X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46959
Przesłano:

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020/2021 w szkole podstawowej

WSTĘP:
Program realizacji doradztwa zawodowego został opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i zawiera:
- podstawy prawne
- założenia ogólne programu
- diagnozę
- cel ogólny doradztwa zawodowego
- cele szczegółowe doradztwa zawodowego
- warunki i sposoby realizacji programu
- ewaluacja programu

REALIZATORZY:
nauczyciel przedmiotu: doradztwo zawodowe w klasach VII i VIII - na lekcjach z doradztwa zawodowego, pozostali nauczyciele - wychowawcy klas VII i VIII - na lekcjach wychowawczych, ponadto psycholodzy uczący w szkole.

ADRESACI:
Uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

PODSTAWY PRAWNE:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe
- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
- Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
- Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU:
Program realizacji doradztwa zawodowego został opracowany w oparciu o WSDZ.

DIAGNOZA:
Diagnozę przeprowadzono wśród uczniów klasy VII i VIII, w tym celu zastosowano ankietę skierowaną do uczniów.

Program obejmuje treści i działania, które realizowane będą w ramach:
- zajęć z doradztwa zawodowego oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- przedsięwzięć i różnorodnych form wsparcia udzielanych uczniom w szkole przez kadrę pedagogiczną podczas bieżącej pracy, w tym również w formie wycieczek zawodoznawczych czy też na zajęciach z nauczycielem wychowawcą.

CEL OGÓLNY DORADZTWA ZAWODOWEGO:
Podejmowanie różnorodnych działań w celu wspierania dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE DORADZTWA ZAWODOWEGO:
Uczniowie rozpoznają własne zasoby, czyli zainteresowania, zdolności, predyspozycje zawodowe oraz swój stan zdrowia. Potrafią też dokonać planów na przyszłość - edukacyjno-zawodowych. Potrafią również określić swoje potrzeby w zakresie własnego rozwoju i podjąć realizację własnych planów zawodowych. Ponadto uczniowie potrafią wyszukać i przeanalizować niezbędne informacje o zawodach na obecnym rynku pracy. Często też dokonują autoprezentacji. Uczniowie klas VIII analizują oferty szkolnictwa ponadpodstawowego, aby dalej się kształcić. Potrafią sprostać kryteriom rekrutacyjnym do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych.

WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
Cel ogólny oraz cele szczegółowe są spójne z celami kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Uwzględniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji poszczególnych przedmiotów, m.in. wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie.
Określane w programie cele przewidziane są do realizacji:
- podczas grupowych zajęć z doradztwa zawodowego, wynikających z ramowych planów nauczania, które są prowadzone przez doradcę zawodowego,
- podczas zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
- podczas wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców,
- podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole m.in. projekty edukacyjne itp.,

EWALUACJA PROGRAMU:
Realizacja programu jest na bieżąco monitorowana, poprzez:
- analizę dokumentacji (dzienniki, tematy zajęć)
- analizę wytworów uczniów
- obserwację poziomu zaangażowania i motywacji zachowań uczniów
- rozmowę doradczą z uczniem.
Weryfikację efektów dokonuje się poprzez wykorzystanie:
- pytań ewaluacyjnych zadawanych uczniom po zakończeniu zajęć
- port folio zawierającego wymierne efekty pracy uczestników zajęć gromadzone sukcesywnie przez cały okres realizacji programu doradztwa zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.