X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48547
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Marcin Augustyniak

CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2019 – 31.05.2022 (2 lata i 9 miesięcy)

Podział strony

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Marcin Augustyniak

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2019 r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2022 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Czynności organizacyjne

Termin realizacji:

Potwierdzenie realizacji określonego zadania:

Przypomnienie sobie procedury awansu zawodowego -
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego:

Ustawa o systemie oświaty;

Karta Nauczyciela;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wrzesień 2019 r.

Prawidłowo sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu

Wstępna ocena własnych umiejętności,

podsumowanie dokonań i analizowanie dokumentacji szkoły: Szkolny Program Profilaktyczno-wychowawczy, Statut, itp. w celu stworzenia planu rozwoju.

Wrzesień 2019 r.

Plan rozwoju zawodowego zintegrowany
z dokumentacją szkoły

Dokumentowanie własnych działań zgodnie
z zaproponowanym przez siebie sposobem.

Systematycznie w czasie trwania stażu

Dokumenty wykorzystane w sprawozdaniu

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Maj 2022 r.

Sprawozdanie

§ 8 ust. 1 pkt 1

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY, W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym poprzez:

udział w zorganizowanych formach doskonalenia
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, warsztatach edukacyjnych zarówno informatycznych jak
i technicznych,

Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji internetowych w celu aktualizacji problemów oświatowych

Czas trwania stażu

Zaświadczenia ukończenia

kursów, warsztatów, szkoleń

Uczestnictwo w Studiach Podyplomowych na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Listopad 2019 – Listopad 2020

Dyplom, zaświadczenie

Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy

Informatycznej i technicznej, metodycznej oraz z prawa oświatowego.

Czas trwania stażu

Orientacja w nowych rozwiązaniach informatycznych i technicznych

Podział strony

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez :

pracę w zespole przedmiotów ścisłych,

spotkania z rodzicami uczniów podczas zebrań
i indywidualne rozmowy.

Czas trwania stażu

Potwierdzenia, sprawozdania

Doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas samokształcenia oraz w pracy z uczniem.

Czas trwania stażu

Potwierdzenia, notatki własne

§ 8 ust. 1 pkt 2

REALIZOWANIE ZADAŃ SŁUŻĄCYCH PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Dbanie o właściwy rozwój ucznia w oparciu o jego potrzeby rozwojowe, w tym:

Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
o problemach uczniów,

Spotkania indywidualne z uczniem, rodzicem, ,

Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji dyskotek, uroczystości szkolnych
i różnorodnych imprez,

Przygotowanie i organizowanie konkursów, m. in. międzyszkolny konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, szkolny konkurs na grę w programie PowerPoint

Organizacja wycieczek np. EC1, fabryki DELL, Ericson-a

Przygotowywanie dekoracji szkolnej i klasowej,

Czas trwania stażu

Notatki z rozmów

Regulamin konkursu

Dokumentacja wycieczki

zdjęcia

Podział strony

8 ust. 1 pkt 3

POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁW RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO -
Z UWZGLĘDNIENIEMSPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA STAŻ.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy:

hospitacje zajęć przez dyrektora,

ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć,

analiza własnych osiągnięć.

Według harmonogramu pracy szkoły

Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji

Samodzielne studiowanie literatury i czasopism:

lektura i analiza literatury fachowej.

Czas trwania stażu

Wykaz przeczytanej literatury

Edukowanie i szkolenie rodziców:

podczas zebrań z rodzicami,

podczas rozmów indywidualnych,

w kontakcie drogą telefoniczną i elektroniczną.

Czas trwania stażu

Materiały dla rodziców, tablice informacyjne

§ 8 ust. 2 pkt 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Wdrożenie innowacji edukacyjnej

Drugi i trzeci rok trwania stażu

Karty pracy, programy stworzone przez uczniów, ewaluacja innowacji, strona internetowa

Współpraca z rodzicami w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym.

Czas trwania stażu

Programy zatwierdzone do realizacji

Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły - praca w zespole przedmiotów ścisłych.

Czas trwania stażu

Protokoły z pracy zespołów

Udział w unijnym projekcie Przyszłość z Czwórką

Wrzesień 2019 – czerwiec 2020

Dziennik realizacji

Udział w projekcie Przygoda z Czwórką

Luty -kwiecień 2020

Zdjęcia, konspekty zajęć

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia metod i warsztatu pracy.

Czas trwania stażu

Zaświadczenia

Pedagogizacja rodziców - przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną dotyczące e-zagrożeń, bieżące szkolenia z obsługi office365, dziennika Librus, urządzeń komputerowych,

Na bieżąco i w razie potrzeb

Kopia korespondencji z dziennika Librus

Uczestnictwo w opracowywaniu dokumentacji pracy szkoły:

tworzenie zestawień zajęć dodatkowych

aktualizowanie strony WWW szkoły

inne w razie potrzeb.

