X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46176
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacyjnych

Program zajęć rewalidacyjnych – ......, rok szkolny 2019/20

Prowadzący:
Zalecenia do pracy z dzieckiem (na podstawie orzeczenia):
• stosowanie jasnego systemu wzmocnień pozytywnych, ukierunkowanego na kształtowanie motywacji zdaniowej,
• stosowanie aktywizujących metod i form pracy dydaktycznej i terapeutycznej,
• dostosowanie celów edukacyjno-terapeutycznych, tak by odpowiadały indywidualnym potrzebom i możliwościom dziecka,
• wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych i społecznych,
• zapewnienie dziecku stabilnych warunków emocjonalnych – zaspokajać jego potrzebę bezpieczeństwa i akceptacji,
• modelować i moderować wspólne zabawy z dziećmi,
• rozwijać koncentrację uwagi,
• minimalizować występowanie zmian i sytuacji niestandardowych, przygotowanie do zmian zachodzących w środowisku.
Cel ogólny (na podstawie orzeczenia):
Nadrzędnym celem terapeutycznym i rozwojowym jest kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych. Ważnym celem jest podniesienie poziomu odporności emocjonalnej i jego koncentracji uwagi. Objęcie dziecka zajęciami rewalidacji indywidualnej ma na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju i rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych.
Cele szczegółowe:
• zwiększenie sprawności manualnej poprzez prace z różnorodnymi materiałami i fakturami,
• rozwijanie spostrzegawczości i wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu,
• wzmocnienie funkcji poznawczych
• świadomość emocji swoich i osób z najbliższego otoczenia
• stosowanie ćwiczeń polisensorycznych
• potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach społecznych
• poprawa precyzji ruchów z zakresu małej motoryki
• rozszerzenie umiejętności związanych z interakcjami społecznymi, wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia
• kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem drogą werbalną i pozawerbalną
• wydłużanie czasu koncentracji uwagi i kończenie go
• rozwijanie umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego m.in. umiejętności prawidłowego komunikowania się.
Treści zajęć:
Dobrane odpowiednio do możliwości percepcyjnych dziecka. Treści zajęć są stopniowane w zależności od trudności w zakresie objętości i przystępności przewidzianego materiału, brak czasowych rygorów ćwiczenia danej umiejętności. Program może być modyfikowany w zależności od potrzeb, uwzględniając postępy i ograniczenia dziecka.

Obszar wymagający wsparcia
Zadania rewalidacyjne
Koncentracja uwagi
- wydłużanie uwagi i koncentracji
- doprowadzanie podjętych działań do końca
- reagowanie na sygnał
- czytanie opowiadań, wyodrębnianie osób i przedmiotów
- odwzorowywanie rysunku z pamięci
- określanie położenia przedmiotu
- dobieranie rysunków do historyjek
- wdrażanie do systematyczności i wytrwałości w pracy
Umiejętności manualne i grafomotoryczne
- ćwiczenia graficzne (wyrabianie płynnych ruchów pisarskich)
- wycinanie i przyklejanie
- rysowanie (kolorowanie wewnątrz konturu, rysowanie po śladzie)
- malowanie
- modelowanie z prostych mas plastycznych
- czynności manipulacyjne tj. nawlekanie, przekładanie i wkładanie różnych przedmiotów, budowanie, konstruowanie, wydzieranie
Świadomość społeczna, umiejętność konwersacji (rozwijane także podczas zabaw w grupie przedszkolnej)
- rozpoznawanie poszczególnych osób, ich imion, zachęcanie do kontaktów z dziećmi
- poszerzanie repertuaru z zakresu komunikacji niewerbalnej: gest, mimika twarzy
- rozwijanie współdziałania z innymi osobami
- rozumienie stanów emocjonalnych swoich i innych osób
- witanie się słowem i gestem
- budowanie poczucia własnej wartości
- budowanie empatii
- rozwijanie umiejętności narracyjnych: odtwarzanie i wymyślanie historyjek, poznawanie nowych pojęć i ich znaczenia, odgadywanie i układanie zagadek
Orientacja w schemacie własnego ciała i przestrzeni
- rozwijanie świadomości swojego ciała m.in. odkrywanie powiązań własnego ciała z innymi ludźmi i przestrzenią
- rozpoznawanie różnych części ciała i ich wskazywanie
- spostrzeganie położenia własnego ciała w przestrzeni wobec przedmiotów, ludzi
- doskonalenie orientacji w najbliższym otoczeniu
- układanki, labirynty, dyktando graficzne
Organizacja czasu wolnego, samodzielne spędzanie czasu
- rozwijanie umiejętności pozostawania w sytuacji zadaniowej bez udziału nauczyciela
- rozwijanie umiejętności włączania się do zabaw innych dzieci, zapraszanie innych osób do zabawy
Percepcja i integracja sensoryczna
- postrzeganie wszystkimi zmysłami bodźców płynących ze środowiska
- porządkowanie odbieranych bodźców i ich nazywanie
- wyszukiwanie różnic i podobieństw między odbieranymi bodźcami
- przewidywanie rezultatów odbierania bodźców
Rozwijanie zdolności myślenia przyczynowo-skutkowego
- układanie historyjek obrazkowych
- dokańczanie opowiadania
- omawianie sytuacji społecznych, podawanie rozwiązań adekwatnych do sytuacji
Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej
- odtwarzanie układów prezentowanych elementów (układanie w kolejności z pamięci)
- wykorzystywanie gier edukacyjnych doskonalących m.in. spostrzegawczość, koordynacje wzrokowo-ruchową
- powtarzanie ciągów słownych w różnej liczbie wyrazów, rytmów, sekwencji dźwięków, rymowanek
- odkrywanie znaczeń i powiązań wyrazów między sobą (jeden wyraz oznacza kilka rzeczy)
- poprawne wymawianie głosek i łączenie ich z konkretnymi literami
- różnicowanie zabarwienia uczuciowego wypowiedzi
- opowiadanie treści usłyszanych baje, opowiadań
- nazywanie czynności prezentowanych na obrazkach
- odnajdywanie obrazków prezentowanych słownie

Ewaluacja
Celem ewaluacji będzie sprawdzenie w jakim stopniu uczestniczenie w zajęciach wspomogło rozwój dziecka i wpłynęło na poprawę jego funkcjonowania. Realizując założenia programu należy brać pod uwagę zaangażowanie chłopca, chwalić go za każde osiągnięcia, stosować wzmocnienia pozytywne.
Metody ewaluacji: analiza wytworów prac dziecka, rozmowa z chłopcem, nauczycielami i rodzicami, obserwacja.

........................................ ........................................ .......................................
(podpis dyrektora) (podpis nauczyciela) (podpis rodzica)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.