X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47635
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie nauczyciela oddziału przedszkolnego za I semestr roku szkolnego 2021/2022 w grupie dzieci 6 letnich

Sprawozdanie nauczyciela oddziału przedszkolnego
za I semestr roku szkolnego 2021/2022r.
w grupie dzieci 6 letnich

Imię i nazwisko - Aneta Ziółkowska

1. Ilość dzieci w oddziale......xxxx............ w tym dzieci 5 –letnie - ...-......
2. Ilość dziewczynek......xxxx........ chłopców.........xxx..........
3. Frekwencja za .....75 %.......
4. Ilość dzieci z wadą wymowy:
W grupie jest xxxx dzieci z wadą wymowy.
5. Rozwój dzieci :
• w normie: ( imiona i nazwiska uczniów ).
• w normie ale nierównomierny: ( imiona i nazwiska uczniów ).
• opóźniony: ( imię i nazwisko uczniów)
6. Realizacja planu dydaktycznego
W bieżącym roku szkolnym pracę swoją opierałam na „Programie wychowania przedszkolnego” autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo wydanym przez wydawnictwo MAC, który został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dzieci pracowały na zeszytach ćwiczeń i kartach pracy zawartych w pakiecie „Supersmyki” wersja BB+. Materiał przewidziany do realizacji w pierwszym semestrze został zrealizowany, utrwalony i powtórzony.
7. Realizacja planu wychowawczego
Realizacja planu wychowawczego jest zgodna z programem wychowawczym szkoły.
8. Formy pracy z dzieckiem zdolnym
W swojej pracy wykorzystywałam różnorodne możliwości i okazje do indywidualizacji pracy z dziećmi w toku normalnie powszechnie stosowanych form pracy. A były to:
- przydzielanie trudniejszych zadań do rozwiązywania podczas pracy zbiorowej i indywidualnej; - wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy i inspirowanie do korzystania z nich;
- stwarzanie okazji do swobodnego wyboru trudniejszych zadań; - dobór grup na zajęciach pod względem poziomu zdolności dzieci lub pod względem rodzaju zdolności; - stawianie pytań problemowych pobudzających myślenie twórcze i krytyczne; - stopniowe zwiększanie wymagań; - organizowanie występów artystycznych, udział w występach i konkursach.
9. Formy pracy z dzieckiem słabym : - poznanie dziecka przez nauczyciela, jakie ma trudności, jak funkcjonuje w środowisku rodzinnym; - poznanie mocnych i słabych stron dziecka oraz szans i zagrożeń; - indywidualizacja i opieka nad uczniem w czasie procesu dydaktycznego; - wzbogacanie lekcji o środki dydaktyczne, które wspomagały przyswajanie wiedzy; - różnicowanie zadań - uczniowie słabsi otrzymywali zadania odpowiednie do swoich możliwości; - uczenie systematyczności pracy poprzez nagradzanie ( stawianie znaczków, pieczątek, otrzymywanie przez dzieci naklejek za dobrze wykonaną pracę); - częste kontakty z rodzicami; - stosowanie odpowiednich metod nauczania – praca w grupach – monitorowanie czynności uczniów.
10. Formy współpracy z rodzicami
Wychowawca może liczyć na Rodziców, którzy są dobrze zorganizowani, potrafią ze sobą współpracować i nie odmawiają nigdy pomocy. W pierwszym semestrze zakupili upominki na Dzień Chłopca, prezenty z okazji mikołajek, pomagali w nauce pamięciowej tekstów oraz organizacji strojów na Andrzejki oraz na Dzień Babci i Dziadka. Są obecni na wszystkich zebraniach oraz w stałym kontakcie z nauczycielem. Interesują się dziećmi przychodzą na zebrania i dowiadują się o postępy wychowawcze i dydaktyczne swoich dzieci.

