X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47540
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i Nazwisko nauczyciela: mgr Paula Zofia Jelińska
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu, ul. Reymonta 6
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2021r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2024r.
Opiekun stażu:

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
•Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
•Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
•Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
•Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
•Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 2200).

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
•Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.
•Analiza przygotowanego planu rozwoju.
•Analiza opracowanego sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.

2.Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:
•Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, warsztatach, kursach – zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły, w szczególności dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
•Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej.
•Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz ich omówienie z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
•Korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
•Korzystanie z czasopism, poradników metodycznych, literatury fachowej.
•Gromadzenie własnej bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.
•Prowadzenie i tworzenie dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć, IPET, WOPFU).

3.Dbanie o estetykę i wyposażenie Sali lekcyjnej:
•Pozyskiwania odpowiedniego wyposażenia Sali oraz pomocy dydaktycznych.
•Angażowanie uczniów w wykonywanie prac plastycznych, w tym dekoracji, gazetek tematycznych.

4.Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły:
•Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
•Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej.
•Przewodnicząca Zespołu ds. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5.Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych:
•Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych, imprez, akcji, zgodnie z harmonogramem szkolnym.

6.Współpraca z rodzicami:
•Organizacja lub współorganizacja spotkań z rodzicami.
•Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami, w szczególności w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością.
•Zapoznanie rodziców z trudnościami edukacyjnymi dzieci i metodami pracy z nimi oraz wspieranie w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci.

7.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy:
•Ustalenie z opiekunem stażu terminu obserwowanych zajęć.
•Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
•Omówienie prowadzonych przez opiekuna zajęć – wyciągnięcie wniosków i poszukiwanie inspiracji dla własnego warsztatu pracy.

8.Wdrażanie innowacji i nowych rozwiązań edukacyjnych:
•Światowy Dzień Autyzmu – 2 kwietnia „Nie bądź zielony w temacie AUTYZMU – bądź niebieski”.

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1.Poznanie środowiska uczniów oraz ich potrzeb:
•Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie dokumentów, obserwacji, wywiadu z rodzicami.
•Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.
•Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, wspólnie rozwiązywanie problemów.

2.Diagnozowanie i analizowanie wyników prowadzonych obserwacji, wskazanie drogi dalszego rozwoju:
•Analizowanie wyników prowadzonych obserwacji.
•Utworzenie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

3.Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci:
•Gromadzenie literatury specjalistycznej, a zwłaszcza dotyczącej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
•Analiza orzeczeń wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
•Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
•Dostosowanie metod i form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych do ich możliwości psychofizycznych.

4.Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
•Stała współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami oraz nauczycielami.
•Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
•Poszerzanie wiedzy na temat lokalnych instytucji i osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz dążenie do nawiązania współpracy.
•Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych ukierunkowanych na rozwój zainteresowań uczniów lub zagadnienia profilaktyczne.

5.Współpraca z wychowawcą klasy integracyjnej:
•Podejmowanie działań na rzecz integrowania zespołu klasowego, ze szczególnym uwzględnieniem włączania uczniów z niepełnosprawnością do wszystkich aktywności klasowych.
•Współorganizowanie imprez klasowych np. Andrzejki, Mikołajki.
•Przeprowadzenie godziny wychowawczej nt. „Autyzm, jestem wyjątkowy jak każdy”.
•Przeciwdziałanie konfliktom w klasie oraz rozwiązywanie zaistniałych metodą mediacji.
•Objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami.
•Organizacja oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez, wyjść poza teren szkoły.
•Włączenie się w opiekę nad salą klasową oraz przygotowywania gazetek i dekoracji.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

1.Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów:
•Stosowanie różnych metod w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np.: metody projekcyjne, drama, gry i zabawy edukacyjne.
•Stosowanie w pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu, np.: mapa myślowa, gry i zabawy dydaktyczne, burza mózgów, memory.

2.Doskonalenie warsztatu pracy oraz dokładne planowanie zajęć:
•Opracowanie własnych scenariuszy zajęć, kart pracy, materiałów, pomocy dydaktycznych.
•Monitorowanie pracy uczniów na zajęciach.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

1.Opracowanie i wdrożenie narzędzi badawczych:
•Opracowanie i zastosowanie ankiet ewaluacyjnych i wykorzystanie wyników badania do dalszej pracy.
•Dokonywanie, w razie potrzeby, korekty m.in. planów pracy, metod pracy, prowadzonej dokumentacji.

