X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45412
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wspierający w klasie integracyjnej
Staż pracy pedagogicznej: 3 lata
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 05. 09. 2020 r.
Planowana data zakończenia: 05. 06. 2023 r.

Podstawa prawna uzyskiwania stopnia awansu zawodowego:
Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.2019r. poz. 2215), Rozdział 3a
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018 poz. 1547)
Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. poz. 1650)

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

§7 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania do realizacji
Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego zadania
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. 1. Omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu – zawarcie kontraktu

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem

4. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza

6. Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2020

Wrzesień 2020
Wrzesień 2020
Cały okres stażu

Cały okres stażu (raz na dwa miesiące)
Koniec stażu Sprawozdanie, kontrakt

Plan rozwoju

Harmonogram spotkań
Harmonogram hospitacji, karta obserwacji

Harmonogram,
Konspekty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. 1. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, konferencjach zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły

- Kurs Terapia ręki I i II stopień

2. Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

4.Korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych edukacji oraz czasopism, poradników metodycznych oraz literatury fachowej
Cały okres stażu

19-20.
09.2020

Zgodnie z harmonogramem szkoleń

Zgodnie z ustaleniami z opiekunem

Cały okres stażu Zaświadczenia, notatki

Certyfikat

Zaświadczenia, notatki

Notatki

Notatki
Współpraca z nauczycielami w ramach działań zespołu samokształceniowego ds. integracji oraz z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 1. Udział w zebraniach zespołów samokształceniowych

2. 2. Realizacja zadań podejmowanych przez zespoły

3. Konsultowanie działań dydaktyczno–wychowawczych podejmowanych w klasie z pedagogiem i psychologiem oraz innymi nauczycielami pracującymi w klasie Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Potwierdzenie, notatki z zebrań

Potwierdzenie, sprawozdania

Potwierdzenie, sprawozdania

Pogłębianie wiedzy w zakresie zaspakajania potrzeb dziecka. 1. Studiowanie literatury fachowej, korzystanie
z doświadczeń nauczycieli

2. Prowadzenie zeszytu obserwacji dotyczących zachowania i postępów dzieci, sporządzanie opinii Cały okres stażu

Cały okres stażu
Spis literatury
i notatki

Zeszyt obserwacji, sporządzone opinie
Tworzenie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej, analizowanie osiągnięć uczniów oraz ewaluacja podjętych działań.
1. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, zmodyfikowanych lub opisów wymagań, w zależności od potrzeb dzieci i wskazań poradni psychologiczno – pedagogicznych

2. Prowadzenie dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej

Cały okres stażu, na (początek każdego roku szkolnego)

Cały okres stażu

Stworzone programy indywidualne, modyfikacje programów, opisy wymagań

Prowadzona dokumentacja

Promowanie integracji.
1. Współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowań i przeprowadzania konkursów dla uczniów z niepełnosprawnością

2. Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz klasowych, np. Wigilia, Walentynki, Dzień kobiet, Dzień chłopaka Cały okres stażu

Cały okres stażu Potwierdzenia, sprawozdania

Sprawozdania, scenariusze
Podnoszenie jakości własnej pracy poprzez współpracę z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, wzbogacanie własnej wiedzy oraz ewaluację własnych działań oraz ocenę ich skuteczności.
1. Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

3. Konsultacje, analiza i omówienie zajęć, sporządzanie konspektów. Cały okres stażu (raz na dwa miesiące)
Cały okres stażu (raz na dwa miesiące)

Cały okres stażu Harmonogram, karta obserwacji

Harmonogram, konspekty

Konspekty
Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez dobór odpowiednich zadań dla każdego ucznia w zależności od jego dysfunkcji. 1. Opracowywanie indywidualnych i zmodyfikowanych planów pracy, wykazu wymagań

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki pozalekcyjne, akta osobowe ucznia, teczki integracyjnej klasy

