X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46461
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

CELE OGÓLNE ROZWOJU ZAWODOWEGO:
1. Podniesienie efektywności własnych oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych i terapeutycznych.
2. Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3. Współudział w kształtowaniu wizerunku placówki w środowisku lokalnym.
4. Współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym.

CEL GŁÓWNY ROZWOJU ZAWODOWEGO:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:
1.Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004
nr 260, poz. 2593).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. 2007 nr 214, poz. 1580).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. 2013, poz.393).
5. Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz.1574) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 8, ust.3, pkt. 1
„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się"
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
• Wyszukiwanie i analiza w Internecie przepisów prawa oświatowego oraz wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego (rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
2. Opracowywanie różnorodnych dokumentów, prezentacji z wykorzystaniem technologii komputerowej
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów rocznych, miesięcznych i innej dokumentacji pedagogicznej przy pomocy komputera.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych z pomocą komputera, drukarki, xero.
• Tworzenie podziękowań, dyplomów, zaproszeń, kartek świątecznych, kolorowanek, kart pracy.
• Sporządzanie arkuszy obserwacji, dokumentów wg. potrzeb.
• Przygotowanie i opracowywanie projektu edukacyjnego, zadań z niego wynikających, konkursów i innych działań.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, publikacji innych nauczycieli.
• Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
3. Wykorzystywanie nośników
audiowizualnych w trakcie pracy
• Wykorzystywanie tablicy multimedialnej do pracy z wychowankami.
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD, mp3, e–booki) - wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego, telefonu komórkowego.
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Wyszukiwanie i udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności w warsztatach, szkoleniach praktycznych, zajęciach otwartych, radach szkoleniowych, kursach, konferencjach.
• Udział w Radach Pedagogicznych, zajęciach koleżeńskich, dniach otwartych.
• Doskonalenie umiejętności pracy z dziećmi, poszukiwanie i tworzenie nowych rozwiązań edukacyjno- wychowawczych.
• Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej (bieżące śledzenie literatury metodycznej, dydaktycznej i dziecięcej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej) i portali internetowych.
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami z całej Polski poprzez grupy nauczycielskie na portalach społecznościowych, indywidualny kontakt drogą e-mail z nauczycielami poznanymi podczas szkoleń, konferencji.
5. Dostosowanie metod pracy i sposobów oddziaływania wychowawczego do potrzeb wychowanków
• Prowadzenie zajęć z grupą i zajęć indywidualnych z wychowankiem z wykorzystaniem metod aktywizujących:
- Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherbone,
- Fitness Terapeutyczny A. Chartanowicz,
- kinezjologii edukacyjnej C. Dennisona,
- zabawy rozwijające świadomość ciała i przestrzeni wg metodyki R. Labana, I. Mazur – Bazaniak, C. Orffa, oraz aktywność muzyczno – ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss,
- dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
- metody badawcze, eksperymenty i doświadczenia,
- zabawy integrujące w kręgu,
- drama, bajko terapia,
- zabawy paluszkowe, wierszyki-masażyki,
- Metoda Dobrego Startu,
- pedagogika zabawy wg KLANZ-y,
- muzykoterapia i choreoterapia,
- zabawy grafomotoryczne,
- metoda „Dyscyplina bez nakazów” A. Chartanowicz,
- różnorodne techniki plastyczne i sensoplastyczne,
- „Sojusz metod – integracja metod dotyczących elementarnej nauki czytania” wg. E. Arciszewskiej,
- „Program ćwiczeń integrujących INPP Chester” (jako program zapobiegania trudnościom szkolnym u dzieci w wieku przedszkolnym),
- „Bumbumkowe nauczanki” – program wieloaspektowego wspierania rozwoju dzieci poprzez ruch i muzykę wg E. Szeliga – Kraus,
- metody projektu itp.;
• Urządzanie kącików tematycznych, wychodzących naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom dzieci.
• Respektowanie Praw Dziecka – stwarzanie sytuacji wychowawczych w oparciu o wzajemny szacunek i wszechstronny rozwój wychowanka.
• Prowadzenie zajęć kulinarnych - wykorzystanie autorskiego programu „Kuchciki” M. F.
• Pomoc w przygotowaniu i koordynowaniu całorocznego projektu edukacyjnego opartego na obserwacji „Drzewo w 4 porach roku".
• Dbanie o wszechstronny rozwój psycho – ruchowy, społeczny i emocjonalny dzieci z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości w tym także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wdrażanie programu autorskiego E. N. i M. B. „Rozmawiamy o niepełnosprawności”.
• Indywidualizacja pracy z uczniami, a w szczególności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości i opracowanie sposobów motywowania ucznia do pokonywania trudności.
• Przygotowanie projektu edukacyjnego „KOCHAMY POLSKĘ - JESTEŚMY POLAKAMI" z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości i koordynacja zadań z niego wynikających.

