X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47623
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program ekologiczny "Grasz w zielone?"

Program autorski "Grasz w zielone?"
program ekologiczny dla dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp
Edukacja ekologiczna wg E. J. Frątczaków to „świadomie zamierzona, celowa, planowa, systematyczna i stopniowa działalność nauczyciela ,rodziców, opiekunów wobec dzieci przy ich pozytywnej motywacji i wielostronnej działalności..”. Edukacja ekologiczna jest obowiązkiem wszystkich – i rodziców, i nauczycieli dzieci. Dzieci w przedszkolu mają wpajany szacunek dla środowiska naturalnego, w nim uczą się, że dbanie o środowisko to ważna sprawa, oraz rozwijają postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Realizacja edukacji ekologicznej w przedszkolu wynika z zapisów treści podstawy programowej, z zawartych w podstawie zadań, jakie ma do zrealizowania przedszkole. Jednym z nich jest tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
Już w przedszkolu można wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego, przez które będziemy w dziecku kształtować postawę ekologiczną. Postawa ta będzie charakteryzowała się ciekawością świata i współzależnością występującą w tym świecie, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi oraz uczeniem się odpowiedzialności za przyrodę i środowisko. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest kontakt z przyrodą, która jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń, doznań. W zbliżaniu dzieci przedszkolnych do przyrody i zaznajamianiu ich z zagrożeniami ekologicznymi szczególnie ważne jest uczenie się przez przeżywanie. Stwarza ono optymalne warunki do rozbudzania uczuć dzieci, a także sprawia, że wiedza o przyrodzie ożywionej i nieożywionej, i zasobach jej ochrony staje się wartością, której chcemy bronić i dla której chcemy pozyskać innych.
Działania wychowawczo- dydaktyczne w tym zakresie odbywają się w określonych warunkach, w tym przypadku jest to placówka przedszkolna i środowisko, w którym jest usytuowana.
W zakresie edukacji ekologicznej wchodzą wszelkiego rodzaju działania mające na celu między innymi;
• uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska;
• wyposażenie w wiedzę dotyczącą budowy i czynności życiowych organizmów żywych oraz ich związków ze środowiskiem;
• pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi;
• uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia;
• kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody;
• kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody;
• wprowadzenie czystych technologii i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów;
• kształtowanie własnego "ja" w harmonii ze środowiskiem;
• rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury;
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
Wiek przedszkolny to czas nasilonej aktywności poznawczej i wrażliwości emocjonalnej. Mając na uwadze wzbogacanie świadomości ekologicznej i ukierunkowanie działań ekologicznych, jak również rozbudzenie ciekawości przyrodniczej i chęci poznawania najbliższego środowiska, opracowałam program edukacji ekologicznej skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. : „Grasz w zielone ? ”.
Program „Grasz w zielone? ” uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 3-6 lat oraz stanowi ważny element edukacji dzieci. Realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „ Bajkowy Zakątek” w Stargardzie . Formy realizacji odnotowywane będą w dzienniku zajęć. Pracując w oparciu o ww. program , wprowadzamy dzieci w świat najbliższego nam środowiska przyrodniczego. Program powinien zainspirować nauczycieli do stosowania nowatorskich form i metod pracy, a także integrowania poszczególnych obszarów edukacyjnych.
Cel główny programu:
• Kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie;
• Kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt;
• Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie;
• Ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka;
• Umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.

Cele szczegółowe programu:
Dziecko:
• poszerza słownictwo o treści ekologiczne,
• zna podstawowe zasady ochrony przyrody,
• dostrzega piękno otaczającego świata przyrody,
• chętnie uczestniczy w bezpośrednich obserwacjach i kontaktach z przyrodą,
• poznaje różnorodne ekosystemy występujące w najbliższej okolicy (las, łąka, pole),
• wykazuje przyjazny stosunek oraz dba o rośliny i zwierzęta,
• rozumie zależność człowieka od przyrody i przyrody od człowieka,
• ma poczucie odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego,
• zna przyczyny zanieczyszczenia wody, powietrza, lasów oraz sposoby ich zapobiegania,
• potrafi posegregować wtórne odpady na: papier szkło, plastik,
• uczestniczy w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska (np. zbieranie nakrętek, odpadów elektrycznych i elektronicznych) ,
• tworzy formy plastyczno-techniczne z materiałów odpadowych ,
• propaguje zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia .

Procedury osiągania celów:
Metody i formy pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu, wiedzy, możliwości dzieci, wieku, ich doświadczeń i nawyków. Większość zadań może być realizowana w grupie. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody, które pozwalają wszystkim przyswajać wiedzę, umiejętności, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresję. W czasie realizacji programu metody te wzajemnie się przenikają i uzupełniają.
Metody pracy:
• metoda oglądowa (obserwacja, pokaz),
• metoda słowna (pogadanka, dyskusja, opowiadanie, wiersz, spotkania, gry dydaktyczne),
• metoda praktyczna (spacery, wyjścia, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia, eksperymenty),
• prezentacje multimedialne.
Formy pracy:
• zajęcia z cała grupą z zastosowaniem aktywnych metod pracy,
• zajęcia indywidualne ,
• zajęcia w zespołach,
• spacery, wycieczki,
• udział w akcjach organizowanych w przedszkolu,
• udział w konkursach,
• zabawa oraz inne formy działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy
Oczekiwane efekty:
Po zrealizowaniu programu ekologicznego dziecko:
• zna rolę i znaczenie ochrony naturalnego środowiska,
• posługuje się słownictwem wzbogaconym o treści ekologiczne,
• zna i nazywa różne ekosystemy,
• rozumie skutki niewłaściwego zachowania się w naturalnym środowisku,
• wykorzystuje surowce wtórne w pracach plastyczno-technicznych,
• wie, na czym polega ekologiczny styl życia - promocja zdrowia,
• ma właściwy nawyk oszczędzania wody,
• zna swoje najbliższe środowisko przyrodnicze,
• bierze odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego,
• jest świadomy, że woda i powietrze są niezbędnymi czynnikami dla życia na ziemi,
• świadomie i aktywnie korzysta z ekologicznego środowiska.
Ewaluacja programu:
Ewaluację programu stanowią wspólne rozmowy, dyskusje, próby oceny pracy po zajęciach. Inną jej formą jest przygotowanie wystawki fotograficznej na stronie internetowej przedszkola i plastycznej po danym przedsięwzięciu lub ukazującej pewien etap prac. Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany między osiągnięciami końcowymi a początkowymi będą obserwacje dzieci, skale postaw, wywiady, analiza wytworów dzieci. Formami sprawdzania osiągnięć, umiejętności i wiadomości będą różne konkursy, quizy, wystawy, ulotki. Przy ocenianiu postaw będzie brane pod uwagę zaangażowanie dziecka, jego aktywność w realizacji działań, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, umiejętność pracy w grupie. Doskonałą oceną są również opinie rodziców i innych nauczycieli.
Treści programowe:
1. Pory roku
Cele:
 Zaspokajanie potrzeby obcowania ze zjawiskami przyrodniczymi w warunkach naturalnych,
 Pogłębianie wiadomości dotyczących pór roku,
 Kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody,
 Rozbudzanie wrażliwości estetycznej, zachęcanie do twórczej ekspresji.
 Rozwijanie umiejętności wielosensorycznego poznania świata ( wg Metody Porannego Kręgu)
Procedura osiągania celów:
 Spacery, obserwacje przyrodnicze,
 Zmiana wystroju kącika przyrody,
 Kronika ekologiczna grupy,
 Ustanowienie Kodeksu Ekologa,
 Zajęcia Metodą Porannego Kręgu wg danej pory roku.
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Posiada bogatą wiedzę o różnorodności życia flory i fauny,
 Wie kiedy rozpoczynają się i kończą pory roku. Wypowiada się na temat zmian w przyrodzie związanych z porami roku,
 Potrafi „badać” przyrodę różnymi zmysłami,
 Potrafi wyrazić własne emocje związane ze środowiskiem,
 Zna i respektuje prawa i obowiązki Kodeksu Ekologa,
 Zapoznaje się z zapachem, smakiem i kolorem związanym z daną porą roku

 JESIEŃ
Cele:
 Poznawanie pospolitych gatunków roślin występujących w najbliższej okolicy,
 Rozpoznawanie pospolitych drzew liściastych występujących w otoczeniu przedszkola,
 Uświadomienie zalet spożywania warzyw i owoców,
 Zapoznanie z najpopularniejszymi ziołami i przyprawami i ich znaczeniem dla zdrowia człowieka.
Procedura osiągania celów:
 Zabawy terenowe ,,Tropiciele przyrody”. Publikacje i albumy przyrodnicze,
 Wykonanie albumu drzew liściastych,
 Własnoręczne przygotowanie sałatki owocowej i surówki ,
 Konkurs plastyczny „Dynia na Halloween”-wystawa prac
 Wykonanie zielnika. Zorganizowanie kącika ,,Zdrowie w kuchni”.
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Zna pospolite gatunki roślin w najbliższym otoczeniu,
 Rozpoznaje i potrafi nazwać popularne drzewa liściaste,
 Rozumie znaczenie warzyw i owoców w diecie człowieka,
 Ozdabia dynie wg różnych technik plastycznych,
 Zna popularne zioła i przyprawy oraz ich działanie. Wykonuje zielnik wykorzystując rośliny z najbliższego otoczenia