2.Dokonanie ewaluacji własnej pracy – autorefleksja:
•Analiza wniosków z obserwowanych zajęć przez opiekuna stażu i dyrektora.
•Rozmowa kierowana podczas zajęć z dziećmi na temat prowadzonych zajęć.
•Analiza wytworów dzieci.
•Rozmowa z rodzicami i innymi nauczycielami.
•Dokonywanie autorefleksji po każdych przeprowadzonych zajęciach.

3.Analiza wyników i skuteczności podejmowanych działań:
•Analiza skuteczności własnych działań poprzez obserwację umiejętności i zachowania uczniów.
•Monitorowanie i analizowanie osiągnięć uczniów poprzez sporządzanie sprawozdań z prowadzonych zajęć.

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
•Ustalenie z opiekunem stażu terminu i tematyki zajęć.
•Przedstawienie konspektu zajęć do konsultacji z opiekunem stażu.
•Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
•Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów przeprowadzonych zajęć.

5.Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły:
•Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć.
•Przedstawienie opiekunowi stażu konspektu zajęć do konsultacji.
•Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
•Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów przeprowadzonych zajęć.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1.Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń:
•Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach, warsztatach.
•Udział w Zespole ds. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomoc w konstruowaniu IPET oraz WOPFU.

2.Dzielenie się warsztatem pracy:
•Dzielenie się własnym warsztatem pracy (pomocami dydaktycznymi, scenariuszami, doświadczeniem) z innymi nauczycielami szkoły.
•Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa się staż oraz dokonanie ich ewaluacji.

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznanie środowiska rodzinnego dzieci:
•Obserwacja uczniów.
•Stały i systematyczny kontakt z rodzicami.
•Prowadzenie konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych rodziców.
•Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych oraz wychowawczych dzieci.

2.Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
•Podjęcie współpracy z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. Współorganizowanie Wigilii dla osób z niepełnosprawnościami.

3.Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw:
•Organizowanie lub współorganizowanie wyjść do kina, teatru.
•Zachęcanie uczniów do udziału w wydarzeniach patriotycznych i obywatelskich.

4.Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów:
•Włączanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne organizacje na rzecz innych ludzi lub zwierząt.
•Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska – udział w akcjach np. Dzień Ziemi.

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Analiza przepisów prawa oświatowego:
•Analiza podstawowych aktów prawnych funkcjonowania szkoły i zadań nauczyciela.
•Analiza dokumentów prawnych (rozporządzeń) dotyczących w szczególności kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniów.
•Bieżące śledzenie zmian w prawie oświatowym.

2.Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę szkoły:
•Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, między innymi: Statut Szkoły, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin samorządu uczniowskiego, Program profilaktyczno-wychowawczy, Regulamin wycieczek i inne wewnętrzne regulaminy i procedury.

3.Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany:
•Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
•Bieżące śledzenie ewentualnych zmian w przepisach.

4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz wszelkich działań zgodnie z przepisami prawa:
•Prowadzenie na bieżąco dokumentacji szkolnej: systematyczne wpisy do e-dziennika, konstruowanie planów pracy.
•Podejmowanie działań zgodnie z przepisami prawa i regulaminami szkolnymi, np.: wycieczki szkolne.

5.Aktywne uczestniczenie w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
•Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej i zespołach opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne.

6.Udział w pracach komisji:
•Pełnienie funkcji członka komisji egzaminacyjnej.

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1.Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji szkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego:
•Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej, w tym: sprawozdania, IPET, WOPFU, itp.
•Samodzielne przygotowanie przy użyciu komputera: konspektów zajęć, opracowanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, krzyżówki, ankiety, dyplomy itp.), przygotowanie informacji dla rodziców, itp.
•Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowania planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania.
•Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów na temat awansu zawodowego.

2.Wykorzystywanie komputera, tablicy interaktywnej, sprzętu audio oraz narzędzi multimedialnych w pracy z uczniami:
•Korzystanie z tablicy interaktywnej, projektora w czasie zajęć z uczniami.
•Odtwarzanie filmów na zajęciach.
•Tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystywanie ich w pracy.

3.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
•Wymiana doświadczeń z nauczycielami, poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
•Czerpanie z pomysłów edukacyjnych innych nauczycieli (np. prace plastyczne, dekoracje sezonowe, scenariusze uroczystości itp.).
•Udział w e-szkoleniach.

4.Publikacja własnych materiałów:
•Publikacja planu awansu zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji na portalach poświęconych edukacji.

Opracowała
Paula Jelińska

Zatwierdzam do realizacji

........................................
(Data i podpis Dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.