X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46963
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Cele podejmowanego stażu:
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
- rozwijanie swoich umiejętności zawodowych,
- podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,
- zwiększenie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Udział w formach doskonalenia, stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy. Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji.
Samodoskonalenie oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Okres stażu
Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
Wykorzystanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z uczniami, np.: burza mózgów, dyskusja panelowa, rybi szkielet, praca w grupach, gry dydaktyczne, drama, mapa skojarzeń, metaplan, itd. Okres stażu
Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów. Organizowanie konkursów czytelniczych oraz akcji czytelniczych. Tematyczne gazetki ścienne. Upowszechnianie księgozbioru biblioteki. Kiermasze książek. Nagradzanie i wyróżnianie najlepszych czytelników. Rankingi czytelnictwa. Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Popularyzowanie działalności biblioteki wśród uczniów, nauczycieli, rodziców. Dostarczanie wychowawcom, rodzicom informacji na temat poziomu czytelnictwa uczniów.
Okres stażu według planu pracy biblioteki szkolnej
Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Organizowanie dla uczniów konkursów szkolnych i pozaszkolnych, turniejów wiedzy: konkurs matematyczny, konkurs strażacki, turniej szachowy i inne. Zachęcanie do udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Pomoc w przygotowaniu się do konkursów i występów. Okres stażu według planów pracy
Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, np. tablica interaktywna, laptopy, projektor, komputery szkolne.
Uatrakcyjnianie zajęć oraz aktywizowanie uczniów na lekcji poprzez korzystanie z multibooków,
e-booków, programów edukacyjnych
i multimedialnych np.: klucz do geometrii, programów komputerowych: Paint, Excel, Word, Power Point, Scratch, Pivot Animator. Przeglądanie stron internetowych, oglądanie filmów edukacyjnych, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu według potrzeb.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji. Przygotowanie sprawdzianów, kartkówek, kart pracy, testów, krzyżówek, analiz, ewaluacji, prezentacji multimedialnych. Badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące.
Okres stażu
Na bieżąco według potrzeb i możliwości

Na bieżąco

Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów. Komunikowanie się z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami oraz uczniami szkoły poprzez pocztę, portale społecznościowe.

Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami książek.
Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela. Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych na lekcje. Gromadzenie informacji tematycznych. Okres stażu

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Tworzenie planów pracy, PSO z poszczególnych przedmiotów, scenariuszy lekcji, materiałów sprawdzających wiedzę uczniów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych, gazetek tematycznych, dekoracji do uroczystości szkolnych, dekoracji biblioteki, regulaminów konkursów, dyplomów, ogłoszeń.
Udostępnianie zgromadzonych materiałów innym nauczycielom.
Współpraca przy redagowaniu strony internetowej szkoły. Opracowanie artykułów z bieżących działań na stronę internetową szkoły.
Przygotowywanie informacji na temat biblioteki szkolnej i jej działalności na stronę szkoły.
Na bieżąco

Przewidywane efekty:
- poszerzenie wiedzy metodycznej i merytorycznej,
- podniesienie jakości procesu wychowawczego i dydaktycznego oraz jakości pracy własnej,
- podniesienie jakości pracy szkoły oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej,
- wzrost czytelnictwa uczniów,
- wzmacnianie i poszerzanie zainteresowań uczniów,
- poszerzanie wiedzy uczniów,
- przejrzystość, czytelność i komunikatywność przygotowanej dokumentacji i pomocy dydaktycznych,
- atrakcyjność procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie multimediów,
- zwiększenie zainteresowania lekcją,
- zwiększenie aktywności uczniów oraz efektywności nauczania,
- łatwiejsze wprowadzenie nowych, trudnych zagadnień. Wzbudzanie w uczniach ciekawości i zainteresowania tematem lekcji,
- wymiana informacji z innymi nauczycielami, rodzicami, instytucjami,
- promocja szkoły oraz biblioteki szkolnej w środowisku lokalnym.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli.
Opracowanie scenariuszy zajęć.
Ustalenie terminu zajęć otwartych. Zaproszenie doradcy metodycznego.
Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć, wyciągnięcie wniosków.
Okres stażu
Upowszechnianie i promocja własnych
doświadczeń, metod, form pracy, własnych opracowań. Opracowanie i udostępnianie nauczycielom scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy uroczystości, różnych pomocy dydaktycznych.
Przygotowanie referatu dla rodziców w ramach pedagogizacji podczas zebrania rodzicielskiego
i udostępnienie go innym nauczycielom.
Okres stażu
Współpraca wewnątrzszkolna. Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, wychowawczych, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i komisjach szkolnych. Opracowanie i zreferowanie wybranych
zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły.

Aktualizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.

Wymiana doświadczeń, poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, regulaminów, dyplomów, dekoracji, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych oraz konkursów. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Według harmonogramu i potrzeb

Okres stażu, zgodnie z planem pracy

Okres stażu
Pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pomoc w doborze literatury.
Dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu.
Pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych oraz w przy obsłudze ksera znajdującego się w szkolnej bibliotece. Na bieżąco

Przewidywane efekty:
- wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi nauczycielami, wzajemna pomoc,
- wzbogacenie własnych doświadczeń,
- podniesienie efektywności współpracy z nauczycielami,
- wysoki poziom uroczystości, bogaty program artystyczny,
- wysoki poziom prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz pracy zespołów co przekłada się na jakość nauczania i funkcjonowania szkoły.

§ 8 ust. 3 pkt. 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.

Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych, gminnych, powiatowych.
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.

Przygotowywanie apeli, akademii i inscenizacji, przedstawień szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem konkursów

Zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych
Prowadzenie działalności biblioteki szkolnej. Poszerzanie kompetencji czytelniczych uczniów naszej szkoły. Organizacja akcji czytelniczych: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich i innych.
Organizacja konkursów czytelniczych.
Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych.
Sporządzanie rankingów czytelnictwa.
Nagradzanie uczniów wyróżniających się w czytelnictwie.
Przygotowanie gazetek w szkolnej bibliotece np. „Lektury to nie wszystko”.
Wzbogacanie księgozbioru biblioteki – współpraca
z wydawnictwami, kiermasze książek.
Bieżące wypełnianie zadań biblioteki szkolnej.
Okres stażu.
Według planu pracy szkolnej biblioteki
Współpraca z bibliotekami w naszym rejonie: Gminną Publiczną Biblioteką w Mirowie oraz Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialny w Szydłowcu.
Wizyta z uczniami w Gminnej Publicznej Bibliotece w Mirowie.
Wspólna organizacja i przeprowadzenie konkursów z pracownikami tej biblioteki.
Wyjazd do Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego w Szydłowcu (zapoznanie z pomieszczeniem, wyposażeniem i pracą Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego w Szydłowcu).
Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021
Współpraca z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Szydłowcu oraz Komendą Powiatową Policji w Szydłowcu. Współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Opracowanie i przeprowadzenie konkursu strażackiego na szczeblu szkolnym. Przygotowanie uczniów do eliminacji gminnych i powiatowych.
Współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Opracowanie i przeprowadzenie konkursu BRD na szczeblu szkolnym. Przygotowanie uczniów do eliminacji gminnych i powiatowych.
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami KPP w Szydłowcu na tematy związane m. in. z konsekwencjami niewłaściwego zachowania np. pobicia, kradzieże, podpalenia, uzależnienia. Według harmonogramu konkursów
Okres stażu

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mirowie. Rozmowy, konsultacje z asystentem rodziny uczennicy klasy 7, której jestem wychowawcą.
Otaczanie wsparciem i opieką uczennicy będącej
w trudnej sytuacji rodzinnej.
Według potrzeb
Organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych. Organizacja wyjazdów szkolnych: wycieczki krajoznawczo - turystyczne, warsztaty tematyczne, wyjazdy do teatru, muzeum, kina.
Integrowanie grupy. Kształtowanie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych i miejscach poza szkołą.
Okres stażu według harmonogramu wycieczek
Organizacja oraz udział z uczniami w akcjach charytatywnych. Współorganizowanie akcji charytatywnej „Ratujemy serduszko Weroniki!” – zbiórka pieniędzy, kiermasz ciast, loteria fantowa.
Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych: zbiórka karmy, akcja „Góra Grosza”, zbiórka nakrętek.
I półrocze roku szkolnego 2019/2020
Okres stażu
Współpraca z rodzicami. Spotkania połączone z pedagogizacją rodziców.
Spotkania indywidualne z rodzicami.
Organizowanie imprez sprzyjających integracji klasy i rodziców np. Dzień Dziecka.
Okres stażu według harmonogramu zebrań z rodzicami oraz potrzeb

Przewidywane efekty:
- podniesienie jakości pracy nauczyciela i szkoły,
- rozwijanie zainteresowań uczniów, wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji, promowanie szkoły,
- rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów,
- promocja szkoły i biblioteki szkolnej w środowisku,
- rozwijanie zdolności uczniów i umożliwienie im zaprezentowania swoich umiejętności,
- uwrażliwianie na piękno przyrody, wzbogacenie wiedzy, poznanie nowych miejsc, zabytków, integracja zespołu szkolnego, obserwacja zachowań uczniów poza środowiskiem szkolnym,
- bieżąca kontrola wyników nauczania i zachowania uczniów przez rodziców, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów, integracja społeczności klasowej,
- poszerzenie zakresu działań szkoły dotyczących zadań wychowawczych, dydaktycznych dzięki współpracy z innymi instytucjami.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Program innowacji zajęć szachowych pt. „Potyczki szachowe - edukacja przez szachy”.

