X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45453
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

WOFU - niepełnosprawność intelektualna znaczna

ZAŁĄCZNIK nr 6
do procedury organizowania i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

Imię i nazwisko ucznia: Data urodzenia: Oddział:
Data dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia:
DIAGNOZY CZĄSTKOWE
Źródło informacji: Analiza funkcjonowania w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych:

Analiza orzeczenia, opinii

Postawa i lokomocja oraz funkcje oparte na przetwarzaniu wzrokowym i integracji wzrokowo-ruchowej znajduje się w obrębie średniej profilu dziecka. Chłopiec przenosi przedmioty z miejsca na miejsce, manipuluje nimi. Omija przeszkody, popycha piłkę nogą. Przejawia trudności w zakresie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, polegających na wykrywaniu relacji rozwija się na niskim poziomie. Problem sprawia mu klasyfikowanie obiektów, wykrywanie zmian, dostrzeganie serii, co wpływa na słabsze organizowanie wiedzy oraz utrudnia rozumienie otaczającej rzeczywistości. Kontakt wzrokowy nawiązywany chętnie, po przywołaniu i spontanicznie, jednak przeważnie krótkotrwały. Reaguje na swoje imię, pozwala na bliski kontakt. Wykonuje proste polecenia: zbliża się na zawołanie – polecenia poparte gestem. Wykazuje szybszą przerzutność koncentracji uwagi i małą trwałość. Motoryka mała w dalszym ciągu wymaga intensywnej stymulacji. Mało samodzielny w trakcie czynności związanych z samoobsługą, pieluchowany poza domem. Potrzebuje szerokiego kierunkowania aktywności. Poddany stymulacji i pod stałą kontrolą dorosłego potrafi się przystosować. zdarzają się trudności z kontrolowaniem własnego zachowania – niechęć, niezadowolenie może komunikować płaczem, krzykiem. Prawidłowo reaguje na dźwięki, próbuje naśladować wykonywane czynności, bierze dorosłego za ręce. Preferuje zabawy ruchowe, dźwiękonaśladowcze. Wymawia pojedyncze sylaby, próbuje kompensować mowę gestem, porozumiewa się za pomocą mimiki i emocji. Nie wykształcona zabawa symboliczna. Ograniczeniem jest opóźnienie rozwoju psychoruchowego u dziecka.

Informacje od rodziców X zgodnie z orzeczeniem potrzebuje zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz logopedycznych.

Obserwacje wychowawcy przejawia dużą potrzebę uwagi od dorosłych i rówieśników,
- jest zainteresowany zajęciami muzycznymi,
- wykonuje prace plastyczne z dużą pomocą nauczyciela,
- przez krótką chwilę manipuluje klockami podczas zabawy,
- obserwuje dzieci podczas zabawy.
Logopeda - opóźniony rozwój mowy,
- nawiązuje kontakt wzrokowy podczas rozmowy; bez mowy werbalnej,
- występuje zjawisko echolalii odroczonej, rzadko echolalia natychmiastowa,
- porozumiewa się za pomocą mimiki i gestów.
Terapeuta pedagogiczny X uczestniczy w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych od października 2019r. Podczas zajęć skupiliśmy się na stymulowaniu funkcji percepcyjno-motorycznej, rozwijaniu świadomości własnego ciała i rozwijaniu sprawności ruchowej.
X na zajęciach jest zazwyczaj spokojny i wyciszony, reaguje uśmiechem na nauczyciela. Chwyta i przenosi przedmioty z miejsca na miejsce, manipuluje nimi . Nawiązuje kontakt wzrokowy jednak przeważnie krótkotrwały. Porozumiewa się za pomocą gestu i mimiki . Lubi zabawy z muzyką, reaguje na znane mu piosenki uśmiechem i z pomocą nauczyciela wykonuje proste gesty. Powtarza wyuczone wcześniej reakcje na słowa w piosence. X uczestniczy w zajęciach systematycznie co pozytywnie wpływa na jego kontakt z nauczycielem a powtarzalność zajęć pozwala utrwalać wykonywane czynności.
Pedagog specjalny Jest mało samodzielny w czynnościach życia codziennego. Ma trudności ze zrozumieniem kierowanych komunikatów i poleceń. Ma problemy z koncentracją. Wykonuje ruchy z pomocą terapeuty przy ćwiczeniach metodą Knillów. Ma trudności ruchowe. Często reaguje w sposób nieakceptowany społecznie. Wykonuje zadania z pomocą nauczyciela, wymaga prowadzenia ręki w celu wykonania ćwiczenia. Dalszej terapii wymaga umiejętność rozumienia. Aktywizowanie myślenia, rozwijanie sprawności umysłowej, rozwijanie czynności poznawczych, ćwiczenia uwagi i koncentracji. Stymulowanie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach. Ćwiczenie umiejętności kontrolowania uczuć i emocji. Budowanie więzi chłopca z grupą. Rozwijanie czynności samoobsługowych. Powtarzalność zajęć pozwala utrwalać czynności wykonywane podczas zajęć.

