X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48154
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego wychowania przedszkolnego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy (1.09.2019 r. – 31.05.2022 r.)

Podstawa prawna:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.967 i 2245 oraz Dz. U. 2019 r. poz.730 i 1287)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1650)

§8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1. Doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje,
w tym szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy.

Samodzielne doskonalenie poprzez studiowanie literatury fachowej.
Okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty
2. Stosowanie metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się.
Wykorzystanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z dziećmi.

Okres stażu Scenariusze, wpisy na stronie internetowej, wpisy w dzienniku
3. Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na zajęciach.

Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej.

Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami drogą elektroniczną.

Opracowanie i umieszczanie wpisów z bieżących działań grupy na stronie internetowej przedszkola.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem Internetu, tablicy multimedialnej oraz smartfona.

Okres stażu Pomoce dydaktyczne.

Analizy pracy, sprawozdania,

Wpisy na stronie internetowej
Zdjęcia, wpisy na stronie internetowej przedszkola
4. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy. Przeglądanie stron internetowych, portali edukacyjnych i gromadzenie informacji z zakresu padagogiki, psychologii i innych dziedzin.
Okres stażu Spis stron internetowych
§8 ust.3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
1.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych (w tym 3 zajęcia otwarte w obecności nauczyciela – doradcy metodycznego).

Prowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej.

Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania scenariuszy zajęć i scenariuszy z uroczystości przedszkolnych innym nauczycielom.

Publikowanie własnych materiałów edukacyjnych w Internecie.
Okres stażu
Scenariusze zajęć.
Notatki w zeszycie stażysty.

Protokół z Rady Pedagogicznej

Publikacja na stronie Internetowej
2. Współpraca z innymi nauczycielami. Praca w zespołach: ds. dekorowania przedszkola, ds. współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym oraz promocji placówki w środowisku, ds. uaktualniania Koncepcji Przedszkola

Okres stażu
Zdjęcia, sprawozdania, Koncepcja Przedszkola

§8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci Praca z dzieckiem zdolnym – przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, recytatorskich i muzycznych.

Organizacja przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursów, uroczystości.

Organizowanie wycieczek edukacyjnych.

Organizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci prowadzonych przez animatorów.

Organizowanie i prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i ich rodziców.

Realizowanie innowacji: „Z muzyką za pan brat”, elementów innowacji „Wykorzystanie metody Clil w nauczaniu języka angielskiego dzieci w przedszkolu” Okres stażu Wpisy na stronie internetowej przedszkola, dyplomy, wpisy w dzienniku
2. Udział w realizacji projektu Erasmus+ „Cztery żywioły – metoda STEAM w edukacji elementarnej”
Realizowanie celów i zadań projektu w swojej pracy pedagogicznej.
Promowanie projektu w środowisku lokalnym.
Pierwsze dwa lata stażu Prace dzieci, wpisy w dzienniku, wpisy na stronie internetowej przedszkola
3. Pogłębienie współpracy z placówkami ze środowiska lokalnego Organizacja i udział z dziećmi w akcjach charytatywnych.

Współpraca z instytucjami społecznymi – Szkoła Podstawowa nr 199, Szkoła Podstawowa nr 114, Biblioteka Rejonowa, Policja, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i inne.
Okres stażu Wpisy na stronie internetowej przedszkola
4. Wzbogacanie bazy przedszkola Pozyskanie sponsorów na pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne niezbędne w realizacji programu rozwijającego twórczą aktywność plastyczną dzieci..
Okres stażu
§8 ust.3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1.

Opracowanie i wdrożenie programu działań dydaktycznych

Opracowanie i wdrożenie programu rozwijającego twórczą aktywność plastyczną.

Okres stażu

Program, wpisy na stronie internetowej przedszkola, wpisy w dzienniku

§ 8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
1. Wykonywanie zadań opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego Współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, kontraktu i doborze form doskonalenia.

Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych.

Umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.

Dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem.

Inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań – współpraca przy realizacji.

Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu
Okres stażu Scenariusze, notatki, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.