11. Własna opinie na temat klasy.
Klasa 0 liczy 12 dzieci – 6 dziewczynek i 6 chłopów. Jest zespołem koleżeńskim, energicznym, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych uczniów, którzy w klasie dominują. Dzieci są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą. Razem tworzą znakomitą grupę, z którą nie można się nudzić. Wszystkie dzieci są sześciolatkami. Bardzo chętnie przychodzą do szkoły. Chłopcy uwielbiają konstruować budowle z klocków. Wszystkie dzieci lubią wspólne grupowe zabawy na dywanie. Dzieci uwielbiają zajęcia plastyczne: wycinanie, lepienie, malowanie. ( imię i nazwisko dziecka ) zajęła II miejsce w konkursie plastycznym pt. „Barwy Jesieni”, ( imię i nazwisko dziecka ) zajęła I miejsce w konkursie recytatorskim pt. „Jesienne wierszowanie” a ( imię i nazwisko dziecka ) wyróżnienie w tymże konkursie. Na początku roku szkolnego klasa miała problem z utrzymaniem porządku, obecnie jest o wiele lepiej. O wiele sprawniej dzieci radzą sobie w szatni, ze smakiem zjadają posiłki. Na zajęciach poznawaliśmy świat i Polskę. Dzieci uczyły się przestrzegania ustalonych norm i zasad współżycia w grupie, poznały „Kodeks przedszkolaka”. Aktywnie słuchały głośno czytanych przez nauczyciela tekstów oraz wypowiadały się na różne tematy. Doskonaliły sprawności manualne. Uczyły się tańców, piosenek i wierszy. Dokonywały analizy i syntezy wzrokowo - słuchowej wyrazów. Układały z alfabetu ruchomego proste wyrazy. Budowały schematy słów z białych kartoników oraz modele wyrazów z kartoników czerwonych i niebieskich. Porównywały liczbę samogłosek i spółgłosek w podanych słowach. Dzieci znają już znaczną część liter i cyfr. Potrafią czytać proste wyrazy pod okiem nauczyciela i rodziców oraz podejmują próby samodzielnego pisania. Z zakresu pojęć matematycznych dzieci poznały cyfry od 0 do 9. Zapoznały się z podstawowymi figurami geometrycznymi, doskonaliły określenia położenia, wielkości przedmiotów oraz ich ciężaru. Dodawały, odejmowały i porównywały liczby w zakresie 9 na konkretach, niektórzy w pamięci. W ciągu pierwszego półrocza większość dzieci przyswoiła sobie założone cele i treści programowe. Dzieci przeszły diagnozę przedszkolną mającą na celu uzyskanie informacji o gotowości dziecka do nauki w szkole oraz poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych. Najwięcej radości sprawiały dzieciom spacery i wycieczki oraz zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym. Wśród uczniów, którzy zasługują na wyróżnienie znaleźli się: ( imiona i nazwiska uczniów ) W grupie znajdują się jednak i takie dzieci, które wymagają pracy indywidualnej. Są to: ( imiona i nazwiska uczniów ).Troje z nich nie podejmuje prób pisania, natomiast ( imię i nazwisko dziecka) ma problemy dotyczące umiejętności językowych, kłopoty z zapamiętywaniem kształtów liter i cyfr oraz z głosowaniem. Praca w tym semestrze polegała przede wszystkim na rozwijaniu gotowości do czytania, pisania, rozwijania narządów mowy (dzieci z wadą wymowy) oraz rozwijania sprawności grafomotorycznej (dzieci z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną). Niektóre z tych dzieci mają również zaburzoną koncentrację uwagi dlatego wymagają stałej pomocy ze strony nauczyciela. Należą do nich: ( imiona i nazwiska uczniów ). Do najbardziej kłopotliwych uczniów należy ( imię i nazwisko dziecka ). ( imię i nazwisko ucznia ) jest to uczeń z wadą wymowy oraz z zaburzoną sprawnością manualną. Uczeń ten ma również zaburzoną koncentrację uwagi. Jest niezorganizowany, nie potrafi sprzątać, ma wolne tempo pracy, rozmawia, nie potrafi skupić uwagi przez dłuższy czas przez co nie słucha poleceń nauczyciela i często nie wie jak ma wykonać zadanie. Mimo, że rodzice pracują nad dzieckiem (imię i nazwisko dziecka) jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Czworo dzieci: ( imiona i nazwiska dzieci) zostało skierowanych do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hrubieszowie w celu objęcia badaniem. Do pobudzenia działań dzieci w różnych obszarach aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej, zdrowotnej wdrażałam różne formy i metody pracy oparte na kreatywności, działaniu, odkrywaniu, obserwacji, przeżywaniu, odpowiedzialności, komunikacji, które wpisują się w nurt pedagogiki transgresyjnej. Zatem pierwszoplanowe miejsce zajmowały metody aktywne (np. gry dydaktyczne, wchodzenie w role, uczenie się w zespole, grupie, wizualizacja), angażujące zmysły ( polisensoryczne czyli wielozmysłowe), praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, laboratoryjne, produkcyjne, metoda projektów, symulacja), programowe ( z użyciem komputera, robotów, magicznego dywanu, tablicy interaktywnej), eksponujące (film, sztuka, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem), które w działaniu i sposobie pracy stawia na „aktywne dziecko”. Metody oparte na aktywności nauczyciela, m.in. podające czy słowne, zajmowały miejsce drugorzędne. (1) Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, która nie pozwoliła nam na zapraszanie gości do naszej placówki odbyły się u nas różne uroczystości. Klasa zerowa brała czynny udział w życiu szkoły.