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA NA PODSTAWIE DIAGNOZ CZĄSTKOWYCH

Obszar funkcjonowania

Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy ucznia w danym obszarze

Mocne strony Słabe strony

Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża)

Chłopiec porusza się samodzielnie, omija większe przeszkody; po schodach wchodzi i schodzi z pomocą osoby dorosłej. Przygląda się i obserwuje zabawy ruchowe dzieci. Występują kłopoty z utrzymaniem równowagi czy koordynacją ruchową; nie chce chodzić prowadzony za rękę, chce być noszony lub chodzić tam, gdzie on chce. Dzieci z grupy muszą zwracać szczególną uwagę na X, ponieważ chłopiec chodzi przed siebie często nie zwracając uwagi na innych. Umożliwienie chłopcu zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu. Wzbogacenie zabaw i ćwiczeń rozwijających równowagę oraz koordynację ruchową.

Sprawność rąk dziecka (motoryka mała)

Utrzymuje picie w butelce lub kubku „niekapku”; samodzielnie wyciska jogurt; nie ma problemów z chwytaniem przedmiotów, manipuluje nimi. X nie wykazuje zainteresowania kredkami i działaniami plastycznymi; ręce są słabe, niewypracowane; ruch dłoni nieprecyzyjny, nieukierunkowany.

Stymulowanie rozwoju motoryki małej i grafomotoryki z wykorzystaniem różnorodnych przyborów plastycznych oraz pomocy dydaktycznych rozwijających sprawność ręki.

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna

Nie zauważono żadnych odchyleń od normy. Występują kłopoty z utrzymaniem równowagi czy koordynacją ruchową. Wielozmysłowe stymulowanie rozwoju, usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej poprzez dobór odpowiednich zabaw i ćwiczeń podczas bieżącej pracy nauczyciela zajęć rewalidacyjnych.
Komunikowanie się oraz artykulacja X reaguje na dźwięki. Chętnie uczestniczy
w zabawach dźwiękonaśladowczych. Czasami powtarza układy artykulacyjne za logopedą. Obniżony poziom kompetencji komunikacyjnych – brak porozumiewania się za pomocą mowy werbalnej.

Rozwijanie opóźnionych funkcji percepcji słuchowych.

Sfera poznawcza ( osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie)

Chłopiec uczy się przez obserwację, naśladownictwo, przez systematyczność i powtarzalność czynności. Koncentruje się na bodźcach wzrokowych i słuchowych. Krótkotrwale koncentruje się na bodźcach wzrokowych i słuchowych. Skupia się w ograniczonym zakresie, nie siedzi długo w jednym miejscu. Stymulowanie rozwoju poznawczego dziecka poprzez dobór odpowiednich zabaw i ćwiczeń podczas bieżącej pracy nauczyciela zajęć rewalidacyjnych.

Sfera emocjonalno – motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności, itp.

Chłopiec posiada pogodne usposobienie. Niechęć i niezadowolenie komunikuje płaczem lub krzykiem; radość okazuje nie zawsze w akceptowany sposób.
Podczas bieżącej pracy nauczyciela oraz zajęć rewalidacyjnych z terapeutą pedagogicznym należy rozwijać umiejętności wyrażania emocji, zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych i motywować do działań.

Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami, itp.)

Lubi się przytulać do bliskich, ma potrzebę kontaktu z dziećmi, dotyka je, głaska, przygląda się im. Odzwierciedla uśmiech jako efekt świadomego nawiązania interakcji społecznej.

Nie nawiązuje kontaktów z dziećmi w zabawie, obserwuje. Podczas bieżącej pracy nauczyciela oraz zajęć rewalidacyjnych z terapeutą pedagogicznym należy umożliwiać dziecku kontakt z rówieśnikami, który dostarczy mu pozytywnych doświadczeń. Należy zachęcać chłopca do podejmowania działań podkreślających jego sprawność i umiejętności w grupie przedszkolnej, przydzielać role i obowiązki zgodnie z możliwościami.

Samodzielność i możliwości w zakresie samodecydowania

Współpracuje przy ubieraniu.
Mało samodzielny w zajęciach higienicznych, pieluchowany poza domem; wymaga karmienia, spożywa tylko niektóre posiłki samodzielnie, rozrzuca jedzenie, zrzuca butelkę z piciem, talerzyk. Podczas bieżącej pracy nauczyciela oraz zajęć rewalidacyjnych z terapeutą pedagogicznym należy kształtować czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne.

Szczególne uzdolnienia, predyspozycje, zainteresowania

Lubi muzykę, pogodne usposobienie

Zaspokajanie dziecku potrzeby słuchania muzyki.

Stan zdrowia

X nie przyjmuje leków na stałe.
Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania ucznia SUO (logopedia, fizjoterapia, rewalidacja); przedszkole (logopedia, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). Dalsze stymulowanie rozwoju dziecka w przedszkolu i domu.

Data i podpisy członków Zespołu Data i podpis Dyrektora
........................................ .....................................
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.