§ 8, ust.3, pkt. 2
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.”
1. Opublikowanie "Planu rozwoju zawodowego”.
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Zespołu wychowawczego i Zespołu Wychowania Przeszklonego, praca w Zespole do spraw ewaluacji, przygotowywanie dokumentacji.
• Dzielenie się własnymi doświadczeniami, materiałami ze szkoleń.
• Opracowywanie i udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych.
• Uaktualnianie dokumentów przedszkola i dostosowywanie ich np. do wymogów RODO.
• Wspólne rozwiązywanie trudności.
• Polepszanie współpracy i wymiany doświadczeń.
• Dzielenie się obserwacjami, doświadczeniami podczas spotkań Zespołu Wychowania Przeszklonego.
• Wdrażanie spójnych oddziaływań wychowawczych, terapeutycznych, edukacyjnych przez współpracę wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
• Wdrażanie nowych rozwiązań, metod w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opartych na doświadczeniach i obserwacjach.
• Zorganizowanie Rady Pedagogicznej, szkoleniowej dla przedszkola - „Bumbumkowe poruszanki” – program wieloaspektowego wspierania rozwoju dzieci poprzez ruch i muzykę wg E. Szeliga – Kraus.
3. Zajęcia koleżeńskie i otwarte
• Prowadzenie dla chętnych nauczycieli zajęć koleżeńskich.
• Prowadzenie i omówienie zajęcia otwartego dla chętnych nauczycieli, studentów.
• Dzielenie się scenariuszami zajęć, pomysłami na prace plastyczne, zajęcia ruchowo – taneczne itp.
• Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą i umiejętnościami zdobytą m.in. podczas warsztatów, szkoleń.
4. Publikacje na stronach internetowych
• Publikacje na stronach internetowych, portalach związanych z pracą nauczyciela materiałów dydaktycznych tj. scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, zdjęć itp.
• Nawiązanie współpracy z miesięcznikiem „Bliżej przedszkola” – uczestnictwo w projekcie „Piękna Nasza Polska cała”, udział w „Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków” (koordynowanie akcją w przedszkolu).
• Pomoc przy zamieszczaniu fotorelacji na stronie internetowej „Bliżej przedszkola”.
5. Przeprowadzenie analizy własnej pracy
• Obserwacje zajęć przez w-ce dyrektora d.s. przedszkola.
• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
• Prowadzenie systematycznej ewaluacji pracy własnej z uwzględnieniem wniosków z ewaluacji do planowania i modyfikowania pracy dydaktycznej i wychowawco – opiekuńczej
6. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ze studentami odbywającymi praktyki w przedszkolu - pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich.

