X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45961
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko: J
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. J. Stępkowskiego w Zespole Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie, ul. Szarych Szeregów 8
Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność
Zajmowane stanowisko: wychowawca świetlicy
Imię i nazwisko opiekuna stażu: II
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2021 r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 r. poz. 2215)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1650).

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków do zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli i omawianie ich
z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora oraz ich omawianie.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności
przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrz placówki, poza placówką, samokształcenie).
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

PLAN DZIAŁANIA

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.
Zadania:
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Formy realizacji:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. oraz z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Terminy:
IX 2020
Dowody realizacji:
Znajomość wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Poprawnie opracowany plan
rozwoju zawodowego.

2.
Zadania:
Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy szkoły.
Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole.
Formy realizacji:
Udział w radach pedagogicznych, spotkaniach formacyjnych.
Zapoznanie się z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej:
a) Statut Szkoły,
b) Szkolny Program Dydaktyczno-Wychowawczy,
c) Plan pracy szkoły w roku 2020/2021,
Regulamin Rady Pedagogicznej.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Znajomość dokumentacji obowiązującej w szkole, notatki własne,
listy obecności, wpisy do dziennika zajęć.

3.
Zadania:
Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz pierwszej pomocy.
Formy realizacji:
Udział w szkoleniu: BHP oraz pierwszej pomocy.
Terminy:
IX 2020
Dowody realizacji:
Zaświadczenie.

4.
Zadania:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji:
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Terminy:
IX 2020
Dowody realizacji:
Opracowanie zasad współpracy.

5.
Zadania:
Opracowanie Planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Formy realizacji:
Zredagowanie Planu rozwoju zawodowego
Terminy:
Do 21 IX 2020
Dowody realizacji:
Złożenie Planu rozwoju zawodowego.

6.
Zadania:
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji:
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Teczka stażysty: sprawozdania, notatki, zaświadczenia.

7.
Zadania:
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu rozwoju zawodowego. Formy realizacji:
Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju oraz z jego ew. zmianami.
Terminy:
V 2021
Dowody realizacji:
Sprawozdanie z realizacji stażu.

8.
Zadania:
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Formy realizacji:
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Terminy:
V 2021
Dowody realizacji:
Wniosek, dokumentacja stażu.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
w szczególności realizację podstawy programowej

1.
Zadania:
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź Dyrektora, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.
Formy realizacji:
- opracowanie konspektu zajęć,
- konsultacje, spotkania z opiekunem stażu,
- dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków,
Terminy:
1 raz w miesiącu
Dowody realizacji:
Konspekty z przeprowadzonych zajęć, wpisy do dziennika zajęć, spostrzeżenia opiekuna stażu.

2.
Zadania:
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.
Formy realizacji:
Spotkania z opiekunem stażu/ dyrektorem po przeprowadzonych zajęciach.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Wnioski, refleksje po przeprowadzonej lekcji.

3.
Zadania:
Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Formy realizacji:
Obserwacja zajęć.
Terminy:
1 raz w miesiącu
Dowody realizacji:
Spostrzeżenia, notatki i wnioski własne.

4.
Zadania:
Współpraca z innymi nauczycielami i pomoc w organizowaniu uroczystości oraz imprez szkolnych.
Formy realizacji:
Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych:
- pasowanie na przedszkolaka,
- święty Mikołaj,
- bal karnawałowy,
- uroczystości z okazji dnia: Babci i Dziadka, Mamy i Taty
- pierwszy dzień wiosny.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Potwierdzenie nauczyciela współpracującego.

5.
Zadania:
Uczestniczenie w uroczystościach kulturalnych dla dzieci. Formy realizacji:
Udział w teatrzykach, wyjazdy na wycieczki.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Potwierdzenie nauczyciela współuczestniczącego.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci oraz indywidualizowania nauczania

1.
Zadania:
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci.
Formy realizacji:
- Analiza dostępnych dokumentów o dzieciach: orzeczeń, opinii,
- konsultacje z wychowawcą klasy,
- współpraca rodzicami dziecka,
- obserwacja dziecka i analiza jego prac.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Notatki własne, wnioski sformułowane po zapoznaniu się z dokumentacją.

2.
Zadania:
Dostosowanie tematyki zajęć, zabaw do wieku i poziomu intelektualnego dzieci
Formy realizacji:
Organizowanie zabaw i zajęć uwzględniających zainteresowania dzieci oraz zróżnicowanych pod kątem trudności.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Notatki z zajęć i ze zmian wprowadzonych w realizowanych zajęciach.

