X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46634
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jesteśmy robotami. Scenariusz zajęć

„Jesteśmy robotami”

Cele ogólne
• rozwijanie spostrzegawczości;
• odwzorowywanie sekwencji
• odczytywanie, rozumienie symboli i znaków;
• doskonalenie umiejętności określania kierunków;

Cele szczegółowe
• Rozumie polecenia nauczyciela
• Różnicuje wielkość, kolory, kształty klocków
• Rozwija myślenie komputacyjne
• Współpracuje z innymi dziećmi
• Poprawnie koduje i dekoduje drogę
• Poprawnie koduje robota
• Jest kreatywne

Metody:
• poszukujące, podające, praktycznego działania, drama

Formy pracy:
• zbiorowa (praca z całą grupą), zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne
Klocki, kartka A3 z oznaczonymi polami, kolorowe karteczki, kulki z papieru, figurka robota, zabawki, gazety, paski papieru potrzebne do labiryntu

Kompetencje kluczowe
Porozumiewanie się w języku ojczystym (1)
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (3)
Umiejętność uczenia się (5)
Inicjatywność i przedsiębiorczość (7)
Świadomość i ekspresja kulturalna (8)

Podstawa Programowa
I5 - uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,
naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne,
skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
I6 - inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki,
materiały użytkowe, w tym materiał naturalny
III5 - ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz
przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas
odpoczynku;
III9 - komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty
werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego
dziecka, grupy
IV1 - wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu,
gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji
i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
IV3 - odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od
medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych
IV7 - eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją
wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,
porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np.
dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały,
muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki
z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy
w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi
środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub
rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci
w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości
narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia
Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu
słucha muzyki;
IV9 - czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki
znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
IV11 - wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,
zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej
przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje
przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
IV12 - klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa
przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy
własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło,
kwadrat, trójkąt, prostokąt);
IV14 - ) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,
a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
IV13 - eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów,
wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

Cele obserwacji:
Wspieranie nauczyciela w kształceniu kompetencji dydaktyczno-wychowawczych i skutecznej realizacji podstawy programowej w zakresie wybranych obszarów.

Rodzaj obserwacji:
doradczo- doskonaląca

Przebieg zajęć

1. Powitanie robotów – każde dziecko zamienia się w robota Zadaniem dzieci jest wymyślenie powitania robotów i przedstawienie się w języku robotów.

2. Zabawa: „Tworzymy zbiory według wskazanych kategorii” - Zadanie polega na pogrupowaniu obrazków. Możemy podać kategorie np: kolor lub kształt, lub prosimy dzieci, żeby stworzyły zbiory według wybranych przez siebie kategorii.

3. Zabawa z elementami matematyki i kodowania „Klockowy szyfr Robota” - Wprowadzamy pojęcie sekwencji i powtarzalności wzoru. Układamy szereg z trzech różnych kolorów klocków, trzymając się powtarzalnej sekwencji kolorystycznej np.: niebieski, czerwony i żółty klocek... dziecko stara się odtworzyć wzór lub kontynuować go w tej samej sekwencji. Kolejnym krokiem może być samodzielne tworzenie przez dziecko kolejnych sekwencji kolorystycznych z klocków.

4. Zabawa z elementami kodowania „Sterujemy robotami” - Potrzebne będą kolorowe karteczki, długopis, gazety, kulki z papieru) oraz 6 kartek w różnych kolorach. Każda karteczka będzie symbolizowała jedną czynność jaką macie wykonać.
Dzieci próbują zapamiętać, który kolor oznacza jakie zadanie, tak żeby patrząc na dany kolor karteczki wiedzieć od razu co robić
Na przykład; kartka w kolorze czerwonym oznaczać może podskoki
Kartka niebieska może oznaczać – robienie śmiesznych min
Kartka żółta - dmuchanie na kulkę zrobioną z kartki
Kartka różowa – chodzicie na czworaka
Kartka zielona – przeskakujecie przez przeszkody (gazety, które są kałużami)
Kartka pomarańczowa – chodzicie na palcach

5. Zabawa- „ Znajdź drogę” Wyklejamy na podłodze łamaną linię – coś na kształt prostego labiryntu – ale załamania robimy po kątem 90 stopni. Przed rozpoczęciem zabawy możemy poćwiczyć obroty w lewo i prawo, komendy; do przodu, do tyłu, w bok z otwartymi oczami, a dopiero później – z zamkniętymi.

6. Zabawa „Narysuj, co czujesz” - zadanie polega na narysowaniu na kartce tego, co inne dziecko rysuje nam na plecach. Gdy skończymy rysownie zgadujemy, co przedstawia rysunek i porównujemy ilustracje.

7. Zabawa „Droga Robota do domu” - przygotowujemy z kartek formatu A3 pola, po których będziemy poruszać się figurką robota: do przodu lub skręcać w lewo lub w prawo o 90 stopni. Oznaczamy pole startu, którym jest przedszkole (zielone pole) oraz wyznaczamy miejsce (metę – niebieskie pole), czyli dom robota do którego musi dotrzeć nasza figurka. Zadaniem jednego dziecka jest wybranie domu robota i wydawanie głośno komend dla drugiego dziecka, jaką drogę ma pokonać nasz robot, żeby dojść do swojego domu. Dzieci podczas zabawy siedzą tyłem do siebie. Dziecko, na podstawie zasłyszanych komend, porusza swoją figurką po planszy i stara się dotrzeć nim w wyznaczone miejsce. Po przejściu planszy sprawdzamy, czy udało się robotowi dojść do domu, jak było to zaplanowane.

8. Zabawa pożegnalna – wymyślanie przez dzieci pożegnania robota według pomysłów własnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.