 ZIMA
Cele:
 Uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków,
 Ukazanie różnych postaci wody w przyrodzie.
Procedura osiągania celów:
 Wykonywanie karmników. Opieka nad karmnikami na terenie przedszkola,
 Zabawy badawcze.
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Pomaga zwierzętom przetrwać okres zimowy,
 Zna i potrafi wymienić 3 postacie wody: para, woda i śnieg

 WIOSNA
Cele:
 Poznanie procesu hodowli roślin,
 Rozpoznawanie i nazywanie ptaków wracających wiosną do Polski,
 Zapoznanie z wybranymi zjawiskami przyrodniczymi.
 Zapoznanie z tradycjami obchodów Pierwszego Dnia Wiosny – „Dzień zielony”
Procedura osiągania celów:
 ,,Zielony ogródek” w Sali,
 Albumy. Zabawa badawcza ,,Tropiciele przyrody”,
 Zabawa badawcza - prognozowanie pogody na podstawie typów,
 Obchód w okolicy przedszkola z Marzanną- pożegnanie zimy,
 Konkurs plastyczny „Marzanna”,
 Zielony ubiór wszystkich dzieci i pracowników w Pierwszym Dniu Wiosny.
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Zna i nazywa wybrane kwiaty doniczkowe,
 Rozpoznaje ptaki wracające wiosną do Polski,
 Wie, że wiatr to ruch powietrza. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.
 Zna tradycje związane z powitaniem wiosny,
 Tworzy z pomocą dorosłego kukłe- Marzannę.
 Wie, że kolor zielony kojarzy się z wiosną, świeżością.

 LATO
Cele:
 Zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi w środowisku wodnym,
 Zapoznanie z wybranymi roślinami uprawianymi przez człowieka – zboża,
 Zapoznanie z ekosystemem leśnym.
 Zapoznanie z wypiekiem chleba.
Procedura osiągania celów:
 Wycieczka. Obserwacje życia w akwarium. Film,
 Konkurs „ Pachnące wianki” -wystawa prac wykonanych z kłosów zbóż,
 Wycieczki do lasu. Obserwacje bezpośrednie,
 Wycieczka do Domu Chleba w Marianowie.
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Rozumie znaczenie wód dla wybranych form życia,
 Rozpoznaje : żyto, pszenicę, jęczmień, owies,
 Docenia znaczenie gospodarcze i przyrodnicze lasu,
 Wie w jaki sposób powstaje chleb,
 Poznaje pracę piekarza.

2. Zdrowa żywność

Cele:
 Dostarczanie wiedzy na temat znaczenia wybranych produktów spożywczych dla organizmu człowieka,
 Zapoznanie z naturalnymi ,,lekarstwami” ofiarowanymi przez przyrodę,
 Zapoznanie z procesem przechowywania i konserwowania żywności dawniej i dziś,
 Wprowadzenie pojęcia ,,zdrowa żywność”,
 Ukazanie oddziaływania produkcji żywności na środowisko.
 Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych
Procedura osiągania celów:
 Wyprawa do sklepu ze zdrową żywnością,
 Stworzenie w sali kącika ,,Spiżarnia”,
 Pokazy i degustacja zdrowej żywności,
 Analiza opakowań produktów spożywczych,
 Udział w Ogólnopolskim Programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”.
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Wie, jakie produkty spożywcze mają największą wartość dla organizmu dziecka,
 Wie, że przyroda ofiaruje człowiekowi naturalne lekarstwa. Potrafi wymienić niektóre z nich,
 Zna różne sposoby konserwacji żywności, potrafi je ocenić,
 Umie dokonać prawidłowego wyboru w sklepie spożywczym,
 Wie, w jaki sposób produkcja żywności wpływa na środowisko.
 Rozumie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, rozpoznaje znak produktów ekologicznych.

3. Woda
Cele:
 Zapoznanie z rolą wody w przyrodzie i gospodarce człowieka,
 Poznanie źródła i rodzajów zanieczyszczeń wody,
 Nabycie umiejętności badania i oczyszczania wody,
 Uświadomienie konieczności i sposobów ochrony wód,
 Ukazanie wody jako środowiska życia,
 Poznawanie właściwości wody i jej różnych stanów,
 Zapoznanie ze zbiornikami wodnymi występującymi w naturalnym środowisku (rzeka, jezioro, morze).