W razie potrzeb

Potwierdzenia, zestawienia, strona WWW

§ 8 ust. 2 pkt 2

WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu komputera oraz zasobów Internetu - sporządzanie scenariuszy zajęć, kart pracy, materiałów dydaktycznych oraz innych dokumentów.

Na bieżąco i w razie potrzeb

Przedstawienie dokumentacji opracowanej
z pomocą komputera

Podział strony

Opracowywanie różnych materiałów multimedialnych i sieciowych na potrzeby lekcji, spotkań z nauczycielami i rodzicami.

Czas trwania stażu

Przedstawienie dokumentacji opracowanej
z pomocą komputera

Stosowanie i wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym:

komunikacja między dyrekcją szkoły i innymi nauczycielami,

Praca administratora dziennika Librus, Office’a 365

aktualizowanie informacji na stronach internetowych szkoły na temat organizowanych imprez szkolnych oraz bieżących wydarzeń,

wyszukiwanie informacji do tworzenia nowych kart pracy,

przesyłanie prac i dokumentów drogą elektroniczną,

udział w życiu portali edukacyjnych,

wykorzystanie Internetu jako źródła informacji,

udział w internetowych grupach dyskusyjnych czy forach dyskusyjnych.

Cały okres stażu

Przedstawienie dokumentacji opracowanej
z pomocą komputera

Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, ankiet, dokumentacji szkolnej, dyplomów, arkuszy wyborów Samorządu uczniowskiego

W miarę potrzeb

Materiały wykonane techniką komputerową

Wspomaganie zajęć edukacyjnych poprzez Office 365,

Wykorzstanie różnych robotów MBOT, CyberRobot, Ozobot itp., rozszerzoną rzeczywistość AR

Czas trwania stażu

Materiały wykonane techniką komputerową

Podział strony

Korzystanie z programów komputerowych, prowadzenie zajęć przy pomocy e-podręcznika, korzystanie na lekcji z projektora, telewizora multimedialnego, programu do zarządzania klasą, przesyłania obrazu, pomocy zdalnej np. Pulpit zdalny Chrome

Czas trwania stażu

Materiały edukacyjne, zdjęcia, zrzuty ekranu

Udokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego wykorzystując technologię komputerową

Maj 2022 r.

Sprawozdanie z załącznikami, prezentacja multimedialna

§ 8 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

Przeprowadzenie lekcji otwartych

Dwa razy podczas stażu

Konspekty lekcji

Umieszczanie swoich publikacji na portalach edukacyjnych
i dzielenie się nimi na grupach i forach internetowych.

Na bieżąco i w razie potrzeb

zaświadczenia o publikacjach na portalach edukacyjnych

Opracowanie programu koła informatycznego na rok 2020/21

Maj 2020

program koła

Przeprowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych na temat: Obsługi Monitora Multimedialnego i korzystania z Office’a 365

Kwiecień maj 2019

Ewaluacja szkolenia, przepracowana ankieta wśród uczestników szkolenia

współpraca z gronem pedagogicznym, szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu, wykorzystania Internetu min. e-dziennika, projektora, tablicy interaktywnej, monitora multimedialnego. Bieżąca pomoc w rozwiązywaniu problemów i naprawie sprzętu IT na terenie szkoły

W czasie trwania stażu

Notatki

Podział strony

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH.

Opracowanie i wdrażanie planu pracy koła informatycznego z uwzględnieniem programu profilaktyki
i wychowawczego szkoły.

W czasie trwania stażu

Plany pracy

Współpraca z rodzicami

W czasie trwania stażu

Dokumentacja szkolna.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

Pomoc w organizacji oraz udział w akcjach i uroczystościach szkolnych zorganizowanych dla szkoły i środowiska.

Według harmonogramu

Potwierdzenia.

Organizowanie oraz przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach informatycznych i technicznych.

W czasie trwania stażu

Regulamin konkursów.

Organizowanie wycieczek oraz imprez klasowych np. Zwiedzanie fabryki DELL, EC1, firmy Ericson.

W czasie trwania stażu

Karty i programy wycieczek, zdjęcia.

Podział strony

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowawczym np. policją, strażą pożarną, miejską, MOSiR, Motodrom.

W razie potrzeb

Potwierdzenia, zdjęcia

Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

W razie potrzeb

Potwierdzenia.

Podejmowanie działań zmierzających do usprawniania dysfunkcji uczniów we współpracy z pedagogiem
i psychologiem

W czasie trwania stażu

Potwierdzenia, zdjęcia.

Praca w komisjach nadzorujących sprawdziany i egzaminy.

W razie potrzeb

Potwierdzenia, protokoły komisji

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

Gromadzenie niezbędnych dokumentów określających problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów.

W czasie trwania stażu

Korespondencja z rodzicami

Integrowanie uczniów w szkole i podczas wyjść klasowych.

W czasie trwania stażu

Zdjęcia

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Opracował:

Marcin Augustyniak

Zatwierdzam do realizacji

/podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.