X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 473
Przesłano:

Program pracy wychowawczej

Typ szkoły : Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa : I wielozawodowa
Rok szkolny: 2006/2007
Wychowawca : mgr inż. Stanisław Ciołek

1. Organizacja zespołu klasowego

- wybór samorządu
- przedstawienie statutu szkoły i WSO

Spodziewane efekty :
- zorganizowanie społeczności klasowej do jak najlepszego wypełniania
obowiązków szkolnych
- zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami i regulaminami szkoły
- wzrost zdyscyplinowania oraz dbałość o porządek i mienie szkolne
Ilość jednostek lekcyjnych : 2

2. Poznanie siebie
- wzmacnianie poczucia własnej wartości , kształtowanie pozytywnej
samooceny
- umożliwienie poznania siebie , poznanie swoich mocnych i słabych stron
- poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami w nauce
oraz życiu osobistym
- przygotowanie do odpowiedzialnego podejmowania decyzji
- doskonalenie umiejętności komunikowania się

Spodziewane efekty :
- rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań, ciekawości poznawczej i dalszego
rozwoju osobowego
- wzrost motywacji uczniów do pracy nad sobą
- wzrost umiejętności uczniów radzenia sobie z trudnościami życiowymi
- wzrost wiedzy na temat wpływu stresu na zachowanie i organizm oraz
sposobów przezwyciężania go
Ilość jednostek lekcyjnych : 8

3. Kształtowanie postaw moralnych i patriotycznych
- kształtowanie kultury osobistej
- wzbudzanie odpowiedzialności za własne postępowanie
- kultura języka wobec osób dorosłych, pracowników szkoły, wobec
rówieśników
- okazywanie szacunku rodzicom, kolegom, pracownikom szkoły
- tolerancja i akceptacja
- zwyczaje, tradycje i święta narodowe
- miłość, fascynacja , intymność i seksualne życie człowieka
- współżycie w grupie społecznej

Spodziewane efekty :
- wzrost poczucia własnej wartości
- wzrost motywacji do pracy i nauki
- kształtowanie własnej osobowości i kultury życia w społeczeństwie
- kształtowanie postaw odpowiedzialności, tolerancji i patriotyzmu
- wzrost świadomości przynależności do określonej grupy społecznej
- wzbudzenie postaw współzawodnictwa i własnego rozwoju
- wzrost wiedzy na temat intymności i życia partnerskiego ludzi młodych
Ilość jednostek lekcyjnych : 9

4. Wychowanie prozdrowotne, przeciwstawianie się agresji
- higiena osobista
- nałogi i patologie
- przestępczość i agresja wśród ludzi młodych
- propagowanie zdrowego stylu życia

Spodziewane efekty :
- wzrost wiedzy na temat zdrowego odżywiania się
- podniesienie świadomości roli aktywnego wypoczynku
- uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i patologią
- wzrost świadomości uczniów na temat przestępczości wśród ludzi
młodych
- poznanie sposobów przeciwstawiania się agresji i przemocy
- opanowywanie własnych emocji
Ilość jednostek lekcyjnych : 8

5.Asertywność
- pojęcie asertywności
- zachowanie asertywne
- czy warto być asertywnym

Spodziewane efekty :
- być sobą i nie szkodzić innym
- poznanie sposobów skutecznego i kulturalnego załatwiania spraw
Ilość jednostek lekcyjnych : 2

6. Media – jak korzystać by najwięcej skorzystać
- analiza internetu, TV, video, DVD, czasopism itp.

Spodziewane efekty :
- uświadomienie zagrożeń w mediach
- umiejętność wyboru właściwych informacji
- wzrost świadomości, że internet to nie tylko źródło informacji i
wiedzy, ale również wielu zagrożeń
Ilość jednostek lekcyjnych : 2

7. Rodzina
- rodzina jako fundament w kształtowaniu postaw moralnych, społecznych i
zawodowych

Spodziewane efekty :
- wzrost świadomości wagi stosunków rodzinnych i ich wpływu na życie
człowieka
- wzrost wiedzy na temat właściwych relacji pomiędzy rodzicami a
dziećmi
- poznanie jak ważna jest dobra komunikacja w rodzinie
Ilość jednostek lekcyjnych : 3
8. Do dyspozycji nauczyciela

Ilość jednostek lekcyjnych : 4

Uwagi metodyczne

Realizacja tematów może odbywać się poprzez:
- emisję filmów edukacyjnych z kaset video lub DVD
- pogadanki lub dyskusje inicjowane przez wychowawcę lub młodzież
- wykłady prowadzone przez specjalistów zapraszanych z różnych instytucji,
np. psychologów z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, policji, socjologów
- różne formy zajęć z pedagogiem szkolnym
- czytanie tekstów zdobytych z różnych źródeł informacji
- formę warsztatów angażujących uczniów do aktywnego udziału
- pedagogizację rodziców podczas wywiadówek klasowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.