela dbając
o pozytywny wizerunek szkoły. Właściwa postawa nauczycielki wpływa na dobrą atmosferę podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz bardzo dobry kontakt z opiekunem stażu i gronem pedagogicznym. W ocenie rodziców uczniów pani D. jest nauczycielem z powołania, która z oddaniem, troską, życzliwością i sympatią prowadzi ich dzieci przez meandry szkolnych trosk i sukcesów, dbając o ich wszechstronny rozwój kierując się zawsze ich dobrem.

Stwierdzam, że pani Joanna D. w dużej mierze zrealizowała wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego.

Opiekun stażu

Agnieszka Ż.
Lublin, 2 września 2021r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.