X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47641
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacyjnych z elementami treningu umiejętności społecznych

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
Z ELEMENTAMI
TRENINGU UMIEJĘTNOŚĆI SPOŁECZNYCH
DLA UCZNIA KLASY VII

DIAGNOZA
Uczeń, na podstawie przeprowadzonych badań i orzeczenia nrXXXXXX z dnia ............ wydanego przez ...............stwierdzoną ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim oraz zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
Uczeń ma dużą potrzebę ruchu, problemy z koncentracją uwagi, a także kontrolą swoich emocji. Bywa porywczy i agresywny w stosunku do rówieśników, także w stosunku do dorosłych zdarza musie przekraczać granice, bywa wulgarny, arogancki. Możliwości intelektualne kształtują się na poziomie niepełnosprawności w stopniu lekkim.
XXXXXXXX czyta w obniżonym tempie, metodą mieszaną (wyrazowo – sylabową.), chociaż w toku nauki pojawiły się pewne postępy. Nie zawsze rozumie przeczytany lub usłyszany tekst, należy go naprowadzać. Trudność sprawiają mu zadania z matematyki. Motywacja do nauki i pracy na lekcjach bywa obniżona.
Ocena poziomu umiejętności społecznych:
Chłopiec zna obowiązujące zasady i obowiązki lecz ma trudność ze stosowaniem się do nich, często pod wpływem emocji zapomina o obowiązujących normach społecznych. Trudno mu analizować swoje emocje. Przyczyny złego zachowani przypisuje czynnikom zewnętrznym, innym kolegom. Nie widzi w danym zachowaniu swojej winy. Zawsze tłumaczy, że został sprowokowany. Nie potrafi przyjąć punktu widzenia drugiej osoby, przez co często robi coś co w jego ocenie jest śmieszne nie patrząc, że komuś zrobił krzywdę, czy kogoś uraził. Ma duże trudność z przyznaniem się do winy. Wymaga dłuższego czasu i szczegółowej analizy zachowania z osobą dorosłą by zrozumieć swoje błędy.

II. CELE ZAJĘĆ:
Głównym celem zajęć rewalidacyjnych jest umożliwienie uczniowi prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, skuteczne radzenie sobie w życiu dorosłym, kontynuowanie nauki, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz pokonywanie trudności dydaktycznych. Ważne jest także wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości.
CELE OGÓLNE:
1. Rozwijanie umiejętności społecznych, głównie: sprawna komunikacja, kontrolowanie emocji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, złością, niepowodzeniem, umiejętność planowania, wyznaczania celów, określania własnych możliwości.
2. Trening podstawowych umiejętności szkolnych: pisanie, czytanie, liczenie.
3. Przygotowanie ucznia do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym, zgodnym z obowiązującymi normami i zasadami.
4. Eliminowanie zachowań wynikających z zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Ćwiczenia sposobów adekwatnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.
2. Kształtowanie umiejętności w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych kontaktów społecznych.
3. Motywowanie do wysiłku umysłowego i trenowania podstawowych umiejętności szkolnych.
4. Nauka rozpoznawania znaczenia komunikacji niewerbalnej (gestów, mimiki, dystansu).
5. Uczenie przestrzegania zasad obwiązujących w grupie.
6. Rozwijanie asertywności.
7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, określanie wad i zalet.
8. Rozwijanie umiejętności panowania nad złością w trudnych sytuacjach
9. Pozytywne wzmacnianie dziecka, pomoc w radzeniu sobie z emocjami i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych.

METODY, FORMY PRACY:
- praca indywidualna
- metody aktywizujące (angażujące dziecko w działaniu)
- metody słowne (rozmowa kierowana, elementy bajkoterapii)
- metoda oglądowa (ilustracje, historyjki obrazkowe, gry edukacyjne, programy komputerowe).
- burza mózgów
- dyskusja,
- zabawy edukacyjne, tematyczne, odgrywanie scenek
- wzmocnienia pozytywne
DZIAŁANIA REWALIDACYJNE:
1. Rozwijanie kompetencji społecznych:
- rozwijanie zdolności rozumienia siebie, ludzi, sytuacji i norm społecznych,
- reagowanie na nagłe, nieprzewidziane, trudne sytuacje w sposób spokojny, zgodny z obowiązującymi normami,
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych,
- zdolność do rozumienia i kontrolowania własnych uczuć, zachowań, emocji,
- nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, inicjowanie rozmowy, proszenie o pomoc, wsparcie,
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (uczenie i wzmacnianie komunikacji niewerbalnej: kontakt wzrokowy, rozpoznania mowy ciała),
- usprawnianie umiejętnośćci społecznych (zawieranie znajomości, słuchanie, pytanie, odmawianie, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki, mówienie komplementów),
- ćwiczenia zachowania w różnych sytuacjach społecznych (dostosowanie zachowania do zachowań innych osób, miejsc, sytuacji, przestrzeganie zasad i norm społecznych, nauka rozumienia i respektowania potrzeb innych osób).
2. Rozwijanie sfery emocjonalno – motywacyjnej:
- rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych,
- wyrażanie emocji przez mimikę, gesty,
- rozwijanie emocji: rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych, wyrażanie emocji przez gesty, mimikę twarzy, odpowiednie reagowanie na różne sytuacje, wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi, nauka panowania nad emocjami, radzenie sobie ze stresem, relaksacja.
3. Trening podstawowych umiejętności szkolnych, poszerzenie wiedzy ogólnej:
- rozmowy na różne tematy,
- przeglądanie albumów, katalogów, galerii multimedialnych,
- analizowanie kalendarza, jednostek miar, objętości, czasu,
- umiejętności matematyczne przydatne w życiu codziennym,
- oglądanie fragmentów filmów, występów artystycznych, analizowanie ich, słuchanie piosenek – wypowiadanie się na tematy filmów, muzyki, sportu,
- czytanie głośne i ciche różnych tekstów: wiersze, proza, teksty piosenek, teksty prasowe.
- zabawy głosem: czytanie z różnicowaniem intonacji, głosu, tempa,
- ćwiczenia w rozumieniu tekstu: opowiadanie treści, stawianie pytań, odpowiadanie na pytania.

EWALUACJA
Stała obserwacja pracy ucznia, zapisywanie wniosków, okresowe podsumowanie realizacji programu.

Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany
w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnianiem postępów oraz indywidualnych potrzeb, możliwości, predyspozycji i zainteresowań uczenia. Ćwiczenia umieszczone w programie są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje i mogą być one zamieniane, wzbogacane lub pomijane w zależności od potrzeb.
Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.