X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47589
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Termin stażu: 01.09.2021 – 31.05.2024

AKTY PRAWNE:
 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
(Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
 Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy
Karta Nauczyciela, która weszła w życie z dniem 31 sierpnia 2004 roku
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt.1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.

IX 2021

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. V-VI 2024
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń

Uczestnictwo w pracach organów szkoły.

Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Okres stażu
Protokoły spotkań

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą metodyczną i przedmiotową
Na bieżąco

Bibliografia, notatki

Przygotowanie i opracowanie testów kompetencji, diagnoz, analiza próbnych wyników sprawdzianu z języka niemieckiego po klasie VIII.
Przygotowanie testu kompetencji, diagnoz badającego wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego.
Opracowanie raportu.

Okres stażu

Sprawdzian, raport

Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących. Okres stażu
Scenariusze zajęć

Wykorzystanie komputera do prowadzenia zajęć i dokumentacji pracy dydaktycznej.

Opracowywanie sprawdzianów, pomocy naukowych. Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych, planu rozwoju zawodowego, itp.
Okres stażu
dokumentacja

Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów.

Okres stażu

Scenariusze zajęć

Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania. Wymiana doświadczeń na forum dla pedagogów. Publikowanie planu rozwoju, scenariuszy lekcji i referatów na stronach portali edukacyjnych.
Korzystanie ze stron MEN.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
Na bieżąco

Notatki

Korzystanie z programów komputerowych w pracy z uczniami
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, oraz z Internetu na lekcjach.
Przygotowanie prezentacji, filmów, muzyki do zajęć z uczniami.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych oraz aplikacji: Kahoot, Padlet, LearningApps, Wordwall.

Okres stażu
Wykaz programów

§ 8 ust.3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Prowadzenie zajęć otwartych, dla zainteresowanych nauczycieli
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej (testy, program autorski, itp.).
Opublikowanie na portalu edux.pl planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć
Okres stażu

Scenariusze zajęć, opracowane materiały

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Wspólne opracowanie scenariuszy i dekoracji na uroczystości szkolne.
Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie planów pracy służących organizacji imprez szkolnych.
Okres stażu
Scenariusze uroczystości szkolnych, protokoły

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczeń
Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.
Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt.3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Rozwijanie zainteresowań uczniów Współorganizowanie rajdu rowerowego
Angażowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przedmiotowych i pozaprzedmiotowych Okres stażu karty wycieczek

zdjęcia, zaświadczenia

Przygotowanie uroczystości szkolnych

Przygotowanie imprez szkolnych zgodnie z przydziałem czynności

Okres stażu

Scenariusze uroczystości

Organizowanie konkursów i imprez szkolnych Przygotowanie konkursów z języka niemieckiego: Wiedza o kulturze krajów niemieckojęzycznych Konkurs na kartkę bożonarodzeniową w języku niemieckim
Opracowanie regulaminu konkursów.
Zgodnie z harmonogramem konkursów
2021-2024

Potwierdzenia udziału, sprawozdania

§ 8 ust. 3 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, a w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Współpraca z biblioteką szkolną

Zajęcia multimedialne pogłębiające wiedzę na temat historii krajów niemieckojęzycznych Okres stażu

dokumentacja

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych Prowadzenie zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów 2021-2024 Dziennik zajęć, scenariusze zajęć
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego
Opracowanie i wdrożenie własnego programu: „Deutsch ist prima" 2021-2024 Program, plan zajęć, dziennik zajęć

Udział w akcjach charytatywnych
Propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy potrzebującym, , uczestnictwo w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórka makulatury i nakrętek, zbiórka karmy dla zwierząt Okres stażu

Opis działań

§ 8 ust.3 pkt.4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
Koordynator projektu Koordynowanie projektu „Czerwony Kapturek” – przedstawienie w języku niemieckim

Cały okres stażu
zdjęcia, scenariusze zajęć

Przedkładam do zatwierdzenia Zatwierdzam do realizacji z dniem

........................................ ........................................
(data i podpis nauczyciela ) ( data i podpis Dyrektora )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.