X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4817
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela stażysty

zatrudnionego na stanowisku nauczyciela: technologii budownictwa, konstrukcji budowlanych, podstawy budownictwa, podstaw projektowania
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

1. Imię i nazwisko: Jarosław Lis
2. Data rozpoczęcia stażu: 09.09.2008
3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
4. Data zatwierdzenia planu: wrzesień 2008
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1.1. Zapoznanie się z treścią Karty Nauczyciela (szczególnie rozdział 3a) oraz Rozporządzeniem MEN. Wrzesień Rozpoczęcie stażu z dniem 09.09.2008
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2.1. Rozmowa wstępna.
2.2. Określenie zasad współpracy.
Wrzesień oraz na bieżąco
Harmonogram spotkań
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3.2. Publikacja planu w Internecie.
Wrzesień
Plan rozwoju zawodowego. adres strony
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
4.1. Prowadzenie dzienników lekcyjnych.
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak: - Statut szkoły - Wewnątrzszkolny system ocenianie - Prawa ucznia - Obowiązki ucznia - Regulamin dyżurów, wycieczek i inne.
Wrzesień oraz na bieżąco
Zapisy w dziennikach, konspekty.
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy nauczyciela. 5.1. Obserwacja, zajęć i lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
5.2. Uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu, rozmowy, wspólna analiza obserwowanych zajęć, formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.
5.3. Udział w formach doskonalenia zawodowego (szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne).
5.4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Na bieżąco
Raz w miesiącu
Na bieżąco
Notatki z hospitacji
Notatki ze spotkań
Zaświadczenia
Wykaz przeczytanej literatury, notatki

6. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych.
6.1. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
6.2. Wdrażanie przedmiotowego systemu oceniania. 6.3.Praca w zespołach przedmiotowych.
6.4. Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami uczniów, ich rodzicami
Na bieżąco
Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych.
7. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
7.1. Pomoc w planowaniu i organizacji, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły
Na bieżąco Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach.
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
8.1. Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, wydarzeń, itp.
8.2. Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Na bieżąco
Wspomniane dokumenty
9. Przygotowanie projektu sprawozdania.
9.1. Opis realizacji niniejszego planu rozwoju.
Maj 2008
Sprawozdanie z realizacji

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
(§6 ust.2 pkt 2).

1. Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas .
1.1. Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących kryteriów ocen w programie nauczania dla wybranych podręczników.
Wrzesień
2008
Ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych oraz przedstawienie opracowanych kryteriów ocen dyrekcji.
2. Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych we współpracy z innymi nauczycielami.
2.1. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie przedmiotów z edukacją kulturalną, regionalną, medialną, ekologiczną, prozdrowotną, proeuropejską, itp.
Na bieżąco
Zapisy w dziennikach lekcyjnych
3. Tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia lekcji .
3.1. Współpraca z wydawnictwami, dyrekcją szkoły i pozostałymi nauczycielami .
3.2 Wykonywanie plansz dydaktycznych przez uczniów.
Na bieżąco
Wystrój sali, podręczniki, zeszyty ćwiczeń.
4. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
4.1. Studiowanie literatury metodycznej.
4.2. Hospitacje.
Na bieżąco
Konspekty, arkusze obserwacji lekcji.
5. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli
5.1. Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć.
Na bieżąco
Arkusze obserwacji lekcji.
6. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego.
6.1. Aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania:
a). warsztatach metodycznych
b) szkoleniach
c). konferencjach metodycznych
d). szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Na bieżąco
Zaświadczenia, certyfikaty.
7. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
7.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Na bieżąco
Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe.
8. Prowadzenie lekcji koleżeńskich.
9.1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Wg potrzeb

III. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
1.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
1.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
1.3. Wyrabianie umiejętności omawiania i analizy zajęć lekcyjnych .1.4. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji. Według harmonogramu Arkusz obserwacji.
Konspekty zajęć.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
2.1. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole
2.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
2.3. Pomoc w przygotowaniu sprawdzianów, testów, środków dydaktycznych, wydruków, skanowaniu materiałów, korzystaniu z Internetu itp. Na bieżąco Adres strony Kontakty interpersonalne z gronem pedagogicznym.
3. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie
3.2. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
3.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
Według harmonogramu
Na bieżąco Listy obecności
Zaświadczenia
4. Analiza i samoocena swoich zachowań.
4.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów po hospitacyjnych
Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
5. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej.
5.1. Wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniem materiałów do lekcji oraz na lekcjach z uczniami.5.2. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i ucznia.
5.3. Wykonanie środków dydaktycznych do zajęć.
5.4. Opracowanie sprawdzianów.
Na bieżąco
Niniejszy plan, scenariusze lekcji.
Wykaz stron internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.
Przykładowe testy, sprawdziany

IV. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)

1. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
2.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
Na bieżąco
Wyniki we współpracy z uczniem.
3. Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec innych ludzi, również obcokrajowców.
3.1.Rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.
Na bieżąco
Świadomość kulturowa uczniów.
4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
4.1. Rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami.
Na bieżąco
Wynikiw nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Opracował : inż. Jarosław Lis
Zatwierdził do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.