X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4559
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

Lucyna Makowska – nauczyciel j. niemieckiego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: ................................
Posiadane kwalifikacje: Studia licencjackie na kierunku filologia germańska

Akt prawny: Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego:
a.Wewnątrzszkolnych
b.Pozaszkolnych
c.Samokształcenia

Plan działania

1.Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
3. Napisanie planu rozwoju zawodowego. IX.2008 Poprawnie opracowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania oraz plan rozwoju zawodowego.
4.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu. IX.2008 5.Opracowanie przejrzystych zasad współpracy.
6. Wzajemna obserwacja zajęć.
7.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie tematów, zakresu i terminów zajęć. IX/X.2008. Potwierdzenie opiekuna stażu.
8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji hospitowanych. - Cały okres stażu - Teczka stażysty.
9.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
10. Samoocena pracy za okres stażu.
11. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
12. Opracowanie zgromadzonych dowodów realizacji.-Cały okres stażu-Sprawozdanie z realizacji stażu
13.Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną. Czytanie czasopism pedagogicznych. Cały okres stażu Krótkie pisemne prezentacje wybranych pozycji
14.Stały kontakt z opiekunem stażu.- Współpraca z opiekunem stażu.
15. Spotkania organizacyjne średnio dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb.-Cały okres stażu. Plan spotkań z opiekunem stażu.
16.Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie zakresu i tematów zajęć. IX/X 2008-Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.

I. Zapoznanie się zasadami organizacji i funkcjonowania szkoły.

1.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
2.Analiza dokumentacji szkolnej.
3.Poznanie przepisów BHP.
4.Rozmowy z pracownikami. IX/X.2008 Wnioski z rozmów, notatki. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.
5.Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. -IX.2008-Organizacja zajęć własnych.
6.Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dzienniki zajęć wychowawczych rozkłady zajęć itp. Analiza dokumentacji, Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Opracowanie projektu planu pracy wychowawcy. X/XI.2008 Wpisy w dziennikach.
7.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych. IX/X.2008 Oświadczenie
o znajomości przepisów.
8.Określenie roli wychowawcy klasy. Bezpośrednia rozmowa.-Cały okres stażu.-Uwagi w autorefleksji.
9.Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.-Udział w zajęciach koleżeńskich i pokazowych-Cały okres stażu-Konspekty zajęć.
10.Rzetelność wypełnianiu powierzonych zadań i obowiązków.Stała kontrola pracy za podstawie której zostanie wydana opinia opiekuna stażu. Cały okres stażu. Opinia opiekuna stażu.

II. Rozwój umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego. Hospitacja, omówienie i zapisanie jej wyników Raz w miesiącu.Wnioski hospitacji i obserwacji.
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektoraOpracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.Według ustalonego hormonogramu-Wnioski i uwagi do realizacji.
3.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w szkoleniowych radach pedagog.
Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych,
oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej.-Cały okres stażu
(Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu)
4.Lista przeczytanych książek oraz numerów czasopism.
5.Wspomaganie aktywności dzieci.Udział uczniów w konkursach językowych.
Współorganizacja konkursu języka niemieckiego.
-Cały okres stażu.- Potwierdzenia od organizatorów.
6. Sprawozdanie z organizacji konkursu.
7.Doskonalenie multimedialnych technik pracy
8. Publikacja w internecie planu rozwoju
9. Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
10. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej Cały okres stażu.Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym

III. Zdobywanie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umiejętność poszukiwania źródeł informacji o uczniu.

1.Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i opracowanie planu pracy wychowawcy klasy I gimnazjum, opracowanie propozycji tematów lekcji wychowawczych. Wybór tematów do pracy na bieżący rok IX.2008 Opracowany plan pracy wychowawcy gimnazjum.
2.Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków. Wywiad, rozmowa X/XI.2008
Charakterystyka uczniów uczniów z klasy I.a gimnazjum i ich indywidualnej sytuacji.
3.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.Udział w szkoleniu,
lektura pedagogiczna i psychologiczna-Cały okres stażu-Prezentacja literatury. Zaświadczenia.
4.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena-V.2008 Teczka stażysty.
5.Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem.Troska o dobry kontakt z rodzicami.
6. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.-Cały okres stażu. Notatki z przeprowadzonych rozmów.

Podsumowanie:
Wyżej przedstawiony plan rozwoju zawodowego został ujęty w trzech punktach, mających znaczenie zarówno dla uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, jak i efektywnej pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciela języka niemieckiego.
Formy i terminy realizacji poszczególnych zadań zostały szczegółowo określone w następujących punktach:

I.Zapoznanie się z zasadami organizacji i funkcjonowania szkoły.
II.Rozwój umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
III.Zdobywanie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umiejętność poszukiwania źródeł informacji o uczniu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.