X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4579
Dział: Gimnazjum

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki przed egzaminem gimnazjalnym

Program ma na celu:

- poszerzanie i uzupełnianie wiadomości programowych oraz pogłębianie i rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- uporządkowanie wiedzy i wyćwiczenie umiejętności zdobytych na lekcjach oraz pozytywne zdanie egzamin gimnazjalnego

Cele szczegółowe programu

Uczeń:
- rozwija swoje zdolności poznawcze i wyobraźnię przestrzenną
- posługuje się językiem matematycznym oraz jego symboliką w opisywaniu rzeczywistości
- wykorzystuje poznaną wiedzę do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin
nauki i życia codziennego
- łączy wiedzę zdobytą na różnych przedmiotach
- czyta ze zrozumieniem, w szczególności teksty matematyczne
- formułuje wnioski i rozwiązuje zaistniałe w zadaniach problemy wykorzystując umiejętność
analizowania oraz abstrakcyjnego i logicznego rozumowania
- sporządza proste schematy lub rysunki dla sytuacji praktycznych
- samodzielnie rozwiązuje zadania
- współdziała w zespole i pracuje w grupie
- argumentuje, broni swego stanowiska i precyzyjnie formułuje wypowiedzi
- poszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł
- bierze udział w konkursach matematycznych
- analizuje zadania z treścią oraz rozwiązuje testy egzaminacyjne proponowane przez CKE i OKE.

Metodyka prowadzenia zajęć
Podczas zajęć stosowane będą różne formy pracy:
- praca w grupach,
- praca indywidualna,
- elementy wykładu,
- pogadanka,
- praca z tekstem,
- projektowanie,
- konkurs zadaniowy,
- dyskusje.

Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim metodami aktywnymi, mającymi na celu rozwijanie samodzielności w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy.
Nowe zagadnienia poprzedzone będą wykładem lub pogadanką wstępną, mającą na celu ukierunkowanie pracy podczas zajęć.

TREŚCI PROGRAMOWE I TEMATYKA ZAJĘĆ

l. FUNKCJE
-Pojęcie i przykłady funkcji.
-Dziedzina i zbiór wartości funkcji.
-Sposoby określania funkcji.
-Funkcja liniowa, jej wykres i własności.
-Przykłady innych funkcji.
-Zadania powtórzeniowe.
2.RÓWNANIA , NIERÓWNOŚCI I UKŁDY RÓWNAŃ
-Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną
niewiadomą.
-Zastosowanie równań nierówności do rozwiązywania
zadań.
-Przekształcenie wzorów.
-Rozwiązywanie układów dwóch równań pierwszego
stopnia z dwiema niewiadomymi.
-Układ równań oznaczony, nieoznaczony i sprzeczny.
-Zastosowanie układów równań liniowych do
rozwiązywania zadań tekstowych.
-Zadania powtórzeniowe.
3. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSTŁUPY.
-Obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów
-Obliczanie pól powierzchni i objętości ostrosłupów.
-Zadania powtórzenie.
4.BRYŁY OBROTOWE
-Walec -jego pole powierzchni i objętość.
-Stożek -jego pole powierzchni i objętość.
-Kula -jej pole powierzchni i objętość.
-Zadania powtórzeniowe.
5.DOŚWIADCZENIA LOSOWE
-Zbieranie, opracowywanie i prezentowanie danych -
powtórzenie.
-Obliczanie średniej arytmetycznej, rozstępu, mody,
mediany.
-Przykłady doświadczeń losowych
6.TWIERDZENIE PITAGORASA
-Stosowanie twierdzenia Pitagorasa do obliczania boków
trójkąta prostokątnego.
-Zastosowanie twierdzenia odwrotnego do tw. Pitagorasa.
-Zadania powtórzeniowe z zastosowaniem tw. Pitagorasa
7.POLA FIGUR PŁASKICH.
-Obliczanie pól figur płaskich.
-Długość okręgu i pole koła.

EWALUACJA PROGRAMU
- analiza wyników nauczania,
- analiza kart pracy uczniów,
- umiejętność dzielenia się swoją wiedzą, pomysłami
- udział w konkursach matematycznych

Na koniec semestru lub roku szkolnego przeprowadzenie ankiety. Pozwoli ona ocenić dotychczasową pracę na zajęciach, jak również wyciągnąć wnioski na przyszłość w celu ewentualnej modyfikacji programu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.