3.
Zadania:
Samodoskonalenie się poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i kierunkowej.
Formy realizacji:
Lektura prasy specjalistycznej oraz literatury fachowej. Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Spis literatury i notatki własne z przeczytanych pozycji.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki

1.
Zadania:
Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych metod wychowania z psychologii i pedagogiki.
Formy realizacji:
Czytanie i analiza literatury fachowej z zakresu psychologii i pedagogiki.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Recenzje przeczytanych pozycji, spis literatury metodyczno-pedagogicznej.

2.
Zadania:
Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki podczas zajęć.
Formy realizacji:
Prezentowanie wiedzy podczas prowadzenia zajęć.
Przygotowanie zajęć odpowiednich do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Notatki własne, scenariusze zajęć, wykonane pomoce dydaktyczne.

3.
Zadania:
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Formy realizacji:
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Notatki z odbytych szkoleń.

4.
Zadania:
Spotkania i rozmowy z rodzicami.
Formy realizacji:
Spotkania okolicznościowe, rozmowy indywidualne.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Protokoły i notatki ze spotkań i rozmów.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych
w trakcie doskonalenia zawodowego

1.
Zadania:
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym.
Formy realizacji:
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego dostosowanego do potrzeb własnych oraz szkoły.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu/kursie, lista obecności, notatki.

2.
Zadania:
Samodoskonalenie poprzez lekturę materiałów pedagogicznych i fachowych.
Formy realizacji:
Lektura materiałów pedagogicznych.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Spis lektury, notatki własne.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 6
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1.
Zadania:
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej. Formy realizacji:
-tworzenie i opracowywanie dokumentacji przy wykorzystaniu technik komputerowych (zapisywanie i drukowanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, dyplomów),
- zamieszczenie w Internecie Planu rozwoju zawodowego,
- wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnego warsztatu pracy, studiowanie literatury przedmiotu,
- korzystanie ze szkoleń drogą e-learningową,
- wymiana informacji z rodzicami i nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny lub inną drogą internetową,
- korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Teczka stażysty, potwierdzenie zamieszczenia w Internecie Planu rozwoju zawodowego, spis stron internetowych użytych do nauki, zaświadczenia ze szkoleń, notatki dotyczące wykorzystanych linków i odbytych szkoleń.

2.
Zadania:
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Formy realizacji:
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego na stronach MEN,
- korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronach serwerów edukacyjnych.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Spis stron serwerów edukacyjnych.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 7
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1.
Zadania:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Formy realizacji:
Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Własne notatki, wnioski. Wpis do harmonogramu.

2.
Zadania:
Omówienie obserwowanych zajęć.
Formy realizacji:
Rozmowy z opiekunem stażu.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Własne notatki, wnioski, przemyślenia.

3.
Zadania:
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź Dyrektora szkoły. Formy realizacji:
Opracowanie konspektu zajęć, konsultacje. Prowadzenie zajęć, wykorzystując różnorodne formy edukacyjne.
Terminy:
1 raz w miesiącu
Dowody realizacji:
Konspekty z przeprowadzonych zajęć. Ewaluacja po przeprowadzonej lekcji. Wnioski własne.

4.
Zadania:
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.
Formy realizacji:
Omawianie zajęć z opiekunem stażu/Dyrektorem, analiza mocnych i słabych stron, autorefleksja, samoocena.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Dokumentacja efektów własnej pracy: arkusze obserwacji lekcji, wnioski z obserwacji, spisane refleksje własne i opiekuna stażu.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 8
Znajomość środowiska dzieci i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

1.
Zadani:
Pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci.
Formy realizacji:
- stała obserwacja dziecka,
- współpraca z rodziną dziecka.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Notatki własne, spis literatury.

2.
Zadania:
Współpraca z rodzicami.
Formy realizacji:
- rozmowy indywidualne z rodzicami,
- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających
się u dzieci.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Notatki własne.

3.
Zadania:
Pomoc w organizacji i udział w imprezach, wycieczkach i uroczystościach szkolnych.
Formy realizacji:
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych (np.: pasowanie na przedszkolaka, bal karnawałowy, zakończenie roku szkolnego),
- udział w wycieczkach pieszych i autokarowych.
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Potwierdzenie nauczyciela współorganizującego.

4.
Zadania:
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Formy realizacji:
Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi (np.: biblioteka, straż pożarna).
Terminy:
Cały okres stażu
Dowody realizacji:
Dokument potwierdzający realizację programu.

Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

........................................
Podpis nauczyciela stażysty

Zatwierdzono do realizacji:

........................................
(podpis oraz pieczęć Dyrektora Szkoły)

Tarczyn, dnia .................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.