Procedura osiągania celów:
 Badanie wpływu detergentów na rośliny np.: moczarkę kanadyjską,
 Porównywanie wody mineralnej, przegotowanej i z kranu – zabawy badawcze,
 Doświadczenia ekologiczne - badanie czystości wody ,
 Wycieczka, spotkanie z pracownikami oczyszczalni,
 Wycieczka i obserwacje nad rzeką Iną,
 Zabawy badawcze z wodą ( skraplanie, zamiana wody w lód, topienie lodu, rozpuszczanie i krystalizacja soli i cukru w wodzie)
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Wyjaśnia istotę znaczenia czystości wód dla zdrowia i środowiska,
 Ma świadomość zanieczyszczeń i zagrożeń ukrytych w wodzie z kranu,
 Potrafi ocenić stan czystości wody, zna zasady jej oczyszczania,
 Wie, gdzie oczyszczana i uzdatniana do picia jest woda. Zna podstawy procesu oczyszczania,
 Wie, że woda jest naturalnym środowiskiem życia ryb, raków i roślin wodnych.

4. Powietrze
Cele:
 Dostrzeganie istnienia powietrza w otoczeniu,
 Poznanie źródeł zanieczyszczeń powietrza,
 Organizowanie sytuacji mających na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan czystości powietrza,
 Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów.
Procedura osiągania celów:
 Zabawy badawcze z balonem, wiatraczkiem, chorągiewką,
 Wdychanie i wydychanie powietrza, dmuchanie na kartki,
 Wykonanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza z użyciem bibułki,
 Rozmowa uświadamiająca dlaczego wzrost liczby samochodów stanowi zagrożenie dla ludzi i środowiska
 Udział w Programie Czyste Powietrze Wokół Nas.
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Wie, że powietrze jest wkoło nas,
 Wymienia źródła, która zanieczyszczają powietrze ( samochody, fabryki, kopalnie, piece itp.)
 Rozumie, że to człowiek ma wpływ na stan i jakość powietrza,
 Zwiększa wrażliwość na szkodliwość dymu papierosowego. Zwiększa poziom wiedzy nt. skutków palenia papierosów.

5. Gleba
Cele:
 Poznanie przyczyn zanieczyszczenia gleby,
 Oglądanie i poznawanie wybranych minerałów: węgiel, sól kamienna, kryształ górski (zastosowanie),
 Poznanie sposobu wydobywania, właściwości i znaczenia węgla, soli dla człowieka,
 Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia gleby
Procedura osiągania celów:
 Prowadzenie obserwacji gleby,
 Zabawy badawcze z użyciem węgla kamiennego, kryształu górskiego, soli,
 Film „Podziemne miasto w Polsce- Wieliczka”,
 Segregacja odpadów produkowanych przez człowieka,
 Pogadanka z pracownikiem MPGK o ograniczeniu ilości śmieci, np. poprzez opakowania wielokrotnego użytku.
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Wie, że gleba jest życiem roślin i zwierząt,
 Rozumie znaczenie gleby dla wzrostu organizmów w niej żyjących,
 Wie , że węgiel nie rozpuszcza się w wodzie,
 Potrafi wymieć zastosowanie węgla, soli w życiu człowieka,
 Wymienia sposoby wydobywania soli, węgla,
 Wie jakie kolory pojemników odpowiadają danym odpadom,
 Rozumie, że śmieci należy wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
 Wie, że należy ograniczać śmieci stosując opakowania, przedmioty , naczynia wielokrotnego użytku.

6. Źródła i rodzaje śmieci
Cele:
 Uświadomienie potrzeby i korzyści wynikających z segregowania śmieci,
 Poznanie źródeł i mechanizmów zanieczyszczeń środowiska,
 Zapoznanie z pojęciami: segregacja, recykling, utylizacja,
 Uświadomienie zagrożenia środowiska nadmiarem odpadów
 Ukazanie wad i zalet różnych sposobów pozbywania się śmieci.

