X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 460

Konspekt zajęć z przyrody kl. VI - Strefa stepów

Konspekt lekcji przyrody w klasie VI
Dnia ………………………..

Temat: Strefa stepów.
Cele:
Cel ogólny: Poznanie krajobrazu stepów strefy umiarkowanej.

Cele operacyjne:
Wiadomości:

A - uczeń pamięta terminy: step, preria, pampa
nazwy: gatunków drzew i zwierząt stepów, nazwy głównych rzek i jezior, surowców mineralnych,
cechy: klimatu w strefie stepów, krajobrazu stepów,
B - uczeń rozumie: zależność między warunkami klimatycznymi, a roślinnością na stepach,
- przyczyny występowania obszarów podmokłych w tajdze;
- zasobność energetyczną i znaczenie komunikacyjne rzek syberyjskich;
- trudności, na jakie napotyka człowiek gospodarujący na stepach;
C - uczeń umie - wskazać na mapie krajobrazowej rozmieszczenie stepów strefy umiarkowanej;
- omówić na podstawie wykresu klimatycznego z podręcznika warunki stepów;
- rozpoznać zwierzęta i rośliny występujące na stepach;
- powiedzieć, jakie trudności napotyka człowiek w zagospodarowaniu stepów;
- opisuje roślinność stepową
- wymienia cechy drapieżników rolę w wyżywieniu ludnościświata
- wskazuje przystosowania roślin do warunków stepowych
- charakteryzuje przystosowania zwierząt do życia na stepie

D - uczeń umie: - ocenić możliwości życia i pracy mieszkańców stepów;
- wyjaśnia, dlaczego obszary strefy stepów odgrywają ważną

Cel wychowawczy: - budzenie wrażliwości na piękno przyrody stepów;
- poznawanie warunków życia i pracy innych społeczeństw;
- kształtowanie postaw pro-ekologicznych.

Metody: obserwacja pośrednia, metoda tekstu przewodniego.
Forma: grupowa, z całą klasą, indywidualna
Środki dydaktyczne: atlasy, podręczniki, mapy ścienne, mapy konturowe
stepów, karty
pracy.


Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne i sprawdzenie pracy domowej.

2. Wprowadzenie uczniów w zagadnienie - odczytanie przez ucznia z mapy
krajobrazowej
informacji, z jakim krajobrazem sąsiadują od północy ostatnio omawiane
lasy liściaste zrzucające liście na zimę. Z legendy mapy uczeń odczytuje
nazwę krajobrazu lasów iglastych strefy umiarkowanej i wskazuje na mapie
krajobrazowej świata zasięg tej strefy.

3. Nauczyciel
- określa zakres tematyki lekcji, która będzie dotyczyła krajobrazu
stepów
- wskazuje położenia stepów na mapie ściennej
- dokonuje podziału klasy na 6 grup badawczych /dzieci stają w kręgu i
odliczają do
sześciu- jedynki to grupa pierwsza, dwójki to grupa druga itd.
- przydziela grupom badawczym zadania do wykonania, rozdaje potrzebne
materiały tzn.
teksty do uzupełnienia, ilustracje do wyboru, wykres temperatury i opadów
dla
miejscowości położonej na stepach
Grupa 1 - Położenie oraz roczny przebieg temperatury i opadów na stepach
strefy umiarkowanej.
Grupa 2 - wpływ klimatu na roślinność.
Grupa 3 - Roślinność stepów.
Grupa 4 - Świat zwierząt stepów.
Grupa 5 - Rodzaje stepów
- przygotowuje dodatkowe źródła informacji takie jak encyklopedia, słownik geograficzny i inne. /w trakcie pracy uczniów/

4. Uczniowie
- pracują w grupach
- korzystają z tekstu przewodniego zawartego w podręczniku do przyrody oraz z tekstów w innych źródłach
- wykonują przydzielone im zadania
- przedstawiciele poszczególnych grup przedstawiają opracowane materiały

5. Nauczyciel
- pogadanka o charakterze dopełniającym
- ocena pracy uczniów

6. Ewaluacja zajęć
podsumowanie zajęć, podyktowanie krótkiej notatki
7. Praca domowa
Pisemnie wyjaśnić jak rośliny przystosowały się do suchego klimatu stepów.