Nasza szkoła w dniu 03.09.2021 włączyła się w akcję: "Narodowe czytanie". Była to ogólnopolska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. Celem nadrzędnym akcji było zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania największych dzieł narodowych. Tegoroczną lekturą jubileuszową podczas 10 edycji Narodowego Czytania była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
W miesiącu wrześniu uczestniczyliśmy w Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2021 „ Myślę więc nie śmiecę”. W miesiącu październiku braliśmy udział w dwu ważnych dla naszej szkoły wydarzeniach: Ślubowaniu klasy I oraz w uroczystym apelu poświęconemu Janowi Pawłowi II pod hasłem „ Nie lękajcie się” połączonym ze spotkaniem z Misjonarkami Maryi z Łabuń, które to zapoczątkowały w naszej szkole obchody Tygodnia Misyjnego. Dołączyliśmy się wspólnie z innymi klasami do całorocznej akcji humanitarnej zbierania pasty, szczoteczek do zębów, środków opatrunkowych i mydła dla Afryki, którą zorganizowało Szkolne Koło PCK wraz z Samorządem Uczniowskim.
Uczestniczyliśmy w akcji „Gorączka złota” – która polegała na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci. Zbieraliśmy puste opakowania - blistry po lekach w celu rehabilitacji młodej osoby.
Przez całe półrocze systematycznie zbieraliśmy i przynosiliśmy do szkoły nakrętki plastikowe oraz zużyte baterie. Pod koniec semestru dołączyliśmy do akcji Jerzego Owsiaka „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
Z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych wraz z uczniami i nauczycielami klas początkowych odwiedziliśmy Grób Nieznanego Żołnierza. W dniu 10 listopada w przeddzień Święta Niepodległości nasza klasa wzięła udział w uroczystym apelu z okazji 11 listopada. Apel ten rozpoczął się w środę o godz. 11.11 akcją „Szkoła do Hymnu”. Akcja polegała na zaśpiewaniu wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. W miesiącu listopadzie przeprowadzony został w oddziale przedszkolnym przez studentkę UMCS w Lublinie projekt badawczy pt.„ Patriotyzm w oczach dziecka”. Głównym celem projektu było sprawdzenie wiedzy dzieci 5-6 letnich na temat patriotyzmu. Również w listopadzie w naszej klasie oraz w klasach I- III zostały zorganizowane przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci. Badań przesiewowych dokonała logopeda Pani ( imię i nazwisko). Wśród dzieci obecnych w danym dniu w szkole u siedmiorga z nich zdiagnozowano wadę wymowy, tj: ( imiona i nazwiska dzieci ). Dzieci te zostały odesłane do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i objęte dalszą opieką. Uczniowie klasy zerowej wraz z nauczycielami uczestniczyli w zajęciach otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem metody stacji zadaniowych. Tematem zajęć były „Mikołajkowe niespodzianki”. Pod koniec tego semestru zerówka przygotowała wspaniałą akademię dla naszych kochanych babć i dziadków. Epidemiczne czasy spowodowały, że nasze przedszkolaki zaprezentowały się przed kamerą, a wydarzenia zostały zamieszczone na stronie szkoły. Rodzice i dziadkowie mogli obejrzeć je na ekranie w zaciszu domowego ogniska.
W tym semestrze klasa zerowa brała udział w ogólnopolskim programie „ Uczymy dzieci programować”, który polegał na świadomym, merytorycznym wprowadzeniu elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych. Na zajęciach prowadzonych według proponowanych scenariuszy uczniowie wykonywali szereg aktywności rozwijających kompetencje potrzebne w późniejszej nauce programowania na wirtualnej mapie do kodowania oraz tworzyli projekty w aplikacji Scratch Junior. Zajęcia były dostosowane do aktualnej pory roku i miesiąca. Udział w programie trwał przez cały semestr począwszy od miesiąca września aż do końca stycznia z możliwością wygenerowania certyfikatów. Klasa zerowa brała udział w pięciotygodniowym projekcie „Szukamy śladów jesieni” na przełomie września i października, który zakończył się wycieczką do Nadleśnictwa Strzelce oraz Konkursem plastycznym i recytatorskim. Współpraca z rodzicami układała się prawidłowo. Rodzice w miarę możliwości pomagali w organizacji Dnia Chłopca, Andrzejek, Mikołajek oraz Dnia Babci i Dziadka – zakupili prezenty, pomagali w organizacji strojów, poczęstunku oraz w nauce pamięciowej tekstów.