Procedura osiągania celów:
 Wspólne zakupy za pieniądze uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych,
 Obserwacje w najbliższym otoczeniu.
 Konkurs plastyczny „Ekologiczna torba”
 Zbiórka zużytych baterii przy współpracy z firma Reba,
 Pokaz mody ekologicznej z surowców wtórnych,
 Udział w akcji „Sprzątanie Świat”, „Sprzątanie Ziemi”

Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Zna metody zmniejszenia ilości odpadów i sposoby osiągania korzyści z ich segregacji,
 Potrafi wymienić źródła i mechanizmy zanieczyszczeń,
 Rozumie pojęcie recyklingu i właściwie je definiuje, rozpoznaje rodzaje opakowań nadających się do recyklingu,
 Zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z nadmiaru odpadów dla środowiska,
 Wskazuje możliwość wykorzystania danego odpadu jako surowca wtórnego,
 Projektuje torbę ekologiczną,
 Zbiera zużyte baterie, wie ,że należy je wrzucać do specjalnych pojemników,
 Sprząta bliska okolicę, segregując odpowiednio śmieci.
7. Rośliny
Cele:
 Rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców,
 Rozróżnianie i nazywanie kwiatów, drzew, krzewów, grzybów,
 Bliższe poznanie środowisk roślinnych ,prowadzenie ich obserwacji w rożnych porach roku,
 Gromadzenie tworzywa przyrodniczego do kącika przyrody,
 Obserwacja rozwoju roślin,
 Przybliżenie pracy służb leśnych,
 Nabycie umiejętności korzystania z dóbr przyrody bez jej bezmyślnego niszczenia.

Procedura osiągania celów:
 Wyjście do sklepu w celu zakupu świeżych warzyw i owoców,
 Wykonanie z warzyw/ owoców zdrowych kanapek/sałatek,
 Spacery do parku, lasu, ogródków działkowych w celu obserwacji kwiatów, drzew, krzewów,
 „Dzień drzewa”- zasadzenia drzewa w ogrodzie przedszkola,
 Wyjście do pobliskiej kwiaciarni,
 Segregowanie w kącików darów jesieni,
 Posadzenie w kąciku cebuli, fasoli, owsa, rzeżuchy itd.,
 Wycieczka do Nadleśnictwa w Kliniskach lub Glinnej,
 Wycieczka do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach,
 Plakaty ukazujące powody, dla których należy chronić przyrodę,
 Gra planszowa o tematyce ekologicznej.
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Wybiera w sklepie świeże warzywa i owoce,
 Rozumie znaczenie wody, powietrza, słońca i gleby dla rozwoju roślin,
 Przyrządzą zdrową przekąskę,
 Wie jak wygląda i opisuje -las, park, ogród, łąka, pole, sad, o danej porze roku,
 Sadzi drzewo w ogrodzie,
 Wie jakie warunki są potrzebne do wzrostu drzew,
 Sadzi/sieje w kąciku przyrody różne rośliny i je pielęgnuje,
 Poznaje cykle rozwojowe wybranych roślin,
 Wie jak należy zachowywać się w lesie, aby chronić go przed zniszczeniem,
 Zna zawody związane z ochroną terenów leśnych,
 Zna zasady zachowania się na terenach objętych ochroną przyrody,
 Projektuje grę o tematyce ekologicznej.

8. Zwierzęta
Cele:
 Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków,
 Zapoznanie z życiem wybranych zwierząt,
 Dokarmianie ptaków w okresie zimy,
 Pomoc schronisku dla psów i kotów,
 Rola takich owadów jak: pszczoła, mrówka,
 Zachowanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami.

Procedura osiągania celów:
 Poznanie zwierząt domowych, ich wyglądu, cech- prezentacja multimedialna,
 Poznanie zwierząt hodowlanych- wycieczka do Agroturystyki w Poczerninie/Słodkówku/ Smętowicach,
 Wykonywanie karmników. Opieka nad karmnikami na terenie przedszkola.
 „Miska dla schroniska”- zbiórka darów dla psów i kotów dla schroniska w Kiczarowie,
 Wykonywanie domku dla owadów. Opieka nad domkami na terenie przedszkola.
 Spotkanie z dogoterapeutą i psem.
Przewidywane osiągnięcia:
Dziecko:
 Obserwuje zwierzęta w ich naturalnym środowisku,
 Naśladuje odgłosy zwierząt,
 Pomaga ptakom przetrwać okres zimowy,
 Zna sposoby odżywiania, poruszania i rozmnażania się niektórych zwierząt,
 Pomaga psom i kotom poprzez zbiórkę pożywienia, kocy,
 Wie, że owady ( pszczoła, mrówka) są pożyteczne,
 Zna zasady zachowania się podczas spotkania z psem.

Uwagi:
Realizacja programu opierać się będzie na metodach i formach aktywizujących sfery emocjonalne i poznawcze dzieci. Program ten to jeden ze sposobów na zdrowe środowisko, ale także pomysł na zintegrowanie życia rodzinnego, atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego i uświadomienie dzieciom własnych możliwości. Konkretne działania na rzecz ochrony środowiska uczą tolerancji, łagodzą agresję, rozwijają umiejętności harmonijnego współistnienia i współdziałania z ludźmi i z przyrodą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.