Opracowanie i wdrożenie programu innowacji.
Realizacja programu innowacji na zajęciach szachowych.
Ewaluacja programu, wnioski do dalszej pracy.
Rok szkolny 2019/2020
Opracowanie referatu pt. „Podaj rękę uczniowi z dyskalkulią”.
Zebranie informacji i przeczytanie literatury na temat dyskalkulii.
Obserwacja uczniów, rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami uczniów z problemami w wiedzy i umiejętnościach matematycznych.
Konsultacje z innymi nauczycielami matematyki.
Opracowanie referatu.
Przedstawienie referatu na zebraniu Rady
Pedagogicznej.
Rok szkolny 2020/2021
Opracowanie i realizacja programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki w klasie
4 i 6. Działania zmierzające do opracowania programu.
Opracowanie i wdrożenie programu.
Ewaluacja programu.
Rok szkolny 2019/2020
Działania wychowawcze i opiekuńcze nauczyciela wychowawcy. Opracowanie planu pracy wychowawczej zgodnie z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.
Realizacja zadań wychowawczych zgodnie z planem pracy.
Współpraca z wychowankami rozmowy, bieżące rozwiązywanie problemów i konfliktów, pomoc w problemach, kontrola wyników nauczania i zachowania, dbanie o życzliwą atmosferę w klasie i dobre relacje między uczniami.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów: rozmowy indywidualne z rodzicami, stały kontakt telefoniczny, rozmowy indywidualne z młodzieżą, aktywna współpraca rodziców, wychowawcy i psychologa szkolnego.

Angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej: udział w imprezach szkolnych i klasowych, akcjach charytatywnych, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Okres stażu
Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Dostosowanie form i metod pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem z zespołem Aspergera oraz uczennicom posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym - IPETu, opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia po każdym półroczu.
Otaczanie szczególną opieką i wsparciem uczniów ze specyficznymi trudnościami.
Stały kontakt i współpraca z rodzicami.
Okres stażu

Rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021
Realizacja zadań zawartych w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły. Aktualizacja i ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły.
Wnioski do dalszej pracy.
Realizacja zadań zawartych w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela.
Wrzesień 2019, czerwiec 2020
Okres stażu
Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej. Opracowanie projektu, ankiet, sprawozdania, raportu ewaluacji.
Okres stażu według planu nadzoru pedagogicznego

Przewidywane efekty:
- wzrost zainteresowania uczniów grą w szachy, rozwój ich zainteresowań i zdolności, rozwój logicznego myślenia, poszerzenie wiedzy,
- poszerzenie wiedzy swojej i nauczycieli na temat dyskalkulii,
- wzrost zainteresowania uczniów dziedziną matematyki,
- wyrównywanie braków edukacyjnych oraz pokonywanie trudności w przyswajaniu wiedzy matematycznej uczniów, wsparcie uczniów w ich problemach edukacyjnych,
- wzmocnienie motywacji uczniów i wiary we własne możliwości,
- integracja zespołu klasowego, dobre relacje rówieśnicze,
- bieżące rozwiązywanie problemów klasowych,
- budzenie zaufania i poczucie wsparcia u wychowanków,
- współpraca z rodzicami,
- zaangażowanie rodziców w sprawy szkolne,
- satysfakcja osobista,
- pomoc i wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności, szczególna opieka i troska, wdrażanie do samodzielności,
- promowanie zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od nałogów i uzależnień zgodnie z zadaniami zawartymi w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły,
- przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 c
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
Wzbogacenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie podstawowym. Kurs języka angielskiego - certyfikowany w szkole Języków Obcych i Informatyki Perfekt.
Rok szkolny 2019/2020
z możliwością kontynuowania

Przewidywane efekty:
- wzbogacenie wiedzy z zakresu języka angielskiego,
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami,
- satysfakcja osobista.

Plan rozwoju jest otwarty i może ulec modyfikacjom zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała: Malwina Gromek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.