W bieżącym półroczu dzięki staraniu pani dyrektor, skromnym moim jako wychowawcy klasy oraz przy pomocy Przedstawiciela MAC pana xxxx xxxxx została zakupiona i zainstalowana w naszej sali nowa tablica interaktywna, z której dzieci już mogą korzystać
( stara była już nieaktywna). W zamontowaniu tablicy pomagał konserwator oraz rodzice dzieci z zerówki. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor xxx xxxx, Panu xxxx xxxx oraz panom: xxxx xxxx, xxxx xxxx oraz xxxx xxxx za pomoc w udoskonaleniu pracy nie tylko mi ale i innym koleżankom nauczycielkom, którzy razem ze mną pracują w zerówce bądź korzystają z tej samej sali po skończonych przeze mnie zajęciach. Myślę, że będzie to świetna pomoc i duże ułatwienie w organizacji zajęć. Chciałabym przy tej okazji podziękować bardzo panu xxxx xxxx za okazaną pomoc w sprawach technicznych takich jak: zamontowanie Multibooka, włączenie funkcji dotyku, czyszczenie filtrów, ustawienie projektora, wymiana kabli itp. Pan xxxx poświęcał nam zupełnie bezinteresownie i swój cenny czas, nigdy nie odmówił pomocy. Okazał się świetnym człowiekiem i fachowcem.
W miesiącu styczniu dzieci z klasy zerowej brały udział w konkursie zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach pt. „ Zimowe pejzaże w Gminie Trzeszczany” pod Patronatem Wójta Gminy Trzeszczany. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. Dzieci są częstymi gośćmi w bibliotece szkolnej. Interesują się książkami, wypożyczają je, oglądają obrazki. W tym półroczu wypożyczyli już dużo książek. Uczęszczają do biblioteki zarówno indywidualnie z rodzicami jak i pod opieką nauczyciela – wychowawcy. Również trwa współpraca z Gminna Biblioteką Publiczną. Dzieci często ją odwiedzają i uczestniczą w zajęciach.
W ramach działalności PCK w naszej szkole realizuję program „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”. W ramach współpracy z Powiatową Stacja Sanitarno Epidemiologiczną w Hrubieszowie realizuję program edukacji antytytoniowej „ Czyste powietrze wokół nas”. Chcąc doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje, przez cały semestr wymieniamy się doświadczeniami i nowościami z koleżankami z naszej lub innych placówek. Na bieżąco śledzę nowe publikacje pedagogiczne, uczestniczyłam w następujących kursach, szkoleniach i webinarach np.:
„ Zakodowana jesień”... Inspiracje na jesienne zabawy” - kurs online - webinar – EduSense,
- Zaczynamy programować - „Scratch Junior i nie tylko”- kurs online – webinar- EduSense,
- „Moje lekcje nie muszą być nudne – praca metodą stacji zadaniowych i jednostek wiedzy” – KURSOR Zamość,
- „Praca metodą projektu w przedszkolu i szkole” – EDU – MACH,
- „ Metody aktywizujące w nauczaniu” – EDU - MACH,
- „ Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela”- Inter Edukacja WSNS,
- „Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać z rodzicami aby uzyskać porozumienie”. Praktyczne podejście w relacji opiekun – rodzic dziecka”- Inter Edukacja WSNS
Wnioski do dalszej pracy:
1. Zwracać uwagę dzieci na prawidłowe zachowanie w różnych miejscach i sytuacjach, podczas spacerów, wycieczek, oraz zwracać uwagę na używanie zwrotów grzecznościowych.: proszę dziękuję, przepraszam.
2. Rozwijać u dzieci analizę i syntezę słuchową i wzrokową, włączyć dzieci do całościowego rozpoznawania (odczytywania) napisów umieszczonych w sali zajęć, nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, połączone ze wspólnym czytaniem tekstów obrazkowo – wyrazowych.
3. Rozwijać u dzieci orientację przestrzenną a także z rozumienie terminów takich jak: na, pod, nad, miedzy, w, po lewej, po prawej stronie, między, rozróżnianie ręki lewej i prawej oraz lewej strony ciała i prawej strony ciała, określenia kierunku i miejsca na kartce papieru.
4. Kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa, inspirowanie aktywnej postawy wobec środowiska naturalnego.
5. Zadbać o komfort nauczania uczniów w sali zajęć w upalne dni i czynić starania o wymianę starych wertikali w sali na nowe rolety okienne.
Bibliografia:
1.Program wychowania przedszkolnego, Wyd. MAC. W. Żaba - Żabińska, W. Majewska. R. Paździo, s. 24

Opracowała: Aneta Ziółkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.