§ 8, ust.3, pkt. 3
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
1. Organizowanie własnego warsztatu pracy
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty
• Przygotowywanie i drukowanie pomocy do zajęć.
• Korzystanie z zasobów Internetu.
• Pozyskiwanie materiałów szkoleniowych.
• Korzystanie z platformy Librus
• Korzystanie z poczty elektronicznej, także do wymiany informacji z Rodzicami i innymi nauczycielami.
2. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
• Systematyczne wpisy do dziennika zajęć.
• Prowadzenie obserwacji dziecka oraz arkuszy diagnozy gotowości szkolnej, arkusze IPET itp.
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
• Przygotowywanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej.
• Współtworzenie planów rocznych i /lub wieloletnich – podniesienie jakości pracy placówki.
3. Wykonywanie czynności dodatkowych na rzecz przedszkola
• Dbanie o okolicznościowe dekoracje na holu przedszkola (pory roku, uroczystości w przedszkolu, spotkania z rodzicami).
• Pomoc przy dbaniu o pomoce dydaktyczne w przedszkolu.
• Zajmowanie się biblioteką przedszkola – dbanie o porządek, wzbogacanie o nowe pozycje związane z literaturą fachową oraz literaturą dla dzieci.
• Praca w Zespole ewaluacyjnym
• Pomoc przy zakupie pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, literatury fachowej i dziecięcej itp.
• Organizowanie wyjść i wycieczek oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.
4. Współpraca z Rodzicami
• Prowadzenie imprez ogólnoprzedszkolnych z Rodzicami, bliskimi np. Powitanie Jesieni, Dzień Rodziny, Dzień chleba i wypieków - zajęcia kulinarne, połączone z pokazem różnych zbóż - kłosów i ziaren itp.
• Aktywna i systematyczna współpraca z Rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej - indywidualne konsultacje z Rodzicami, ujednolicenie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka we współpracy z domem rodzinnym wychowanka, wsparcie, wskazówki do pracy w domu, rozwiązywanie problemów wychowawczych i pomoc w pojawiających się trudnościach ogólnorozwojowych.
• Zachęcanie Rodziców od czynnego udziału w życiu grupy i przedszkola - organizowanie uroczystości przedszkolnych i zajęć otwartych z udziałem rodziców, udział w konkursach i akcjach.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, systematyczny kontakt z Rodzicami lub opiekunami.
• Organizowanie zebrań z Rodzicami, dni otwartych.
• Promowanie aktywnego spędzania czasu na powietrzu.
• Przekazywanie informacji Rodzicom o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych.
• Organizowanie spotkań z Rodzicami wykonującymi ciekawe zawody np.: policjant, żołnierz, strażak itp. (Spotkania w przedszkolu lub w miejscu pracy Rodzica).
5. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym• Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, wspólnych zabawy (spotkań) dzieci i Rodziców.
• Pomoc w przygotowaniu spektaklu teatralnego dla dzieci.
• Zapoznanie z przedszkolem – dzień adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych.
• Redagowanie wpisów z wydarzeń w grupie i innych materiałów na stronę internetową przedszkola.
6. Organizowanie i udział w konkursach wewnętrznych, dzielnicowych, ogólnopolskich
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, międzyprzedszkolnych - dzielnicowych, warszawskich, ogólnopolskich.
• Pomoc przy organizowaniu konkursu plastycznego pt. „Drzewo Niepodległości”.
• Zorganizowanie i koordynowanie konkursu przedszkolnego dla dzieci i ich Rodziców „To wszystko Polska” –według własnego regulaminu (celem konkursu jest pokazanie wyjątkowości regionów naszego kraju w oparciu o wspomnienia wakacyjne dzieci).
7. Współpraca z innymi placówkami, instytucjami
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną: konsultacje z psychologiem, uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Poradnię.
• Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawie niebieskiej karty.
• Wznowienie współpracy z firmą Maw Trawel – zorganizowanie wycieczki/gry terenowej „Szlakiem historii” do Łazienek Królewskich lub Ogrodu Saskiego w Warszawie z okazji stulecie odzyskania niepodległości.
• Nawiązanie kontaktu z Domem Kombatanta.
8. Uczestnictwo w kampaniach społecznych
• Udział w kampaniach społecznych organizowanych przez różne instytucje – wybór z oferty i propozycji wpływających do przedszkola.
• Udział w akcjach charytatywnych:
-„Pomaganie przez ubranie” fundacji „A kogo?” E. Błaszczyk,
- akcji z ramienia PCK
- zbiór nakrętek dla Szkoły Podstawowej „Przylądek" dla dzieci ze spektrum autyzmu.
• Przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „Napisz kartkę Bohaterom”.

