X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46864
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie trzylatków

Anna Wojewoda

Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie 3-latków
2020/2021

Po I semestrze roku szkolnego 2020/2021, a mianowicie w styczniu przeprowadziłyśmy śródroczne obserwacje pedagogiczne celem rozpoznania i określenia poziomu rozwoju dzieci w poszczególnych sferach. Obserwacji dokonywałyśmy podczas typowych sytuacji przedszkolnych, a mianowicie: zajęć edukacyjnych prowadzonych w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” oraz programy profilaktyczne realizowane w przedszkolu, zabaw swobodnych, spacerów, czynności samoobsługowych, zabiegów higienicznych, prac porządkowych, rozmów z dziećmi. Praca dydaktyczno – wychowawcza w grupie przybiera różne formy, czyli odbywa się z całą grupą, w małych grupkach, a także indywidualnie. Praca indywidualna realizowana jest po konsultacjach z rodzicami i obustronnym przepływie informacji (w tym wyników obserwacji pedagogicznej) dotyczących postępów i trudności edukacyjnych dziecka oraz ujednoliceniu metod wychowawczych. Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, przedszkolaki poczyniły postępy we wszystkich sferach rozwoju.

Grupa 3 – latków II liczy 22 dzieci (5 chłopców i 16 dziewczynek). Adaptacja w grupie przebiegła pomyślnie, bez większych problemów. Niejednokrotnie na skutek dużej absencji spowodowanej zachorowaniami, proces adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych odbywał się powtórnie.

Przedszkolaki są bardzo aktywne i ciekawe świata. W większości to dzieci pogodne, śmiało i chętnie nawiązujące dialog z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi. Chętnie współdziałają ze sobą w trakcie różnych aktywności, spełniając każdą rolę w grupie. Z dużym zaangażowaniem uczestniczą we wszystkich działaniach proponowanych przez nauczyciela. Nadal mają jednak duże trudności z oczekiwaniem na swoją kolej. Manifestują swoje zniecierpliwienie niezadowoleniem i rozdrażnieniem.

Wyniki obserwacji śródrocznej wykazały iż, większość grupy jest samodzielna, chętnie wykonuje czynności samoobsługowe, zgłasza potrzeby fizjologiczne i samodzielnie korzysta z toalety. 3 dzieci nadal wymaga przypominania dotyczącego skorzystania z toalety. Przedszkolaki zazwyczaj dbają o porządek w najbliższym otoczeniu – po skończonej zabawie, na prośbę nauczyciela odkładają zabawki na wyznaczone miejsce w sali. Są sprawne fizycznie. Zdecydowana większość grupy sprawnie ustawia się w parach, kole, rzędzie, siada na dywanie, zachowuje równowagę podczas chodzenia, biegania, skakania, kopie i rzuca piłkę do drugiej osoby. Trzylatki sprawnie biegają po obwodzie koła i zatrzymują się na sygnał oraz bez większych problemów poruszają się w kole wiązanym.

Przeprowadzona obserwacja śródroczna dowiodła, iż trzylatki mają nieco większe trudności (w porównaniu do wyników obserwacji wstępnej) ze skupieniem uwagi na zajęciach. Podyktowane jest to tym, iż czują się pewnie i bezpiecznie w warunkach przedszkolnych, zacieśniły relacje z rówieśnikami i niejednokrotnie pozwalają sobie na łamanie obowiązujących zasad. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w zabawach muzyczno–ruchowych. W większości wykazują dużą muzykalność, poczucie rytmu, dobry słuch muzyczny. Z dużą łatwością zapamiętują teksty wierszy i rymowanek, chętnie słuchają czytanych wierszy, opowiadań, bajek. Niejednokrotnie same sięgają po udostępnione im pozycje książkowe (kącik czytelniczy). Chętnie podejmują rozmowy na różne tematy, odpowiadają na pytania. Troje dzieci mówi w dalszym ciągu bardzo niezrozumiale, 8 ma problem z prawidłową artykulacją, natomiast 10 mówi płynnie i ładnie buduje zdania. Przedszkolaki rozróżniają kolory, lecz tylko 9 osób nazywa je bezbłędnie, a 7 ma z tym trudności. Dwoje dzieci sprawnie posługuje się nazwami podstawowych kolorów w języku angielskim. Niewiele ponad połowa grupy prawidłowo przelicza w zakresie 3, natomiast pozostali wymagają ćwiczeń w tym zakresie. Większość 3-latków potrafi łączyć w pary takie same obrazki. Trzylatki dostrzegają różnice przedmiotów dotyczące wielkości. Poczyniły postępy w zakresie porządkowania elementów według wielkości. Niemal połowa grupy bardzo dobrze radzi sobie z owym zadaniem. Przedszkolaki bardzo lubią zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków – wszyscy tworzą budowle według własnych pomysłów. Chętnie układają puzzle i rysują. 4 osoby nadal nie potrafią prawidłowo trzymać kredki. Niemal wszystkie 3 -latki podają swoje imię i nazwisko, wymieniają imiona rodziców i rodzeństwa. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. W większości reagują na proste polecenia i komendy w języku angielskim. Chętnie i łatwo zapamiętują nowe słówka, uczą się rymowanek i piosenek, z entuzjazmem podejmują zabawy muzyczno - ruchowe.

Mocne strony grupy:
1. Dzieci bez problemów nawiązuję kontakt z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
2. Potrafią mówić o swoich potrzebach, zgłaszają nauczycielowi swoje złe samopoczucie.
3. Są sprawne ruchowo, chętnie podejmują zabawy ruchowe.
4. Potrafią samodzielnie jeść.
5. Są ciekawe świata. Z entuzjazmem uczestniczą we wszystkich działaniach proponowanych przez nauczyciela.

Słabe strony grupy:
1. Dzieci wymagają przypominania obowiązujących zasad.
2. Nie potrafią jeszcze cierpliwie oczekiwać na swoją kolej.
3. 3 dzieci mówi niewyraźnie z uwagi na słabo rozwinięty aparat mowy.

Kierunki do dalszej pracy:
1. Rozwijanie mowy dzieci oraz motoryki małej poprzez włączanie wielu zabaw i ćwiczeń w codzienne zajęcia z grupą.
2. Dalsze doskonalenie czynności samoobsługowych.
3. Dalsza praca nad dyscypliną w grupie, egzekwowanie ustalonych w grupie zasad.
4. Utrwalanie nazw podstawowych kolorów.
5. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3 i więcej.
6. Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni (na, za, pod, przed, obok)
7. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań i uzdolnień.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.