X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47606
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Projekt planu rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego
w Przedszkolu w Bydgoszczy
mgr Doroty ............... nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Rozpoczęcie stażu: 1.09.2020 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31.05.2023 r.

Celem podstawowym odbycia stażu, w czasie którego realizowany będzie niniejszy plan rozwoju zawodowego jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego poprzez nauczycieli
na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz 967)

§ 8 ust. 3 pkt 1.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
3. Poznanie i stosowanie różnych metod w pracy z dziećmi. • Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego w celu wzbogacenia swojego warsztatu pracy, (Rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty, kursy).
• Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych
• Tworzenie własnego warsztatu pracy materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
• Wykorzystywanie poznanych metod podczas zajęć profilaktyczno – wychowawczych.
• Przeprowadzenie zgodnie z wykształceniem, cyklu zajęć logopedycznych, doskonalących wymowę, według zapotrzebowania w grupie.
• Realizacja projektu, pt.: „Tradycje Polski na tle Europy”, poprzez program „e – twinning – europejska społeczność szkolna”
a) Tworzenie i wysyłanie kartek bożonarodzeniowych
wspólnie z dziećmi i ich rodzicami.
b) Zbiórka darów w przedszkolu dla potrzebujących.
c) Pieczenie i ozdabianie pierników w ramach integracji
rodziców z dziećmi.
d) Organizacja plastycznego konkursu rodzinnego, pt.:
„Kraszanki, Pisanki, jaja malowane!”.
e) Zaproszenie rodziców i dzieci z grupy na wspólne
kolędowanie, dzielenie się tradycjami, jakie panują w ich
rodzinnych domach (on-line)

4. Wykorzystanie nowatorskich metod i form pracy • Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, metody badawcze, metaplanu itp.
• Tworzenie i korzystanie z metod motywujących dzieci do działania oraz rozwijania swoich umiejętności, np. „tablica zadań – plan daltoński”.
• Zachęcanie i przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach przedszkolnych, uroczystościach. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich.
5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym. • Organizowanie zebrań dla rodziców, ustalenie oczekiwań względem uatrakcyjnienia pobytu dziecka w placówce w formie ankiety.
• Pedagogizacja rodziców – publikowanie przydatnych artykułów dotyczących rozwoju dzieci.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami. (e – mail)
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń oraz drogą elektorniczną.
• Zajęcia otwarte dla rodziców (on – line)
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców i dziadków – przygotowanie programów artystycznych i dekoracji.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody lub mających ciekawą pasję.
6. Wykorzystanie sprzętów multimedialnych, w celu uatrakcyjnienia zajęć. • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i innych multimedialnych źródeł informacji.

• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej, np.: praca na tablicy multimedialnej, korzystanie ze stron internetowych m.in. www.kula.gov.pl, www.balonblum.pl, genial.ly, matzoo.pl, dlanauczyciela.pl

• Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania prezentacji multimedialnych, tworzenie planów miesięcznych, kart pracy oraz pomocy dydaktycznych.

7. Śledzenie aktualności na portalach internetowych. • Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych, czerpanie z nich wiedzy i nowych pomysłów na zróżnicowanie zajęć.

§ 8 ust. 3 pkt 2.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

1. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przedszkola. • Pomoc w organizowaniu szkoleń lub warsztatów, zgodnie z zapotrzebowaniem grona pedagogicznego.
• Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, pt.: „Mnemotechniki w pracy z dzieckiem”.
• Udostępnianie do wykorzystania gotowych scenariuszy zajęć, uroczystości i kart pracy na portalach dla nauczycieli.
• Publikowanie artykułów dla rodziców na stronie przedszkola lub udostępnianie ich drogą mailową.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla stażystów z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
• Opublikowanie w internecie zatwierdzonego planu rozwoju.

2. Współpraca z innymi nauczycielami. • Współtworzenie rocznego planu pracy przedszkola.
• Aktywny udział w pracach zespołu nauczycielskiego - wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem, wspólne opracowywanie dokumentów, podejmowanie decyzji, tworzenie projektów, dzielenie się pomysłami.
• Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości, a także planowanych imprez na terenie placówki. (Festyn, Dzień babci i dziadka, Jasełek, uroczystości patriotycznych, itp.)
• Pomaganie nauczycielom w obsłudze programów komputerowych, rozwiązywanie problemów technicznych wynikających z obsługi urządzeń elektronicznych (np. tablicy interaktywnej, rzutnika).