§ 8, ust.3, pkt. 4 a
„Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
1. Pomoc w prowadzeniu teatru nauczycielskiego
• Pomoc przy tworzeniu scenografii przedstawienia. Zgromadzenie potrzebnych do przedstawienia rekwizytów, muzyki, dekoracji, strojów.
• Przygotowanie wraz z nauczycielami przedstawienia dla dzieci.
2. Współpraca z Rodzicami
• Przygotowanie we współpracy z M. F innowacji pedagogicznej„NIE- zwykłe pudełko”.
• Wdrożenie pomysłu aktywizacji Rodziców na rzecz placówki „NIE- zwykłe pudełko” – wykonanie przez chętnych Rodziców zabawek polisensorycznych dla dzieci, jako wstęp do innowacji
• Zachęcanie Rodziców od czynnego udziału w kształtowaniu tolerancji i empatii u dzieci, włączanie do aktywnego udziału w życiu grupy i przedszkola w duchu integracji.
• Zapraszanie Rodziców do czynnego udziału w projektach edukacyjnych przedszkola np. do modernizacji ogrodu przedszkolnego - pomoc w pozyskiwaniu nowych roślin, ziemi, promowanie aktywnego spędzania czasu na powietrzu, dzielenie się swoimi doświadczeniami (spotkanie z policjantem itp.), udział w projekcie „Kochamy Polskę. Jesteśmy Polakami”.
3. Uczestnictwo w zebraniach Zespołu Wychowawczego i Zespołu d.s. ewaluacji
• Dzielenie się obserwacjami, doświadczeniami podczas spotkań zespołów.
• Wdrażanie spójnych oddziaływań wychowawczych, terapeutycznych, edukacyjnych przez wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (orzeczenie).
• Wdrażanie nowych rozwiązań, metod w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opartych na doświadczeniach i obserwacjach wszystkich członków zespołu.
• Opracowywanie narzędzi badawczych wykorzystywanych w procesie ewaluacyjnym
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Spotkania z psychologiem.
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Poradnię.
• Udział w szkoleniach prowadzonych przez pracowników Poradni.
• Kierowanie Rodziców na konsultacje, dzieci na badania, monitorowanie uczestnictwa w zaleconych zajęciach i warsztatach.
• Monitorowanie przestrzegania terminów badań.
5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
• Spotkania grupy roboczej w związku z niebieską kartą. Monitorowanie sytuacji rodzinnej dziecka.
• Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
6. Współpraca ze specjalistami
• Konsultacje z pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą, terapeutą SI.
• Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych wychowanków.
7. Dokumentowanie pracy nauczyciela
• Przygotowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych – uwzględnienie własnych obserwacji.
• Założenie dokumentacji dzieciom z orzeczeniami.
• Przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej.
• Systematyczna obserwacja dzieci.
8. Wspomaganie dzieci z trudnościami
• Wspomaganie dzieci mających trudności we wszystkich obszarach edukacyjnych, praca indywidualna z dziećmi.
• Systematyczna, indywidualna praca z dziećmi w celu wyrównania zasobu wiadomości i umiejętności

§ 8, ust.3, pkt. 4 c
„Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli
szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej”
1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich
• Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ze studentami odbywającymi praktyki w przedszkolu.
• Prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktyki w przedszkolu.
• Obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez studentów.
• Zapoznanie praktykantów z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu.
2. Koordynowanie projektu edukacyjnego „Kochamy Polskę. Jesteśmy Polakami”
• Współpraca przy realizacji i koordynowanie projektu edukacyjnego „Kochamy Polskę. Jesteśmy Polakami” będącego odpowiedzią na ogólnopolski projekt „Piękna nasza Polska cała”.
• Poszukiwanie informacji i zamieszczanie fotorelacji na stronie internetowej miesięcznika „Bliżej Przedszkola”.

Plan Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty i w trakcie stażu może ulec modyfikacjom poprzez dołączenie aneksów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.