Załącznik 1
Grupa 1
Położenie oraz roczny przebieg temperatury i opadów na stepach strefy
umiarkowanej.
1. Uzupełnij zdania:
Stepy występuje w
................................. części Ameryki Północnej,
w ................................. części Ameryki Południowej,
w ................................. części Europy,
oraz w ................................. części Azji.
Sąsiaduje ona z
................................. ,
................................. ,
z ............................ .
2. Na podstawie danych z tabeli oraz diagramu ilustrującego roczny przebieg
temperatury powietrza i opadów. Scharakteryzuj opady i temperaturę na stepach.
Uzupełnij zdania:
Najwięcej opadów jest w miesiącach
..................................
Średnia roczna temperatura powietrza wynosiła ............................ Najwyższe temperatury wynoszą ...................... i przypadają na
miesiące .................................. Najniższe temperatury przypadają w miesiącach ................................. i wynosi
................................. Lato na stepach jest
................................., a zimy
................................. .

Grupa 2
wpływ klimatu na roślinność.
1. Na podstawie dostępnych źródeł informacji wymień rośliny
występujące na stepach.
Uzupełnij zdania:
Stepy to
................................. część strefy umiarkowanej.
Stepy to rozległe, ................................. obszary porośnięte
roślinnością................................. . Występują w obrębie strefy
.................................. i w głębi kontynentów. Obszary stepowe
zostały w większości zaorane i dziś użytkowane rolniczo. Stało się to
dlatego, że typowymi dla stepów glebami urodzajne ................................. z dużą ilością próchnicy, gdyż opady nie rozpuszczają substancji organicznych i nie wymywają jej w niższe poziomy. Stepy występują w warunkach dość
................................. klimatu
................................. zimach i
................................. latach, zima trwa od listopada do marca z temp.
-15 -20 z ................................. opadami śniegu. Lato natomiast trwa od połowy maja do września z temp. + 15 +22 .

Grupa 3
Roślinność stepów:

Główną roślinnością stepów są
................................. wyrastające w .................................
Pomiędzy nimi pojawia się wiele stepowych kwiatów:
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
Wszystkie rośliny przystosowały się do przetrwania okresu letniej suszy dzięki wodzie zgromadzonej w korzeniach.

Do najpospolitszych traw stepowych należą przede wszystkim bardzo liczne gatunki ................................. oraz ................................. Większość stepów juz w kwietniu rozkwita wydając tysiące różnokolorowych kwiatów. Oprócz dominujących wiatropylnych traw duża ilość gatunków stepowych jest owadopylna, co często pociąga za sobą okazale rozmiary kwiatów i kwiatostanów intensywny ich zapach i jaskrawe kolory. Do najatrakcyjniejszych kwitnących gatunków należą: posiadające złocistożółte kwiaty ................................. i .................................
krwistoczerwone-.................................fioletowe- kosaciec, różowofioletowe- ................................. otwarta,
niebieskie-................................., czerwone lub żółte-
................................. i wiele innych.
Roślinność stepowa dostarcza zwierzętom dość dużo pożywienia,
natomiast większym z nich nie stwarza żadnych możliwości ukrycia się przed
prześladowcą. Nie mogą także skryć się przed niesprzyjajaca pogoda, latem
upałem, a zima mrozem.
Grupa 4
Zwierzęta stepów:
Dzięki obfitości zielonego pokarmu żyje tu wiele zwierząt
roślinożernych: ................................. Wpłynęły one na kształtowanie terenu dzięki wdeptywaniu w ziemię nasion drzew i krzewów. Jak również liczne
gryzonie kopiąc nory i kryjówki w ziemi np.
................................. Występują tu również:................................. Ptaki: ................................. które rozkładają materię organiczną i powodują powrót substancji odżywczych do gleby, co zwiększa jej żyzność.

Grupa 5
Rodzaje
Preria - rozległe obszary porośnięte roślinnością.................................,
w................................. Preria jest podobna do występującego w Azji stepu.
Rozróżnia się kilka odmian prerii:
- prerię niską - na obszarach o
.................................opadach (400 mm rocznie), porośniętą luźno
kępkami.................................,
- prerię typową - na obszarach o opadach rocznych rzędu 600 mm i glebach typu ................................., z kępkową roślinnością
................................. do 120 cm wysokości,
- prerię łąkową - również na................................., złożoną z
................................., na obszarach o opadach ok. 1000 mm rocznie.
Pampa - ..................................lub
.................................-trawiasta formacja roślinna o charakterze stepowym występująca w
................................. na której wypasa się bydło i owce.
Na skutek częstych pożarów w roślinności pampy dominują trawy z
rodzaju ostnic, byliny i rośliny zielne jednoroczne.
................................. .należą do rzadkości i występują głownie
wzdłuż brzegów niektórych rzek. Różnorodność gatunków w poszczególnych
regionach zależy m.in. od lokalnych warunków klimatycznych, wilgotności
gleby i dominującego typu gospodarki (rolnictwo, hodowla, itp.).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.