X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48231
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program rewalidacji indywidualnej

Ramowy program rewalidacji dla ucznia klasy
Imię i nazwisko ucznia
w roku szkolnym.....................
Diagnoza:
Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w....................... nr.......... z dnia....................: Specyficzne trudności w pisaniu pod postacią dysleksji rozwojowej. Nasilone specyficzne trudności w pisaniu (dysortografia) i czytaniu (dysleksja).
Obszar diagnozy
Diagnoza pozytywna,
mocne strony
Diagnoza negatywna,
słabe strony
poziom intelektualny Myślenie słowno-pojęciowe, matematyczne i konkretne rozumowanie w sytuacjach społecznych. Dobrze rozwinięta wyobraźnia i planowanie przestrzenne.
Mała zdolność koncentracji uwagi.
funkcje wzrokowe Spostrzegawczość, uczenie się wzrokowo-ruchowe nowego abstrakcyjnego materiału.
-------------------------------------------
funkcje słuchowo-językowe Pamięć słuchowa bezpośrednia. Trudności w pisaniu o specyficznym charakterze.
Błędy w pisaniu ze słuchu i pamięci, zniekształcona struktura wyrazu.
sprawność ruchowa Motoryka mała (rąk) – poprawna kontrola ruchów podczas rysowania i pisania.
Motoryka duża – słaba
koordynacja ruchów.
Niski poziom graficzny pisma
Lateralizacja skrzyżowana (oko – lewe, ręka – prawa).
orientacja w schemacie ciała i przestrzeni
Prawidłowa orientacja w schemacie ciała i przestrzeni.
Prawidłowa artykulacja.
osobowość -Samoocena na odpowiednim poziomie.
Wiara we własne możliwości.
Mała motywacja do pracy.
Niska samoocena.
Brak wiary we własne możliwości.
umiejętności szkolne - Dobre tempo pracy.
Wiedza ogólna. - Błędy ortograficzne w pracach pisemnych.
Słabe rozumienia czytanej treści.

Cel ogólny: stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych ważnych w procesie nauki czytania i pisania oraz prawidłowym przebiegu edukacji matematycznej.
Rodzaj zajęć: zajęcia grupowe.
Czas zajęć: 1 godzina tygodniowo.

Cele terapeutyczne programu:
1. Poprawa komunikacji interpersonalnej.
2. Wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.
3. Niwelowanie napięć emocjonalnych.
4. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale ortograficznym.
5. Praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości.
6. Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

Zadania terapeutyczne:
1. Tworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.
2. Budowanie więzi między terapeutą a uczestnikiem zajęć.
3. Eliminowanie stresu i napięć emocjonalnych.
4. Stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesu.
5. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych
a) w sferze słuchowo-językowej:
– wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
– praca nad poprawnością ustnych i pisemnych wypowiedzi,
– doskonalenie umiejętności różnicowania głosek, dokonywania operacji na cząstkach fonologicznych,
– doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej,
– doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
b) w sferze wzrokowej:
– usprawnianie analizatora wzrokowego,
– ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej,
– usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
c) w sferze ruchowej:
– ćwiczenia motoryki ręki piszącej,
– poprawa poziomu graficznego pisma,
– doskonalenie koordynacji ruchów całego ciała,
d) utrwalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
e) ćwiczenie koncentracji uwagi.
6. Doskonalenie umiejętności szkolnych:
– usprawnianie techniki czytania,
– ćwiczenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania ze słuchu,
–wypracowanie nawyku pisania poprawnego pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, graficznym,
– wdrażanie do autokorekty,
– wypracowanie czujności i wrażliwości ortograficznej,
– utrwalenie zasad ortograficznych (znajomość i stosowanie),
– wypracowanie umiejętności redagowania tekstów,
– ćwiczenie znajomości tabliczki mnożenia,
– znajomości i zastosowania podstawowych działań matematycznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.