4. Modyfikowanie warsztatu pracy w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
Cały okres stażu (początek każdego roku szkolnego)

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Stworzone plany, modyfikacje i wykazy wymagań

Wykaz przygotowanych pomocy
Prowadzona dokumentacja

Sprawozdanie z wprowadzonych modyfikacji
Publikowanie własnych prac. 1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www

2. Publikacja scenariuszy zajęć Grudzień 2020

Cały okres stażu Umieszczony plan na stronie www

Opublikowane scenariusze lekcji

§7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego zadania
Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci, ich możliwości intelektualnych oraz potrzeb i możliwości rozwojowych. 1. Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów z dziećmi i rodzicami, konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz dyskusje z opiekunem stażu

2. Bieżące kontakty z rodzicami uczniów: rozmowy indywidualne, zebrania klasowe, wspólne rozwiązywanie problemów szkolnych

3. Aktywizacja rodziców w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych (aktywne współdziałanie rodziców) Cały okres stażu (obserwacje - podczas zajęć, rozmowy i konsultacje – zgodnie z potrzebami)

Cały okres stażu (zgodnie z potrzebami)

Cały okres stażu
Notatki z obserwacji i ze spotkań

Notatki ze spotkań

Sprawozdania z przedsięwzięć
Zapoznanie się z dokumentacją uczniów niepełnosprawnych i jej analizowanie w celu dostosowania zakresu programów dydaktyczno – wychowawczych oraz metod i form pracy pozwalających na optymalny rozwój dzieci niepełnosprawnych. 1. Opracowanie oraz modernizacja programów uczniów z niepełnosprawnością na podstawie zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia

2. Wykorzystywanie w pracy form i metod pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia Cały okres stażu (początek każdego roku szkolnego)

Cały okres stażu
Opracowane programy i modernizacje

Sprawozdanie z zastosowania form i metod wobec poszczególnych uczniów
Prowadzenie zajęć dodatkowych 1.Pozalekcyjnych: rewalidacja indywidualna

2.Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych lub międzyszkolnych – praca indywidualna lub zespołowa z wybranymi uczniami, pomoc w zbieraniu materiałów
Cały okres stażu

Cały okres stażu Dzienniki zajęć

Dyplomy
Poszerzenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów 1.Gromadzenie literatury

2. Współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie, specjalistami, pedagogiem i psychologiem szkolnym

3. Opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

4. Pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi

5. Dostosowanie form i metod pracy tak, aby angażować każdego ucznia Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Spis literatury, tytułów
Notatki

Orzeczenia, opinie z Poradni

Dzienniki

Sprawozdanie
Współpraca ze środowiskiem lokalnym 1. Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Okres stażu

Notatki, sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Zadania do realizacji
Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego zadania
Doskonalenie warsztatu pracy oraz wykorzystanie w przygotowaniu do zajęć technologii komputerowej 1. Przygotowanie dokumentacji i materiałów dydaktycznych przy użyciu komputera

2. Dokumentowanie przebiegu stażu Cały okres stażu

Cały okres stażu Wykaz przygotowanej dokumentacji i materiałów dydaktycznych
Teczka awansu zawodowego
Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz w samodoskonaleniu 1. Zdobycie potrzebnych i aktualnych informacji w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, rewalidacji, pedagogiki specjalnej, przepisów oświatowych

2. Współpraca z osobami zajmującymi się stroną internetową szkoły – przekazywanie materiałów z życia klasy Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zebrane informacje

Potwierdzenie, umieszczenie materiałów na stronie szkoły
Korzystanie z programów multimedialnych 1. Przygotowywanie się do zajęć korzystając z różnorodnych programów
2. Wykorzystanie komputera i programów multimedialnych - edukacyjnych na zajęciach indywidualnych

3. Udział w e-szkoleniach Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem szkoleń Wykaz wykorzystanych
programów
Wykaz wykorzystanych programów multimedialnych

