X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47177
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

DYREKTOR PLACÓWKI:.............
PLACÓWKA OŚWIATOWA: Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Braterska 7
43-100 Tychy
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr Małgorzata Kaizer
OKRES STAŻU: 01.09.2021r. - 31.05.2024r. ( 2 lata i 9 miesięcy)

Czynności organizacyjne:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego.
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym
2. Poznanie zasad funkcjonowania organizacji placówki oświatowej.
Analiza dokumentacji placówki oświatowej (Statut, Program Wychowania Przedszkolnego, Program Profilaktyczny, Program Wychowawczy, Roczny Plan Pracy).
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowywanie sprawozdań.
Gromadzenie dokumentacji wynikającej z zadań realizacji planu rozwoju zawodowego.
Pisemne sporządzanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 3 pkt 1. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się
4. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
5. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych – stosowanie takich metod jak:
• burza mózgów
• mapa pojęciowa
• stacje zadaniowe
• drama
• metody integracyjne
• Metoda Dobrego Startu
• Pedagogika zabawy
• Elementy Integracji Sensorycznej
• Metoda Snoezelen
• Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
6. Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy
a) Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji własnej i przedszkolnej: plany miesięczne, sprawozdania.
b) Stosowanie technologii komputerowej do organizacji warsztatu pracy:
• dyplomy, zaproszenia
• scenariusze
• wizytówki,
• podziękowania
• karty pracy
• ogłoszenia
c) Wykorzystanie internetu do zapoznawania się z ofertami szkoleń i warsztatów
d) Zapoznanie się z projektami i konkursami ogólnopolskimi ogłaszanymi na portalach edukacyjnych.
e) Zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach, konkursach za pomocą internetu.
f) Korzystanie z zasobów internetu w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych- ciekawe artykuły, scenariusze, opisy nowatorskich metod (w celu wzbogacenia warsztatu pracy)
g) Tworzenie ciekawych ćwiczeń i zabaw w aplikacjach Internetowych
h) Korzystanie podczas zajęć z komputerowych programów edukacyjnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci
i) Korzystanie z projektora multimedialnego w celu odtwarzania prezentacji, filmów edukacyjnych, korzystania z gier i ćwiczeń w aplikacjach internetowych.
j) Korzystanie z magicznego dywanu
k) Wykorzystywanie w swojej pracy ozobotów, genibotów.
7. Umieszczenie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych.
a) Opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
scenariuszy zajęć, uroczystości grupowych oraz przeprowadzonych imprez przedszkolnych na stronach portali edukacyjnych.
b) Umieszczanie dokumentacji fotograficznej na stronie przedszkolnej
c) Publikowanie programów własnych na stronie Edux.pl oraz przekazywanie do zasobów biblioteki pedagogicznej.
8. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi.
a) Komunikowanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej – informacje o zebraniach, ważnych wydarzeniach z życia grupy.
b) Prowadzenie korespondencji elektronicznej z Dyrektorem, nauczycielami i specjalistami celem wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.
9. Opracowanie prezentacji multimedialnych.

§ 8 ust. 3 pkt 2.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
1. Aktywny udział w pracach zespołu ds. ewaluacji oraz zespołu tworzenia dokumentacji przedszkola.
Opracowanie wspólnie z innymi nauczycielami planów pracy. Sporządzanie indywidualnych programów zajęć, harmonogramów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w grupie, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów, ocen efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.
Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli.
Dzielenie się zdobytą wiedzą w różnych formach doskonalenia zawodowego – prowadzenie szkoleń w ramach WDN, wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń z pracy zawodowej, polepszenie współpracy.
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych metod i form pracy.
Udostępnianie innym nauczycielom z placówki oraz studentom samodzielnie opracowanych konspektów, programów, materiałów oraz pomocy dydaktycznych.

§ 8 ust. 3 pkt 3.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.
Kontynuowanie współpracy z logopedą, terapeutą SI, specjalistą Terapii Ręki. Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem
2. Promowanie wizerunku placówki w środowisku lokalnym.
Organizowanie konkursów.
Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią.
3. Współpraca z instytucjami.
Współpraca z: Miejskim Centrum Kultury, Teatrem Małym, pobliskimi bibliotekami, Mediateką, Dziennym Domem Pomocy Społecznej „Wrzos”, innymi przedszkolami.
4. Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym.
Udział w akcjach charytatywnych.
Współpraca z Dziennym Domem Pomocy Społecznej „WRZOS”
5. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych.
Indywidualne konsultacje z rodzicami, udział w posiedzeniach zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
a) Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki.
b) Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z internetu jako podstawowego źródła informacji.
c) Udział w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych.
7. Udział w programach oraz projektach.
Realizacja zadań ujętych w programach oraz projektach edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji, pisanie sprawozdań.

§ 8 ust. 3 pkt 4a. Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1. Opracowanie i wdrożenie własnych programów nauczania.
Opracowanie i wdrożenie programu : „ Bo ja skakać chcę...”
Opracowanie i wdrożenie programu własnego: „ W świecie zmysłów”

§ 8 ust. 3 pkt 4b. Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub/i opiekuna praktyk studenckich.
a) Zapoznanie stażysty z dokumentami obowiązującymi w placówce.
b) Opracowanie kontraktu i harmonogramu działań (określenie warunków współpracy, zakresu obowiązków, ustalenie terminów i tematyki obserwacji).
c) Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
d) Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
e) Obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę lub praktykanta.
f) Konsultacje – pomoc w doborze metod, opracowywaniu dokumentacji, itp.
g) Pomoc w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.
h) Udostępnianie stażystom lub praktykantom swojego warsztatu pracy.
i) Opracowanie i przedstawienie Dyrektorowi opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.