• Zapraszanie koleżanek na ciekawe zajęcia, zajęcia otwarte, zebrania z rodzicami, uroczystości w swojej grupie.
§ 8 ust. 3 pkt 3.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci • Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i potrzeb dziecka.
• Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej, zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
2. Praca z dzieckiem zdolnym • Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
• Zachęcanie dzieci do korzystania z różnych technik plastycznych.
3. Współorganizowanie i organizowanie konkursów w przedszkolu. • Opracowanie regulaminów i przeprowadzenie konkursów, przeglądów:
a) Przegląd poezji i piosenki patriotycznej.
b) Konkurs plastyczny, międzyprzedszkolny, pt.: „Pocztówka z Kujaw”.
c) Rodzinny konkurs plastyczny: „Pisanki – kraszanki – jaja malowane!”
d) Turniej przedszkolny dzieci vs rodzice, pt.: „Mam dobrą pamięć”.

4. Aktywna realizacja zadań dydaktyczno - wychowawczych. • Opracowanie i przeprowadzenie innych działań wychowawczych:
a) Przygotowanie plakatu o tematyce savoir vivre.
b) Zaproszenie rodziców na szkolenie z Poradni
Pedagogiczno Psychologicznej, na temat gotowości
szkolnej.
c) Udział w akcji ogólnopolskiej, pt.: „Cała Polska czyta
dzieciom”.

5. Organizowanie wycieczek wzbogacających wiedzę i doświadczenia dzieci. • Organizowanie wycieczek zgodnie z zagadnieniami bloków tematycznych lub sugestii rodziców.
• Współpraca z instytucjami kulturalno – oświatowymi: Biblioteka, Filharmonia Pomorska, Teatr.

§ 8 ust. 3 pkt 4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1. Opracowanie programu działań wychowawczych. • Opracowanie programu pod nazwą „Dobre wychowanie w głowie, czynie i słowie”.
• Wdrożenie programu.
• Przeprowadzenie ewaluacji wśród dzieci i rodziców z wykorzystaniem ankiet.

• Opracowanie programu: „Ładnie mówię” – cykl zajęć logopedycznych.
• Wdrożenie programu.
• Przeprowadzenie ewaluacji wśród dzieci i rodziców z wykorzystaniem ankiet

• Przeprowadzenie rocznego cyklu zajęć doskonalących pamięć i koncentrację, wykorzystując mnemotechniki (m.in. rymowanki, pamięć wzrokową, wyobraźnię)
§ 8 ust. 3 pkt 4 b.
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z centrum Edukacji Artystycznej.
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu • Udział w kursie e – lerningowym „Rola i zadania opiekuna stażu – nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy”.
• Współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w placówce w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej.
• Współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.
• Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych: umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
• Dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela.

2. Koordynowanie praktyk studenckich oraz poszczególnych, dodatkowych zadań przedszkola. • Ustalenie programu praktyk oraz szczegółowych zadań do zrealizowania.
• Bieżące przydzielania zadań oraz nadzór nad ich wykonywaniem.
• Kontrolowanie Dziennika Stażu.
• Weryfikacja zgodności przebiegu stażu z programem stażu.
• Udzielanie pomocy i wskazówek według indywidualnych potrzeb stażystów.
• Sporządzenie raportu zawierającego opinię zrealizowanych zadań i zdobytych umiejętności.
• Koordynator projektu, pt.: „Zabierz książkę” - akcja w ramach projektu „Przyjaciel (nie)Potrzebnej Książki”.
• Koordynacja akcji charytatywnej „Idą święta- nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”.
3. Organizacja konkursów i akcji charytatywnych • Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz zachęcanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych i recytatorskich.
• Promocja przedszkola poprzez zamieszczanie prac dzieci na stronie internetowej przedszkola oraz facebooku przedszkola.
• Włączanie się lub organizowanie na bieżąco działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, baterii, itp)
4. Wdrożenie do przestrzegania zasad obowiązujących w placówce. • Zapoznanie z zasadami BHP (regulamin placu zabaw, regulamin p.poż.).
• Przestrzeganie ustalonego przez placówkę porządku oraz dyscypliny pracy.
• Przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony poufności danych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.