Zaświadczenia

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
określonych zadań
Ewaluacja 1.Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej

2.Analiza wyników skuteczności prowadzenia zajęć z rewalidacji

3.Analiza osiągnięć semestralnych i rocznych

4.Konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą

5.Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach, np. termometr odczuć Raz w roku szkolnym

Zgodnie z harmonogramem diagnoz

2-3 razy w trakcie każdego roku

2-3 razy w trakcie każdego roku Kwestionariusze

Ocena skuteczności zajęć

Notatki z rozmów

Kwestionariusze

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
określonych zadań
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna 1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć prowadzonych

2. Przedstawienie scenariusza zajęć do konsultacji

3. Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna

4. Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć 4 zajęcia w każdym roku stażu Konspekty zajęć

Notatki, sprawozdanie

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora 1.Ustalenie z dyrektorem terminu zajęć

2.Przedstawienie opiekunowi scenariusza zajęć do konsultacji

3.Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora

4.Ewaluacja – omówienie przebiegu i efektów zajęć
Po ustaleniu przez dyrektora Konspekty zajęć, notatki
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 1.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie

2.Udział w zespole nauczycieli wspierających

3.Udział w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznym, współpraca przy tworzeniu IPETów

4.Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Po szkoleniu Notatki

Notatki, sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt 6

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
określonych zadań
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych 1.Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych

3.Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów

4.Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym

Współpraca z rodzicami:
- Kontakty z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów, kontakt przez e-dziennik
- Indywidualne rozmowy z uczniami Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Orzeczenia, opinie

Kwestionariusz dostosowania

Ocena skuteczności zajęć

Notatki
Działania związane z profilaktyką używek, uzależnień od komputera, internetu 1.Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata

2.Poruszanie tematyki używek, cyberprzemocy Zgodnie z programem profilaktycznym Program wychowawczo-profilaktyczny
Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów 1.Udział w akcjach organizowanych przez różne organizacje na rzecz innych ludzi lub zwierząt

2.Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw uczniów:
- Udział w apelach
- Udział w wydarzeniach rocznicowych Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu WOŚP, Dokarmiamy zwierzęta

Plakaty, notatki

Scenariusze, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 7

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
określonych zadań
Znajomość aktów prawnych dotyczących oświaty. 1.Stworzenie biblioteczki zawierającej przepisy prawa oświatowego i pomocy społecznej oraz prawa wewnątrzszkolnego:
- Aktualizacja dokumentacji szkolnej

2.Pomoc rodzicom w rozeznaniu się w przepisach prawa oświatowego i pomocy społecznej oraz prawa wewnątrzszkolnego

3.Udział w radach, szkoleniach i konferencjach dotyczących przepisów prawa oświatowego i pomocy społecznej

4.Aktualizacja aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela, m.in.:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa Prawo Oświatowe
- Ustawa O systemie oświaty
- Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej, w ocenianiu, awansie, podstawie programowej, pomocy psychologiczni-pedagogicznej, BHP, organizacji turystyki, dokumentacji Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Wykaz zebranych przepisów w biblioteczce

Notatki

Zaświadczenia

Notatki, wykaz zebranych przepisów

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
określonych zadań
Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych 1.Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (wykorzystanie zasobów stron internetowych dotyczących edukacji)

2.Wykorzystanie i zachęcanie uczniów do korzystania z platform edukacyjnych (np. Learning Aps, Padlet, Pinterest)

3.Prowadzenie dziennika elektronicznego

4.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem, z wydawnictwem, z organizatorami konkursów, szkoleń

5.Wykorzystanie komputera i tablicy multimedialnej oraz innych dostępnych narzędzi

6.Prowadzenie z uczniami zajęć on-line Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

W sytuacji zawieszenia zajęć Pomoce dydaktyczne

Adresy stron

Wpisy w dzienniku elektronicznym

Potwierdzenia, notatki

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała:

Podpis dyrektora szkoły: Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.