X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48491
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Sikora
szkoły: Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Łojkach
Dyrektor szkoły: mgr Hanka Kożuch
Nauczany przedmiot: religia katolicka, plastyka
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2019 roku
Czas stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku

poszerzenie zakresu wiedzy merytorycznej;
doskonalenie własnej formacji duchowej;
doskonalenie własnych umiejętności;
doskonalenie warsztatu i metod pracy;
zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz inspirowanie ich w zakresie nauki religii;
realizacja zadań wynikających z wypełniania misji katechetycznej;
podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki;
spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zadania Sposoby, formy realizacji Termin realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, strony internetowe, analiza „Poradnika dla nauczyciela dyplomującego się”.

Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.

Złożenie wniosku.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego. IX 2019

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie materiałów i dokumentów. Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania.
Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. V 2022

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania Sposoby, formy realizacji Termin realizacji
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Obserwacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Analiza własnych osiągnięć.
Zgodnie z planem nadzoru

Doskonalenie metod i warsztatu pracy.
Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową, artykuły z prasy oświatowej oraz czasopism teologicznych.

Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na katechezie.
Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć.

Aktywny udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego.

Studia podyplomowe – Edukacja elementarna-wczesnoszkolna i przedszkolna Cały okres stażu

Formacja duchowa katechety.
Udział w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych dla katechetów proponowanych przez Referat Katechetyczny. Cały okres stażu

Aktywny udział w pracach zespołu humanistycznego
Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego, przeprowadzenie lekcji otwartych, lekcje koleżeńskie Cały okres stażu

Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów
Przeprowadzenie konkursów religijnych i plastycznych o różnorodnej tematyce związanych z harmonogramem szkoły.

Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach religijnych i plastycznych

Aktualizacja szkolnej wystawy prac plastycznych uczniów.
Cały okres stażu

Praca z uczniem słabym i zdolnym.
Podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych i zdolnych.
Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w zespole klasowym.

Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych. Cały okres stażu

Współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych. Spotkania integracyjne.
Opieka nad uczniami w czasie dyskoteki szkolnej.
Jasełka, Misterium Wielkanocne
Zebranie materiałów
Pomoc w opracowaniu scenariuszy.
Wykonanie dekoracji na uroczystości szkolne. Cały okres stażu, zgodnie z kalendarzem.
Dbanie o estetykę i wystrój szkoły.
Dekoracje okolicznościowe, wystawy prac dzieci. Cały okres stażu,
Umieszczenie informacji i własnych opracowań na witrynach edukacyjnych.
Publikacja opracowań, konspektów, materiałów dydaktycznych w Internecie.
W trakcie trwania stażu
Wymiana informacji i materiałów metodycznych z innymi nauczycielami
Udział w internetowych forach dyskusyjnych. Cały okres stażu
Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia.

Opracowanie dokumentacji .
Tworzenie i wykorzystanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć dydaktycznych.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Biblii multimedialnej i encyklopedii multimedialnych w czasie gromadzenia pomocy dydaktycznych, podczas katechez, zajęć plastycznych i przy organizacji konkursów.

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e-dziennik, a-mail

Opracowanie kart pracy, rebusów, łamigłówek, sprawdzianów, dyplomów technologią komputerową. Cały okres stażu

Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela poprzez samodzielne studiowanie literatury z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki.
Śledzenie nowych wydawnictw oraz witryn WWW adresowanych do nauczycieli – wychowawców w celu pogłębienia swojej wiedzy.

Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów metodycznych.

Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej szkoły. Cały okres stażu

Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących Gry dydaktyczne, dyskusje panelowe, burza mózgów, metoda projektu itp. Cały okres stażu
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych Platformy edukacyjne
E-booki

Korzystanie z środków audiowizualnych
Słuchanie, utworów muzycznych z płyt CD, oglądanie filmów, animacji, (DVD),wykorzystanie tablicy Interaktywnej, zasobów Internetu, aplikacji W trakcie trwania stażu

§8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Sposoby, formy realizacji Termin realizacji
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
Zamieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym IX / X 2019

Prowadzenie lekcji otwartych i obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Przygotowanie przeprowadzenie lekcji otwartej dla chętnych nauczycieli, obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli Okres stażu
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej materiałów dydaktycznych
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej Okres stażu
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów, wychowawcami świetlicy szkolnej, bibliotekarzem
Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami konkursów oraz uroczystości szkolnych

Tworzenie biblioteczki multimedialnej Cały okres stażu
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych. Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych: współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca z wychowawcami
Cały okres stażu
Współpraca z księżmi i katechetami w parafii
Udział w parafialnych spotkaniach katechetycznych Okres stażu
Wprowadzanie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznej
Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki Według potrzeb

§8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Sposoby, formy realizacji Termin realizacji
Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych szkoły.
Prowadzenie koła plastycznego i koła teatralnego Cały okres stażu.
Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia. Samodzielna lektura,
udział w szkoleniach. W ciągu stażu.
Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i wystawach
Przygotowywanie inscenizacji z okazji Jasełek i Misterium Wielkanocnego W ciągu stażu
Akcje i zbiórki charytatywne
Organizacja i koordynacja akcji charytatywnych na terenie szkoły Udział w małym wolontariacie
Propagowanie zachowań empatycznych, celowości udziału w akcjach i kampaniach charytatywnych Według potrzeb

§8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania Sposoby, formy realizacji Termin realizacji
Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. Rozmowy z rodzicami uczniów.
Udział w spotkaniach dla rodziców.
Kontakty z wychowawcami klas. Cały okres stażu.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Praca z uczniami biorącymi udział w uroczystościach parafialnych:
Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej,
Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej,
Bierzmowania
Rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych
Nabożeństwach:
Różańcowych,
Roratach,
Drogi krzyżowej,
Majowych
Czerwcowych
Prowadzenie koła plastycznego
• Wystawa prac na gazetce szkolnej
• Prezentacja prac na szkolnej stronie internetowej
• Przygotowanie i udział w konkursach plastycznych
• Coroczna wystawa prac w ROD WOM Częstochowa
• Udział w warsztatach, plenerach
Prowadzenie koła teatralnego
•Inscenizacje na terenie szkoły
- Jasełka
-Misterium Wielkanocne
•Inscenizacje na terenie parafii
- Misterium Wielkanocnego
Cały okres stażu.

§8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela- konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
Zadania Sposoby, formy realizacji Termin realizacji
Wykonywanie zadań koordynatora wolontariatu
Organizacja i koordynacja akcji charytatywnych na terenie szkoły
Udział w małym wolontariacie
Propagowanie zachowań empatycznych, celowości udziału w akcjach i kampaniach charytatywnych Według potrzeb
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli Praca w ramach zespołu humanistycznego Na bieżąco

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.